รายชื่อและลำดับของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ที่ขึ้นรับวันที่ 29 กรกฎาคม 2548


ปีพุทธศักราช 2548

1. ศึกษาศาสตร์ (รวมการบริหารการศึกษา กระบี่)
2. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3. โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สุพรรณบุรี
4. มนุษยศาสตร์
5. บัณฑิตศึกษาสถาน ศรีราชา
6. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7. วิทยาการจัดการ
8. วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
9. บริหารธุรกิจ

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา)

6330.        เอก จารุมาศ เรืองสุวรรณ

6331.       นางสาว นวลจันทร์ ปุยะกุล

6332.       นาย สถาพร ถาวรอธิวาสน์

6333.       นาง อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

6334.       นาย ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ

6335.       นาง รัชนี ศิลปบรรเลง

6336.       นาย วิชาญ คงธรรม

6337.       นาย สุธี พรรณหาญ

 

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

6338.       นาย นพเก้า ณ พัทลุง

6339.       นาง สุมนา ระบอบ

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

6340.       นาย บุญทวี ชมพงษ์

6341.       นาง เสาวนิตย์ อินาลา

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นันทนาการ)

6342.       นาย ฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์

6343.       นางสาว สายวสันต์ รุ่งสุกรี

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

6344.       นาย ชูศักดิ์ รับเงิน

6345.       ว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม

6346.       นางสาว แน่งน้อย ตันธนะรังษี

6347.       นางสาว กนกทิพย์ สว่างใจธรรม

6348.       นาย ถิรวัฒน์ อ่วมคำ

6349.       นางสาว นิศามณี ก.ศรีสุวรรณ

6350.       นาย ปรัชญา สภาพงศ์

6351.       นาย ไพรัตน์ พรามอนงค์

6352.       นางสาว สมปอง สว่างศรี

6353.       นางสาว สิริกมล นิลกำแหง

6354.       นางสาว สุพัชรินทร์ ปานอุทัย

6355.       นาย อานนท์ พุ่มขุน

6356.       นาย ชำนาญ รื่นพานิช     

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)

6357.       นางสาว กรรณิการ์ ตะนาวศรี

6358.       นาย ชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์

6359.       นางสาว ธัญชนก ขุมทอง

6360.       นางสาว น้ำผึ้ง บัวเผื่อน

6361.       นางสาว ปภัสษร พรวัฒนา

6362.       นาง มาลินี ชื่นชอบ

6363.       นางสาว ศิริอัมพร เอี่ยมงาม

6364.       นาง ศุภมาส สุวรรณเมฆ

6365.       นางสาว สุปราณี พงศ์ไพฑูรย์สิน

6366.       นางสาว กมลทิพย์ ละแมนชัย

6367.       นางสาว กรวรรณ วรรณศิลป์

6368.       นาย เกรียงไกร วาสนจิตต์

6369.       นาย เขมวิทย์ วงษ์เจริญสุข

6370.       นางสาว จิตรวดี สุทธิอาภา

6371.       ร้อยเอกหญิง ณัชชา เกิดชูชื่น

6372.       นางสาว ณัฏฐพร พลเดช

6373.       นางสาว นิตยา พุทธธรรมรักษา

6374.       นางสาว ปฤษณา เปล่งอารมณ์

6375.       ร้อยเอกหญิง ปิยฉัตร ลำลึก

6376.       นาง พัชรินทร์ ชมเดช

6377.       นาย พิเชษฐ์ สุธรรมรักษ์

6378.       นาง เพ็ญศิริ แกล้วกสิกิจ

6379.       นางสาว เพลินพิศ ลาเพ็ชร์

6380.       นาง มนต์ธิรา ไชยแขวง

6381.       ร้อยตำรวจเอกหญิง ระพีพร แย้มกลีบ

6382.       นางสาว รุ่งทิพย์ ศรพรหมมาศ

6383.       นางสาว รุ่งนภา ศรีดอกไม้

6384.       นางสาว วิชชุดา ใจคุ้มเก่า

6385.       นางสาว วิภาดา ศิริจันทรโท

6386.       นางสาว ศศิธร ปรียานนท์

6387.       พันตำรวจโทหญิง ศิริมา มิตรเกษม

6388.       นาง สมพร สาตแสงธรรม

6389.       นางสาว สิริวิภา หาสาสน์ศรี

6390.       นางสาว สุนิสา โพธิ์ยิ้ม

6391.       นาง สุรีพร คนละเอียด

6392.       นาง สุรีภรณ์ ภัทรนวกุล

6393.       นาง อภิรดี จันทร์พิมานสุข

6394.       พันตำรวจโทหญิง อรไท แดงชาติ

6395.       นางสาว อริยะ บุญยังอยู่

6396.       นางสาว อรุณ อบเชย

6397.       นาง อำไพ สินถาวร

6398.       นางสาว เอมกมล จิระจรัส

6399.       นางสาว เอมอร โพธิ์ประสิทธิ์                          

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)

6400.       นางสาว ณัฐิณี มณีท่าโพธิ์

6401.       นาย รัฐพล อนันตภูมิ

6402.       นางสาว วรรณา เกษมณี

6403.       นาย วุฒิชัย วัยวุฒิ

6404.       นางสาว ศิริรัตน์ มัชมี

6405.       นางสาว ศิริวรรณ ศรีสุริยะ

6406.       นาย อิทธิพล ชลธิศ

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

6407.       นางสาว กฤษณา บุญพิทักษ์

6408.       นางสาว กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม

6409.       นางสาว ขวัญตา ฮวดศิริ

6410.       นางสาว จันทร์พร ช่วงโชติ

6411.       เรืออากาศโท จิรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์

6412.       นางสาว ฉัตรดาว มนัส

6413.       นางสาว นฤมล ปานอร่าม

6414.       นางสาว นิภาภัทร วิชัย

6415.       นางสาว ศิริรัตน์ ปลั่งเกียรติยศ

6416.       นางสาว สมปรารถนา ผาสุพันธ์

6417.       นางสาว สิริวรรณ วสีไพสิฐ

6418.       นางสาว สุพรรษา สุวรรณชาตรี

6419.       นางสาว หรรษา แดงบุญเรือง

6420.       นางสาว เอมอร สถิตธำมรงค์

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

6421.       นางสาว นพมาศ ถนอมสิน

6422.       นาย ปราโมทย์ พลศักดิ์เดช

6423.       นางสาว วัชรินทร์ รอดสวัสดิ์

6424.       นางสาว ศศิโฉม ครุฑนาค

6425.       นางสาว ศิริกัญญา เนตรธานนท์

6426.       นางสาว อมรรัตน์ อุ่นจิตร์

6427.       นาง อรุณี เวคะวากยานนท์

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)

6428.       นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

6429.       นางสาว ชลิดา สุคนธ์

6430.       นาย ณพงษ์ ร่มแก้ว

6431.       นางสาว ทัศนีย์ จันทร์รุ่ง

6432.       นางสาว ทัศนีย์ ปิ่นปราณี

6433.       นางสาว ทิพวรรณ มาจุฬา

6434.       นาย ธีธัช เทียบทอง

6435.       นาย บุญทิพย์ แป้นทอง

6436.       นาย พิษณุ พันธ์เกตุ

6437.       นางสาว เพ็ญผกา เสือสะอาด

6438.       นางสาว ภัทราวดี เสารอง

6439.       นาย ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

6440.       นางสาว วลัญช์ธร สีห์ตระกูล

6441.       นาย สรายุทธ ยอดยิ่งสมบัติ

6442.       นาย สุริยา แก้วรอดฟ้า

6443.       นาย โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์

6444.       นาย อนุชา ไวยบท

6445.       นางสาว กิตติมา เพชรวิจิตร

6446.       นางสาว จิรัฏฐ์ ชีพนุรัตน์

6447.       นาย ตรีรัตน์ ถนอมศิลป์

6448.       นาย เทียนชัย อุ่นสำราญ

6449.       นาง ธิรตา ภาสะวณิช

6450.       นาย นภดล อรชร

6451.       นางสาว นิภาพร มุสิธรรม

6452.       นางสาว ปริศนา แซ่อั้ง

6453.       นางสาว ปัทมา เปี่ยมจิตร์

6454.       นาย เพทาย ชื่นจิตร์

6455.       นาย วิทูร บุญโพธิ์

6456.       นางสาว ศิริรัตน์ วัดวิไล

6457.       นาย สมโภชน์ เจริญขำ

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน)

6458.       นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

6459.       นางสาว กฤษดา สงวนสิน

6460.       นางสาว กาญจนา ชุนเชย

6461.       นางสาว จันทร์เพ็ญ ชูแป้น

6462.       นาย ชัยวัฒน์ เทวธีระรัตน์

6463.       นางสาว ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์

6464.       นางสาว นรัจฉรา สมประสงค์

6465.       นางสาว ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร

6466.       นางสาว พรกนก ศรีงาม

6467.       นางสาว พิมลพรรณ เชิดแสง

6468.       นางสาว วราภรณ์ แย้มจินดา

6469.       นางสาว วรารักษ์ คล้ายปั้น

6470.       นางสาว วิไลวัลย์ เมืองโคตร

6471.       นาย ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์

6472.       นางสาว ศิริรัตน์ ถนอมพวก

6473.       นางสาว สตรีรัตน์ เชียงกา

6474.       นางสาว สุณิสา สุมิรัตนะ

6475.       นาย อภิเดช เขียวน่าน

6476.       นางสาว อาริยา สุริยนต์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

6477.       นางสาว ทวรรยา ศรีคงศรี

6478.       นาง ผาสุข หาญสันเทียะ

6479.       นาง ภรภัค จิรคุณถาวร

6480.       นาย สุธรรม ภุมรินทร์

6481.       นาง แสงนภา ภักดีศิริวงษ์

6482.       นาง กรองแก้ว จันทร์เกตุ

6483.       นางสาว กัณฑิมา ศรีวิลัย

6484.       นาง เกยูร บุญสนอง

6485.       นางสาว แคทลียา มอบกระโทก

6486.       นาง จริยา เอกมั่น

6487.       เรือโท จักรินทร์ ผิวเหลือง

6488.       นาง จาระไน พงษ์ศิริพัฒน์

6489.       นางสาว จิราภรณ์ เทพกรรณ์

6490.       นาวาอากาศตรีหญิง จิราภรณ์ ลายประดิษฐ์

6491.       นาย จิโรจน์ แก้วแดง

6492.       นาย ชลิล ปาลเดชพงศ์

6493.       นาย ชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ

6494.       นางสาว ชูศรี มธุรสสุวรรณ

6495.       นางสาว ดารณี ลักษณเกียรติ

6496.       สิบโท ดุสิต คุมมงคล

6497.       นาย ตรองตริ คงตระกูล

6498.       นาย เติมศักดิ์ เศวตศิริกุล

6499.       นาง ทิพถวิล อมรปาน

6500.       นาง ทิพยวัลย์ เย็นเยือก

6501.       นาย ธงชัย โทหนองตอ

6502.       นาย ธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์

6503.       นาย นัฐพร ดีบูชา

6504.       นางสาว นาคอนงค์ วุฒิสารวรากรณ์

6505.       นาย บัณฑิต แสงกล้า

6506.       นาย บุญทอง เมตตาหมู่

6507.       นาง เบญจมาศ ยิ้มมิ่ง

6508.       นางสาว ประดับ รวมธรรม

6509.       นาย พรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ

6510.       ว่าที่พันตรี พีรเดช รัตนวิชัย

6511.       นางสาว มนทิรา เดชชนะขจรสุข

6512.       นาง มาลี กิจเจริญ

6513.       นาย เมธี สงจันทร์

6514.       นาย ระติภรณ์ นิยมะจันทร์

6515.       นางสาว รุ้งตะวัน วัตรนันท์

6516.       นาง รุจภรณ์ ภูอมรกุล

6517.       นาง ละอองศรี ถือความตรง

6518.       นางสาว วรรณา ทองยิ่ง

6519.       นางสาว วราภรณ์ อารีชินรักษ์

6520.       นาง วลัยพร ศรีรัตน์

6521.       นางสาว วัชรา จินตนสนธิ

6522.       นาย วัฒนา บุญจนะ

6523.       พันเอก วิโรจน์ เกิดแสง

6524.       นาย วีระพงค์ ประดิษฐ์

6525.       นางสาว ศรีนวล กลิ่นหอม

6526.       นาง สมศรี เพ็ชรเพ็ง

6527.       นาย สิทธิชัย ผลวิจิตร

6528.       นาง สินี ศิวาธรณิศร

6529.       นาย สุนทร พงษ์เก่า

6530.       นาง สุภาพรรณ ประทุมมา

6531.       นางสาว สุภาวดี อึ้งพานิช

6532.       นาย สุรชัย สำราญสุขวัธน์

6533.       นาง เสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์

6534.       นาง โสภานิต เบ็ญจวิไลกุล

6535.       นาง หทัยรัตน์ วิชิตพรชัย

6536.       นาย อนุพงษ์ พันธุ์วาณิช

6537.       นาง อรุณี อินทรปัญญา

6538.       นาย โอภาส ศิลปะเจริญ

6539.       นางสาว นิตยา นิลรัตน์

6540.       นาย บำรุง วงค์นิ่ม

6541.       นาย วิจิตร สุวรรณจินดา

6542.       นาย วุฒิไกร เลื่อนแป้น

6543.       นาง สุจิรา สุวรรณกาญจน์

6544.       นาย หรรษา เผือกผล

6545.       นาย อนนท์ คุตกาล

6546.       นาย อนุวัฒน์ อ่อนเกตุพล

6547.       นาง อรนุช อ่อนเกตุพล

6548.       นาย อุส่าห์ จันทรไพศาล

6549.       นางสาว กนกขวัญ ประชุมพรรณ์

6550.       นาย กษิดิ์เดช กุลศรี

6551.       นาย เกียรติวิโรจน์ ชื่นเรณู

6552.       นาย เขมชาติ ปริวัตรพันธ์

6553.       นาย คล้อย สังฆะมาศ

6554.       นางสาว จิรา พงศ์ทองเมือง

6555.       นาย จีระศักดิ์ ยิ่งเภตรา

6556.       นาย ชวลิต เลิศเกียรติวงศ์

6557.       นาย ไชยพงษ์ ชุมศรี

6558.       นาง ทรงรัตน์ พงศ์โสภา

6559.       นาย ธนวัช ภูเก้าล้วน

6560.       นาย ประพันธ์ โชติช่วง

6561.       นาย ปรารถนา แมนเมือง

6562.       นาง ผกา สามารถ

6563.       นาง ผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน

6564.       นาย พิชัย อารีการ

6565.       นาย พิพัฒน์ พลเกษตร

6566.       นาย ไพโรจน์ ขาวสังข์

6567.       พระ ภราดร สุขากุล

6568.       นางสาว มณฑา บุญคล่อง

6569.       นาย มาโนชย์ มีดี

6570.       นาง รวีวรรณ กลิ่นหอม

6571.       นาย รังสิต วิเชียรวัฒนา

6572.       นาง รัชนี เสียงสุวรรณ

6573.       นางสาว วรรณดี เกตแก้ว

6574.       นางสาว วรรณี แก้วศิริ

6575.       นาย วิชาญ สิทธิศักดิ์

6576.       นาย วินัย วรรณทอง

6577.       นาย วิสัณห์ พาหะมาก

6578.       นางสาว วีนา ไหมคง

6579.       นาย วีรวัฒน์ ไสยรินทร์

6580.       นาง สมนิต พนมยงค์

6581.       นาย สมพร ไชยปันดิ

6582.       นาย สุขุม ทองรักษ์

6583.       นาง สุทธินันท์ วุฒิภาพ

6584.       นางสาว สุบงกช นาโควงษ์

6585.       นาย โสภณ ปิยธรรมคุณ

6586.       นาย อิทธิฤทธิ์ เกกินะ

6587.       นาย อุทัย โนภาศ

6588.       นาย อู๊ต ตรีอุดม

6589.       นาย เอกชัย ภูมิประสิทธิ์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

6590.       นางสาว กิติยา ศิลาวรรณา

6591.       นาย เชิดพงษ์ ขีระจิตต์

6592.       นางสาว ฐิติรัศญาณ์ ขจรเดชะศักดิ์

6593.       นาย ณัฐพล รำไพ

6594.       นางสาว นลิน เล็กมาก

6595.       นางสาว มนัสปอง ศรีทอง

6596.       นาง วันเพ็ญ วารีดี

6597.       นางสาว วีณา เหลาทองคำ

6598.       นางสาว ศศิญาดา ปานหมี

6599.       นาย สมศักดิ์ พูนศิริ

6600.       นางสาว สิริกัญญา มณีนิล

6601.       นาย อนุศร หงส์ขุนทด

6602.       นาง กาญจนา ปทุมบาล

6603.       นาย กิตติศักดิ์ สุธีวร

6604.       นาง จันทนา เล้าเรืองศิลป์ชัย

6605.       พันจ่าอากาศเอก จิรพงศ์ นามเกียรติ

6606.       นางสาว จุฑารัตน์ บุญญานุประภาส

6607.       นางสาว ฉวีลาวัณย์ นนทะธรรม

6608.       นาย ฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร

6609.       นางสาว ชไมเพลินนัยนา ศุกรีเขตร

6610.       นาย ณรงค์ศักดิ์ สายแสง

6611.       นางสาว ณัฐฐาพร สถากุลเจริญ

6612.       นางสาว ดรุณี เชาวน์หมื่นไวย

6613.       นางสาว ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์

6614.       นาง ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์

6615.       นาง ธัญภร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี

6616.       พันตรีหญิง ธิดาสิริ นันทาภิวัธน์

6617.       นางสาว นริสา วงษ์วรรณา

6618.       นางสาว นวพรรษ จันทร์คำ

6619.       นางสาว นิตยา วนิชปริญญากุล

6620.       นางสาว นิภาภัทร์ เฟื่องแก้ว

6621.       นางสาว นิลวิรุณ คำภักดี

6622.       นางสาว บรรยง ปานุราช

6623.       นาง เบญจมาศ ภูฆัง

6624.       นาย ปรีชา ดาบส

6625.       นางสาว ปาริชาติ บัณฑิตพุฒ

6626.       นางสาว ผกามาศ เกื้อกิจ

6627.       นาง ผ่องพรรณ เสาวภาคพฤกษ์

6628.       นางสาว ผาสุก ผ่องโต

6629.       นาย ไพบูลย์ นาสำราญ

6630.       พันตรีหญิง ระวีวรรณ เอกสิทธิ์

6631.       นาง รัชนีกร เครืออยู่

6632.       นาย รัชภูมิ ทรงสำราญ

6633.       นางสาว รุจิราภา งามสระคู

6634.       นางสาว วรัลยา พงษ์พานิช

6635.       นางสาว วราภรณ์ ฉิมพลีพันธ์

6636.       พันตรีหญิง วราภรณ์ ธนะเศวต

6637.       นาย วรุตม์ เจิมกระจีน

6638.       นางสาว วันวิสา สุขประเสริฐ

6639.       นางสาว ศศิธร เจริญถนอม

6640.       นางสาว ศิริพร อ่อนกล่ำ

6641.       นางสาว ศิริเพ็ญ วิสูตรศักดิ์

6642.       นาย สมพล นาคโต

6643.       นาย สรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์

6644.       นาง สุขใจ รัตนบรรณสกุล

6645.       นาย สุทัศน์ คุณะเพิ่มศิริ

6646.       นางสาว สุภาณี จุลชู

6647.       นาย สุเมธ บรรเทาวงษ์

6648.       นาย เสมียนชัย ยะสุรีย์

6649.       นางสาว หทัยชนก พึ่งยนต์

6650.       พันตรี อกนิษฐ์ จิตณรงค์

6651.       นาย อธิป ทองล้น

6652.       นาย อภินันท์ อภิบาลศรี

6653.       นาย อรรณพ ใจชุ่ม

6654.       นาย อัครเดช ศรีมณีพันธ์

6655.       นางสาว อาธร สิทธิสาร

6656.       นางสาว อารีย์ สีแสงมุข

 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

6657.       นางสาว กมลรัตน์ วัชรินทร์

6658.       นางสาว เกษสุดา ไชยวงศ์

6659.       นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

6660.       นางสาว ฐาปณีย์ แสงสว่าง

6661.       นางสาว ธนพัชร แก้วปฏิมา

6662.       นางสาว นพวรรณ ทับทอง

6663.       นางสาว ปราณี แสงมงคลพิพัฒน์

6664.       นางสาว ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์

6665.       นาย พรชัย มั่นหมาย

6666.       นาง พินยารัก โทนหงษา

6667.       นางสาว มยุลัย เตชะวัฒนกุล

6668.       นางสาว วิราพร รวมกลาง

6669.       นางสาว ศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ

6670.       นาย อภิชาติ ปองนาน

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6671.       นาย ชุติไชย วิวัฒน์บุตรสิริ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6672.       นางสาว ธนิกานต์ วงศ์กาฬสินธุ์

6673.       นางสาว ปฐมภรณ์ บุญญะฤทธิ์

6674.       นางสาว ปัทมาภรณ์ แข็งแรง

6675.       นางสาว ปิยมาภรณ์ จันทร

6676.       นางสาว สุนันทา คะเนนอก             

6677.       นางสาว สุรีวัลย์ โพธิ์ใหญ่

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6678.       ว่าที่ร้อยตรี คณาพจน์ ใจรื่น

6679.       นางสาว ดวงรัตน์ จันทรักษ์

6680.       นาย สุรเชษฐ์ โชติวรานนท์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6681.       นางสาว ธีราภรณ์ โรจนภิญญู

6682.       นางสาว ศุภวรรณ รัตนบัณฑิตสกุล

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6683.       นางสาว รสกร กาละปักษ์

6684.       นางสาว อังสนา เอี่ยมจำรัส

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6685.       นางสาว กรรณิการ์ ประกาสิต

6686.       นาย ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์

6687.       นางสาว ชลดา ชนะสิทธิ์

6688.       นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมสุขัง

6689.       นางสาว รัชนีวรรณ สมานมิตร

6690.       นางสาว สุชีรา เฉลิมพุฒิพงศ์

6691.       นางสาว อภิรดี ว่องวานิช

6692.       นางสาว อัญชนา อยู่เย็น

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6693.       นางสาว กุลฤดี คงสุขประเสริฐ

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

6694.       นางสาว แครียา ภู่พัฒน์

6695.       นางสาว ยุพเรศ สูตะบุตร

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง

6696.       นางสาว พจนีย์ พึ่งภิญ     

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

6697.       นางสาว กรรณิกา น้อยวงษ์

6698.       นางสาว จารุวรรณ เบญจพลคุมวงศ์

6699.       นางสาว ทิพย์วรรณ์ คุณชะโก

6700.       นางสาว ธิดารัตน์ ศุภบรรณพงษ์

6701.       นางสาว นับทอง ริ้ววิริยะ

6702.       นางสาว น้ำทิพย์ เลิศวิไล

6703.       นางสาว ประภาศรี นามบุญชู

6704.       นางสาว พรพรรณ สุขีวัฒนา

6705.       นางสาว รัดเกล้า เจริญสุข

6706.       นางสาว ศิริลักษณ์ ทองทับ

6707.       นาย สุขอนันต์ เนียมเปรม

6708.       นาย อิสริยะ สติใหม่

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง

6709.       นางสาว ชนัญชิกานต์ โรตมนันทกฤต

6710.       นางสาว ธนิฎฐา ช่วงมณีโชติ

6711.       นาย บุญญาฤทธิ์ บุญญาลงกรณ์

6712.       นางสาว สุดาพร ไข่แก้ว

6713.       นางสาว สุพัตรา พิศาลธนกุล

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

6714.       นางสาว วรรณพร ทองสมนึก

6715.       นางสาว โสภิตา คำรอด

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง

6716.       นางสาว กานดา เต๊ะขันหมาก

6717.       นาย ธัญญา สุรินทร์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง

6718.       นางสาว ทิพย์สุรางค์ พึ่งนิ่ม

6719.       นางสาว สุภาพร กำซา

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง

6720.       นางสาว จิตรวี สวัสดี

6721.       นางสาว จิตสุดา วงษ์ทรัพย์ทวี

6722.       นางสาว ณัฐธิดา ทองลอย

6723.       นางสาว ปรีญาธร พรชัยเจริญ

6724.       นางสาว ปวีณา เจริญพงศ์

6725.       นางสาว ปิญรัตน์ วงศ์วิสุทธิรัตน์

6726.       นางสาว พนิดา ธานี                         

6727.       นางสาว มนทิรา ศรีวิลัย

6728.       นางสาว วรรณพร สีดอกบวบ

6729.       นางสาว วริฐา บัวจันทร์

6730.       นาย วสันต์ รักษาพล

6731.       นางสาว วันดี ธรรมเจริญ

6732.       นางสาว สิริธร ลิ้มรังษี

6733.       นางสาว โสมฉันท์ พฤกษ์ขจร

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง

6734.       นางสาว สุรางค์ สุมนาวดี

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง

6735.       นางสาว ชนิตา เสตารุณ

6736.       นาย ปิยะวัฒน์ วงศ์สุข

6737.       นางสาว พัชรี สีมา

6738.       นางสาว วัชลียา สุขสมัย

6739.       นางสาว วัลลีย์ จตุพลัง

6740.       นางสาว โสภิดา อนุวงศ์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)

6741.       นาย กณิศ ญาณวรุตม์วงศ์

6742.       นาย กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ

6743.       นาย เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี                               

6744.       นาย โกสินทร์ พันธุ์ศิริ

6745.       นาย ไกรวิทย์ เวทวิทยากิจ

6746.       นางสาว จารุวรรณ พรประทาน

6747.       นางสาว จิตรลดา ปรีแย้ม

6748.       นาย ฉัตรชัย เสร็จกิจดี

6749.       นาย ชนะพล โทนแจ้ง

6750.       นาย ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์

6751.       นาย ณัฐพล ไพฑูรย์

6752.       นาย ดำรงค์ชัย สุวรรณศรี

6753.       นาย ทศพล นาดี

6754.       นางสาว ปิยะพร กนิษฐพยาฆร์

6755.       นาย ผดุงศักดิ์ บูรณะสมบัติ

6756.       นาย พงศธร โกศลานันท์

6757.       นาย พงศธร ไพจิตร

6758.       นาย พรเทพ วิรัชวรกุล

6759.       นาย ไพรัช เล้าประชา

6760.       นาย มนต์ชัย ไชยมงคล

6761.       นาย มนัษย์ศักดิ์ สุขแก้ว

6762.       นางสาว ศยามล ผูกมิตร

6763.       นาย สรรชัย โพธิยานนท์

6764.       นางสาว สุวรรณา น้อยจ้อย

6765.       ว่าที่ร้อยตรี อภิชาต ขันธชัย

6766.       นาย อำนาจ คงศิริ

6767.       นาย เอกภพ ชื่นสกุล        

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)

6768.       นาย จตุรวิทย์ สามสีเนียม

6769.       นางสาว ชนัญชิดา เพ็ชรรื่น

6770.       นางสาว นภาวัลย์ ดวงโภชน์

6771.       นางสาว ปัญจธร ศักดานุภาพสกุล

6772.       นาย พงศ์สิริ กองสินกิตติสุข

6773.       นางสาว ลภัส มันตะสูตร

6774.       นางสาว สุพรรณษา กล้าหาญ

6775.       นางสาว โสมศิริ เจียงเต็ง 

6776.       นางสาว หัชกช คงกระพันธ์

6777.       นางสาว อสัมภินยล สุตะเขตร์

6778.       นางสาว อาภาภรณ์ รักกสิกร

6779.       นางสาว อารีรัตน์ กัลยาณมิตร

6780.       นางสาว อินทิรา จำนงค์คำ

6781.       นางสาว อุบล ตรีรัตน์วิชชา

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)

6782.       นาย กิตติพงศ์ เจริญกุล

6783.       นาย คณาธิป พรหมมา

6784.       นาย จักรกฤษณ์ เกียรติก้องภพ

6785.       นาย ชัยกาญจน์ จันทร์หอม

6786.       นาย ชาญวุฒิ ประยูรชาญ

6787.       นาย ณรงค์ พรหมอ่อน

6788.       นาย ณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์

6789.       นาย ทนงศักดิ์ กำลังดี

6790.       นาย ทรงพล เพ็ชรทอง

6791.       นาย ธราดล พุ่มสว่าง

6792.       นาย ธำรงกุล จิตชัยโภคา

6793.       นาย ธิติ กัปปิยานนท์

6794.       นาย นพเก้า แซ่อุ้ย

6795.       นาย นิติรัฐ รุ่งอุทัย

6796.       นาย ปฏิรูป จันทร์แดง

6797.       นางสาว ปณิตา นภานพดล

6798.       นาย ประสาน เวชพิทักษ์

6799.       นาย ปิยะพันธ์ ตระการศิริ

6800.       นาย พงศธร ณ นคร

6801.       นางสาว พรรณี ตะลาโส                   

6802.       นางสาว พักตร์วิภา กิจสมพงษ์

6803.       นางสาว พันณิภา ผานิล

6804.       นาย พิชญ อธิประยูร

6805.       นาย พิเชฐ บุญรอด

6806.       นาย พิเชฐ ลำดวน

6807.       นางสาว พิมพ์ชุดา วิเชียร

6808.       นางสาว พีรดา เหล่าเรืองธนา

6809.       นาย ภักดี งานยางหวาย

6810.       นางสาว มณฑิรัตน์ จิ๋วไขว้

6811.       นางสาว มยุรฉัตร โสมพันธ์

6812.       นาย ยุทธภูมิ อมิตรพ่าย

6813.       นาย รัฐธรรมนูญ อินทะมุสิก

6814.       นาย วชิระ กู้สุวรรณวิจิตร

6815.       นาย วชิระ แจ้งสว่าง

6816.       นาย วริทธิ์ธร ศิริประภาษมงคล

6817.       นางสาว วิไลลักษณ์ แย้มทิพย์

6818.       นางสาว ศิรินันท์ สุขสุวานนท์

6819.       นาย ศิลป์ชัย พูลคล้าย

6820.       นาย สมคิด แป้นห้วย

6821.       นาย สราวุธ ชัยวิชิต

6822.       นาย สุกฤษฏิ์ สุตันทวงษ์

6823.       นางสาว สุนิภา ยุวกิจนุกูล

6824.       นาย สุพจน์ ชวาลานฤมิต

6825.       นาย สุรชัย แกล้วกล้า

6826.       นางสาว แสงรวี นรินทรสรศักดิ์

6827.       นางสาว อมรรัตน์ มาวัน

6828.       นาย อรรณพ สุรัตนโสภณ

6829.       นาย อิสระ สนามพล

6830.       นาย เกียรติศักดิ์ พลอยสีขำ

6831.       นาย เกีรยงไกร ประเสริฐเมือง        

6832.       นาย ไกรศร บุญช่วย

6833.       นาย ไกรศร อารีชม

6834.       นาย จตุพร สุขหำ

6835.       นาย จิรวัฒน์ พึ่งสุข

6836.       นาย จิรศักดิ์ อินทร์เอี่ยม

6837.       นาย เฉลิมชัย หวังดี

6838.       นาย ชัยฤกษ์ กลิ่นอ่วม

6839.       นาย ชัยวัจน์ ชนะวงศ์

6840.       นาย เชาวลิต สาดสมัย

6841.       นาย ทัศนะ อรุณโรจน์

6842.       นาย ทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี

6843.       นาย ธันวา มณีแสง

6844.       นางสาว ธิติมา กอร่ม

6845.       นาย ธีรวิทย์ จิตรเอื้อ

6846.       นาย ธีระยุทธ พวงมาลี     

6847.       นาย นคเรศ เนียมเงิน

6848.       นาย นธี สำราญสุขวัธน์

6849.       นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ

6850.       นาย นัฐพล สมทอง

6851.       นางสาว น้ำฝน กลีบสุวรรณ

6852.       นาย บัญชา เรืองเพชร

6853.       นาย บัญชา อ่อนนวล

6854.       นาย บุญเกิด ปรางมะณี

6855.       นางสาว ปนัดดา ตะเพียนทอง

6856.       นาย ประยุทธ์ ขำพิจิตร

6857.       นาย ปัญญา สมประสงค์

6858.       นาย พงษ์ศักดิ์ ขุมทอง

6859.       นางสาว พรพนา พ่วงเพชร

6860.       นาย พิบูลย์ศักดิ์ วรพิบูลย์ศักดิ์

6861.       นาย พีรพงศ์ ปรางงาม                     

6862.       นาย ไพฑูรย์ กล่อมเลิก

6863.       นาย ไพรัช มงคล

6864.       นาย ภุมรินทร์ โชระเวก

6865.       นางสาว มลฤดี มีทรัพย์

6866.       นาย ไม้ป่า โสดาโคตร

6867.       นาย ระพี มั่นใจ

6868.       นาย รัฐวิทย์ ลิ้มมั่ง

6869.       นางสาว รัตติกร ปัทมากร

6870.       นาย วรพล พุ่มฉาก

6871.       นาย วสันต์ โพชนิกร

6872.       นาย วันชัย จันธรรม

6873.       นางสาว วาสนา บัวบาน

6874.       นาย วิชัย ทรงสกุล

6875.       นาย วิสูตร จันทร

6876.       นาย ศิริชัย แสงวรานนท์

6877.       นางสาว ศิริญญา ภู่ทับทิม

6878.       นาย สมชาย วงษ์แก้ว

6879.       นาย สมภพ ใสใหม

6880.       นาย สมยศ ตั๊นธง

6881.       นาย สมลักษณ์ ศรีสิงห์

6882.       นาย สันติ อึ้งมณีภรณ์

6883.       นาย สำเริง โพธิ์อินทร์

6884.       นาย สิทธิพล คงคา

6885.       นาย สุขสันติ ทัศไทย

6886.       นาย สุชาติ อุ่นแดง

6887.       นาย สุพัฒน์ ดอกจันทร์

6888.       นาย สุรเดช ว่องเจริญพร

6889.       นาย สุริโย ใจกล้า

6890.       นาย สุวสันต์ ใจสุข

6891.       นาย สุวีริศ กองธานี                          

6892.       นาย โสภณ ลิ้มสุวรรณ

6893.       นาย อนุชา เย็นกาย

6894.       นาย อภิวิชญ์ แซ่เตียว

6895.       นาย อรรถชัย มัจฉาเดช

6896.       นาย อักษร พงศ์ศุกล

6897.       นาย อาทร แสงชัน

6898.       นาย อานนท์ แผนสมบูรณ์

6899.       นางสาว อารีย์ ชูสุวรรณ

6900.       นาย อาลัยรัก โสมาบุตร

6901.       นาย อิทธิรุทธ์ อรภักดี      

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

6902.       นางสาว กนกวรรณ สุขีวัชรกุล

6903.       นางสาว จันทิมา กุลศรี

6904.       นาย ชุติวัฒน์ เพ็ชรสงคราม

6905.       นางสาว ดวงหทัย ผลทวี

6906.       นางสาว นิธิวดี ศรีสำราญ 

6907.       นางสาว พงศ์นภา เผือกบัวขาว

6908.       นาย พรเทพ พรมตา

6909.       นางสาว พรรณทิภา คำพรหม

6910.       นาย สุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ

6911.       นางสาว สุธาวาส จันทร์เรือง

6912.       นาย เอกวิทย์ ขวัญวงษ์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

6913.       นางสาว เนาวรัตน์ นีละนันท์

6914.       นาย พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

6915.       นางสาว พีรญา เตชรัตน์

6916.       นาย ภัทรพล ธนโชควราเมธ

6917.       นาย วีระชัย สาลี

 

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

6918.       นาย ชาญชัย ผลอุบัติ

6919.       นางสาว บุญญารัตน์ ลิ้มวัชราวงศ์

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)

6920.       นางสาว กมลวัลท์ สาริมานนท์

6921.       นางสาว เบญจวรรณ เจนรักมาตุภูมิ

6922.       นางสาว พรรษชล อินตรา

6923.       นางสาว พัชรวรรณ เที่ยงตรง

6924.       นางสาว เลอลักษณ์ ภู่ไพบูลย์

6925.       นางสาว วนัสรินทร์ อติวรมันต์

6926.       นางสาว วรนุช เกิดเกตุ     

6927.       นางสาว ศิริพร บุญเพ็ญ

6928.       นางสาว อำภารัตน์ นวลทอง

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

6929.       นาย ธรรมนูญ ผลิพัฒน์

6930.       นางสาว หนึ่งฤทัย สันติธาดากุล

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

6931.       นางสาว สุนิสา ภาคเพียร 

 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

6932.       นางสาว กนกนภา โลเกศกระวี

6933.       นาย เกรียงไกร ขันธวิชัย

6934.       นางสาว ขจี เกตุมอญ

6935.       นางสาว คติยา โพธิ์ทอง

6936.       นางสาว จรัญญาภรณ์ ห้าวหาญ

6937.       นาย นพดล บัวเผื่อน

6938.       นางสาว ประภัสสร ศุขอำนวย

6939.       นางสาว ปิยธิดา ห่อประทุม

6940.       นางสาว ผกามาส คำฉ่ำ

6941.       นางสาว พรพนา ชาวอุทัย

6942.       นางสาว พัชรินทร์ ศิริเทศ

6943.       นาย พิศพงษ์ ยนตะพันธ์

6944.       นางสาว มนัชยา จันทเขต

6945.       นาย เมธา ศรีกิจจานุรักษ์

6946.       นาย รณศักดิ์ ศิริเรือง

6947.       นางสาว รุ่งธิวา วาริชา

6948.       นางสาว วรรณิภา ฦากำลัง

6949.       นาย ศุภฤกษ์ เยาหะรี

6950.       นาย สมประสงค์ เรือนไทย

6951.       นาย สิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์

6952.       นางสาว สีวลี แซะยูซุบ

6953.       นางสาว สุพรรษา แก้วเล็ก

6954.       นางสาว สุภาพร งาเฉลา

6955.       นางสาว สุวิภา อนุจรพันธ์

6956.       นางสาว แสงเดือน มีวุฒิ

 

************************************

 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

6957.       นาย กฤษณะ เตียวกังวาล

6958.       นางสาว กัญญ์กณัฏฐ์ เจริญกิจ

6959.       นาย กำจร ศรีวราสาสน์

6960.       นาย กิตติพงษ์ ทรัพย์ศิริพันธ์

6961.       นางสาว ขนิษฐา โปราณานนท์

6962.       นางสาว จงลักษณ์ บำรุงไทยชัยชาญ

6963.       นางสาว จุฑามาศ เจริญวรรณยิ่ง

6964.       นางสาว ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

6965.       นาย ชัยยุทธ พลเสน

6966.       นางสาว ณัฏฐวรรณ จิราพงษ์

6967.       นางสาว ณัฐกานต์ ถาวรพานิช

6968.       นาง ณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

6969.       นาง ทรงศรี เสียงสกุล

6970.       นาย ทสิวัฒน์ ตรังคะพันธุ์

6971.       นางสาว ทัศนีย์ โรจนประเสริฐ

6972.       นาย เทิดศักดิ์ สวัสดิ์วงษ์สกุล

6973.       นาย ธนู มีแสงเงิน

6974.       นางสาว ธมนต์สิริ ธนภูมิพรพรหม

6975.       นางสาว นงลักษณ์ ธีระนุกูล

6976.       นาย นภดล อารยะกุล

6977.       นางสาว นภาเขต รักซ้อน

6978.       นางสาว นภาพร คฤหมาศ

6979.       นางสาว นฤมล โพธิ์สอาด

6980.       นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม

6981.       นางสาว ประภาพรรณ วงศ์ตั้งตน

6982.       นาย ปริญญา โพธิสวัสดิ์

6983.       นางสาว เปรียบดาว ครองบุญ

6984.       นาย พงศกร ม่วงแก้ว

6985.       นางสาว พรจิตร ถนอมกิตติ

6986.       นางสาว พัชรี น้อยรักษา

6987.       นางสาว พานี คันธรส

6988.       นาง พิมพ์ทิชา สวัสดิ์เมธากุล

6989.       ร้อยตำรวจเอก ภาคิน แสนพุฒิ

6990.       นางสาว ภาวิกา เพ็งสุวรรณ

6991.       นางสาว มนต์ทิพย์ สนทิศปัญญา

6992.       นางสาว มลฤดี ปิ่นมณี

6993.       นางสาว ยุพาวดี เพชรพูนพิพัฒน์

6994.       นาย ระวี ลาภเวช

6995.       นาย วรวัชร ลีลาคุณากร

6996.       นาย วรวิทย์ จิตราวิริยะกุล

6997.       นาย วรากร ลิ้มจิตสมบูรณ์

6998.       นางสาว วราจันทร์ พุ่มธรรมรัตน์

6999.       นาย วริทธิ์ชัย วัชรประภา

7000.       นางสาว วัลภา เศียรสวัสดิ์

7001.       ว่าที่ร้อยโท วัลลภ กลิ่นภู่

7002.       นาย วิรัช รุ้งโรจน์

7003.       นาย วิรัช ลีลาอดิศร

7004.       นาย วีระชัย กิติวงศ์วัฒนชัย

7005.       นาย วุฒิกร อารยางกูร

7006.       นาง ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ

7007.       นาย สมนึก ลาภานันท์

7008.       นาย สมภพ จรรยาวัฒนานนท์

7009.       นางสาว สายชล สิริวัฒนไพศาล

7010.       นาย สิทธินันท์ นภาพิพัฒน์

7011.       นาย สิทธิพร เวทการ

7012.       นาย สิทธิพร เอกโอฬาร

7013.       นางสาว สิริพรรณ จำปาเงิน

7014.       นางสาว สุชาดา เจตนาวณิชย์

7015.       นางสาว สุดธิดา เมธาพิรุฬห์

7016.       นางสาว สุดา เตชะกาญจนกิจ

7017.       นางสาว สุเนตร เศษธะพานิช

7018.       นางสาว สุภรรนิกาญ์ ชูศรี

7019.       นางสาว สุภารัตน์ บำรุงรักษ์

7020.       นางสาว สุภิญญา ธัญญผล

7021.       นางสาว สุมาลี อารยะทวีกุล

7022.       นาย สุรินทร์ หยกสวรรค์

7023.       นาย สุวพันธุ์ พันธ์สุวรรณ

7024.       นาย อดิเรก บุญคุ้ม

7025.       ว่าที่เรือตรี อติชาต โพธิเกษม

7026.       นาย อภิชาติ คชาพงษ์

7027.       นางสาว อรนุช ผู้เจริญตระกูล

7028.       นางสาว อัมพร สนธยานาวิน

7029.       นาย อำนวยชัย ทองเพ่งพิศ

7030.       นาย อำนาจ สว่างศรี

7031.       นาย อุดร เนรัญชร

7032.       นาย โอฬาร วรัญญานนท์

7033.       นางสาว กฤษณา ปันศิริ

7034.       นาย เดชา ปริญญาสุข

7035.       นาย สถิตพงษ์ เงางาม

7036.       นาย อนุชิต เกิดทวี

 

************************************

 

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สุพรรณบุรี

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

7037.       นาง กรแก้ว ประวัติโยธิน

7038.       นาง กรรณิกา พยอมหอม

7039.       นาย กฤษณะ พานทอง

7040.       นาง กิ่งแก้ว แก้วประพาฬ   

7041.       นาง กิมอัว สันติจารี

7042.       นาง เกศรินทร์ โพลงเงิน

7043.       นาย ไกรลาศ ไชยคำวัง

7044.       นาย คคนะ คังคะสุวรรณ

7045.       นาง คนึงนิจ นามณีย์

7046.       นาย คมกฤษณ์ ไสยวุฒิ

7047.       นาง งามตา เอี่ยมสะอาด

7048.       นาย จงกล โกษาแสง

7049.       นางสาว จรรยา กงกุล

7050.       นาง จรรยา ราชศิริ

7051.       นางสาว จรวยพร อินทร์จันทร์

7052.       นาย จรุง ชูเสียง

7053.       นาย จรูญ จอมรุ่งเสรี

7054.       นาย จักรกฤษณ์ เชิดชัย

7055.       นาง จันทนา มงคล

7056.       นาย จารุพัฒน์ ธีระปัญญาชัย

7057.       นางสาว จารุรินทร์ จันทร์ปลูก

7058.       นาง จิดาภา ทรงเกตุกุล

7059.       นาง ฉวีวรรณ์ ชวะนะญาณ

7060.       นาง ฉวีวรรณ มหายศนันท์

7061.       นาย ชนินทร์พัฒน์ ทิสุวรรณ

7062.       นาย ชัยรัตน์ ไกรเลิศมงคล

7063.       นาย ชาญชัย ไคลมี

7064.       นาย ชูเกียรติ โชคลาภ

7065.       นางสาว ชูศรี ศรีวิลัย

7066.       นางสาว ฐิตารีย์ มงคลลาภ

7067.       นางสาว ฐิติมา สุริยวงค์

7068.       นาย ณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี

7069.       นาย ณรงค์ พิมพ์ศรี

7070.       นาย ณัฐชัย ตะวันนา                                                        

7071.       นาง ดนยา บุตร์แก้ว

7072.       นาง ดวงแข สกุลอำนวยพงศา

7073.       นางสาว ดวงพร สีสันต์

7074.       นาย แดนสรวง กาบัว

7075.       นาง ต้วงทิพย์ มยุระเป็นชะ

7076.       นาย ถาวร ขลากระโทก

7077.       นาย ทวีศักดิ์ แสงคำสุข

7078.       นาย ทัศนะ นะบุญ

7079.       นางสาว ทัศนีย์ เติมใส

7080.       นาย ทินกร แช่มลำเจียก

7081.       นาง ทิพวรรณ หล่อวงค์

7082.       นาย เทียม ธงไชย

7083.       นาย ธงชัย มะคาทอง

7084.       นาย ธนวัฒน์ ฟ้าคะนอง

7085.       นาย ธนวัฒน์ ศรีคง

7086.       นาย ธวัชชัย เรืองทอง

7087.       นาย ธัชพล ลำใยผล

7088.       นาย ธีระพันธ์ ทักข์กิติพงษ์

7089.       นาง นงนุช เกษโกวิท

7090.       นาง นงลักษณ์ จำนงศักดิ์

7091.       นาง นพชาติ มีประเสริฐ

7092.       นาง นพพา จันทร์สว่าง

7093.       นาง นภาพร กรีถาวร

7094.       นาย นรงค์ สุขวาสนะ

7095.       นาย นเรศ ปานะศรี

7096.       นาย นัทธี ศรีปัญจางค์

7097.       นาง นันทพร สิทธิศรชัย

7098.       นาง นารีรัตน์ จันทรวิรุจ

7099.       นาย นำศิลป์ วันดี

7100.       นาย นิคม ทองสุวรรณ  

7101.       นางสาว นิตยา ศาสตร์ยางกูร

7102.       นางสาว นิตยา ศิริไพฑูรย์

7103.       นาย นิพัทธ์ พานทอง

7104.       นาย นิยม ประดุงศักดิ์

7105.       นาย นิรันดร์ กิยะแพทย์

7106.       นาย นิเวศน์ ดิษฐลักษณ์

7107.       นาย นิเวศน์ โพธิ์เหมือน

7108.       นางสาว นีระชา อ้วนมี

7109.       นางสาว เนาวรัตน์ ชั่งสุวรรณ

7110.       นาย บัณฑิตย์ แก้วศรีปราชญ์

7111.       นาง บุญชู ศรีชัยนาท

7112.       นาย บุญลักษณ์ มงคลลักษมี

7113.       นาง เบญจพร สมโสภณ

7114.       นาย ประจวบ ช้างเขียว

7115.       นาย ประจักษ์ อินทร์สว่าง

7116.       นาง ประภัสสร วัฒนใย

7117.       นาง ประภาพร โพธิ์ทอง

7118.       นาย ประสาท กันเกตุ

7119.       นาย ปริญญา ดวงแข

7120.       นาย ปริญญา ดิษมา

7121.       นาย ปรีชา ดำรงบุล

7122.       นาง ปัญจลักษณ์ เจนการศึก

7123.       นางสาว ปัญญ์ชลี ดิษฐกระจันทร์

7124.       นาย ปัญญา อรรถานิธี

7125.       นางสาว ปิ่นแก้ว สุกใส

7126.       นางสาว ปิยะมาศ นาคปานเสือ

7127.       นางสาว ผานิช รอไกรเพชร

7128.       นาง พนัสวัน ภู่ระหงษ์

7129.       นาง พรทิพย์ พึ่งโพธิ์ทอง

7130.       นางสาว พรทิพย์ สนธิ     

7131.       นาง พรรณกร สูนย์นาคำ

7132.       นาง พรรณี ดวงออ

7133.       นาง พรรษมน เคลือบมณี

7134.       นางสาว พรหมชนก แสงอิ่ม

7135.       นาง พัชรินทร์ มณี

7136.       นาง พัชรี เจริญผล

7137.       นาย พันธ์เทพ คำแพงศิริรัตน์

7138.       นาง พันนิภา ใจตรง

7139.       นาย พุฒิพงศ์ ทองนุ่ม

7140.       พันจ่าเอก พุทธมินทร์ ภูษิต

7141.       นาง พุธิตา ปิดสายะ

7142.       นาย พูลลาภ จูมทอง

7143.       นาง เพลิน เด็ดแก้ว

7144.       นาย มนต์ชัย เรืองวรรณ

7145.       นาง มยุรี เวียงรัตน์

7146.       นาง มลฤดี พ่วงพะจง

7147.       นาย มาโนช ม้วนทอง

7148.       นาง มาลัย  กำเนิดชาติ

7149.       นางสาว เมตตา อ่อนระทวย

7150.       นาย เมธา สุขารมย์

7151.       นาย ยศพงษ์ มาแผ้ว

7152.       นาง รจนา ประยูรวงษ์

7153.       นาง ระพีพร บุญเขียน

7154.       นางสาว รัตนา วงษ์ประเสริฐ

7155.       นาง รัตนา ศรีเสาวนันท์

7156.       นาย รุ่ง เมืองศิริ

7157.       นางสาว รุ่งทิวา กองทิพย์

7158.       นาย รุ่งวิทยาพร บุญเกิด

7159.       นาง รุจิรา โพธิ์รัง

7160.       นาย เรืองฤทธิ์ โคสุวรรณ  

7161.       นาง ลำพอง สุขแจ่ม

7162.       นาย เลอศักดิ์ เจริญพร

7163.       นาง วชิรา วันดี

7164.       นาง วณาพร มณีงาม

7165.       นาง วรรณา แจ้งคำ

7166.       นาง วรรทนา สุวรรณาภรณ์

7167.       นาง วาสนา ญานคุปต์

7168.       นาย วิเชียร จำปา

7169.       นาย วิญญู มากหมู่

7170.       นาย วิเนตร์ ทับมณี

7171.       นาย วิรัช กลิ่นซ้อน

7172.       นาง วิไล วัยวัฒนะ

7173.       นาย วิวัฒน์ พวงประเสริฐ

7174.       นาย วุฒิชัย ปัญญา

7175.       นาย วุฒิพงษ์ ท่ากระเบา

7176.       นาง ศรีวิณา หลิมรัตน์

7177.       นาง ศศิธร คำภิระแปง

7178.       นาย ศักดิพัทน์ เหมวัตร

7179.       นาย ศานิตย์ ปวีณะปกรณ์

7180.       นางสาว ศิริญญา คงกิติมานนท์

7181.       นางสาว ศิริพร ทรัพย์ชูชนะ

7182.       นาย ศุภกฤษณ์ สามงามนิ่ม

7183.       นาง ศุภิสรา ทองใส

7184.       นางสาว สมคิด เถาวัลย์

7185.       นางสาว สมใจ ประเสริฐศักดิ์

7186.       นาง สมใจ ม่วงอวยพร

7187.       นาย สมชาย กระต่ายเพ็ชร

7188.       นาย สมชาย ธีระวงศ์ภิญโญ

7189.       นาย สมชาย เมฆขยาย

7190.       นาย สมชาย ลิ้มประสาท  

7191.       นาย สมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์

7192.       นาย สมพร นุชเลี้ยง

7193.       นาง สมฤดี แดนไทยธรรม

7194.       นาย สมศักดิ์ ขลังธรรมเนียม

7195.       นาง สัจจา อุทัยทอง

7196.       นาย สัญชัย นาคโสภา

7197.       นางสาว สายใจ เสาวรส

7198.       นาย สายชล ชูชาติ

7199.       นาง สายยุพิน สมพรมทิพย์

7200.       นางสาว สายสุนีย์ นิยมพลอย

7201.       นาง สารภี ทองพานิช

7202.       นาย สำรวม บรรจงปรุ

7203.       นาง สำอางค์ แจ้งมงคล

7204.       นาย สิโรตม์ ศิลปดิษฐ

7205.       นาย สุขเกษม หมวดวัด

7206.       นาย สุจินต์ ชาวบางพรม

7207.       นางสาว สุชาดา วีระเสถียร

7208.       นาย สุชาติ แตงคำ

7209.       นาง สุณี กาเหว่าลาย

7210.       นางสาว สุธิดา กรุดเนียม

7211.       นางสาว สุพรรณี สิทธิการ

7212.       นาย สุรสิทธิ์ รุ่งเรือง

7213.       นาย สุระชัย ยะเครือ

7214.       นางสาว สุรินทร์ ประมวลสุข

7215.       นางสาว สุรีย์ แก้วเกิด

7216.       นาง สุรีรัตน์ จุลประสิทธิ์พงษ์

7217.       นาง สุวรีย์ สุวรรณคีรี

7218.       นาย สุเวชวณิช วรวิทย์

7219.       นาย เสวก อินทร์ผลเล็ก

7220.       นาง แสงเดือน ชัดเจน

7221.       นาย โสภณ อินรุ่ง

7222.       นาย องอาจ จันทร์ประเสริฐ

7223.       นาย อดิศักดิ์ เสียงใหญ่

7224.       นางสาว อพรรณี ปรีสำเนียง

7225.       นาย อภิชัย สังข์ผาด

7226.       นางสาว อภิญญา เหงาลิ้ม

7227.       นาง อมรรัตน์ หาญต๊ะ

7228.       นาย อรรณพ บุญมาก

7229.       นาย อรรถชัย วงษ์จู

7230.       นาง อรอุมา พุทธิระ

7231.       นาง อรุณี มีฤทธิ์

7232.       นาง อลิษา ขุนจันทร์

7233.       นาย อานุภาพ พ่วงสร้อย

7234.       นาง อารมย์ มูลธรรม

7235.       นาง อารีย์ จอมรุ่งเสรี

7236.       นาง อารีย์ บัวหลวง

7237.       นาย อำนาจ นิยมพลอย

7238.       นาง อุบล สมตัว

7239.       นาง อุไร แจ้งจัด

7240.       นาย เอกสิทธิ์ ช้างคำ

 

************************************

 

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)

7241.       นางสาว ภคมน แสงมังคละ

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

7242.       นางสาว ลลิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

7243.       นาย อาทิตย์ ผ่านพูล

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

7244.       นางสาว จริญญาพร สวยนภานุสรณ์

7245.       นางสาว ณัฐวรา สุขต่าย

7246.       นางสาว ปัณณวรรณ วาจางาม

7247.       นางสาว พลอย ลวณะมาลย์

7248.       นาง พานทอง ศุภโกศล

7249.       นางสาว วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ

7250.       นางสาว ศนิชา อิงพลังษีกุล

7251.       นางสาว สุกัลยา พงษ์หาญพาณิชย์

7252.       นาง สุดารัตน์ บัวศรี

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

7253.       นางสาว กานติภา วรพงศ์

7254.       นางสาว ชุลีพร สวยสด

7255.       นางสาว ทัศพร ปูมสีดา

7256.       นางสาว ธนิสร บัณฑิตภักดิ์

7257.       นางสาว พรทิพา เกษมสุวรรณ

7258.       นางสาว ศุภลักษณ์ ว่องสิริไพศาล

7259.       นางสาว อัปสร เตียวเจริญกิจ

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)

7260.       นางสาว จารุวรรณ ชัยตรีกาล

7261.       นางสาว รวิสุดา อุ่นเรือน

7262.       นางสาว รุ่งรัตน์ กิตติประภัสร์

7263.       นางสาว ลลิตา สาสนสิทธิ์

7264.       นางสาว วรารักษ์ คุณกิตติ

7265.       นางสาว สรัญญา พัฒนสิน

7266.       ว่าที่ร้อยตรี สุทรรศน์ เดชกุญชร

7267.       นางสาว อังสนา อินทร์บุญ               

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7268.       นางสาว พรปวีณ์ งานรุ่งเรือง

7269.       นางสาว พรพิมล จิตราวิริยะกุล

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การแปล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7270.       นางสาว ประภัศรา ธโนศวรรย์

7271.       นางสาว พีรยา วงศ์รื่น

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7272.       นางสาว วราพร ตระกูลชีวพานิตต์

7273.       นางสาว สุมนา เลี้ยงเจริญ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเลขานุการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7274.       นางสาว ภาณุนาถ จิรวัฒนากาล

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7275.       นางสาว กาญจนรัตน์ แปลกวงศ์

7276.       นางสาว ณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์

7277.       นาย อานนท์ จำปา

7278.       นางสาว อุทุมพร ปุญญศรี

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7279.       นางสาว ธนัชพร โสภา

7280.       นางสาว ปนัดดา วาณิชรักษ์

7281.       นางสาว ปวีณา มาโนชนฤมล

7282.       นางสาว พรพรหม คุวากร

7283.       นางสาว รสสุคนธ์ สิริพัชรสกุล

7284.       นางสาว ศุภวรรณ รักษาผล

7285.       นางสาว ศุภาพิชญ์ แสนยาพันธุ์

7286.       นางสาว อภิญญา กาญจนขจิต

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7287.       นางสาว ณัฐพร พันธุ์สวัสดิ์

7288.       นางสาว ปนัดดา กาละดี

7289.       นางสาว วศินี โชติพันธ์

7290.       นางสาว ศิริพร ธรรมมงคลเดช

7291.       นางสาว อนิษา เกมเผ่าพันธ์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7292.       นางสาว ณัฐวดี สังข์ทอง

7293.       นางสาว ธารตะวรรณ ผ่องใส

7294.       นาย สมประสงค์ แสงอินทร์            

7295.       นางสาว สุพาณี สุภัทราพิสุทธิ์

7296.       นางสาว สุภาวี ปัญจเสวี

7297.       นางสาว สุภิญญา สุทธิพร

7298.       นางสาว อรวี บุนนาค

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7299.       นางสาว ชนัดดา ด่านวรรณกิจ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7300.       นางสาว ชุติสุดา ตัณฑศรี

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7301.       นางสาว กุลธิดา หลวงเทพ

7302.       นางสาว จินตนา บุญประสงค์

7303.       นางสาว ตาบทิพย์ กาญจนภูมิ

7304.       นางสาว ปิยนุช ชัยชาญพิมล

7305.       นางสาว เพชรลดา เจริญสวัสดิ์

7306.       นางสาว รังสิมา นิลรัต

7307.       นางสาว สุรีย์พร ชินเศรษฐกิจ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7308.       นาย พรเทพ โตชยางกูร

7309.       นางสาว วาณี ประเสริฐ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7310.       นางสาว ณิชมน พัววิไล

7311.       นางสาว สุธิดา วิมุตติโกศล

7312.       นางสาว สุวิภา สว่างคำ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7313.       นางสาว ชาลิตา แพรวพรายกุล

7314.       นาย ธนิศร รังสิรักษ์

7315.       นางสาว ปิยะภา ยิ่งยงดี

7316.       นางสาว มธุรดา อนุญาหงษ์

7317.       นางสาว วราภรณ์ มูลสุวรรณ

7318.       นาย สันติ โสณะมิตต์

7319.       นาย สาธิต กีรติสถิตพร

7320.       นางสาว อรฉัตร กล่ำเจริญ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง

7321.       นางสาว จุฑาพิชญ์ วณิชกิจ

7322.       นางสาว สุวิมล วิเศษเจริญ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การแปล) เกียรตินิยมอันดับสอง

7323.       นางสาว กฤษติยา นาเลาห์

7324.       นางสาว วรรณวลี บุญรัตน์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

7325.       นางสาว เจตอนงค์ บุญถนอม

7326.       นางสาว ณหทัย ตีระแพทย์

7327.       นาย ทวีสิทธิ์ ฐิติพัฒนาวาณิช

7328.       นางสาว สุพรรณี ไกรมะเริง

7329.       นางสาว อมรรักษ์ เสนสาย

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเลขานุการ) เกียรตินิยมอันดับสอง

7330.       นางสาว พัชมน พรพงศ์โชติวิทย์

7331.       นางสาว ลลิดา เลาหโรจนวงศา

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) เกียรตินิยมอันดับสอง

7332.       นางสาว ณัชชา พงษ์ภูริพัฒน์

7333.       นางสาว ทิพย์สุดา เฉยพ่วง

7334.       นางสาว พิมผกา ปรียาพันธ์

7335.       นางสาว สิริวรรณ เอื้อประเสริฐวงศ์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับสอง

7336.       นางสาว กัญญารัช บัวขจร

7337.       นางสาว เกศินี ตันติเนรมิต

7338.       นางสาว จรัญญา จันทรมาณีย์

7339.       นางสาว ประภาสิริ กมลนาวิน                         

7340.       นางสาว ปัทมพร กังสวิวัฒน์

7341.       นาย พรเทพ เลอศักดิ์ธนากร

7342.       นางสาว รัตนาภรณ์ มงคลสกุลฤทธิ์

7343.       นางสาว รับขวัญ ป้อมทอง

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

7344.       นางสาว ณัฐหทัย อภัย

7345.       นางสาว ดิสพร อ่อนนุช

7346.       นางสาว ธนิดา กุญชวน

7347.       นางสาว นินันญา ประจงจัด

7348.       นางสาว วัชราภรณ์ บุญฉ่ำ

7349.       นางสาว วันวิสาข์ รวงผึ้งหลวง

7350.       นางสาว สมมนา จิตตนูนท์

7351.       นาย สามารถ วาจาสัตย์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง

7352.       นางสาว กนกอร ชาดเกษมสุข

7353.       นางสาว ณัฐชานันท์ กีรติเปี่ยมโชค

7354.       นางสาว ธารฤทัย พ่วงภิญโญ

7355.       นางสาว ภาวรรณ ทวีธนากร

7356.       นางสาว รริณณี ภูขำ

7357.       นางสาว ศุภิสรา ปลื้มธรรม

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

7358.       นางสาว กาญจนา รังษีวุฒิศักดิ์

7359.       นางสาว เกสรา รัตน์ประโลม

7360.       นางสาว จีรนันท์ มหาวงศ์

7361.       นางสาว ธัญพัฒน์ พนมวัน ณ อยุธยา

7362.       นางสาว ธันยพร อนุสรณ์บดี

7363.       นางสาว นรีรัตน์ มณีโชติ

7364.       นางสาว ศิริกุล เตชะธนอิทธิกุล

7365.       นางสาว สุกัญญา ศรีสิทธิไพบูลย์

7366.       นางสาว สุพรรณี ลือประดิษฐ์          

7367.       นางสาว อดิศยา แสนสำราญ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

7368.       นางสาว จิราภรณ์ คงรุ่งเรืองสกุล

7369.       นางสาว ฉัตราภรณ์ แต้มทอง

7370.       นางสาว น้ำผึ้ง จันทร์หอมเกษร

7371.       นางสาว อภิตา ทัศนเมธ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

7372.       นางสาว ปิ่นใจ จิปิภพ

7373.       นางสาว วิกันดา พินทุวชิราภรณ์

7374.       นาย อนุพนธ์ เบญจกุลทรัพย์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับสอง

7375.       นางสาว ฉัตรสิริ วัดปาน

7376.       นางสาว ณัฐพร ชัยพัฒน์

7377.       นางสาว ณิชาภา เลปนะสุวรรณ       

7378.       นางสาว ณิชารีย์ แจ้งโพธิ์นาค

7379.       นางสาว ธิดารัตน์ ชัยกิจ

7380.       นางสาว นิตยา พ่วงพลับ

7381.       นาย ปิติ วัฒนาธร

7382.       นางสาว ภัทราวดี แสงซ้าย

7383.       นาย โยธิน ลัทธิประสาธน์

7384.       นางสาว รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร

7385.       นางสาว วรัญญา ตุงคะสมิต

7386.       นาย วสุชา อารีวงศ์

7387.       นางสาว วิภาดา เจริญกิจ

7388.       นางสาว ศิริวรรณ ช้างพลาย

7389.       นางสาว อันธิกา อาภรณ์ศุภวิทย์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว)

7390.       นางสาว กรกช เหรียญรุ่งโรจน์

7391.       นางสาว กรรณิกา พัฒนเทียรฆ

7392.       นาย กิตติคุณ วรรณประเสริฐ                           

7393.       นางสาว จีรารักษ์ ทิพย์รักษ์

7394.       นางสาว ดุสิดา มีราษี

7395.       นาย ธนพล อารยสกุลพงศ์

7396.       นางสาว ธนาวรรณ์ มั่งคั่ง

7397.       นางสาว นิดา บุญมี

7398.       นางสาว บงกช ปุณโยปกรณ์

7399.       นางสาว บุษกร พยุงโภชน์มงคล

7400.       นาย ปริญญา ลักขณาภิรักษ์

7401.       นาย พันธุ์เทพ ฤทัยวัฒน์

7402.       นาย ไพบูลย์ เจริญศรีสันติสุข

7403.       นางสาว เยาวลักษณ์ สมบูรณ์เลิศศิริ

7404.       นางสาว รัสวดี แม่นหมาย

7405.       นางสาว วรรณรัตน์ สว่างแจ้ง

7406.       นางสาว วรารัตน์ ตันครองศิล

7407.       นางสาว วัชรี อิ่มเอม

7408.       นางสาว สายฤทัย สายเนตร

7409.       นางสาว สุทธิกานต์ เตชะธิติธนวงศ์

7410.       นางสาว สุพรรณี วิสุทธิวงศ์

7411.       นางสาว สุภาวดี จงสุขมาก

7412.       นางสาว อภิญญา จาตกานนท์

7413.       นางสาว อรธิดา วงศ์หิรัญมาศ

7414.       นางสาว อริศรา อุลิศ

7415.       นางสาว อาธิกา สุนทรกมล

7416.       นางสาว เอื้อมพร ศิริประทุม

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การแปล)

7417.       นางสาว กรรณิการ์ รักษาทรัพย์

7418.       นางสาว กิ่งกาญจน์ จิตรหลัง

7419.       นางสาว กิติภา โชคปัญญาพงษ์

7420.       นางสาว จรรยา นันทสิทธิดำรง

7421.       นางสาว จิตติมา เลิศบรรลือชัย         

7422.       นางสาว ณัฐพร วนาวิทย

7423.       นางสาว พัชรินทร์ กิตติวัชรนันท์

7424.       นางสาว พิชฎา แซ่จิว

7425.       นางสาว พีรชา ธาตุนิยม

7426.       นางสาว ศศิวิมล จั่นเจริญ

7427.       นางสาว อิสริยา สุรกิตย์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

7428.       นางสาว กรนภา เผ่าตำรวจ

7429.       นางสาว กรอบแก้ว ชาญชัยประภัสสร

7430.       นางสาว กฤติกา หมื่นนคร

7431.       นางสาว กุลธินี ลิ่มปรัชญา

7432.       นางสาว จิตอาภา สมศรี

7433.       นางสาว ชลันธร ทินกระโทก

7434.       นาย ณธร มณีคร

7435.       นางสาว ธัญวรรณ ฟูกิจกาญจน์

7436.       นางสาว ธิดาพร อมรประภาวัฒน์

7437.       นาย ปีย์ กฤตยากีรณ

7438.       นางสาว พิศนันท์ ทิมป้าน

7439.       นางสาว มัณฑนา วงศ์กัณทรักษ์

7440.       นางสาว รักชนก ทิวา

7441.       นางสาว วราภรณ์ จินดามณี

7442.       นางสาว วรีมน เลิศปัญญา

7443.       นางสาว วิภาพรรณ์ ตั้งแจ่มสวัสดิ์

7444.       นางสาว ศศิธร ศีลธรรม

7445.       นางสาว ศิริรัตน์ บัณฑูรจินดา

7446.       นาย ศุภชัย นุชอุดม

7447.       นางสาว ศุวดี เมฆมัณฑนา

7448.       นางสาว สายนที โพธิจักร

7449.       นางสาว อภิญญา ศรีสมโพธิ            

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเลขานุการ)

7450.       นางสาว กรกัณญา งามเกิดเกียรติ

7451.       นางสาวณัฐนันท์ ณ บางช้าง

7452.       นางสาว พีรยา พัฒนจิตวิไล

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

7453.       นาย เกียรติพล ภัทรพิทักษ์สกุล

7454.       นาย แทนทัศน์ รุจยากรกุล

7455.       นาย นันทวัฒน์ วารนิช

7456.       นางสาว ภัทรา ภัทรประภากร

7457.       นาย ภาคิน คุณยศยิ่ง

7458.       นางสาว มณีจันท์ ธนะมูล

7459.       นาย ยุทธศักดิ์ กำจรกิจบวร

7460.       นางสาว ลิษา พรกีรติกุล

7461.       นางสาว วราภรณ์ สินผดุง

7462.       นางสาว วสิฏฐี เกียรติเฉลิมพร

7463.       นาย ศรัณยู สุวรรณสุนทร

7464.       นาย สราวุธ ตันวัฒนาอารีย์

7465.       นาย สุขนิษฐ์ สะสมสิน

7466.       นาย อานุภาพ จริโมภาส

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)

7467.       นางสาว กรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ

7468.       นาย กฤตธี ยังเฟื่องมนต์

7469.       นางสาว เงาไผ่ รัตนเสน

7470.       นางสาว ชาลิตา ภู่ประดับ

7471.       นาย ธีระพล พงษ์เจริญ

7472.       นางสาว เมธาพร พงษ์พลายจันทร์

7473.       นาย รัชพงศ์ ฤทธิรณ

7474.       นางสาว รุ่งนภา เมืองสุข

7475.       นาย ศรัณย์ ศรัณย์ไพบูลย์

7476.       นางสาว สุพรรณี ปิ่นมงคล

7477.       นางสาว เอื้อมพร มนตรีกุล ณ อยุธยา              

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)

7478.       นาย พีรวัฒน์ ไชยชมพู

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

7479.       นาย ไกรฤกษ์ ศิลาคม

7480.       นาย ชินดนัย พิศาลวรกิจ

7481.       นาย ธมรัชต์ สุคันธวณิช

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

7482.       นาย ธีรนัย วิฑูรานนท์

7483.       นางสาว นัฏฐญา ศรีภัทรานุสรณ์

7484.       นาย ประพัฒน์พงษ์ พุทธรังษี

7485.       นางสาว ปารีนันท์ เทศทอง

7486.       นางสาว เมขลิน ศรีสุบัติ

7487.       นาย รณทิศ อินเนียม

7488.       นางสาว ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์

7489.       นางสาว ศุภวรรณ ธัญวิญญู

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

7490.       นางสาว ธัญดา งามราศรี

7491.       นาย ธารา ตันอังสนากุล

7492.       นาย รชต เอี่ยมสอาด

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

7493.       นางสาว จิตรพร สิตรังสี

7494.       นางสาว ชมัยพร เต็งมิ่ง

7495.       นางสาว เตชิตา ยอดดำเนิน

7496.       นางสาว ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์

7497.       นาย ธนกรัณย์ จีนใจตรง

7498.       นาย ธนกฤต สุขเสวี

7499.       นางสาว ธันวภรณ์ ปฏิสังข์

7500.       นางสาว บุษลีวัลย์ ศรีราม

7501.       นางสาว ปาริฉัตร ไมตรีจิตเจริญ

7502.       นาย ปิยวัฒน์ อ่วมเครือ

7503.       นาย พงษ์เวช เวชประสิทธิ์

7504.       นาย พัชระ อัศวนิเวศน์  

7505.       นางสาว วรางคนางค์ เย็นจิตโสมนัส

7506.       นาย วิชาญ ยั่งยืน

7507.       นาย วิบูลย์ วงษ์สุวรรณ

7508.       นาย อนุวัฒน์ ช้างเชื้อ

7509.       นาย อภิวัฒน์ พรภักดี

7510.       นางสาว อำภาพร ทองเอก

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)

7511.       นางสาว ณิชารีย์ อรรถอินทรีย์

7512.       นางสาว นิอร จริยะเศรษฐ์

7513.       นางสาว เบญจมาภรณ์ จุรุฑา

7514.       นาย ประสิทธิ์ อยู่นิรันดร

7515.       นางสาว มาศรัตน์ วิริยางกูร

7516.       นางสาว ศลิตา วรรณีเวชศิลป์

7517.       นางสาวโสรญา เพ็ญสิทธิพร

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)

7518.       นางสาว กานดา ด้วงแจ่มศรี

7519.       นางสาว จินดา เหมพรรณไพเราะ

7520.       นางสาว ชนกกานต์ เชาว์รุ่งรัตนะศิริ

7521.       นาย ณัฐพล มณีรัตน์

7522.       นาย ดณุพล ค่ายหนองสวง

7523.       นางสาว ธารีษา วิศวโยธิน

7524.       นางสาว บัวทิพย์ ธเนศธนสมบัติ

7525.       นางสาว ปฐมาภรณ์ เพ็ญชาลี

7526.       นางสาว เปรียว คเนจร ณ อยุธยา

7527.       นางสาว รสรินทร์ ผลคิมหันต์

7528.       นางสาว ลัคนา มาพินิจ

7529.       นางสาว วรรณฤดี ทั่วรอบ

7530.       นางสาว วิลาวัลย์ บรรเลงจิต

7531.       นางสาว ศิรินทิพย์ โภไคยวงศ์สถิตย์

7532.       นางสาว สมภัสสร ปริญญาสุจิตต์

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

7533.       นางสาว เจนจิรา ผ่องบุรุษ

7534.       นางสาว  เชอรี่ กาญจนศรี

7535.       นางสาว ณัฏฐา สุวรรณเบ็ญจางค์

7536.       นางสาว ดวงแข อินทจันทร์

7537.       นางสาว ติรยา วงษ์สันต์

7538.       นางสาว ปาลีรัฐ จากโคกสูง

7539.       นางสาว พนิดา ม่วงศิริ

7540.       นางสาว วรนุช เอกมั่น

7541.       นางสาว วิชาณี ศรีอุไร

7542.       นางสาว ศุภดา พิทยจำรัส

7543.       นางสาว สิริกัญญา ล้วนกนกรัตน์

7544.       นางสาว สุกัญญา นิ่มนุช

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)

7545.       นาย กิตติชัย รัตนเจริญกุล

7546.       นางสาว ขนิษฐา โตเลี้ยง

7547.       นางสาว จณัญญา โชตะมังสะ

7548.       นางสาว ณัฏฐาภรณ์ รอดงาม

7549.       นางสาว ดวงพร เปรมปรี

7550.       นางสาว ปาจรีย์ เศรษฐพานิช

7551.       นางสาว แววไว พัธโนทัย

7552.       นางสาว ศิริฉัตร ปัดตะคุ

7553.       นางสาว สิริทิพย์ วิจิตรานนท์

7554.       นางสาว หทัยทิพย์ ลิ้มนิรันดร์กุล

7555.       นางสาว อุมาวัลย์ ชีช้าง

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ)

7556.       นาย ฉลองกรุง แซ่อึ้ง

7557.       นาย ไตรรัตน์ โตกระแส

7558.       นางสาว ธนพร กุลศิริวุฒิชัย

7559.       นางสาว ธัญชนก หล่อนาค

7560.       นางสาว นวรัตน์ สงฆ์เปรื่อง  

7561.       นางสาว ปัทมาวดี ตันสกุล

7562.       นางสาว รัชวารี รื่นบันเทิง

7563.       นางสาว วราลักษณ์ วัชรศิริโรจน์

7564.       นางสาว วาริณี เอี่ยมสุธนกุล

7565.       นางสาว สุจิตรา สงวนชื่อ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

7566.       นางสาว จุฑาทิพย์ เทียมหงษ์

7567.       นางสาว ฐิติวรรณ จิตติวัฒน์

7568.       นางสาว พัชรินทร์ หงษ์ทอง

7569.       นาย พิชญ์ สัตย์ตระกูลวงศ์

7570.       นาย พิชา รัตนานคร

7571.       นางสาว ไพรัลยา งานสถิร

7572.       นางสาว วาทินี พุ่มอยู่

7573.       นายวิกรม์ โรจน์อารยานนท์

7574.       นางสาว ศิริพร ตั้งดำรงทรัพย์

 

************************************

 

บัณฑิตศึกษาสถาน ศรีราชา

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

7575.       นางสาว กมลนัทธ์ มีถาวร

7576.       นางสาว กษมา เนตรวิเชียร

7577.       นางสาว คัณธมาส พูลสังข์

7578.       นาย จักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้

7579.       นางสาว จันทิมา เพิ่มพูลโชคคณา

7580.       นาง จิราภรณ์ เทพน้ำทิพย์

7581.       นางสาว เจนจิรา กำปั่นแก้ว

7582.       นาย เฉลิมศักดิ์ ง้อเจริญ

7583.       นางสาว ชตารักษ์ อิทธิเทพพนา

7584.       นาย ฐานะพงศ์ แสนวิเศษ

7585.       นาย ณัฐพล ทวีวัฒน์

7586.       นางสาว ดรุณี เกียรติขจรพันธุ์

7587.       นางสาว ดวงฤทัย นาคจินดา

7588.       นาย ธวัช จันทร์สอน

7589.       นาย ธวัชชัย เกริงกำจรกิจ

7590.       นางสาว ธัญญรัตน์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

7591.       นาง ธันยนันท์ วรรณา

7592.       นาย ธานินทร์ เนื่องจำนงค์

7593.       นาย ธานี วงศ์ทิม

7594.       นาย ธีรพร เฉลิมศิริ

7595.       นางสาว นภวรรณ กาจธีระเวคิน

7596.       นาย นัฐพงค์ รัตนพิทักษ์

7597.       นาย นิทัสน์ เทพทา

7598.       นาย นิพงษ์ ขวัญเมือง

7599.       นางสาว นิยะดา อนุตรชัยสิริ

7600.       นางสาว เนตร์นภา มาลา

7601.       นางสาว บงกช ทองในธรรม

7602.       นางสาว ปภาจิตต์ อินทรรักขา

7603.       นาย ประวิทย์ พูนแก้ว

7604.       สิบตำรวจเอก ปรัชญ์ มาเอื้อย

7605.       นาย ปราโมทย์ ศักดิ์ศรีสง่ากุล

7606.       นาย ป้อม อรอินทร์

7607.       นาย ปิติ นวชินกุล

7608.       นางสาว ปิยนาถ ยินดี

7609.       นางสาว ผกาพรรณ อาปตาคม

7610.       นาย พงษ์ศักดิ์ ประดับญาติ

7611.       นาง พรทิพา วงศ์สุนพรัตน์

7612.       นาย พันธ์ศักดิ์ ไชยโย

7613.       นาย พิชิต พรธนาเลิศ

7614.       นาย พิเชษฐ์ ปีติตั้งวงศ์

7615.       นาย พีรชัย ชลไพรพิมลรัตน์

7616.       นางสาว ไพริน ช่วยชูทรัพย์

7617.       นาย ไพโรจน์ ลาภทวี

7618.       นางสาว ภาสินี จังคศิริ

7619.       นาย มนตรี ศรีวิสุทธิ์

7620.       นางสาว มัณฑนา สินนะ

7621.       นาย มานพ กำเดช

7622.       นางสาว มาลินี แซ่ลี้

7623.       นางสาว มาลี กล้าหาญ

7624.       นาย ไมตรี เหล่าชุมพล

7625.       นาย ยิ่งยง สิริรตวรรณ

7626.       นางสาว ลัดดาวัลย์ ลิ้มเลิศฤทธิ์

7627.       นางสาว วนิดา กมลจินดา

7628.       นาย วรยศ ละม้ายศรี

7629.       นาย วสันต์ นาคสุขมูล

7630.       นางสาว วารินทร์ พันธุ์ภักดีวงษ์

7631.       นางสาว วิจิตรา ตั้งธรรมสถิตย์

7632.       นาย วิรัช ภรแดนศักดิ์

7633.       นาย วิโรจน์ เพิ่มเพียรเกียรติ

7634.       นาย วิโรจน์ หิรัณยวิรุฬห์

7635.       นาย ศัลย์ อุคพัชญ์สกุล

7636.       นาย สุพจน์ ชมภูพลอย

7637.       นาย สุรชาติ โชติยุทธ

7638.       นาย สุรศักดิ์ หล่อพฤทธิ์พงศ์

7639.       นางสาว อณุดาร์ ล้อประเสริฐ

7640.       นาย อธิคม ชูพงศ์ไพโรจน์

7641.       นางสาว อนงค์นาถ ติ่งแตง

7642.       นางสาว อนันตา คุ้มเรือน

7643.       นาย อนุชิต บุญวิทย์

7644.       ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ ทองสกุล

7645.       ว่าที่ร้อยตรี อมรชัย นงนุช

7646.       นางสาว อรรถพร ดีชัยยะ

7647.       นาย อัฐ ศิลปี

7648.       นาย อาณาจักร นรารัมย์

7649.       นาย อุกฤษฏ์ อุดมวงษ์

 

************************************

 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

7650.       นางสาว กชพรรณ อุปริกชาติพงษ์

7651.       นาย พรชัย กู้เกียรติอนันต์

7652.       นางสาว สิริวรรณ พฤทธิภาส

7653.       นาย สุรเชษฐ์ ปิยวงศ์พิพัฒน์

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง

7654.       นางสาว จารุณี วุฒิ

7655.       พันจ่าอากาศเอก เจษฎา ลาวัลย์

7656.       นาย ดุษฎี ปโกฏิประภา

7657.       นางสาว นันทิชา จันทอุบัติ

7658.       นางสาว ประวีรา โพธิสุวรรณ

7659.       นางสาว พัชรีพร อธิพรหม

7660.       นางสาว โรมณี บุญญานาม

7661.       นางสาว สายฝน รสมณี

7662.       นางสาว สิรินทรนารถ กาเวสูง

7663.       นางสาว อนุลักษณ์ จั่นยาว

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

7664.       นางสาว กมลวรรณ พวงพยอม

7665.       นางสาว กมลศิริ เพ็งเพ็ชร

7666.       นางสาว กัณวีย์ นวลจันทร

7667.       นาย กานต์ พรวิเศษศิริกุล

7668.       นางสาว จิราวรรณ มานะกิจ

7669.       นาย ชยาพล ปิยะศิริพนธ์

7670.       นาย เชาว์วัฒน์ แก้วเผือก

7671.       นางสาว ดุษิตา โลเกศเสถียร

7672.       นาย เดชา ประมูลศิลป์

7673.       นางสาว ธนีวัลย์ จารุสมบัติ

7674.       นาย นฤมิตร อุทัยวรรณ

7675.       นางสาว นิฤมล ยิ้มวิลัย

7676.       นาย บุญชู จิตนุพงศ์

7677.       นาย ประภัสร์ งูทิพย์                        

7678.       นาย ปิยพงศ์ วัฒนกุล

7679.       นางสาว ปุณฑริกา สุภิมารส

7680.       นางสาว พรพรรณ พุ่มเจริญ

7681.       นาย พฤฒิพงษ์ เธียรนันท์

7682.       นางสาว พิจิตรา ผุยพัฒน์

7683.       นาย ภักคีนันท์ เกาะมั่น

7684.       นางสาว ภัทรพร แดงนภาพรกุล

7685.       นางสาว มัณฑนา ดิฐวรรณกุล

7686.       นางสาว รังสิมา อินทร์ฉ่ำ

7687.       นางสาว วัชราภรณ์ นิลเลิศ

7688.       นางสาว วีรญา กุลจรัสปกรณ์

7689.       นางสาว ศรินยา ปิยะวัฒนวิโรจน์

7690.       นางสาว ศศิธร พจนารถ

7691.       นางสาว ศศิธร วิริยะผล

7692.       นางสาว ศศิพร จรรยหาญ

7693.       นางสาว สาวิตรี วงศ์ภาคำ

7694.       นางสาว สาวิตรี วาตะ

7695.       นาย สิทธิชัย หอสิริเรืองกุล

7696.       นางสาว สุชาลินี ชาวห้วยหมาก

7697.       นางสาว สุชีรา เริงสมุทร

7698.       นาย สุทธิรัก นิ่มเนียม

7699.       นางสาว สุธาลินี ชุ่มวงศ์โชติ

7700.       นาย สุนทร ลิ้มตระกูล

7701.       นาย สุระพงศ์ พิพัฒน์กาญจน์

7702.       นางสาว เสาวภาพรรณ เมฆมังกร

7703.       นางสาว หทัยชนก โรจนาภรณ์

7704.       นางสาว อรนภา อติชน

7705.       นางสาว อารีรัตน์ เพิ่มเขตกิจ

7706.       นาย ปกรณ์ กาญจนบัตร

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

7707.       นางสาว กมลวรรณ ศรีสุบัติ

7708.       นางสาว กรกช ลอยสมุทร

7709.       นางสาว กุสุมา คงชนะ

7710.       นาย คุณวุฒิ ตะเภาน้อย

7711.       นางสาว ดวงกมล บุญยิ่ง

7712.       นาย ทศพล ผ่องอักษรภักดี

7713.       นางสาว ธนานุช เจริญสุข

7714.       นางสาว ธนาวดี ชาตินฤมาณ

7715.       นางสาว นิชธิมา เอื้อพูนผล

7716.       นาย ปกรณ์ โอฬาระชิน

7717.       นาย ปริญญา เฟื่องศิลป์

7718.       นางสาว ปิยพร ปราบนคร

7719.       นางสาว พรทิพย์ โสภณอิทธิวัฒน์

7720.       นาย พลเทพ จับจิตร์

7721.       นางสาว พัชราพรรณ ชลไพรพิมลรัตน์

7722.       นาย พิพัฒน์ ด้วงแข

7723.       นางสาว พิสุทธินี พูลฉันทกรณ์

7724.       นาย เภาพงศ์ หอยทอง

7725.       นางสาว มณฑา พรมชัย

7726.       นางสาว ฤทัยชนก ภู่พวง

7727.       นางสาว วรารัตน์ ฮอตระกูล

7728.       นางสาว วริศรา แสงศรี

7729.       นาย วุฒิชัย จันทรโชติ

7730.       นางสาว ศิริวรรณ พงศ์วิริยะกาญจน์

7731.       นาย สมัคร เจือแสง

7732.       นางสาว สโรชา ทองศรี

7733.       นาย สอนปรัชญ์ ศศิวิมลพันธุ์

7734.       นางสาว สิริกาญจน์ รธนิธย์

7735.       นางสาว สุธาทิพย์ จันทคราม

7736.       นางสาว สุมนฑา เอี่ยมเจริญ

7737.       นางสาว สุวรรณา ประคองทรัพย์                     

7738.       นาย อรรณพ ตันทัดประเสริฐ

7739.       นางสาว อุไรพร ห้อยมาลัย

 

************************************

 

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7740.       นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

7741.       นางสาว ชุติมา ชุติกาโม

7742.       นางสาว ดาวใจ เขมวุฒิสาร

7743.       นาย วรยศ จตุพรยิ่งยง

7744.       นางสาว ศรัณยา รุ่งเรือง

7745.       นางสาว สาวิตรี วงศ์วัฒนากูล

7746.       นางสาว สุธาสินี สุวรรณภักดิ์

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7747.       นางสาว สกาว บุญเกิด

7748.       นางสาว สิริประภา มโนมัยวงศ์

7749.       นางสาว สุภาพร จรัสศรี

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7750.       นางสาว กรรณิการ์ พจนานุวัฒน์

7751.       นางสาว พิกุลทอง ประวัติพร

7752.       นางสาว กัญชพร สุดเหมาะ

7753.       นางสาว ทรรศณชนก นาครอด

7754.       นาย เอกชัย นาคเส็ง

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7755.       นางสาว จุฑารัตน์ รักษาพล

7756.       นาย ธีรวัฒน์ เรืองศรีมั่น

7757.       นางสาว เบญจวรรณ แย้มสิงห์

7758.       นางสาว ปิยดา วัฒนะประทาย

7759.       นางสาว วิภาวรรณ บุดดีจีน

7760.       นางสาว สุธิสา อำไพ

7761.       นาย อธิพล เมธาวิกูล

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7762.       นาย ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล

7763.       นางสาว เมธินี จิยะจันทน์

7764.       นางสาว สรินนา ไชยเจริญ

7765.       นางสาว เหมือนจิต สิริธนาโชติ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

7766.       นางสาว กันยารัตน์ เกษมวนานิมิต

7767.       นางสาว กัลยาพร วงศ์ศรีชัย

7768.       นาย ธีรภัทร วนพร

7769.       นางสาว นารารัตน์ มีชัยชนะ

7770.       นางสาว เบญจรัตน์ ตันธนาสุวัฒน์

7771.       นางสาว วราภรณ์ ขุนทอง

7772.       นางสาว อรนุช ไชยพันธุ์

7773.       นางสาว อรวรรณ วรรณชนะ

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง

7774.       นางสาว จันทร์ตรี เติมกลิ่นจันทร์

7775.       นางสาว จิราพร ชัยงาม

7776.       นางสาว รัฐกร รักหวาน

7777.       นางสาว รุ่งทิพย์ รัตนกิจสุนทร

7778.       นางสาว อัญชลี สามัคคี

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับสอง

7779.       นางสาว จิรวดี จิตขันธี

7780.       นางสาว จิราภรณ์ บรรเริงเสนาะ

7781.       นางสาว ณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ์

7782.       นางสาว นิศา กตเวทวารักษ์

7783.       นางสาว พนิดา ศิริจันโท

7784.       นาย พิชญพงค์ สมุทรสถิรรักษ์

7785.       นางสาว ภัทรพร จตุรพรภัทรพงศ์

7786.       นางสาว รัตนา คูศิริวานิชกร

7787.       นางสาว รัตนา ชุณห์กุล

7788.       นางสาว วรุณยุพา จินาวงศ์

7789.       นางสาว สราญจิต เครือซ้า

7790.       นาย สฤษดิ์พงศ์ รัตนสาตร์

7791.       นางสาว สิริรัตน์ สำรวญ

7792.       นางสาว สุทามา ธัญญะชัย

7793.       นาย เอกพล พันธนาม

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง

7794.       นางสาว จรรยา ถัดมาลี

7795.       นาย ญาณาธร เธียรถาวร

7796.       นาย นพดล พลอินต๊ะ

7797.       นาย มนภัทร์ อาษากิจ

7798.       นาย วชิรพงศ์ ดีแท้

7799.       นางสาว ศรีวรรณ ดาวกระจาย

7800.       นางสาว ศุภกุล ณ บางช้าง

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง

7801.       นางสาว จิรารัตน์ นิลประดับ

7802.       นางสาว ณัฐนิดา ภูริยานนท์

7803.       นางสาว ธันยพร เดชวรรณ

7804.       นางสาว นริศรา วิวัฒนากรชัย

7805.       นางสาว มณีพันธุ์ พลดี

7806.       นางสาว มนฑนัฎ วรนันทกุล

7807.       นางสาว เมทินี ดิลกเลิศรัตน์

7808.       นางสาว รัชนี ศรีแย้ม

7809.       นางสาว วิมาดา วังอ่อน

7810.       นาย วีระยุทธ สุขประภาส

7811.       นางสาว ศศิธร ดุมกลาง

7812.       นาย ศุภสิทธิ์ อรุณรัศมีเรือง

7813.       นางสาว สิริรัฐ ศิรินภสวัสดิ์

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง

7814.       นาย กษิดิ์เดช เอื้อเสถียร

7815.       นางสาว จงกลนี นารักษ์

7816.       นางสาว ชลธิชา จารุบรรยงค์

7817.       นางสาว ญานี ทองแย้ม

7818.       นาย ณัฐวุฒิ ตั้งอรุณสวัสดิ์

7819.       นางสาว ปาริฉัตร ชาวแพรกน้อย

7820.       นาย ปิยะพงษ์ การเสนารักษ์

7821.       นางสาว พรรณภิลาศ ธรรมเอกสกุล

7822.       นางสาว ร่มเย็น กรมเกลี้ยง

7823.       นาย รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ

7824.       นางสาว รุจิพรรณ ศุภผล

7825.       นางสาว ศมกมล ลีลานิพนธ์

7826.       นาย ศรัญ วิยาภรณ์

7827.       นางสาว สิริอนงค์ แสงงาม

7828.       นางสาว สุรสา บุญทา

7829.       นางสาว อารดา หวังทรงศักดิ์

7830.       นางสาว อุมาพร คุปต์กฤดาธิการ

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

7831.       นางสาว ณมนทสร ควรหา

7832.       นางสาว ณัฐณิชา นาวัง

7833.       นางสาว ณัฐธิตา งามวาจา

7834.       นางสาว ดลยา พฤกษา      

7835.       นางสาว ทิพาพร เหมือนสมัย

7836.       นางสาว ธัญญารัตน์ เสวะลาภี

7837.       นางสาว มนัสรา เรียนสุเมธธราดล

7838.       นางสาว สุกัญญา วงษ์บุตรดา

7839.       นางสาว สุขฤทัย ไชยภูมี

7840.       นางสาว สุมลมาลย์ บัวศักดิ์

7841.       นางสาว เสาวภาคย์ วัฒนวาณิชย์

7842.       นางสาว เสาวลักษ์ ทองบ้านเกาะ

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

7843.       นางสาว กนกวรรณ สุทธิพงศ์เกียรติ์

7844.       นางสาว กมลลักษณ์ กาศเมฆ

7845.       นาย กฤต ชีวะเจริญยิ่ง

7846.       นางสาว กาญจนา ไทยยิ่ง

7847.       นางสาว กิ่งกนก เทพบุญศรี

7848.       นางสาว จันทิมา วุฒิจินดานนท์

7849.       นางสาว จารุวรรณ ประทุมทิพย์

7850.       นางสาว จิตรพรรณ จารุสิริรังษี

7851.       นาย จีรชัย จงดีทวีทรัพย์

7852.       นางสาว จุรีรัตน์ สุดนิมิตร

7853.       นางสาว ชนิดา วชิรตรังสฤษดิ์

7854.       นาย ฎีกา เสมมีสุข

7855.       นางสาว ณัฐนันท์ ลิ้มเลิศกิจ

7856.       นางสาว ดวงกมล กิติโสภากุล

7857.       นางสาว ดวงชีวัน เปี่ยมทอง

7858.       นางสาว ดวงรัตน์ แก้วดวงเทียน

7859.       นาย ดำรงศักดิ์ เชียงศิริ

7860.       นาย เดชาวัฒน์ สามารถ

7861.       นาย ไตรทิพย์ สุภาโชค

7862.       นางสาว ทักษอร พงษ์สุทธิรักษ์

7863.       นางสาว ทัชชา ปานโต

7864.       นาย ธงชัย สมพบ

7865.       นาย ธนา รัตนาถาวร

7866.       นางสาว นารีรัตน์ ผลพอตน

7867.       นาย นิพัทธิ์ภูมิ สุขเจริญ

7868.       นางสาว นิอร ยิ่งวรรณไพบูลย์         

7869.       นางสาว ประทับจิตต์ ดำรงสกุล

7870.       นางสาว ปิ่นมณี จันทร์เพ็ญ             

7871.       นางสาว เปรมฤดี จตุพรเสถียร

7872.       นางสาว พิพิธพร เอี่ยมจ้อย

7873.       นางสาว พิริยะ เรืองเกียรติกุล

7874.       นางสาว เพทาย ศรีจันทรากูล

7875.       นางสาว ภัทรา ไมตรี

7876.       นางสาว ภาคินี สำราญชัย

7877.       นางสาว ภาวิมล สกุลานนท์

7878.       นางสาว มนพัทธ์ รัตนะ

7879.       นางสาว ยุวดี จารุนุช

7880.       นางสาว เยาวมาลย์ สังข์ทอง

7881.       นางสาว รสริน วรรณสีทอง

7882.       นางสาว ระพี ถาวร

7883.       นาย วรกร ตันติไวทยกุล

7884.       นางสาว วรรณบูลย์ นิยมทรัพย์

7885.       นางสาว วรรณี อึ้งอร่าม

7886.       นางสาว วราภรณ์ จิตต์สม

7887.       นางสาว วรารัตน์ ตันชะโล

7888.       นางสาว วันวิสา เพียรเวชสุนทร

7889.       นางสาว วิสุทธา กฤตยาพิมลพร

7890.       นางสาว วีรยา ถวิลบุญ

7891.       นางสาว ศรัญญา ตั้งทรงเจริญ

7892.       นางสาว ศศิธร ปั้นทอง

7893.       นางสาว ศันสนีย์ วชิรพงศ์

7894.       นาย ศุวิล โสภิสเขื่อนขันธ์

7895.       นาย สมชาย ภักดี

7896.       นาย สิทธิพงศ์ วรสัมปุรณะ

7897.       นางสาว สุนภา จันพิทักษ์

7898.       นางสาว สุพัตรา ด่านทอง

7899.       นางสาว สุภัคสินี โฆศิรินนท์

7900.       นาย อนุชิต เกษตระกูล                     

7901.       นางสาว อภิชญา โสภณ

7902.       นางสาว อรรชนิดา พัฒนา

7903.       นางสาว อริศรา อุดมวุฒิวงศ์

7904.       นางสาว อริศา อุดมศิริ      

7905.       นางสาว อลิษา เอี่ยมวิริยาวัฒน์

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

7906.       นางสาว กชกร สุขเจริญ

7907.       นางสาว กนกพร พรสินชัย

7908.       นาย กรกฤติ แช่มรัมย์

7909.       นางสาว กรชนก สมบูรณ์มนต์

7910.       นาย กฤติพงษ์ พงษ์จีน

7911.       นางสาว กฤษณา โพธิ์วัน

7912.       นางสาว กฤษณา ภูบุญลาภ

7913.       นางสาว กัญญาวีร์ เชยชิต 

7914.       นางสาว กัลยา วิริยพงศ์รัตน์

7915.       นาย กิตติธัช วุฒิภูมิ

7916.       นาย กิตติพล วัฒนะธนชาต

7917.       นางสาว กุลธิดา เกตแค

7918.       นางสาว เกชกาญจน์ เสลาคุณ

7919.       นาย คำปัน คะวินรัมย์

7920.       นางสาว จริยา จังสถิตย์กุล

7921.       นางสาว จันทนา มาลัยลอย

7922.       นาย จิตติกร เตชะเรืองจิต

7923.       นาย จิรเวช ล้อจินดา

7924.       นางสาว จิรัญญา รัตนนิมิต

7925.       นาย จิรพล ตะรุวรรณ

7926.       นางสาว จีระนันท์ สิริวุฒินันท์

7927.       นาย จุมพล อินทรวิชัย

7928.       นาย ฉัตร์ชัย นกดี

7929.       นางสาว ชนินันท์ ทองเผือก             

7930.       นางสาว ชลธิชา รัมมะสิงห์

7931.       นางสาว ชัชลีพร การพนักงาน

7932.       นาย ชัยณรงค์ เตียวเจริญโสภา

7933.       นาย ชัยพร สวนขวัญ

7934.       นาย ชาญวิทย์ ชัยพิทักษ์กุล

7935.       นาย ชินาวุธ โสตถิสิริ

7936.       นางสาว ญาณรัตน์ อาจเขียน

7937.       นางสาว ฐาปนีย์ เกศาศรัย

7938.       นาย ฑนนท์ วงศ์พรภักดี

7939.       นาย ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์             

7940.       นางสาว ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์

7941.       นางสาว ณัฐสินี ทรัพย์เอี่ยม

7942.       นาย ดิฐพงศ์พฤนท์ สิริพิณ

7943.       นาย ดุลยพล ลือวราพงษ์

7944.       นางสาว ตวงพร เมธีศิริวัฒน์

7945.       นาย ทวีศักดิ์ กำจรจรุงวิทย์