ปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน

  ปฏิทินกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์
รับเอกสารชุดมอบตัวนิสิต
  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
  บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สมัครและจับสลากอยู่หอพัก
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม
ส่งเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่
เปิดเรียนภาคต้น

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

| คณะเกษตร | คณะบริหารธุรกิจ | คณะประมง |
| คณะมนุษยศาสตร์ | คณะวนศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ |
| คณะสังคมศาสตร์ | คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

  เครื่องแบบ

|นิสิตชาย|นิสิตหญิง|

 


 

 

 

 

 

 

    สอบสัมภาษณ์

 

 

 

พุธที่ 13 พ.ค.52
09.00-16.00
คณะ/ อาคารที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ นักเรียนสอบคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัย

 

 

กลับไปหัวข้อรายการ

    รับเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่

 

พุธที่ 13 พ.ค.52
09.00-16.00

อาคารศูนย์เรียนรวม 3

รับเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่ 
เฉพาะผู้ผ่านทบวงมหาวิทยาลัยสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และโควตาต่างๆ ให้มารับเอกสารชุดมอบตัว ณ อาคารเรียนรวม 3

 กลับไปหัวข้อรายการ

    วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร

 

จันทร์ที่ 25 พ.ค. - จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 52

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

นิสิตที่ไม่ได้ชำระเงินผ่านธนาคาร สามารถชำระเงินได้ในวันลงทะเบียนเรียน (พุธที่ 3 มิ.ย. 52)

 กลับไปหัวข้อรายการ

    บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

 

จันทร์ที่ 25 พ.ค.- พฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 52 และ
พฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 52

(เว้นวันที่ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 52 เนื่องจากเป็นวันลงทะเบียนเรียน ระบบไม่สามารถรองรับได้)
บันทึกประวัติส่วนตัวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

https://www.student.ku.ac.th/newregis/

 กลับไปหัวข้อรายการ

    สมัครและจับสลากอยู่หอพัก

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิสิตปี 1
  http://ss.sa.ku.ac.th/news/brochure.pdf

 กลับไปหัวข้อรายการ

    ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2552 และปฐมนิเทศนิสิตใหม่

กลุ่มที่ 1

จันทร์ที่ 25 พ.ค. 52
  07.30-17.00 น
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  คณะวนศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

กลุ่มที่ 2

อังคารที่ 26 พ.ค. 52
  07.30-17.00 น
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตร

 

กลุ่มที่ 3

พุธที่ 27 พ.ค. 52
  07.30-17.00 น
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะประมง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาลัยชลประทาน

 

กลุ่มที่ 4

พฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 52
  07.30-17.00 น
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ /
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 กลับไปหัวข้อรายการ

 

    การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ :ให้นิสิตแต่ละคณะมาพร้อมกันที่ชั้นล่างของอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามวันเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ เพื่อรับเอกสารลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนและ ชำระค่าธรรมเนียมแยกตามคณะดังนี้

พุธที่ 3 มิ.ย. 52   
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
09.00-09.15 น. คณะประมง
09.15-09.30 น. คณะมนุษยศาสตร์
09.30-09.45 น. คณะบริหารธุรกิจ
09.45-10.00 น. คณะสังคมศาสตร์
10.00-10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์
10.30-11.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์
13.30-13.40 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.40-14.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14.00-14.15 น. คณะศึกษาศาสตร์
14.15-14.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
14.30-14.45 น. คณะเกษตร
14.45-15.00 น. คณะวนศาสตร์
15.00-15.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
**นิสิตโครงการภาคพิเศษ** ให้ติดต่อสำนักงานโครงการภาคพิเศษ  ณ คณะที่นิสิตสังกัด

 กลับไปหัวข้อรายการ

    ส่งเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่

นิสิตหญิง :  ชุดนิสิตที่มีกระดุมและเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
นิสิตชาย :  ชุดนิสิตเสื้อสีขาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย
ผู้ที่ไม่แต่งเครื่องแบบนิสิตมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้มอบตัวเป็นนิสิต

เครื่องแบบนิสิตซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ส่งเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
โปรดกรอกเอกสารให้เรียบร้อยก่อนมายื่นเอกสาร

เสาร์ที่ 6 มิ.ย. 52  (อาคารศูนย์เรียนรวม 3)  
09.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

10.30 น.

คณะบริหารธุรกิจ และ
บัญชี ภาคพิเศษ

  11.15 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.00 น.

คณะเกษตร

13.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ และ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

14.15 น.

คณะมนุษยศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

อาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 52  (อาคารศูนย์เรียนรวม 3)  

09.00 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

09.15 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

09.45 น.

คณะศึกษาศาสตร์

  10.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

11.00 น.

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

13.00 น.

คณะสังคมศาสตร์

13.30 น.

คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  13.45 น. คณะวนศาสตร์

14.15 น.

คณะประมง

 กลับไปหัวข้อรายการ

    เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2551

 

จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 52   

กลับไปหัวข้อรายการ


ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ที่จะต้องนำมาชำระในวันลงทะเบียนเรียนวิทยาเขตบางเขน  ภาคต้น ปีการศึกษา 2552

หมายเหตุ :
     1.
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
     2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ให้ดูจากประกาศมหาวิทยาลัย
     3. กรณีนิสิตเบิกค่าเล่าเรียนได้ ให้สำเนาเอกสารระเบียบการเงินท้ายเล่มข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (เล่มสีเขียว) เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา

คณะ

  ค่าธรรมเนียม (บาท)
คณะเกษตร    -ภาคปกติ เหมาจ่าย

12,600

- เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 55,000
       
คณะบริหารธุรกิจ    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 11,600
- บัญชี (ภาคพิเศษ) 34,700
       
คณะประมง    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 12,600
       
คณะวนศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 13,600
       
คณะวิทยาศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 14,900
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 35,700
       
คณะวิศวกรรมศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 16,000
  -วิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 36,700
-วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 60,700
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 15,100
       
คณะสัตวแพทยศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 15,000
       
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 12,300
       
คณะมนุษยศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย

11,600

-ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

33,200

       
คณะศึกษาศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย

11,600

       
คณะเศรษฐศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย 11,600
  -เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 35,200
-ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)

36,200

       
คณะสังคมศาสตร์    -ภาคปกติ เหมาจ่าย

11,600

-ภาคพิเศษ (รัฐศาสตร์ฯ,นิติศาสตร์,
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
35,000
-จิตวิทยา (ภาคพิเศษ)

36,500

       
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

-ภาคปกติ เหมาจ่าย

15,400
-อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 37,700
       

กลับไปหัวข้อรายการ

นิสิตชาย  

เครื่องแต่งกายปกติ

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวสีน้ำเงินกรมท่าหรือดำแบบสุภาพ คาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาลแบบสุภาพ เนคไทสีเขียว ตราพระพิรุณทรงนาค
     

นิสิตหญิง  

เครื่องแต่งกายปกติ

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ด้านหลังไม่มีสาบ ติดกระดุมโลหะเงินลายถมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค ไม่ติดกระดุมคอ ติดเข็ม มหาวิทยาลัยนอกเสื้อด้านขวา กระโปรงบาน หรือแคบแบบสุภาพ สีน้ำเงินกรมท่า หรือสีดำ หัวเข็มขัดตราพระพิรุณทรงนาค รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ส้นเตี้ย ถุงเท้าสั้นสีขาว

 กลับไปหัวข้อรายการ

 

 


  Registrar.ku.ac.th - developed by Office of the Registrar Kasetsart University, Bangkok Thailand. Information in this document is subject to change without notice.
  พัฒนาโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน