รายชื่อและลำดับของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ที่ขึ้นรับวันที่ 28 กรกฎาคม 2548


ปีพุทธศักราช 2548

1.

บัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยา สาขาการจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน พันธุวิศวกรรม พัฒนาสังคมและวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

2.

สัตวแพทยศาสตร์

3.

เทคนิคการสัตวแพทย์

4.

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

5.

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

6.

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (รวมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสกลนคร)

7.

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

8.

ประมง

9.

เกษตร

10.

เกษตรกำแพงแสน และสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา กำแพงแสน

11.

วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

12.

ศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

13.

วิศวกรรมศาสตร์

14.

วิทยาลัยชลประทาน

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม)

2806.    นาง พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์

2807.    นาย สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)

2808.    นางสาว กรองจิต เกษจินดา

2809.    นาย กฤษณ์ คงเจริญ

2810.    นางสาว แก้วกันยา อิ่มวัฒน์

2811.    นาง ขนิษฐา ภาณุทัต

2812.    นางสาว จุฑามาศ สุดแสวง

2813.    นางสาว ชลธิชา ร่วมบุญ

2814.    นางสาว ฐิติพร อนุชาตานนท์

2815.    นาย ณชพงศ จันจุฬา

2816.    นางสาว ณัชชา ว่องวัฒนานุกูล

2817.    นางสาว ณัฏยา รัศมีเลิศกุล

2818.    นางสาว นวินดา ณ นคร

2819.    นางสาว นันทนิตย์ ตรีนันทวัน

2820.    นางสาว ปรมาภรณ์ บุญเขื่อง

2821.    นางสาว ปัทมเนตร นาคพันธ์

2822.    นางสาว พงษ์ลดา อินทวงศ์

2823.    นาย พจนา สายทอง

2824.    นางสาว พิมพิลัย นวลละออง

2825.    นางสาว มณฑกาฬ ลีมา

2826.    นางสาว รัชนีวรรณ พิมพ์ศิริกุล

2827.    นางสาว รำไพประภา มะหะหมัด

2828.    นางสาว รุ่งสิรินธร เสงี่ยมวิบูล

2829.    นางสาว วนิดา รัตนพันธุ์

2830.    นางสาว วราภรณ์ ศรีแก้ว

2831.    นางสาว วลัยพร วุฒิไกรศรีอาคม

2832.    นางสาว วิไลลักษณ์ สามารถ

2833.    นางสาว ศสิรส พิทักษ์รัตนโชติ

2834.    นางสาว ศิริหทัย แท่นแก้ว

2835.    นางสาว สิราณี สังคะพัฒน์

2836.    นาย อรรถกร สุนทรวาท

2837.    นาง อรุณรัตน์ หวังดี

2838.    นางสาว อลิศรา นาคสกุล

2839.    นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

2840.    นาย กุลภัทร ศรีสุข

2841.    นางสาว จันทร์จิรา จิระราชวโร

2842.    นาย โชติ ตราชู

2843.    นางสาว ดวงดาว สัยยะสิทธิ์พานิช

2844.    นาง ดวงมาลย์ สินธุวนิช

2845.    นาย ธวัชชัย สุขลอย

2846.    นางสาว พรทิพย์ นวชาตโฆษิต

2847.    นางสาว มลฑา สมพร

2848.    นางสาว รัชดา มหาวีรวัฒน์

2849.    นางสาว วรรณี คงธนเกษมกุล

2850.    นาย วิสิษฐ์ ราชพิทักษ์

2851.    นาย วีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร

2852.    นาย ศิวัช แก้วเจริญ

2853.    นาย ศุภโชค เต็มสอาด

2854.    นาย สกลวรรธก์ ศุภศิลป์

2855.    นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์

2856.    นางสาว ทัศวรรณ สัมพันธารักษ์

2857.    นางสาว สุพัตรา แสนพันธุ์

2858.    เรือเอก อภิชาต สมฤทธิ์

2859.    นาย อมรชัย หิรัญรัตน์       

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม)

2860.    นาย กิจอนันต์ วิริยะสุข

2861.    นาย ชนาวีร์ รัตนาจารย์

2862.    นางสาว ณัฏฐิพร วณิชธนานนท์

2863.    นาย นภพล ภู่พนิตพันธ์

2864.    นางสาว ปัทมา ห้าวหาญ

2865.    นางสาว พรนภา เจริญกิจ

2866.    นางสาว พิชาภัค สมยูรทรัพย์

2867.    นางสาว เพ็ญพรรณ พยัตติกุล

2868.    นางสาว เยาวลักษณ์ พู่จิตร์กานนท์

2869.    นาย รุ่งโรจน์ โสจันทึก

2870.    นางสาว วาสนา เจียมตัว

2871.    นางสาว วิจิตรา โหราเรือง

2872.    นาย ศราวุฒิ กวดขุนทด

2873.    นาย ศุภชัย นิติพันธ์

2874.    นาย สมศักดิ์ แซ่ซู้

2875.    นาย สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

2876.    นาย สันติ ขันทอง

2877.    นางสาว สายฝน เชื้อบุญมี

2878.    นาย สุรฤทธิ์ กาญจนคชินทร์

2879.    นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

2880.    นาย กิตติชัย จำรูญ

2881.    นาย กิตติภพ พรหมดี

2882.    นาย จักรพงษ์ คงช่วย

2883.    นาย จักรพันธ์ นาน่วม

2884.    นางสาว จันทรา สุขเฟื่องฟู

2885.    นาย จุลบุตร จันทร์สูรย์

2886.    นางสาว ณัฏฐิกา บูรณะคงคาตรี

2887.    นางสาว ถนอมขวัญ ทิพวงศ์

2888.    นาย ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

2889.    นาง นราภรณ์ เป้าทอง

2890.    นางสาว นริศรา จิตโสภา

2891.    นางสาว นฤมล ป้อมสา

2892.    นาย ปกรณ์ เมฆแสงสวย

2893.    นางสาว โปรดปราน คำอ่อน

2894.    นางสาว พรทิพย์ กล่ำแสงใส

2895.    นางสาว พรศิริ บ่างแสงนุรัตน์

2896.    นาง พิไลลักษณ์ พลพิลา

2897.    นาย ภาณุวิทย์ แจ้งสว่าง

2898.    นาย รังสรรค์ เกตุอ๊อต

2899.    นาย ราชันย์ จิรากุร

2900.    นางสาว วรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ

2901.    นาย วัลลภ ทาทอง

2902.    นาย สมโภชน์ ปาติปา

2903.    นางสาว สรวงสุดา มากมิ่งจวน

2904.    นางสาว สุนทรียา ขัตตินานนท์

2905.    นางสาว สุภาพ จันทร์หงษ์

2906.    นาย สุรวุฒิ ประคำทอง

2907.    นาย ไสว ลอยนอก

2908.    นางสาว อมรรัตน์ วุฒิศักดิ์

2909.    นาง อรดี แจ่มอุลิตรัตน์

2910.    นางสาว อรสุรางค์ อ้นจันทึก

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

2911.    นาง กนกนุช ด้วงแดง

2912.    นาง กรรณิการ์ มังกโรทัย

2913.    นางสาว การะเกษ จูเจริญ

2914.    นาง โกศิญา วิริยะนันทวงศ์

2915.    นาย คงกฤช แก้วสถิตย์

2916.    พันตรี จเรวัฒน์ แนวบุตร

2917.    นาง จิรพรรณ เรืองฤทธิ์

2918.    นางสาว จุฑาสินี แสงสว่าง

2919.    นาย ชาญวิทย์ ศรีจันทึก

2920.    พันตำรวจโท ชาย เกษศรีสังข์

2921.    นางสาว ฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ

2922.    นาย เทวัญ ธนมาลารัตน์

2923.    พันตำรวจตรี ธนโชติ ชนะศรี

2924.    พันตำรวจตรี นพพล กุลดิลก

2925.    นาง นวพร คำชูสังข์

2926.    พันตำรวจโท นิรันดร์ นามสุวรรณ

2927.    พันตรี บุญฤทธิ์ คชสาร

2928.    นางสาว เบญจมาศ เมืองเกษม

2929.    นางสาว ประภาพร จันทร์เพ็ชร์

2930.    ร้อยตำรวจเอก ประภาส มั่งคั่ง

2931.    นาง ปานจิต บูรณสมภพ

2932.    ร้อยตำรวจเอกหญิง ปิยวรรณ ทิพย์บูลย์

2933.    นาง พรปวีร์ บุญสนอง

2934.    นาง ภัทรภร ใจเย็น

2935.    นางสาว เมตตา รัตนมาลากร

2936.    นางสาว ยุพา วงษ์อุบล

2937.    นางสาว วรรณรินทร์ เทพบุตร

2938.    นางสาว วรรณา บุญเจือ

2939.    นางสาว ศิริวรรณ คาน

2940.    พันโท สัญญา รอดโพธิ์ทอง

2941.    นางสาว สัมพันธ์ บัวสังข์

2942.    ร้อยโทหญิง สุกัญญา กาลจินดา

2943.    นางสาว สุพินดา วงษ์บุรี

2944.    นางสาว สุมาลี จินารัตน์

2945.    พันตำรวจโท สุรพงษ์ ผิวงาม

2946.    นาง อโนมา ขันพันธ์

2947.    ร้อยตำรวจเอกหญิง อรรธยา ธนวิทยากร

2948.    นางสาว อศัลยา คุ้มรักษ์

2949.    นาย อัครฤทธิ์ ปุกหุต

2950.    นางสาว อารีย์ ใจหนักแน่น

2951.    นาง กนกพร รอดรุ่งเรือง

2952.    นางสาว กรัญฑ์รัตน์ อินทร์อร่าม

2953.    พันโท กฤตนัย อมรวิสัยสรเดช

2954.    นางสาว กาญจนา มัทราช

2955.    นางสาว ขวัญใจ ทับแจง

2956.    สิบตำรวจโท คำรณ เรืองดิษฐ์

2957.    นาง จันทร์ทิพย์ พงษ์สนาม

2958.    นางสาว จารุวัฒน์ บุษมาลี

2959.    นางสาว จิราพร พัฒนากิจการเจริญ

2960.    นาง จิรัฐิติ ว่องธนาการ

2961.    นางสาว ฉวีวรรณ พรลี้เจริญ

2962.    นาง ชัชณีย์ ปั้นยศ

2963.    นางสาว ฑิพารัตน์ โชติพิทยานนท์

2964.    นางสาว ดลกมล รอดผ่องผุด

2965.    นางสาว ดารกา ศิวปราชญ์

2966.    พันโทหญิง ถิรดา ปักธงชัย

2967.    พันตำรวจโทหญิง ทิฐินันท์ นันทสุรีย์อารักษ์

2968.    นาย ธนัท โชคธนไพศาล

2969.    นางสาว ธัญญา สุขเกษม

2970.    นางสาว ธิดานันท์ สุขมาก

2971.    นาย ธีพัต ธีรเมธาวิทย์

2972.    นาง นันธณา อินทรพรหม

2973.    นาวาอากาศตรี นิพนธ์ ทรัพย์ศรี

2974.    นาย นิพนธ์ ระวียัน

2975.    นาย บรรจบ ปัทมินทร์

2976.    นางสาว บุญชู ศิลาพัชรนันท์

2977.    พันโท ประเทือง ชื่นอุปการนันท์

2978.    ร้อยเอกหญิง ปริยดา เสนาวุธ

2979.    นางสาว ปรีดา รัตนอุไร

2980.    นางสาว ปาณัสม์ เด่นวิไล

2981.    นาย พิงค์พงค์ วิชัยดิษฐ

2982.    นาย พิชญ์ รัชนกุล

2983.    นางสาว พิชญาภา มาละกุล

2984.    นางสาว พิมลพรรณ เพ็งแจ่ม

2985.    นาง ภัคศจี วิทยาธีรรัตน์

2986.    นางสาว ภุมรัตน์ บุญอ่อน

2987.    นางสาว เยาวเรศ นาคะโยธินสกุล

2988.    ร้อยตำรวจเอก เรืองวิทย์ ฉัตรดวงเด่น

2989.    นางสาว วรีภรณ์ วงษ์บวรนันท์

2990.    นาง วัลลีย์ นาคประสิทธิ์

2991.    นาย วีระ ไทยเจริญดี

2992.    นางสาว ศิริพร ธรรมเดชะ

2993.    นางสาว เศรณีย์ จุฬสเสรีกุล

2994.    นางสาว สมหญิง อมรโยธิน

2995.    นาย สรายุส พุทธคุณ

2996.    นาย สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ

2997.    นางสาว สายจิต พิสุทธิรัตนพันธุ์

2998.    นางสาว สุชาดา พานทองดี

2999.    นาง สุภางค์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

3000.    นาง สุวนีย์ จุ้ยประเสริฐ

3001.    นาย เสนาะ ผ่องโสภา

3002.    นางสาว แสงเดือน ชื่นกลิ่นธูป

3003.    นาย อนุชา สุริยจันทร์

3004.    นางสาว อภิรดี ดิษฐปาน

3005.    นางสาว อัจฉราพร ประเสริฐศิลป

3006.    นาย อุดม ทิพย์เดโช

************************************
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์)

3007.    นาย สหเทพ จันทรวิมล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางสัตว์)

3008.    นางสาว วราภรณ์ แพทย์รักษ์

 

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3009.    นางสาว กุลสุชา ถนัดหัตถกรรม

3010.    นาย ณฐพล ดวงธรรม

3011.    นางสาว อุบลวรรณ จตุรพาหุ

 

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

3012.    นาย กฤษดา จารุวัฒนชัย

3013.    นางสาว ขวัญใจ อิ่มเอมกมล

3014.    นางสาว จรรย์จิรา อินคำ

3015.    นาย เจษฎา ช่วยผดุง

3016.    นางสาว รุ่งทิพย์ สุขเจริญ

3017.    นางสาว รุ่งฤดี ศรีโมรา

3018.    นางสาว วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์

3019.    นาย วรศิษฏ์ ประเสริฐสม

3020.    นาย วีรพงษ์ พงษ์นารายณ์

3021.    นางสาว สุทธินีย์ บุญให้

3022.    นางสาว อนุตรา ปุตระเศรณี

3023.    นางสาว อภิรดี โสทธยาสัย

 

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

3024.    นางสาว กนกวรรณ วัจนพรศาล

3025.    นางสาว กนกวรรณ วัชรงค์

3026.    นางสาว กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ

3027.    นางสาว กรรณิกา ตุ๊สูงเนิน

3028.    นางสาว กัญญารัตน์ เลิศพิทักษ์

3029.    นางสาว กัลย์สิรี วิจิตรสงวน

3030.    นางสาว กาญจน์ชินี จันทร์แสงรัตน์

3031.    นางสาว กิติยา ทองจันทึก

3032.    นางสาว ขวัญหทัย ไชยมงคล

3033.    นาย จัตุพล วิรเศรษฐ์

3034.    นางสาว จันทรา วรรธนะวานิชกุล

3035.    นางสาว จารุณี นวลตา

3036.    นาย จิรวุฒิ จันเนียม

3037.    นางสาว จิราภรณ์ ศรีทัน

3038.    นางสาว ชนากานต์ เวียงจันดา

3039.    นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ

3040.    นาย ชูเกียรติ ชีอยู่

3041.    นาย ฐิติพงษ์ ศรีสมวงษ์

3042.    นาย ฐิติภัทร พิทักษ์นที

3043.    นางสาว ณหทัย ศรีสุวรรณธัช

3044.    นาย ณัฐพล แก้วสว่าง

3045.    นางสาว ณิชา สุพัฒน์

3046.    นาย ดิถี ประเสริฐสุวรรณ

3047.    นางสาว ดุจมณี เกียรติประจักษ์

3048.    นาย ทวีวัฒน์ เคลือบหิรัญ

3049.    นาย ธนศักดิ์ ช่างบรรจง

3050.    นาย ธนิต แสงเทียนชัย

3051.    นาย ธวัชชัย สินเพ็ง

3052.    นางสาว ธัญญชนก สมจิตต์

3053.    นาย ธิติชัย จารุเดชา

3054.    นาย ธีรเดช อัศวเมฆิน

3055.    นางสาว นพมาศ มาลีแก้ว

3056.    นางสาว นฤมล วุฒิจิรัฐิติกาล

3057.    นางสาว นลินี หงษ์ชุมพล

3058.    นางสาว นันทนา หมื่นแกล้วกล้าวิชิต

3059.    นาย นิก อังศุธรรังสี

3060.    นาย นิติพงศ์ หอมวงษ์

3061.    นางสาว นุชจรินทร์ นิรนาทกุล

3062.    นางสาว นุชจิรา คำสกุล

3063.    นางสาว บุปผวรรณ นาสี

3064.    นาย ปรัชญา ลักษณะพฤกษา

3065.    นางสาว ปวีณา ม่วงแก้ว

3066.    นาย ปัณณวิช สุวัฒนานันท์

3067.    นางสาว ปิยกาญ โรหิตาคนี

3068.    นางสาว ปิยกานต์ เมธาลักษณ์

3069.    นางสาว ปิยสิริ สืบวงศ์ลี

3070.    นาย พงษ์ศักดิ์ ช้างเดชา      

3071.    นางสาว พรทิพย์ สงบใจ

3072.    นางสาว พรทิพา โรจนแสง

3073.    นางสาว พรนภัส ทองศฤงคลี

3074.    นางสาว พรพิมล โพธิสุพรรณ

3075.    นางสาว พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ

3076.    นางสาว พุทธชาติ คาดสนิท

3077.    นางสาว เพ็ญประภา ปลอดทุกข์

3078.    นาย ไพฑูรย์ เสือเดช

3079.    นางสาว ไพลิน ปีติสันต์

3080.    นาย ไพศาล เพชรเมือง

3081.    นาย ภควิชญ์ จิระสุทัศน์

3082.    นางสาว ยุพาพร นักบุญ

3083.    นาย รชศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

3084.    นางสาว รติมา ศรีเจริญศิลป์

3085.    นางสาว รัชดาภรณ์ เจริญสุข

3086.    นาย รัฐ ภาคพิเศษ

3087.    นางสาว ลมัย นามมงคล

3088.    นาย วชิระ หาดแก้ว

3089.    นาย วนัท ศรีเจริญ

3090.    นางสาว วรรณดี กันยาประสิทธิ์

3091.    นางสาว วรินดา รักษามั่น

3092.    นางสาว วลัยพร ทวีสินเสถียร

3093.    นางสาว วันทนีย์ ณรงค์ศักดิ์ภูติ

3094.    นางสาว วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ

3095.    นาย วิญญู อันผาสุข

3096.    นาย วิษณุกูล ธรรมนู

3097.    นาย วีรชัย อันประนิตย์

3098.    นาย วีระพงษ์ บำขุนทด

3099.    นาย วุฒิเวช พิบูลพาณิชย์การ

3100.    นาย ศรายุทธ แก้วกาหลง

3101.    นางสาว ศิริญญา ศรีอัษฎาพร

3102.    นาย ศุภชัย หมวดทองแก้ว

3103.    นาย ศุภชาติ โอภาสวัชรานนท์

3104.    นาย สรรชัย พฤกษากร

3105.    นาย สรรเพชญ สุขสวัสดิ์อำนวย

3106.    นาย สัญชัย วีรกุลวัฒนา

3107.    นาย สันติ ชาญดนตรี

3108.    นาย สิทธิพร ปัญญามี

3109.    นาย สินวัต อินทรรักษ์

3110.    นางสาว สินีพรรณ ภูวนันท์

3111.    นาย สิริพงศ์ เรืองคณาพงษ์

3112.    นางสาว สิริพรรณ สุจิปุตโต

3113.    นางสาว สิริภัทรา เนตรมัย

3114.    นางสาว สิริสุภา ทองโชติ

3115.    นาย สุจินต์ จันทร์กุล

3116.    นางสาว สุทิวัน เนินงาม

3117.    นาย สุพจน์ หนูปัทยา

3118.    นางสาว สุพรรษา เลิศภูมิปัญญา

3119.    นาย สุรเชษฐ ปิยารัมย์

3120.    นาย สุรวัฒน์ คูหพันธ์

3121.    นาย สุริยา ผาแสง

3122.    นางสาว สุวพร กิตตินรเศรษฐ์

3123.    นาย สุวิกรณ์ จูศิริ

3124.    นางสาว หฤทัย ลิ้มนุสนธิ์

3125.    นาย อนวัช แสงมาลี

3126.    นาย อมรเทพ กันเลิศ

3127.    นางสาว อรรถพร จีนพันธ์

3128.    นางสาว อัญชลี คำใสย์

3129.    นางสาว อัญญารัตน์ ราชประโคน

3130.    นาย อารยะ ปัตเมฆ

3131.    นาย อารยะ ลิขิตชัยกุล

3132.    นางสาว อิงอร กีรติเรขา

3133.    นาย อิทธิรัตน์ ชายสงค์

3134.    นาย โอสธี เดชกัลยา

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์)

3135.    นาย ณัฐพล ทองนะ

 

************************************

 

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3136.    นาย ธาวิต ปัญญาสุทธากุล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง

3137.    นางสาว ชัญญา เก่งระดมกิจ

3138.    นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี

3139.    นางสาว วิศัลย์ศยา อยู่พันธ์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

3140.    นางสาว กัญญารัตน์ เรืองรุ่ง

3141.    นางสาว กาญจนา ช้างแก้ว

3142.    นางสาว ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย

3143.    นาย ชัยพงษ์ สุขดี

3144.    นาย ณัฐภัทร จริยวัฒนกร

3145.    นาย ทวีศิลป์ กระแสจันทร์

3146.    นาย ธวัชชัย เกษคำขาว

3147.    นาย พงษ์พันธ์ สุวรรณชาติ

3148.    นางสาว พรพรรณ พุ่มหอม

3149.    นาย วรรณวิช ด่านสมัคร

3150.    นางสาว วรารักษ์ พรมชู

3151.    นางสาว ศันสนีย์ เชื้อผู้ดี

3152.    นางสาวสายทิพย์ วงศ์วัฒนาการ

3153.    นางสาวสุภาภรณ์ โลณานุรักษ์

3154.    นางสาว สุมาลี ชยาวัชรกุล

3155.    นาย เสนีย์ วัฒนาวงศ์ศิริ

3156.    นางสาว เสาวลักษณ์ จิตตชุ่ม

3157.    นางสาว อัจฉราวรรณ ศรีตระกูล

3158.    นาย เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม

 

************************************
 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา)

3159.    นางสาว วรัทยา ธรรมกิตติภพ

 

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

3160.    นางสาว วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล

 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

3161.    นาย เกษมภัทร์ จงเจริญ

3162.    นางสาว ชูศรี บัวชุม

3163.    นาย ณรงเดช อุฬารกุล

3164.    นางสาว ณัฐสรัญ บวรภัทรกุล

3165.    นางสาว ธัญลักษณ์ เมืองโคตร

3166.    นาง นันทกาญจน์ เกิดมาลัย

3167.    นางสาว นันทิชา เมธาวีศิริกุล

3168.    นางสาว นันทิศา ภคฐานพสุ

3169.    นางสาว เนตรนภา โพธิ์สาวัง

3170.    พันโท ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์

3171.    นางสาว ปาหนัน ใสครบุรี

3172.    นางสาว ปิยมาศ มาตราช

3173.    นางสาว เมธินี มีระหงษ์

3174.    นาง ลักษณาวดี ทรายขาว

3175.    นาย ลือศักดิ์ สุขเกษม

3176.    นาย สันติ ศรีสุวรรณกุล

3177.    นาง สุจินดา คำพุช

3178.    นาย สุพรรัตน์ แก่นท้าว

3179.    นาย สุริยา ใหญ่สาร

3180.    นางสาว อรปรียา บุญศรี

 

************************************
 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3181.    นาย วิทยา สุริยาสกล

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง

3182.    นาย จีรพล วันต๊ะ

3183.    นาย วีรยุธ ปัญญาวงค์

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง

3184.    นาย กฤษณ ชินบุตร

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

3185.    นาย จักรพงศ์ ศรานุรักษ์

3186.    นาย ฉัตรพล ศรีมาทา

3187.    นาย ชาคริต จันทร์เทวี

3188.    นาย ณรงค์ มงคล

3189.    นางสาว ดวงดาว จันทร์ขาว

3190.    นาย เถลิงศักดิ์ มีสมบูรณ์

3191.    นาย ทรงเดช แสนสุข

3192.    นาย ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ

3193.    นาย ทรงวุฒิ ศรีสถิตย์

3194.    นาย ธวัชชัย อัฐปัน

3195.    นาย ธีรภพ มีระหงษ์

3196.    นาย นัฐพงษ์ กลีบบัว

3197.    นาย นิรุท วรรณเกษม

3198.    นาย ปฐมพงษ์ ไพศาล

3199.    นาย ปริญญา คาดีวี

3200.    นาย ภาณุวัศน์ แรงรวมสิน

3201.    นาย ราชภูมิ ภูยี่หวา

3202.    นาย วรพิทย์ คำภูแสน

3203.    นาย วิวัฒน์ ดำรงค์ชาติ

3204.    นาย ศานติ อยู่สุธา

3205.    นาย ศุภพิสิทธิ์ โกมลเสน

3206.    นาย สมภพ น้อยสุพรรณ์

3207.    นาย สิทธิชัย ลุนเวลา

3208.    นาย สุรงค์กร เพชรรักษ์

3209.    นาย อดุลศักดิ์ มณีนิล

3210.    นาย อนุวัฒน์ ประสานพิมพ์

3211.    นาย อภิชาติ สำรวย

3212.    นาย อภิวัฒน์ ชาญสร

3213.    นาย อมรินทร์ ต้องกระโทก

3214.    นาย อาทิตย์ จันทร์น้อย      

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

3215.    นาย กิตติเดช พาน้อย

3216.    นาย จัตุรพร มะลิทอง

3217.    นางสาว จุฑามาส ใหญ่นอก

3218.    นาย ณรงฤทธิ์ เงินดี

3219.    นาย ทวีศักดิ์ สมพิมาย

3220.    นาย ธนาณพัฒน์ หงวนไธสง

3221.    นาย ธาดาวัฒน์ จันทรังษี

3222.    นาย นพพร ม้าขาว

3223.    นางสาว พนิดา บุญชะม้อย

3224.    นาย ภูเบศ วงศ์เตชะ

3225.    นาย รัชพล งอยจันทร์ศรี

3226.    นางสาว วรวรรณ อุคำ

3227.    นาย วิชัย เปลี่ยนขำ

3228.    นาย วิโรจน์ แก้วศรีนวม

3229.    นาย วีระชัย ลิ่มสลักเพชร

3230.    นางสาว สุภัทรา สุทธิยุทธเสนีย์

3231.    นาย สุริยฉัตร วาทะวัฒนะ

3232.    นาย อมร พรหมสุพรรณ

3233.    นาย อาทิตย์ สุพรม

3234.    นาย อินทนนท์ จั่นนิลลา

3235.    นาย เอกลักษณ์ ธรรมสาร

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)                              

3236.    นาย กิตติพนธ์ ธรรมมา

3237.    นาย กิติสันต์ วงศ์ล่าม

3238.    นาย เกรียงไกร ภูคงคา

3239.    นาย คามิน วรชนะนันท์

3240.    นาย จักรพงษ์ นาเรือง

3241.    นาย ฉัตรเทพ อินทมาส

3242.    นางสาว ชลาลัย กำไลเงิน

3243.    นางสาว ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี

3244.    นางสาว นริศรา เลิศสุคนธ์

3245.    นาย บริรักษ์ บำเรอวงษ์

3246.    นาย ปฏิยุทธ์ สีหะวงค์

3247.    นาย ปิยนนท์ ทองยุ้น

3248.    นาย ปิยนิตย์ มะลิทอง

3249.    นางสาว เปรมจิต โขนภูเขียว

3250.    นาย พิษณุ วงศ์ก้อม

3251.    นาย ภักดิ์พงษ์ ผ่องใสศรี

3252.    นางสาว วสกมล อ่อนประทุม

3253.    นางสาว ศตพร กัณฑเจตน์

3254.    นาย ศรัณย์ ประสงค์สุข

3255.    นาย ศิริธนา คำพิมาน

3256.    นางสาว สกาวเดือน ชัยวัง

3257.    นาย สนธยา อนุมาตย์

3258.    นาย สิทธิชัย บุญพิทักษ์

3259.    นาย สุริยะ พุทธจักร

3260.    นาย อนุสรณ์ จวนงาม

3261.    นาย อาคม เตี๋ยวศรีทอง

3262.    นาย อาทิตย์ พันธุ์เดิมวงษ์

 

************************************

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3263.    นางสาว ดวงหทัย บัวพึ่ง

3264.    นาย ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย์

3265.    นางสาว นิรมล พอใจ

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3266.    นางสาว แก้วกาญจน์ เกณฑ์สาคู

3267.    นางสาว พัชรี โคตรสมบัติ

3268.    นางสาว ศุภรัตน์ ไทยชาติภูมิ

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3269.    นางสาว ชลธิชา พจน์สุนทร

3270.    นาย เชิดชัย ศิรินาวี

3271.    นางสาว ปริศนา พุทธจรรยา

3272.    นาย เรืองฤทธิ์ เมืองทองศรี

3273.    นางสาว สมใจ ไทยแท้

3274.    นางสาว สุจินดา ยศตะโคตร

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

3275.    นางสาว จารุณี สถิตย์

3276.    นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์

3277.    นางสาว ปวีณา ภูละคร

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

3278.    นางสาว กนกอร หิรัญชัชวาลย์

3279.    นางสาว กรรณิการ์ โชว์สูงเนิน

3280.    นางสาว กรรณิการ์ สุภาพรม

3281.    นาย กฤตวิทย์ ราชชมภู

3282.    นาย กฤษณะ เวทะแว่น

3283.    นางสาว กุลธิดา ขัดทรายขาว

3284.    นางสาว เกศกนก หมีกุละ

3285.    นางสาว เกศินี ทีหอคำ

3286.    นางสาว เกษมณี เมฆฉาย

3287.    นางสาว เกษศิรินทร์ อินทร์โท่โล่

3288.    นางสาว ขนิษฐา ไพรีรณ

3289.    นางสาว ขวัญฤทัย สุริยภูมิ

3290.    นางสาว จันทร์เพ็ญ แซ่เรือง

3291.    นางสาว จุฑาขวัญ อุทโท

3292.    นางสาว จุฑารัตน์ ด้วงมณี

3293.    นางสาว จุรีกรานต์ ลุผานา

3294.    นาย เจนภพ คูสว่างวงศ์     

3295.    นางสาว เฉลิมศรี วงศ์ศรีชา

3296.    นางสาว ชฎาธร ภูดี             

3297.    นางสาว ชนกนารถ ปั้นวิชัย

3298.    นางสาว ชุติมา สิทธิประภา

3299.    นาย ฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย

3300.    นาย ณัฐวุฒิ กิจประเสริฐ

3301.    นางสาว ดวงใจ โพธิสุ

3302.    นาย ทวีศักดิ์ สกุลนคร

3303.    นางสาว ทาริกา ลาวงศ์เกิด

3304.    นางสาว ทิพยารัตน์ ไชยรา

3305.    นางสาว ธนิดา ปุณรังษี

3306.    นาย ธิชชัย ยกดี

3307.    นางสาว ธิดารัตน์ ไสยวิบูลย์

3308.    นาย นพพล พรหมภักดี

3309.    นางสาว นพมาศ อัตศรี

3310.    นางสาว นพรัตน์ นนทเศวตเมธี

3311.    นาย นรนิติ ไทยยิ่ง

3312.    นาย นรินทร์ จันทร์แปลง

3313.    นางสาว นิตติยา สารบุตร

3314.    นางสาว นิตยาภรณ์ ปีพิมพ์

3315.    นางสาว นุชจรี จูมศรีสิงห์

3316.    นางสาว บรรพตี ไวยกาญจน์

3317.    นางสาว บุปผชาติ สวรรยาพานิช

3318.    นางสาว เบญจวรรณ ยอยง

3319.    นางสาว ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า

3320.    นางสาว ปิยนันท์ มุ่งเคียงกลาง

3321.    นาย ปิยศักดิ์ ราชมณี

3322.    นางสาว พจนีย์ ชื่นนิรันดร์

3323.    นางสาว พรอนันต์ โพธิ์ทอง

3324.    นางสาว พัชรดา เมืองโคตร

3325.    นางสาว พัชราภรณ์ ศรีไพรวรรณ

3326.    นางสาว เพียงพิรุณ เศษสันต์             

3327.    นางสาว ภาวิณี ดีสม

3328.    นาย มนตรี ชนะพันธ์

3329.    นางสาว มัณฑิการ์ ทอนฮามแก้ว

3330.    นางสาว มาลา คำเมือง

3331.    นางสาว มาลินี บัวมาศ

3332.    นางสาว ยุพาภรณ์ ลองทอง

3333.    นางสาว เยาวพา หาทอง

3334.    นางสาว เยาวลักษณ์ ปรีวาสนา

3335.    นางสาว รัชชนก ธีระวัชรมาศ

3336.    นางสาว รุ่งทิวา โทสวนจิต

3337.    นางสาว วนิดา เสนสิทธิ์

3338.    นางสาว วัชราภรณ์ พรมหนู

3339.    นางสาว วันวิสาฆ์ บุตรโคตร

3340.    นางสาว วิชชุดา สุทธิอาจ

3341.    นางสาว วิมลศิริ ปิติกะวงษ์

3342.    นางสาว วิลาภรณ์ อาจหาญ

3343.    นางสาว วิไล เงินยวง

3344.    นางสาว วิวาห์พร ขามเอก

3345.    นาย วีรเทพ สุดแดน

3346.    นาย ศักดา ดวงภักดี

3347.    นางสาว ศิรินภา ชิณเทศ

3348.    นางสาว ศิริพร พัฒบุบผา

3349.    นางสาว ศิริรดา งอยจันทร์ศรี

3350.    นางสาว ศุกุลรัตน์ ทัศนัย

3351.    นางสาว ศุภลักษณ์ สมชอบ

3352.    นางสาว สมใจ สอนวงษา

3353.    นางสาว สมิตา สุนทรารักษ์

3354.    นางสาว สลักจิตร หาดทวายกาญจน์

3355.    นางสาว สลิลรัตน์ พันธุขันธ์

3356.    นางสาว สวนันท์ สานุช      

3357.    นาย สัญลักษณ์ แก้วจินดา

3358.    นาย สันติ มีเสาเรือน

3359.    นางสาว สุนีนารถ บรรณสาร

3360.    นางสาว สุเพ็ญศรี จันโทภาส

3361.    นางสาว สุภาพร ดอนหงษา

3362.    นางสาว สุภาพร นนท์คำวงศ์

3363.    นางสาว สุภาพร โม้มวล

3364.    นางสาว สุภาภรณ์ จุฬา

3365.    นางสาว สุภาภรณ์ นวลมณี

3366.    นางสาว สุภาวลี โพธิ์แก้วสุกใส

3367.    นางสาว สุมนนาถ ศรีแก่น

3368.    นางสาว สุรีพร มิกราช

3369.    นางสาว สุวิมล แววมณี

3370.    นางสาว หฤทัย อาคะวงค์

3371.    นาย อธิป สมบัติ

3372.    นาย อรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์

3373.    นางสาว อัจจิมา แก้วเฉลิมทอง

3374.    นางสาว อาภัสรา ศิริรัตน์

3375.    นาย เอกอนันต์ สุรินทร์

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

3376.    นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก

3377.    นางสาว กานต์ชนก ราชกรม               

3378.    นางสาว เกษศิรินทร โพนเงิน

3379.    นางสาว ขวัญนภา ทองดอนแอ

3380.    นางสาว ขัตติยาพร มะลิวัลย์

3381.    นางสาว แคทลียา มานะวงศ์

3382.    นางสาว จันทรา ภารสมบูรณ์

3383.    นาย จารุรัตน์ สุดสม

3384.    นางสาว จิตรา เหมะธุลิน

3385.    นางสาว จิตหทัย กินรี

3386.    นางสาว จีรนันท์ วันทอง

3387.    นางสาว จุไลภรณ์ ศรีนา

3388.    นางสาว ชญานิศ กวานสุพรรณ

3389.    นาย ชาญฤทธิ์ สอนสมนึก

3390.    นางสาว เตือนใจ ผ้าผิวดี

3391.    นาย ทัศชัย ชัยมาโย

3392.    นางสาว ทิวาลักษณ์ แพทย์ผล

3393.    นางสาว ธราภรณ์ กุดแถลง

3394.    นางสาว นริศรา สกุลแพง

3395.    นางสาว นลัทพร ลิ้มจิตรกร

3396.    นางสาว นิตยา บุษบงค์

3397.    นางสาว นุชจะรินทร์ ประเสริฐสังข์

3398.    นางสาว เบญจวรรณ ภูไชยยัง

3399.    นางสาว ประทับใจ สุวรรณประดิษฐ์

3400.    นางสาว ปริญญา ศรีวรกุล

3401.    นางสาว ปริญญาพร อุทิตสาร

3402.    นางสาว ปรีญาภา โสดาทิพย์พรชัย

3403.    นางสาว ปิยธิดา สิริสายพิรุณ

3404.    นางสาว ปิยนุช ประดับวิทย์

3405.    นางสาว ผาณิต จันทร์เสวก

3406.    นางสาว พวงเพชร แสงสลวย

3407.    นางสาว พัชรมัย ปาณชู                      

3408.    นางสาว พัฒนา ขะมะรัตน์

3409.    นางสาว พิมลพรรณ เรืองสถิตพร

3410.    นางสาว ไพริน ใจทัด

3411.    นางสาว ภารินี ผ่องเคหา

3412.    นางสาว มณฑิรา ยิ่งยง

3413.    นางสาว เยาวลักษณ์ พลราชม

3414.    นางสาว รัชฎาภรณ์ ถินจำลอง

3415.    นางสาว รัชดาภรณ์ นามละคร

3416.    นางสาว รำพึง มหัตกุล

3417.    นางสาว ละมัย สุกรรณ

3418.    นางสาว วชิรา นุชงิ้วงาม

3419.    นางสาว วรรณวิไล ไชยมัฌชิม

3420.    นางสาว วรางคณา พงศ์พัฒนพาณิชย์

3421.    นางสาว วรีลักษณ์ ผิวผ่อง

3422.    นางสาว วาสนา มุธิตา

3423.    นางสาว วาสนา สิทธิเนตร

3424.    นางสาว วิตรีรัตน์ ปิ่นวนิชย์กุล

3425.    นางสาว วิมลรัตน์ น้อยธิ

3426.    นาย วุฒิชัย ศรีสร้อย

3427.    นางสาว ษาวิตรี ตาดทอง

3428.    นางสาว สายจิต บุตรละ

3429.    นาย สาโรช ศิริเพ็ง             

3430.    นางสาว สุคนทิพย์ สุไชยชิต

3431.    นางสาว สุนันทิยา วรโยธา

3432.    นางสาว สุพัตรา สิงมะหันต์

3433.    นางสาว สุภาพร จันทร์ใส

3434.    นางสาว สุภาวะดี สกุลแพง

3435.    นางสาว แสงสุรีย์ จตุรภุช

3436.    นาย อภิชิต วสุธาพิทักษ์

3437.    นางสาว อมรรัตน์ กุลชัย     

3438.    นางสาว อรพรรณ อภิบูลย์

3439.    นางสาว อรสา ชาตะ

3440.    นางสาว อัญชลียา ธงชัย

3441.    นางสาว อาริสา อู่ทอง

3442.    นางสาว อิศราภรณ์ ทิพย์จันทร์

3443.    นาย เอกพล เผ่ามงคล

 

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สกลนคร)

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

3444.    นาง จิรภา เคนทวาย

3445.    นาง ดรุณี จันทรังสี

3446.    นาย ธวัชชัย แสงจันทร์

3447.    นาย พรชัย ไชยสุระ

3448.    นาง ไพรวรรณ มูลสาระ

3449.    นางสาว กรกมล วงศ์พัฒน์

3450.    นาง กรรณิการ์ พลวงค์

3451.    นาย ก้อนคำ พลวงค์

3452.    นาง กัญหา สีแสงจันทร์

3453.    นาง กัลยา แก้วคำแสน

3454.    นาง กิรญาดา ไชยเพชร

3455.    นาย เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง

3456.    นาง เกษสุดา บุตรละคร

3457.    นาย เกียรติก้อง สุวรรณชัยรบ

3458.    นาย ขจรเกียรติ สุทธิอาจ

3459.    สิบเอก ขวัญใจ ศรีหนองห้าง

3460.    นาย ครรชิต สายแก้ว

3461.    นาง จรวย กงลา

3462.    นาง จริยา สุภาทอง

3463.    นาย จักรภัทร ปัญญาประชุม

3464.    นาง จารุวรรณ เมืองสอง

3465.    นางสาว จาลาวัลย์ ไชยขันธ์

3466.    นาง จิตรา โคตรบรรเทา

3467.    นาง จิตลัดดา พาพรมฤทธิ์

3468.    นาง จินตนา นิคร

3469.    นาง จุฬาภรณ์ ยงคำชา

3470.    นางสาว เจนิสา แสงวงค์

3471.    นาง เจษฎาวดี แก้วมณีชัย

3472.    นาย เจษฏาวุธ ศรีสถาน

3473.    นางสาว ชบาไพร โคตพรม

3474.    นาย ชิงชัย อัฐนาค

3475.    นาง ฐิตา ไชยโสภณ

3476.    นาง ตติยา พันธ์สระคู

3477.    นาง ตองอ่อน สายคำภา

3478.    นาย ถาวร พลวงค์

3479.    นาย ทนุพงศ์ รัตนะ

3480.    นาง ทัศนา คุ้มหนองฮี

3481.    นาง เทียมจันทร์ ใจบุญ

3482.    นาง ธนพร กองสุข

3483.    นาย ธวัชชัย สีอ่อนดี

3484.    นาย ธีระวัฒน์ สารธิยากุล

3485.    นาง นงคราญ โกพล

3486.    นาย นบพร อันสุข

3487.    นาย นราธิป กำภูศิริ

3488.    นาย นัทวุฒิ จันทะขิน

3489.    นาง นิตยา จุติยนต์

3490.    นาย นิรันดร์ แสนเมืองโคตร

3491.    นาย นิราศ ศิริสวัสดิ์

3492.    นาง นุคิด สาสอน

3493.    นาย บรรเทิง สีชัยชนะ

3494.    นางสาว บุญเทียม จันทะขิน

3495.    นาง บูรพา จันทาคำ

3496.    นาง ประคองศรี สุวรรณโส

3497.    นาย ประจักษ์ กุลวงศ์

3498.    นาย ประดิษฐ์ คำมุลตรี

3499.    นาง ประทุมพร ภูอ่าว

3500.    นาย ประเทศ ตุตะเวช

3501.    นาย ประเวศ นวานุช

3502.    นาง ผินพร วานะวงศ์

3503.    นาย พงษ์ศักดิ์ วงศ์พนารัตน์

3504.    นาง พนิดา แสนหอม

3505.    นาย พรชัย แก้วมุงคุณ

3506.    นาย พรชัย ถาวร

3507.    นางสาว พรพิมล พันทะสา

3508.    นาง พิณทอง แก่นนาคำ

3509.    นาง พิศมัย คุณารักษ์

3510.    นาย เพลิน ลุนาวัน

3511.    นาย ไพฑูรย์ กุดตะแสง

3512.    นาย ไพโรจน์ เกษรศรี

3513.    นาย ไพโรจน์ เหมะชัย

3514.    นาย ภิญโญ วังทะพันธ์

3515.    นาง มรกต ชาลุน

3516.    นาง มลฤดี วงศ์ล่าม

3517.    นาง มะลิวัลย์ งอยผาลา

3518.    นาย มังกรทอง อุสาพรหม

3519.    นาย มานิตย์ แสนเยีย

3520.    นาง มารศรี อุปฮาต

3521.    นาย ยุทธชัย กางทอง

3522.    นาย ยุทธพงษ์ คำเพชรดี

3523.    นาง เย็นใจ เจนด่านกลาง

3524.    นาง เยาวเรศ บัวชุม

3525.    นาง เยาวะรัตน์ แดงประสาท

3526.    นาง รัตนา แสนไชย

3527.    นาง รินนา อาจหาญ

3528.    นาง วงจันทร์ เมืองฮาม

3529.    นาย วชิรเตโช ผ่านพิเคราะห์

3530.    นาย วรมิตร ชาสงวน

3531.    นาง วลัยลักษณ์ เห็นกลาง

3532.    นางสาว วัชราภรณ์ จังตระกูล

3533.    นาง วันเพ็ญ ดาบสมเด็จ

3534.    นาง วารุณี พรรณวงศ์

3535.    นาย วิเชียร เที่ยงธรรม

3536.    นาง วิไลวรรณ์ คณานันท์

3537.    นาง วิไลวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์

3538.    นาย วีคนอง เหง้าโอสา

3539.    นาย วีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร

3540.    นาย วีระศักดิ์ บาลจบ

3541.    นาง แววตา บางทราย

3542.    นาย ศราวุธ ภักดีไทย

3543.    นางสาว ศวรรยา ศรีแจ่ม

3544.    นาง ศศิกาญจน์ สาลาศัก

3545.    นาย ศักดา หงษ์ทอง

3546.    นาย ศุภวัฒน์ จูมแพง

3547.    นาย สงกรานต์ วงศ์กระจ่าง

3548.    นาง สมคิด คำภูษา

3549.    นาย สมพร คำภูษา

3550.    นาย สมศรี สุขพันธ์

3551.    นาย สรวุฒิ ปรีชาชุมวงศ์

3552.    นาย สราวุธ ฮังโยธา

3553.    นาย สะอาด สีการัง

3554.    นาย สิทธิรงศ์ บัวชุม

3555.    นางสาว สิริรัตน์ ผิวคำ

3556.    นาง สุกัญญา ศรีฮอแก้ว

3557.    นาง สุขศิริ ประพัศรางค์

3558.    นางสาว สุจิตรา กิติศรีวรพันธุ์

3559.    นาง สุดาวดี ปรีดีสนิท

3560.    นาง สุพรรณี อุปชัย

3561.    นาย สุภวิทย์ พรรณวงศ์

3562.    นางสาว สุภัตรา กิติศรีวรพันธุ์

3563.    นาง สุภัทนี พิศิษฐอรรถการ

3564.    นาง สุภาดา ตามัย

3565.    นาย สุรจิต คำด่อน

3566.    นาย สุรัตน์ ปู่ทับหนู

3567.    นาย สุรัตน์ หล้าดี

3568.    นาง เสาวนีย์ คะษาวงค์

3569.    นาย ไสว อ่อนชัย

3570.    นาย อธิศักดิ์ เพ็งที

3571.    นาย อนุชา ริยะบุตร

3572.    นางสาว อมรรัตน์ เสนสิทธิ์

3573.    นาง อรยา ยอดสุบัน

3574.    นาง อรวรรณ์ เลิศสุบินรักษ์

3575.    นาง อรัญญา ศรีสวัสดิ์

3576.    นาง อรุณ ปัญญะสา

3577.    นาย อาวุธ อาจหาญ

3578.    นาง อำพรรณ ฝ่ายเทศ

3579.    นาง อินทรา ศรีละวัลย์

3580.    สิบเอก อุทัย ชัยชนะ

3581.    นางสาว อุไรวรรณ์ จันทรสาขา

3582.    นาง อุไรวรรณ ใจวรรณะ

3583.    นาย เอกชัย พลศักดิ์ขวา

3584.    นาย เอนก บัวพินธุ์

3585.    นาย โอฬาร ต้นศรี              

 

************************************

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3586.    นางสาว พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3587.    นาย ปภพ พิสูตรสอน

3588.    นางสาว ปุ๋ม ปรีดากุล

3589.    นางสาว พัชชา เศรษฐากา

3590.    นางสาว พัชรา เข็ญคำ

3591.    นาย สันติ ฟ้าคุ้ม

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3592.    นาย ก่อเกียรติ ใจอ่อน

3593.    นางสาว จินดา แพทย์กลาง

3594.    นาย นาฏศิลป์ มุลเมืองแสน

3595.    นางสาว มยูรกาญจน์ เดชกุญชร

3596.    นางสาว สุนันทา ชะนะบุญ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)

3597.    นางสาว กนกวรรณ ศรีสำราญ

3598.    นาย เกรียงไกร นามมนตรี

3599.    นางสาว จินตนา แก้วกระจ่าง

3600.    นาย จิระศักดิ์ พลศรีลา

3601.    นาย จีระศักดิ์ ฆ้องเดช

3602.    นางสาว ชนากานต์ ลักษณะ

3603.    นางสาว เนตรชนก คำหอม

3604.    นาย ปฎิเวธ ชุมพลรัตน์

3605.    นางสาว ประภัสสร วงค์ท้าว

3606.    นาย ปริญญา สุขเกษม

3607.    นางสาว ปวีณา มั่งคล้าย

3608.    นางสาว ปิยวรรณ วงศ์ศรีเทพ

3609.    นางสาว พรพิมล คำตลบ

3610.    นางสาว ยวญใจ ประเสริฐสังข์

3611.    นางสาว ยุพาพร ภาพันธ์

3612.    นางสาว รัชฎาพร ไทยเกิด  

3613.    นางสาว รัชนีพร อินทรพานิชย์

3614.    นางสาว ลำภู มุขช่วย

3615.    นางสาว วนิดา คุ้มไพร

3616.    นางสาว วันทนีย์ ขาวดี

3617.    นางสาว ศิริลักษณ์ แสนสุภา

3618.    นาง สาวศุธาภา วิจิตรานนท์

3619.    นาย สาชล เตรียมมหาเกษม

3620.    นางสาว สายใหม สวยสุด

3621.    นางสาว สุมลฑา ยุบลพันธ์

3622.    นางสาว สุวิตา มงคลสินธุ์

3623.    นางสาว อรธีรา สี่สมบูรณ์

3624.    นางสาว อรัญญี แสนอุดม

3625.    นางสาว อัจฉราพร งิ้วสุภา

3626.    นางสาว อัญชลี เทศารินทร์

3627.    นางสาว อาภรณ์ ภักดี

3628.    นางสาว อุไรวรรณ เทศารินทร์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร )

3629.    นางสาว กรองกาญจน์ ยอดหอม

3630.    นางสาว เขมวรรณ โพนสีสม

3631.    นางสาว ชนกสรณ์ นาทะวิน

3632.    นางสาว ชลชมวง ม่วงคราม

3633.    นางสาว ฑิดาวรรณ มุ่งพัฒนกิจ

3634.    นางสาว ดวงกมล ดวงปทุม

3635.    นาย ต้องพงศ์ ฐานา

3636.    นางสาว ทิคัมภรณ์ พันธุวร

3637.    นางสาว ทิตติญา ปัญญาส่อง

3638.    นางสาว ธัญญภัทร โคตรพัฒน์

3639.    นางสาว นาทอนงค์ สุวรรณมาโจ

3640.    นางสาว นิภาภรณ์ พูลศรี

3641.    นางสาว บุญศรี มุงคุณ                        

3642.    นางสาว พรสุดา ฤทธิธาดา

3643.    นางสาว พวงทิพย์ แสงหล้า

3644.    นางสาว พีรียา มุสิกะคุณ

3645.    นางสาว ภัทรียา อำมา

3646.    นาย เมธาวัฒน์ ธงวิชัย

3647.    นางสาว ยุพิน อินธิจันทร์

3648.    นางสาว ระรินธร เหมพิจิตร

3649.    นางสาว รินทร์ดา คิสาลัง

3650.    นาย เรืองเดช ไชยโคตร

3651.    นางสาว โรสริน อัคนิจ

3652.    นางสาว วงพระจันทร์ คัสกรณ์

3653.    นางสาว วนิดา สัพโส

3654.    นางสาว วรนุช บัวภาเรือง

3655.    นางสาว วรรณา คงสุข

3656.    นางสาว วราพร ชัยชนะ

3657.    นางสาว วราพร โทริพันธ์

3658.    นางสาว วาสนา เย็นสุข

3659.    นางสาว ศิริพรรณ นาชัยเวียง

3660.    นาย ศุภรัสมิ์ ลิ่มลือชา

3661.    นางสาว ศุภวรรณ ศุภาดารัตนาวงศ์

3662.    นางสาว สุกรรยา บุบผามาลัย

3663.    นางสาว สุจิตรา สงสนธิ

3664.    นางสาว สุพรรณิการ์ เกรี้ยงกรม

3665.    นางสาว อรทัย กล้าหาญ

3666.    นางสาว อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์

 

************************************

 

คณะประมง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการประมง)

3667.    นาง จารุภา ศิริ

3668.    นาง เพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ

3669.    นาย มานพ เพชรจูด

3670.    นางสาว สไบทิพย์ ทรัพย์พจน์

3671.    นาย อมรศักดิ์ สวัสดี

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์ประมง)

3672.    นางสาว จรวย ไฝทอง

3673.    นาย ชลันธร วิชาศิลป์

3674.    นางสาว เปรมวดี เทพวงศ์

3675.    นาย มานิต กิ่งทอง

3676.    นาย วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร

3677.    นางสาว ศธิธร ปุรินทราภิบาล

3678.    นาย สุพันธ์ แสนกล้า

3679.    นาย เอกลักษณ์ แนบเนียด

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

3680.    นาย ชวิน ตันพิทยคุปต์

3681.    นาย ดุสิต เอื้ออำนวย

3682.    นางสาว มัลลิกา วรรณประภา

3683.    นาย วัชรินทร์ นิยม

3684.    นางสาว สุรังษี ทัพพะรังสี

3685.    นาย เอกชัย ดวงใจ

3686.    Mr. Farok AFERO

3687.    Mr. Kosal SAO

3688.    Mr. Suci Antoro

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)

3689.    นางสาว กนกวรรณ ประมงอุดมรัตน์

3690.    นางสาว เกศินี หลายสุทธิสาร

3691.    นางสาว แก้วตา ลิ้มเฮง

3692.    นางสาว ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์

3693.    นาย นฤชิต เสาวคนธ์

3694.    นางสาว นวลจิรา พานทอง

3695.    นางสาว ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์

3696.    นางสาว พรลภัส บุญมี

3697.    นาย ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

3698.    นางสาว รุ่งระวี ทองดอนเอ

3699.    นางสาว วรินธา วศินะเมฆินทร์

3700.    นางสาว วิกานดา แก้วหลวง

3701.    นางสาว สายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์

3702.    นางสาว สุจิตรา เพชรคง

3703.    นางสาว อนงค์ กิจจาภินันท์

3704.    นางสาว อภิญญา ปานโชติ

3705.    นางสาว อรัญญา กรีธาชาติ

3706.    นางสาว อัญญานี แย้มรุ่งเรือง

3707.    นางสาว อารดา มณีรัตน์

3708.    นางสาว อุมาภรณ์ จรดล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

3709.    นาย ทวีศักดิ์ ศรีชนะ

3710.    นางสาว บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม

3711.    นาย ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล

3712.    นางสาว ภัททิรา เกษมศิริ

3713.    นางสาว ภาสิณี เรี่ยวพานิชกุล

3714.    นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3715.    นางสาว ชยารัตน์ ตันธนะสฤษดิ์

3716.    นาย ชุณห์ธภัค กัณทะวัง

3717.    นางสาว ชุติพร เล้ายอดตระกูล

3718.    นางสาว นิสรา กิจเจริญ

3719.    นางสาว พาฝัน ลาภส่งผล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง

3720.    นางสาว จันทิมา สุรัสโม

3721.    นาย ชิโนไท พูน

3722.    นางสาว นภวรรณ หมื่นเดช

3723.    นางสาว พรพิมล กดทรัพย์

3724.    นางสาว ศรีสุภาว์ อาษา

3725.    นางสาว สุริศา รงค์ทอง

3726.    นางสาว อิสราภรณ์ หริมพานิช

3727.    นางสาว  อุไรรัตน์ เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

3728.    นางสาว  กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์

3729.    นางสาว  กัลยา ศักดิ์นาวีพร

3730.    นาย  กาญจน์ โตแก้ว

3731.    นาย  กิตติ หลานท้าว

3732.    นาย  เกริกชัย พัฒนพิโดร

3733.    นาย  เกรียงไกร ฟักหว่าง

3734.    นาย  เกรียงศักดิ์ กระชิด

3735.    นางสาว คณิตดา ทองขาว

3736.    นางสาว คณิศา โชติจันทึก

3737.    นางสาว จงกลณีย์ อัยจักร์

3738.    นาย จตุรงค์ ภู่สกุล

3739.    นาย จตุรวิทย์ ชนะกุล

3740.    นางสาว จริยาวดี สุริยพันธุ์

3741.    นาย จักกฤษณ์ บุญเย็น

3742.    นางสาว จารุวรรณ ชินกร    

3743.    นางสาว จารุวรรณ อุษาสิริ

3744.    นางสาว จิราพร บุญเรือง

3745.    นาย จุมพล กุลละวณิชย์

3746.    นางสาว จุไรรัตน์ สุขลิ้ม

3747.    นาย เฉลิมพล จตุพร

3748.    นาย ชนะ เขียวหวาน

3749.    นางสาว ชนินทร สารสัสดีกุล

3750.    นางสาว ชลพรรรณ จันดาวงษ์

3751.    นาย ชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช

3752.    นาย เชิดศักดิ์ คงผล

3753.    นาย แชมป์ เมตตานุรักษ์

3754.    นาย ญาณพล ธุมาพันธ์

3755.    นางสาว ฐานียา ปัทมโยธิน

3756.    นางสาว ฐิติมา ฐิติธรรมเสถียร

3757.    นางสาว ฐิติวดี สังข์ขาว

3758.    นาย ณฐพล คงมาลัย

3759.    นาย ณรงค์ สมัครการไถ

3760.    นางสาว ณัฐธิดา พวงพุฒ

3761.    นาย ณัฐพงษ์ สุขโสม

3762.    นางสาว ณัฐพร ฝอยทอง

3763.    นาย ณัฐวุฒิ แป้นแก้ว

3764.    นาย เดชานาท ทองพิทักษ์

3765.    นาย ตรียุทธ รอดมุ้ย

3766.    นาย ต่อสิทธิ์ ฉันทานุมัติอาภรณ์

3767.    นาย เตชวิทย์ คงสตรี

3768.    นางสาว ถิรประภา รัตนโชติ

3769.    นาย ทนงศักดิ์ ตั้วเจริญ

3770.    นาย ทรงยศ ศิลปชัย

3771.    นางสาว ทักษพร รัตนมุขย์

3772.    นางสาว ทัศนีย์ แสงจำปา  

3773.    นางสาว ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

3774.    นางสาว ทิพวรรณ มีตำเนิน

3775.    นาย  ธนบูรณ์ ฆ้องโฆษิต

3776.    นาย ธนพงศ์ ทองรอด

3777.    นางสาว ธนพร ภู่สาลี

3778.    นาย ธนพล จารุสถาพร

3779.    นาย ธนยศ พลศารทูล

3780.    นาย ธนากร เขาแก้ว

3781.    นาย ธนากร เจริญเรืองวานิชย์

3782.    นาย ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ

3783.    นาย ธวัชชัย สุจิตตารมย์

3784.    นาย ธันว์ จิตตนูนท์

3785.    นางสาว ธิดาพัฒน์ คุณพิพัฒน์

3786.    นาย ธีรพงศ์ ปิ่นชาญชัยยุทธ

3787.    นาย ธีรศักดิ์ สุนทรา

3788.    นาย นครินทร์ ทองแถม ณ อยุธยา

3789.    นางสาว นงลักษณ์ มะนาวหวาน

3790.    นาย นพดล มะโดด

3791.    นาย นพพล ผ่านคุ้ม

3792.    นางสาว นภัสนันท์ บรัศไพบูลย์

3793.    นางสาว นฤมล คนขยัน

3794.    นางสาว นลินี ป้องกงลาด

3795.    นางสาว นวนิตย์ คล่องแคล่ว

3796.    นางสาว นวพร บัวกันต์

3797.    นาย นิรุต แก่นเชื้อชัย

3798.    นาย บัญชา ฤทธิ์ไทสงค์

3799.    นาย ปกรณ์ ตั้งศิลวัฒนกุล

3800.    นาย ปณิธาน สารถวัลย์แพศย์

3801.    นาย ประพัฒน์ เพชรศิริโรจน์

3802.    นาย ประยุทธ ทรัพย์วัฒนไพศาล                      

3803.    นาย ปรีชา พรวิวัฒนชัย

3804.    นางสาว ปรีดาภรณ์ ถิระวัฒน์

3805.    นางสาว ปรียาภรณ์ จีนจิ๋ว

3806.    นาย ปัณณวิช พจน์ศิริ

3807.    นางสาว ปัทมา ชมเชย

3808.    นาย ปานศิริ พิมพ์กำเนิด

3809.    นางสาว ปาริฉัตร นาคประสิทธิ์

3810.    นางสาว ปิยนุช พรมภมร

3811.    นาย ปิยะณัฐ อนุพัตร

3812.    นาย ผณินทร โพธิ์ศรีสูง

3813.    นาย พงษ์ธนา คล่องดี

3814.    นาย พดสะบง อินทสิทธิ์

3815.    นางสาว พรพิมล ทิวแพ

3816.    นาย พรอนันต์ คงปัญญา

3817.    นาย พัชระ อุ่นทรัพย์

3818.    นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ

3819.    นาย พิสิษฐ์ จันทร์ปา

3820.    นาย พิสุทธิพงษ์ สุริยกานต์

3821.    นาย พีร์รัฐ นิ่มรักษา

3822.    นาย พีระยุทธ สอิ้งทอง

3823.    นางสาว ภควรรณ ปานข่อยงาม

3824.    นางสาว ภสินี โยธรรม

3825.    นาย ภาณุพงศ์ ภิญโญ

3826.    นางสาว ภานุมาศ นาคเจือทอง

3827.    นาย ภาสกร สาตร์พันธุ์

3828.    นาย ภิญโญ ปฏิบัติ

3829.    นาย ภูริพงศ์ วัชรสินธุ์

3830.    นาย มนตรี มังคละ

3831.    นางสาว มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์

3832.    นางสาว เมทินี บุญสิงห์                     

3833.    นาย ยุทธนา อริยกุลไชยศิลป์

3834.    นางสาว รพีภัสร์ กลิ่นพิกุล

3835.    นาย รหัส สุวรรณการ

3836.    นาย รัชวุฒิ ศิริฤกษ์รัตนา

3837.    นาย รัฐชัย พงษ์สุวรรณ

3838.    นางสาว รัตธิภรณ์ รัตนวรรณนุกูล

3839.    นางสาว ลลิตา พาณิชกรกุล

3840.    นางสาว ลลิล เวียงสมุทร

3841.    นาย วทัญญู เลิศปัญญา

3842.    นางสาว วรรณพร ฮุ้ยสกุล

3843.    นางสาว วรรณวิสา จันทราภัย

3844.    นาย วัชร ร่วมบุญ

3845.    นางสาว วัฒน์คณา ทองเรือง

3846.    นางสาว วันวิสาข์ เงินก้อน

3847.    นางสาว วิภาดา อันล้ำเลิศ

3848.    นาย วิสุธีร์ พีระเชื้อ

3849.    นาย วุฒิกร ปานรัตน์

3850.    นางสาว ศนิกานต์ ตันสุตะพานิช

3851.    นางสาว ศรมน พณิชย์พิบูลย์

3852.    นางสาว ศรินวิภา พนมชัยสว่าง

3853.    นางสาว ศศิวิมล ไชยณรงค์

3854.    นาย ศิตวิทย์ บุณยรัตพันธุ์

3855.    นางสาว ศิริรัตน์ แน่นอุดร

3856.    นาย ศิริวัจน์ แก้วไชย

3857.    นางสาว ศุจิดา พิชัยสวัสดิ์

3858.    นาย  ศุภกรณ์ น้อยแก้ว

3859.    นาย ศุภกฤต ประรักกะโม

3860.    นาย ศุภนัท สุวรรณสุขสำราญ

3861.    นาย สกุล ขุนบ้านฆ้อง

3862.    นางสาว สถาพร ภูทองก้าน                

3863.    นาย สถิตย์ ภู่สอน

3864.    นาย  สรสิษฐ์ บุบผาชาติ

3865.    นาย สัญทัต เอี๊ยะคนอง

3866.    นางสาว สาลินี เทียนนาค

3867.    นาย สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ

3868.    นาย สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป

3869.    นางสาว สุกัญญา พัทธยุติ

3870.    นางสาว สุจิตรา เพิ่มพูนสินสุข

3871.    นาย สุจินต์ เจตน์เกษตรกรณ์

3872.    นางสาว สุตาภัทร พราหมณ์แก้ว

3873.    นางสาว สุทธินี ตันติปัญญาเทพ

3874.    นาย สุทัศน์ เจนบ้านผือ

3875.    นาย สุทิน อินสาลี

3876.    นางสาว สุนันทา บุญสนอง

3877.    นาย สุพิทย์ วัฒนายน

3878.    นาย สุริยันต์ จูทะรักษ์

3879.    นาย สุริยา ปัญญายศ

3880.    นางสาว สุลีพร เชียงทอง

3881.    นาย  สุวินัย ปานขาว

3882.    นาย หัทชัย บุญเชียงมา

3883.    นาย หัสดินทร์ แก้วนนท์

3884.    นางสาว อทิตยา อนนตะชัย

3885.    นาย อนุพงษ์ ศรีสุขดี

3886.    นาย อภิวัฒน์ เศรษฐมงคล

3887.    นางสาว อมรรัตน์ แก้วปัน

3888.    นางสาว อรไท พร้อมทองคำ

3889.    นางสาว อรุณี ดีเลิศไพบูลย์

3890.    นางสาว อโศก อึ่งเส็ง

3891.    นางสาว อังคณา กลัดเข็มทอง

3892.    นางสาว อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์     

3893.    นางสาว อัชฌา ป่านแก้ว

3894.    นางสาว อัญชลี นุชนวล

3895.    นาย อานนท์ ตั้งศุภจรูญนุกูล

3896.    นางสาว อารีย์ สุทธิศักดิ์โสภณ

3897.    นางสาว อุไร แซ่อุ้ย

3898.    นาย  เอกพล วังคะฮาต

3899.    นาย  เอกภพ เจริญพร

3900.    นาย เอกราช คำเทศ

3901.    นาย เอกวิทย์ วัฒนศัพท์

3902.    นาย โอฬาร ตั้งวิชิตฤกษ์

3903.    นางสาว ไอลดา เนียมเทศ

 

************************************

 

คณะเกษตร

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยา)

3904.    นางสาว สุธิดา สกุลวาริน

 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)

3905.    นาง นิจพร ณ พัทลุง

3906.    นางสาว ศวพร ศุภผล

3907.    นาย สมปอง หมื่นแจ้ง

3908.    นางสาว สุมิตรา วัฒนา

 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)

3909.    Mr. Teklu Baissa Faissa

3910.    Mr. Tesfeye Ertebe Mohammed

3911.    นางสาว ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์

3912.    Mr. Alemu Lencho Gemechu

3913.    Mr. Bekele Hunde Agdu

3914.    Mrs. Etagegnehu Gebremariam  Amare

3915.    Mr. Gebremichael Nigussie Kahsay

3916.    Mr. Geremew Terefe

3917.    Mr. Getachew Kassaye Game

3918.    Mr. Kassahun Zewdie Tsegaya

3919.    Miss Milagros Tola Loperz

3920.    Mr. Mohammed Yesuf

3921.    Mr. Zerihun Desalegn Gebregiorgis

3922.    นาง โศรยา อุ่ยประเสริฐ

3923.    Mr. Girma Woldetsadik

 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)

3924.    นาย ปราโมทย์ พรสุริยา

 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช)

3925.    นางสาว บุญญวดี จิระวุฒิ

3926.    นาย ประจวบ บุตรศาสตร์

3927.    นางสาว สุภาภรณ์ แก้วนุ่ม

3928.    นางสาวโสพิศ สว่างจิตร

 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

3929.    นาย เกชา คูหา

3930.    นาย พิพัฒน์ สมภาร

3931.    นาง สุวรรณา พรหมทอง

 

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

3932.    นางสาว จุไรพร รอดเชื้อ

3933.    นาง บุญมี จันทร์สวัสดิ์

3934.    นางสาว เบญจางค์ วิริยะจิตต์

3935.    นางสาว ปารวีร์ งั่นบุญศรี

3936.    นางสาว พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

3937.    นางสาว วันเพ็ญ ณัฐวุฒิ

3938.    นาย สัมพันธ์ รอดศรี

3939.    นางสาว สายใจ ณรงค์วงศ์วัฒนา

3940.    นางสาว สุดคะนึง โรจนชีวาคม

3941.    นางสาว หนึ่งฤทัย อ่อนสุดใจ

3942.    นางสาว อังคณา จารุพินทุโสภณ

3943.    นางสาว อาฒยา สันตะกุล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรเขตร้อน)

3944.    Mr. Indrajith Upul Mendis

3945.    Miss  LE THI KIEU OANH

3946.    Mr. NGAWANG

3947.    Mr. Nguyen Van Tuan

3948.    Mrs. NUR EVA HAYATI

3949.    Mr. Saykham Somvang

3950.    Mr. Tadesse Tekletsadik Gelet

3951.    Mrs. Tran Thi Ngoe

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเพื่อการพัฒนา)

3952.    นางสาว กมลชนก โกญจนาท

3953.    นาย กานต์ ลชิตากุล

3954.    นาย กิตติรม เกษมศรี

3955.    นางสาว ชไมพร ดาวสื่อ

3956.    นางสาว นิศา นิลศรีไพรวัลย์

3957.    นางสาว บวรลักษณ์ สัตยพงศ์ฐิติ

3958.    นางสาว ปรมาภรณ์ โปร่งใจ

3959.    นางสาว ปานรัตน์ เจนอักษร

3960.    นางสาว เปรมกมล เอี่ยมปิ่ง

3961.    นางสาว พธู สุวรรณชาต

3962.    นางสาว พสุนันทน์ มาตังคพงศ์

3963.    นางสาว ภิญาสิณี พลวราภรณ์

3964.    นางสาว ยุวภา ถาวรสนิทกุล

3965.    นาย รณรงค์ สุ่นกุล

3966.    นางสาว รุจี ศรีทะ

3967.    นางสาว ศศิกานต์ พานิชพันธุ์

3968.    นางสาว ศิริวรรณ สิริทวีชัย

3969.    นาย สาครินทร์ เทียมเมฆ

3970.    นางสาว สุรัสวดี พ่วงพันธ์

3971.    นางสาว หัสณี สุริยกุล ณ อยุธยา

3972.    นางสาว อรวรรณ ภู่สุคนธ์

3973.    นางสาว อัญชลี เทพณรงค์

3974.    นางสาว อาวีพรรณ สุมิตร

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

3975.    นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม

3976.    นางสาว กมลวรรณ แซ่เล้า

3977.    นาย กฤษณะ ภานุวาส

3978.    นางสาว กาญจนา บุญเรือง

3979.    นางสาว กิติมา จินดามงคล

3980.    นางสาว กีรติกา ศิลปเพ็ชร

3981.    นางสาว เกศรา เอกอุดมพงศ์

3982.    นางสาว คมจันทร์ สรงจันทร์

3983.    นาย จักรพงษ์ สุภาวรรณ์

3984.    นาง จันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์

3985.    นางสาว จันทร์สว่าง ศรีหาตา

3986.    นางสาว จารุวรรณ ใหญ่ยงค์

3987.    นางสาว จิรพรรณ โสภี

3988.    นางสาว จิรภา กีรติวรพงศ์

3989.    นางสาว จิราพร ปานเจริญ

3990.    นางสาว จีรวรรณ แสงสว่าง

3991.    นางสาว จุฑามาศ รักชุม

3992.    นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ

3993.    นาย เฉลิมศักดิ์ บุญทวี

3994.    นางสาว ชนิษฎา พันธุ์เมือง

3995.    นางสาว ชุติมา วิธูรจิตต์

3996.    นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง

3997.    นางสาว ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา

3998.    นาย ณัฐพล บำรุงเกียรติ

3999.    นางสาว ดวงกมล ถิระวัฒน์

4000.    นางสาว ดวงกมล ยิ้มแย้ม

4001.    นาย ดาวยศ นิลนนท์

4002.    นางสาว ทัศนีย์ พงษ์อัคคศิรา

4003.    นางสาว ทิพย์ดรุณี สิทธินาม

4004.    นางสาว ทิพยา ไกรทอง

4005.    นางสาว เทวีรัตน์ ศรีทอง

4006.    นาย เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์

4007.    นางสาว ธริณี มัชฌิกะ

4008.    นาย ธวัช หะหมาน

4009.    นางสาว ธิดารัตน์ ริเอะโกะ ทากาชิมา

4010.    นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา

4011.    นางสาว นพแสน พรหมอินทร์

4012.    นาย นราธิป มีสัตย์ธรรม

4013.    นางสาว นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์

4014.    นางสาว ศรุตยา ลาพุก

4015.    นาย นินนาท พัฒนวงศ์สุนทร

4016.    นางสาว นิภาวรรณ์ โพธิสุพรรณ

4017.    นางสาว นิโลบล สุจสินธุ์

4018.    นางสาว นุจรินทร์ จังขันธ์

4019.    นางสาว นุช เหลาคม

4020.    นาย ประคอง เย็นจิตต์

4021.    นางสาว ประภัสสร ริยาพันธ์

4022.    นางสาว ปริญญา เชื้อชูชาติ

4023.    นางสาว ปิยะนุช เหรียญรุ่งเรือง

4024.    นางสาว ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน

4025.    นาย ปิโยรส เมธาลักษณ์

4026.    นาย พงศธร วัณโณ

4027.    นางสาว พยัตติกา พลสระคู

4028.    นางสาว พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์

4029.    นางสาว พัฒน์นรี รักษ์คิด

4030.    นาย พัลลภ หงษ์เจริญไทย

4031.    นาย พิชิต ราชแบน

4032.    นาย ไพศาล ตันไชย

4033.    นางสาว ภัทรสุดา มาศะวิสุทธิ์

4034.    นางสาว มณฑาทิพย์ คงมี

4035.    นางสาว มารศรี วงศ์อนันทรัพย์

4036.    นางสาวมาริษา ภิรมย์แทน

4037.    นาย ระพีพงษ์ ยาวิลาศ

4038.    นางสาว รัชฎาวรรณ เดชมณี

4039.    นางสาว สรัตนา เสนาะ

4040.    นางสาว รุ่งทิวา แก้วมา

4041.    นางสาว รุ่งรวี บุญทั่ง

4042.    นางสาว รุ่งรัตน์ วารีเขต

4043.    นาย ลสิต พัฒนพนิชธำรงค์

4044.    นางสาว วชิราภรณ์ เรือนแป้น

4045.    นางสาว วรรณพุฒิ เตียวกุล

4046.    นางสาว วรัปศร อัคนียุทธ

4047.    นางสาว วราภรณ์ เอ็งประยูร

4048.    นาย วสันต์ ชุณห์วิจิตรา

4049.    นาย วัชรพล เสถึยรคช

4050.    นางสาว วาทนีย์ เอ้งฉ้วน

4051.    นาง วาสนา อินแถลง

4052.    นาย วิทยา มาศวรรณา

4053.    นางสาว วิมล สีเทา

4054.    นางสาว ศิริพร ทัตติยกุล

4055.    นาย ศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก

4056.    นางสาว สกุลกานต์ สิมลา

4057.    นาง สมจิตต์ ก๋าติ๊บ

4058.    นางสาว สมใจ แก้วสร

4059.    นางสาว สมปอง คะชะนา

4060.    นางสาว สายวรุณ แสนเมืองมูล

4061.    นางสาว สุกัลยา ศิริฟองนุกูล

4062.    นางสาว สุจิณีย์ เตชะวิริยะทวีสิน

4063.    นางสาว สุชาดา กรุณา

4064.    นางสาว สุดารัตน์ สุภาพ

4065.    นางสาว สุทิน กันยะมี

4066.    นาย สุธีร์ สุรนันท์

4067.    นางสาว สุนัดดา เชาวลิต

4068.    นางสาว สุปราณี มุ่งเจริญวัฒนกุล

4069.    นางสาว สุมาริษา บัวทอง

4070.    นางสาว สุมาวดี ทองคำ

4071.    นางสาว สุมิตรา แสงวนิชย์

4072.    นาย สุรพล ฐิติธนากุล

4073.    นาย เสกสรรค์ หอมจันทร์

4074.    นาย อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด

4075.    นางสาว อมรศรี ขุนอินทร์

4076.    นาย อรรถพล วะสิโน

4077.    นางสาว อรสา ช่วยบำรุง

4078.    นางสาว อริชญา นาคชำนาญ

4079.    นางสาว อรุณี มัชมี

4080.    นางสาว อารยา อาจเจริญ

4081.    นางสาว อาริยา จูดคง

4082.    นางสาว อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย

4083.    นางสาว อุชุมา เอ่งฉ้วน

4084.    นาย อุดมเดช นาคประเสริฐ

4085.    นาย  เอื้อมศักดิ์ เงินประดับ

4086.    นางสาว กมลา โอเลย

4087.    นางสาว  กาญจนา วาระวิชะนี

4088.    นางสาว ขนิษฐา บุรมย์

4089.    นาย บำรุง ทรัพย์สมบูรณ์

4090.    นาย ภาณุพงศ์ ศรีอ่อน

4091.    นางสาว เยาวลักษณ์ กุลโท

4092.    นางสาว วาสนา ฤทธิ์ไธสง

4093.    นางสาว ศิรินทิพย์ แดงติ๊บ

4094.    นางสาว ศิริวรรณ อินทร์พรหม

4095.    นาย  สุพจน์ ศุภนันธร

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4096.    นางสาว จริยา ลิ้มธรรมรักษ์

 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4097.    นางสาว กิ่งกาญจน์ แห่งโพธิ์สกุล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4098.    นางสาว พัชราวลัย ลิมปัจนางกูร

4099.    นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช) เกียรตินิยมอันดับสอง

4100.    นางสาว รัตติรส เชียงสิน

4101.    นาย ศตธรณ เบญจปัญญาวงศ์

4102.    นาย สมภพ กิจเจริญโชติกุล

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

4103.    นางสาว ชนิดา แซ่ตั้ง

4104.    นางสาว เบญจรัตน์ เหลืองอุทัย

4105.    นางสาว พิริยา งามฤทธิ์

4106.    นางสาว พุฒินี ตีรณสาร

4107.    นางสาว ภรณี วุฒิวิกัยการ

4108.    นางสาว วรรษมน สงวนวงศ์

4109.    นางสาว สุชญา สาธิตพิฐกุล

4110.    นางสาว สุดาทิพย์ ปุ่นนิน

4111.    นางสาว อมรรัตน์ จันธเรศ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง

4112.    นางสาว นิภาพร กำแหง

4113.    นางสาว อัษฏะวรรณ สุนันทการกิจ

4114.    นางสาว อุทุมพร โสธรพิทักษ์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)

4115.    นางสาว กนกวรรณ วิทยารุ่งไพบูลย์

4116.    นางสาว กฤติยา โสภาวงศ์

4117.    นาย เกริก ปิ่นตระกูล

4118.    นาย เกรียงไกร จงพงษา

4119.    นาย ขจรศักดิ์ มีแก้ว

4120.    นางสาว ชนิดา อินผ่อง

4121.    นางสาว ชลาลัย นุตรดิษฐ์

4122.    นาย เชตวัน เตือประโคน

4123.    นาย ไชยศิษฏ์ ชลธารรัตนพงศ์

4124.    นาย ณัฐพงศ์ ทัดศรี

4125.    นางสาว ณัฐพร อาจหาญ    

4126.    นาย  ทนงเดช สุวรรณคาม

4127.    นาย ธีระพจน์ คำรณฤทธิศร

4128.    นาย นักสู้ สมจิตร

4129.    นางสาว เบญญาภา สุวรรณประเสริฐ

4130.    นาย ปวริศร์ พรหมบุรี

4131.    นางสาว พรพรรณ ประจวบศรีรัตน์

4132.    นางสาว มัลลิกา ลี้ภัยเจริญ

4133.    นางสาว วงเดือน ฟักขำ

4134.    นาย วชิรพันธุ์ พงษ์สละ

4135.    นาย วิทยา สง่างาม

4136.    นางสาว วิภาพร ฉิมเนย

4137.    นางสาว วิไลภรณ์ แดงบุตรดี

4138.    นางสาว ศศิธร ชาวโพธิ์พระ

4139.    นางสาว ศิริวรรณ วาจามธุระ

4140.    นางสาว สุนทรี รุจิเลขปัญญา

4141.    นาย สุรชัย ศรีสังข์สุข

4142.    นาย สุรเดช ต่อสกุล

4143.    นาย อนุรักษ์ ปานสีดำ

4144.    นาย อาภากรณ์ ทองขาว

4145.    นางสาว อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

4146.    นางสาว กนกวรรณ ชีพสมุทร

4147.    นางสาว กนิษฐา เกษมไชยานันท์

4148.    นางสาว กมลรัช บุญสืบสกุล

4149.    นางสาว จิตลัดดา เข้มขัน

4150.    นางสาว จินาภา อาษาไชย

4151.    นางสาว จิรภา ชัยเสน

4152.    นางสาว จิราพร แก้วดวงเล็ก

4153.    นางสาว จุฬาภรณ์ ดวงตาดำ

4154.    นางสาว ชนัญญา เหล่าอุดม

4155.    นางสาว ฐิติภา รักษ์พิทยานนท์

4156.    นางสาว ฐิติมา วิทยานารถไพศาล

4157.    นางสาว ณิชภัทร ลัคนาโชค

4158.    นางสาว ทิพวรรณ สุรินทราบูรณ์

4159.    นางสาว ธิดา กิจมานะเจริญพงษ์

4160.    นางสาว ธิดารัตน์ เกียรติคุณรัตน์        

4161.    นางสาว นพวรรณ ไตรภักดิ์

4162.    นางสาว นวพัชร สิขัณฑกนาค

4163.    นาย นัฐพล ฝอยทอง

4164.    นางสาว นิตยา พ่วงเล็ก

4165.    นางสาว นิพัทธา ยวงวิภักดิ์

4166.    นางสาว ประภาพรรณ กิติศัพท์

4167.    นางสาว ภัทรา ศศิพงศ์ปรีชา

4168.    นางสาว ภัทรียา ฤกษ์จำรัสกุล

4169.    นางสาว เยาว์ประภา พลอยเจริญ       

4170.    นางสาว รพีพรรณ เจียมปรีชา

4171.    นางสาว วลัยพรรณ พงษ์ศิริสุนทร

4172.    นางสาว วาสนา พิมลัย

4173.    นางสาว ศรีสุดา แจ้งประยูร

4174.    นางสาว ศันสนีย์ ชัยสิทธิศักดิ์

4175.    นางสาว ศิริวรรณ ทองชมภู

4176.    นางสาว สวิตา แจ้งอยู่

4177.    นางสาว สิรีนารถ สุขกระจ่าง

4178.    นาย สิลา พันธุ์บุญรัตน์

4179.    นางสาว สุดาวัลย์ วงษ์ลา

4180.    นาย อดิศักดิ์ จันทร์ทิวากุล

4181.    นาย อนวัช ศานติกุล

4182.    นาย อริยะ โชคดุรงค์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร)

4183.    นางสาว จินตนา หมื่นโฮ้ง

4184.    นางสาว ชนิดา ตรัยวิทยา

4185.    นาย ณรงค์ฤทธิ์ เกษศิริ

4186.    นางสาว ณัฐา เฮงเจริญ

4187.    นางสาว ทิพวัลย์ บูรณะอำนวย

4188.    นาย นรรัตน์ จอนแจ้ง

4189.    นางสาว นิศาชล สิทธิประสงค์

4190.    นาย ปฐมชัย คชะสุต

4191.    นาย พงศ์ศิลป์ จันทร์ขำ

4192.    นางสาว พีรพร ประยูรเกียรติ

4193.    นาย ภูษิต สอนศรี

4194.    นางสาว วริยา ทองเสวตร์

4195.    นาย วัชร อังวัชรปราการ

4196.    นางสาว วัลลภา ลีพิลา

4197.    นาย ศุภานน ชื้อชวาลกุล

4198.    นางสาว สมฤดี ถิ่นหลวง

4199.    นางสาว สิริกานดา วัชราไทย

4200.    นาย อนุรักษ์ เลิศลอยปัญญาชัย

4201.    นาย อภิเทพ อรุณินท์

4202.    นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์

 

************************************

 

บัณฑิตวิทยาลัย กำแพงแสน

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)

4203.    นางสาว กัญญาภรณ์ นกน้อย

4204.    นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง

4205.    นางสาว เคลือวัลย์ ดาวงษ์

4206.    นางสาว จงกล เชื้องาม

4207.    นางสาว จณัญญา สุขเพสน์

4208.    นางสาว ดวงใจ เสรีไพบูลย์ทรัพย์

4209.    นางสาว ทิพวรรณ กันหาญาติ

4210.    นาย ประดิษฐ์ เหล็งบำรุง

4211.    นางสาว ปัทมา หาญนอก

4212.    นางสาว ศุภธิดา ศิริสวัสดิ์

4213.    นางสาว อุไรวรรณ หมุนเวียน

4214.    นาย เกรียงไกร ทองสาร

4215.    นาย คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

4216.    นาง จันทร์จิรา ภวภูตานนท์

4217.    นางสาว ชัชมาศ กาญจนอุดมการ

4218.    นางสาว ณัฏฐินี โปรดเมธี

4219.    นาย นรินทร์ เรืองพานิช

4220.    นางสาว พิมพ์ชนก สตภูมินทร์

4221.    นางสาว เพ็ญแข สำราญกุล

4222.    นาง มยุรฉัตร สะอาดฤทธิ์

4223.    นางสาว สุชาดา ปัฐยาวัต

4224.    นาย สุบิน หินจันทร์

4225.    นางสาว สุภารัตน์ ปิ่นสุภา

4226.    นางสาว อรอุมา ตนะดุลย์

4227.    นาย อลงกต บุญสูงเนิน

4228.    นาย อาทิตย์ วิมลทัศน์

4229.    นางสาว อาทิตยา เป็งนวล

4230.    นางสาว อุมาพร แพทย์ศาสตร์

4231.    นางสาว ตถาพร ไม้สน

4232.    นางสาว ศุภนีย์ อินทอง

4233.    นางสาว สมลักษณ์ พุ่มระชัฏ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

4234.    นางสาว อรอนงค์ โคกสูงเนิน

 

************************************

 

คณะเกษตร กำแพงแสน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4235.    นางสาว กนกกร ศรีอนันต์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4236.    นางสาว กรวิการ์ อินทร์ฤทธิ์

4237.    นาย คณิต อินพาเพียร

4238.    นาย ชูศักดิ์ คุณุไทย

4239.    นาย ณัฐพล จิตมาตย์

4240.    นางสาว ทัสนันทน์ หงสะพัก

4241.    นาย ประสพสุข ภู่อาวรณ์

4242.    นาย ภัทรภณ เฉลิมนนท์

4243.    นางสาว ลักขณา กิตติคุณ

4244.    นางสาว ศิริวรรณ สมลา

4245.    นางสาว ศุภลักษณ์ ผลสมบูรณ์

4246.    นางสาว สุชีรา มาตยภูธร

4247.    นางสาว สุมาลี พบบ่อเงิน

4248.    นางสาว เสาวณี คงศรี

4249.    นางสาว อินทิรา สีดามา

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4250.    นางสาว เกษราภรณ์ เข็มขาว

4251.    นางสาว จันทรา ทิมคลับ

4252.    นางสาว ชื่นจิตร บุญเจริญ

4253.    นางสาว นริศา เจือจุน

4254.    นาย ภูมิพัฒน์ ทองอยู่

4255.    นางสาว รุ่งนภา แก้วทองราช

4256.    นางสาว วิชญาดา ชัยศรีษะ

4257.    นางสาว ศรีหรรษา มลิจารย์

4258.    นางสาว ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์

4259.    นางสาว ศิริภา กออินทร์ศักดิ์

4260.    นาย ศิวเรศ อารีกิจ

4261.    นาย สุพจน์ ภูมิสุข

4262.    นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองนาม

4263.    นาย อนุรักษ์ สันป่าเป้า

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน) เกียรตินิยมอันดับสอง

4264.    นาย บุรินทร์ ตินนังวัฒนะ

4265.    นาย อนันต์ ศิริเทศ             

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

4266.    นางสาว กมลพร ตะเพียนทอง

4267.    นางสาว กัลยา พ่วงเจริญ

4268.    นาย กิตติพจน์ สุภาศักดิ์

4269.    นาย จรัล เครือชะเอม

4270.    นางสาว จริยาพร ตั้งมั่น

4271.    นางสาว จิราภรณ์ กาลปักษ์

4272.    นางสาว จุฬาลักษณ์ รงค์ทอง

4273.    นาย ณัฐพล ตั้งสุขสันต์

4274.    นางสาว ทัศนีย์ ชาวนาฟาง

4275.    นาง สาวธริกา สีแสด

4276.    นางสาว นงค์นุช ล้อมวงษ์

4277.    นาย นพพร จรูญชนม์

4278.    นางสาว นพรัตน์ อัศวพิพัฒน์กุล

4279.    นางสาว นภาภรณ์ สุขสงวน

4280.    นางสาว นฤมล ขำดี

4281.    นางสาว นารีรัตน์ เข็มทอง

4282.    นางสาว น้ำทิพย์ ก้านลำใย

4283.    นางสาว น้ำเพชร ใจดี

4284.    นาย นิมิต เสนา

4285.    นาย นิวัฒน์ วิฑูรรัตน์

4286.    นางสาว นิศาชล เครื่องจันทร์             

4287.    นาย บัณฑิต พุทธรักษา

4288.    นางสาว บุญยวีร์  ศักดิ์สิริวาณิช

4289.    นางสาว บุษกร ฉิมชั้น

4290.    นางสาว เบญจวรรณ สิทธิเวช

4291.    นางสาว ปนัดดา ตระกูลสันติสุข

4292.    นางสาว ประพัตร บุญชิด

4293.    นางสาว พนารัตน์ พรายเมฆ

4294.    นางสาว พิมพ์ภัค หีบเงิน

4295.    นางสาว ภัทรวรรณ วัชรอนันตพงษ์

4296.    นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์

4297.    นางสาว ศันสนีย์ นาเจริญ

4298.    นาย สุทธิรักษ์ สาโรวาท                     

4299.    นางสาว สุนันทา กิจบุญชู

4300.    นางสาว สุภาภรณ์ จ่าพันธ์

4301.    นางสาว สุวรรณา ฉิมวิเศษ

4302.    นางสาว แอน คงสบาย

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง

4303.    นางสาว กุสุมา รอดแผ้วพาล

4304.    นาย ชาตรี แสนสุข

4305.    นางสาว นภวรรณ อภิชิตวงศ์นุชิต

4306.    นางสาว ศศิพร กอบกุลกังสดาล

4307.    นางสาว สุภาพร สาทลาลัย

4308.    นาย สุรศักดิ์ จิตตวิสุทธิกุล

4309.    นางสาว เสาวลักษณ์ วิทยประภารัตน์

4310.    นาย เอกพนธ์ อ้นขาว

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)

4311.    นาย กิตติชัย เลิศกาญจนวงศ์

4312.    นาย เกรียงไกร ไกรแก้ว

4313.    นาย จักรกฤษ ประการะนัง

4314.    นางสาว จันทนา สมสุข

4315.    นางสาว ใจแก้ว อ้อชัยภูมิ

4316.    นางสาว ฉลอง นงค์เยาว์

4317.    นางสาว ชมพูนุช พิณเหลือง

4318.    นางสาว ดาวใจ ดอกไม้คลี่

4319.    นางสาว ตะวันฉาย ฉายาทับ

4320.    นาย ธรรมนูญ ปะสาวะเท

4321.    นาย ธีระชัย ไหล่วิจิตร

4322.    นาย นพดล แร่ดี

4323.    นาย ประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ

4324.    นางสาว ปิยวดี เลาศรีรัตนชัย

4325.    นาย ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

4326.    นางสาว พนัดดา เคียนทอง

4327.    นาย ภาณุ จันทรังษ์

4328.    นางสาว มลฑริกา ยะหัวฝาย

4329.    นางสาว วรางคณา รูปวิเชตร

4330.    นางสาว วลัยลักษณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์

4331.    นางสาว วาสนา วงณะรัตน์

4332.    นางสาว สมฤดี คุ้มเดช                        

4333.    นาย สมหวัง หลีค้า

4334.    นางสาว สาธินี เอี่ยมภูมิ

4335.    นายสาโรช ขุนเมือง

4336.    นางสาว สาวิตรี ตาจิต

4337.    นางสาว สุพรรษา คงทน

4338.    นาย เสริมศักดิ์ ทองเจริญ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

4339.    นางสาว กนกรัตน์ เทศนาคติธรรม

4340.    นาย กมล วันลักษณ์

4341.    นางสาว กมลเนตร ริปูเปลือง

4342.    นางสาว กมลพร ลิมปสถาพร

4343.    นางสาว กรรณิการ์ นักธรรม

4344.    นางสาว กรรณิการ์ นิลสุข

4345.    นาย กริช สิทธิโชคธรรม

4346.    นางสาว กฤติกา กาบพลอย

4347.    นางสาว กฤษณา ภู่สมบูรณ์

4348.    นางสาว กัญญารัตน์ มูลมา

4349.    นาย กัมปนาท ริบรวมทรัพย์

4350.    นางสาว กาญจนา ศรีบุญ                    

4351.    นางสาว กานต์มณี จันทร์ขาว

4352.    นางสาว การิตา จงเจือกลาง

4353.    นาย การุณ ยิ่งยงยุทธ

4354.    นาย กำพล ถวิลรัตน์

4355.    นาย กิตติ วงษ์แสง

4356.    นางสาว กิตติยา ทองสุข

4357.    นางสาว กิติยา ธีระนิธิ

4358.    นางสาว กุลธิดา บุญบรรดาล

4359.    นางสาว กุลนที ศรีจันทร์อินทร์

4360.    นางสาว กุสุมา พุทธเกิด

4361.    นางสาว กุสุมา สุวรรณถาวร

4362.    นาย  เกวลิช นาคสิทธิ์

4363.    นางสาว เกศินี คงรุ่ง

4364.    นาย โกศล เคนทะ

4365.    นางสาว ขนิษฐา วันสา

4366.    นางสาว ขวัญชนก แจ่มบุญรัตน์

4367.    นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

4368.    นาย ขัตติพงศ์ วงศ์ประไพโรจน์

4369.    นาย คมสันต์ วรรณทอง

4370.    นางสาว คะนึงนิจ สร้อยสังวาลย์

4371.    นางสาว จตุพร หอมเงิน

4372.    นางสาว จตุพร อินสว่าง

4373.    นาย จตุรงค์ พลจันทึก

4374.    นางสาว จรวยพร สมแก้ว

4375.    นาย จักรพันธ์ ศาตมัย

4376.    นางสาว จันทร์เพ็ญ ปุ๊กสูงเนิน

4377.    นางสาว จันทร์เพ็ญ วิเศษชู

4378.    นางสาว จารุณี ศรีเผือก

4379.    นางสาว จารุทรรศน์ ถวิลประวัติ

4380.    นางสาว จารุวรรณ คล้ายน้อย

4381.    นางสาว จิตติมา เอื้องกิตติกุล

4382.    นางสาว จิรภา เปี่ยมมีสมบูรณ์

4383.    นางสาว จีรภา สุขแสง

4384.    นาย จีรยุทธ เรียนเวช

4385.    นางสาว จุฬาลัย ค้ำคูณ

4386.    นางสาว เจตนา กิตติเสนีย์

4387.    นางสาว  เจนต์ธิดา โทลา

4388.    นาย เจริญชัย คำสุดที

4389.    นางสาว ฉัตรพร อรุณฉายแสง

4390.    นางสาว ฉัตรมณี วุฒิสาร

4391.    นาย ฉันทวัฒน์ อาชวาคม

4392.    นางสาว โฉมศรี พุมฤทธิ์

4393.    นางสาว ไฉไล กองทอง

4394.    นางสาว ชญานี อยู่สุข

4395.    นาย ชนะ สร้อยศรี

4396.    นางสาว ชนาทิพย์ สุคนธ์จันทร์

4397.    นางสาว ชนิกานต์ เทียมเลิศ

4398.    นางสาว ชนิดา ทองเพิ่ม

4399.    นางสาว ชนิดา เสาวคนธ์

4400.    นางสาว ชมภัสสร สุวรรณจิตร

4401.    นางสาว ชลธิชา พันธ์สุข

4402.    นางสาว ชลลดา ศรีมงคล

4403.    นาย ชลิต พิชยภิญโญ

4404.    นางสาว ชวิศา ฉวีรัตน์

4405.    นาย ชัยณรงค์ บุญรอด

4406.    นาย ชัยวัฒน์ พีรพัฒนภูมิ

4407.    นางสาว ชานิตา ระดมกิจ

4408.    นางสาว ชาลินี บำรุงกิจ

4409.    นาย ชิตพล เอื้อคณารักษ์

4410.    นางสาว ชุติมา แสงลู่ทอง

4411.    นางสาว ชุลีพร แตงบุญอยู่

4412.    นาย ฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ

4413.    นางสาว ฐิติมา วัฒนศาสตร์

4414.    นาย ณรัณ กอเกรียงไกรกุล

4415.    นางสาว ณราภรณ์ กล่ำแสง

4416.    นางสาว ณัชชา ถิรวัฒนกุล

4417.    นางสาว ณัฏฐยา เรือนแป้น

4418.    นางสาว ณัฏฐา จารุทัศน์โรจน์

4419.    นางสาว ณัฏฐา พงศ์ปภาวี

4420.    นางสาว ณัฐชา แตงระย้า

4421.    นางสาว ณัฐพร สุวรรณประทีป

4422.    นาย ณัฐพล บุญโชคช่วย

4423.    นาย ณัฐวุฒิ แสงจันทร์

4424.    นาย ดนัย ก้องเอกภพ

4425.    นาย ดนัย อาติเกิด

4426.    นางสาว ดวงฤดี ชื่นบุญชู

4427.    นางสาว ดารณี ตรรกพลีกุล

4428.    นาย เดชชาติ เชี่ยวชาญ

4429.    นาย ถาวร คุณทา

4430.    นาย ทศพร แสนประเสริฐ

4431.    นางสาว ทองสุข บุญอนันต์

4432.    นางสาว ทัดชา วงศ์เนตร

4433.    นางสาว ทัศนีย์ เผ่าประเสริฐ

4434.    นางสาว ทัศวรรณ ชมทรัพย์

4435.    นางสาว เทวิกา จันร์สิริ

4436.    นาย ธนวัฒน์ อมฤตวิสุทธิ์

4437.    นางสาว ธนาภรณ์ ธนาภิคุปตานนท์

4438.    นางสาว ธนิตา หงษ์วิไล

4439.    นาย ธนิพัฒน์ คล้ายเสนี

4440.    นางสาว ธฤษวรรณ จันทรเจริญ                         

4441.    นาย ธวัชชัย งามศิริ

4442.    นาย ธวัชชัย สัมฤทธิ์

4443.    นางสา วธัญญรัตน์ สวัสดิ์วงษ์

4444.    นางสาว ธัญมาศ นิยมญาติ

4445.    นางสาว ธาริณี จรกระจาย

4446.    นางสาว ธิดารัตน์ คิดประเสริฐ

4447.    นาย ธีรพล วิชินโรจน์จรัล

4448.    นาย ธีระพงษ์ ริ้วกีระกิตติกุล

4449.    นาย ธีระศักดิ์ เทียมดาว

4450.    นางสาว นงลักษณ์ ปิ่นเพ็ชร์

4451.    นางสาว นงลักษณ์ แหวนวิเศษ

4452.    นางสาว นพพร ทิพรังศรี

4453.    นาย นราธิป กายสุต

4454.    นางสาว นฤมล สุขพราว

4455.    นางสาว นฤมล อนันทาวุฒิ

4456.    นางสาว นวลปรางค์ เพ็ชร์กลับ

4457.    นางสาว นวลปรางค์ อินยาศรี

4458.    นางสาว นันทพร จิตมุ่ง

4459.    นางสาว นันทพร ศรีทัพไทย

4460.    นางสาว นันทพร ศิริวัฒพงศ์

4461.    นางสาว นันทิยา เตชะติ

4462.    นางสาว นันธิญา ทองทิพย์

4463.    นางสาว นาฏตยา ไตรผล

4464.    นางสาว น้ำตาล คุ้มตะโก

4465.    นางสาว นิตินันท์ สีดา

4466.    นาย นิธิบดี ทิมอินทร์

4467.    นางสาว นิภาพร มะลิซ้อน

4468.    นางสาว นิราภรณ์ คงบุญ

4469.    นางสาว นุจรี ดวงลัดดา

4470.    นางสาว เนตรทราย ประสานทอง

4471.    นางสาว เนติมา กรปรีชา

4472.    นาย บดินทร์ แดงสง่า         

4473.    นาย บรรเจิด กิ่งศร

4474.    นาย บุญกาย บุญภา

4475.    นางสาว บุณฑริกา นันทา

4476.    นางสาว บุษดี รัตนกร

4477.    นางสาว บุษบา เตี้ยเนตร

4478.    นางสาว บุษยา วรรณวัฒนเมธา

4479.    นางสาว เบญจมาศ มะกรูดอินทร์

4480.    นางสาว เบญจมาส จิรวัฒนานนท์

4481.    นางสาว เบญจวรรณ ณรงค์มี

4482.    นางสาว ปฏิมา ทองสิงหา

4483.    นาย ปพน แก้วปานกัน

4484.    นางสาว ประไพรศรี โล่เกียรตินันท์

4485.    นางสาว ประภัสสร บุญจันทร์

4486.    นางสาว ประภาพร สุดใจ

4487.    นาย ประมวล บัวกฏ

4488.    นาย ประสาน พัฒนกุลอนันต์

4489.    นาย ประสิทธิ์ ขุนสนิท

4490.    นาย ปริญญา พัฒนาวิวัฒนพร

4491.    นาย ปริญญา พันธัง

4492.    นางสาว ปวีณา คูวิจิตรจารุ

4493.    นางสาว ปวีณา มะสิน

4494.    นางสาว ปัทมา ร้อยลาภ

4495.    นางสาว ปาริชาติ รุ่งอวัสดา

4496.    นางสาว ปิยวรรณ โคตรุโพธิ์

4497.    นางสาว ผ่องพรรณ วงค์เขียว

4498.    นางสาว พจนีย์ ยิ่งคุ้ม

4499.    นางสาว พจรินทร์ พยับชาติ

4500.    นางสาว พชรพร ลาภานิกรณ์

4501.    นางสาว พนอจิตต์ สบบง

4502.    นางสาว พนิดา เครื่องทิพย์

4503.    นางสาว พรพรรณ อุณาศรี

4504.    นางสาว พรพิมล แตงเที่ยง

4505.    นางสาว พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ

4506.    นางสาว พรรณวิภา ศุภธนพัฒน์

4507.    นางสาว พรสินี น้อยประไพ

4508.    นาย พัชระ มีสัจจี

4509.    นางสาว พัชรา เชื้อชาติ

4510.    นางสาว พัณณิตา ยาอินทร์

4511.    นางสาว พันทิพา วงศ์ซื่อ

4512.    นางสาว พันธนันท์ วีรสวัสดิ์วงศ์

4513.    นาย พิชิตชัย ตันติรัตนไพศาล

4514.    นางสาว พิมพ์ใจ เม่นบางผึ้ง

4515.    นางสาว พิมลรัตน์ รุ่งมณีกร

4516.    นางสาว เพราพิลาส พึ่งธรรม

4517.    นาย ไพโรจน์ อุดมวงษ์

4518.    นางสาว ภมรรัตน์ ฤดีราช

4519.    นางสาว ภัทธิรา เภรีภาศ

4520.    นางสาว ภัทรสวันต์ แสงคำ

4521.    นางสาว ภัทรา ชัยคิรินทร์

4522.    นาย ภาณุพงศ์ คูณนิล

4523.    นาย ภาณุพันธ์ สนธิ์ศิริ

4524.    นาย ภาณุมาศ มงคลวัจน์

4525.    นางสาว ภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ

4526.    นาย มนตรี ยอดสาร

4527.