คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3481 . นางสาว ธีรภัทร์  มาศขาว
3482 . นางสาว อนัญลักษณ์  พรรัชกิจ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3483 . นางสาว จันทิรา  แสนอุบล
3484 . นางสาว ญาณิษฐชา  จอดนอก
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
3485 . นางสาว จารุวรรณ  คำสกุล
3486 . นางสาว เปรมฤดี  กันหา
3487 . นางสาว เพ็ญนภา  วิทวัสพันธุ์
3488 . นางสาว ลักขณา  จันทรโคตร
3489 . นางสาว วราภรณ์  มณีจำรัส
3490 . นาย อธิพัฒน์  เหล่าโภคิน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
3491 . นางสาว เกตุแก้ว  บัวบังศึก
3492 . นางสาว เกศสุดา  สมจันทร์
3493 . นางสาว จารุวรรณ  แก้วเคน
3494 . นางสาว สาธิตรา  ทิมกาญจนะ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง
3495 . นางสาว ผกา  การณรงค์
ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
3496 . นางสาว ดวงสมร  เบื้องกลาง
3497 . นางสาว ธมลวรรณ  แกล้วทนงค์
3498 . นางสาว นุชสรา  วุฒิวัย
3499 . นางสาว ปวีณา  สุขภูวงค์
3500 . นางสาว สุพรรณี  สุวรรณโชติ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
3501 . นางสาว กรรณิการ์  ชูรัตน์
3502 . นางสาว กัลยรัตน์  ธีรธรรมารักษ์
3503 . นางสาว กิติยาภรณ์  ถาวร
3504 . นางสาว กุลธิดา  ปุญญบาล
3505 . นางสาว ขนิษฐา  ขาวพิมพ์
3506 . นางสาว ขนิษฐา  น้ำหอม
3507 . นางสาว ขวัญตา  วงอินทร์ตา
3508 . นางสาว จิรภา  ยาทองไชย
3509 . นางสาว จีรฉัตร  ทะรังศรี
3510 . นางสาว จีรนุช  ทวีโคตร
3511 . นางสาว จุฑารัตน์  ตั้งคงประเสริฐ
3512 . นางสาว ชนากานต์  คล้ายรัศมี
3513 . นางสาว ชยาภรณ์  ละโป้
3514 . นาย ชาญณรงค์  นาหัวนิน
3515 . นาย ชานนท์  ภูดี
3516 . นางสาว ณัฐฐินุช  จุยคำวงศ์
3517 . นางสาว ณัฐวรา  พุ่มเรือง
3518 . นางสาว ณัฐินี  บุญกอบ
3519 . นางสาว ทับทิม  สัตยาวัน
3520 . นางสาว ทัศนีย์  งอยภูธร
3521 . นางสาว ธนกร  นิตยะสุข
3522 . นางสาว ธมนวรรณ  สิทธี
3523 . นางสาว ธิดารัตน์  ภูหงษ์สูง
3524 . นางสาว นริศรา  โกกิลารัตน์
3525 . นางสาว น้ำทิพย์  อินทร์ติยะ
3526 . นางสาว นุจรี  ทองหล่อ
3527 . นางสาว บัณฑิตา  แสงแก่นสาร
3528 . นางสาว บุษกร  สุวรรณศรี
3529 . นางสาว บุษบง  พรหมรักษ์
3530 . นางสาว เบญจมาศ  นาโควงค์
3531 . นางสาว ปภวรินทร์  บุญพูน
3532 . นางสาว ประทีป  ใหม่เนียม
3533 . นางสาว ปรีญาภรณ์  สมกิจ
3534 . นางสาว ปวารณา  วีระกุล
3535 . นางสาว ปัทมา  สิมนา
3536 . นางสาว ปิยนุช  เกี้ยนมา
3537 . นางสาว พชรสอน  หลอดเงิน
3538 . นาย พรชัย  พวงมาลัย
3539 . นางสาว พรธิดา  วงค์แก้ว
3540 . นางสาว พรพรรณ  สอนสมนึก
3541 . นางสาว พรรณิภา  พันธุ์โยธิน
3542 . นางสาว พัชรินทร์  มนตรีสา
3543 . นางสาว พัชรี  สาศรีรัตน์
3544 . นางสาว เพ็ญพักตร์  ทองเดช
3545 . นางสาว เพ็ญศิริ  ศิริสารการ
3546 . นางสาว มัลลิกา  น้อยกันหา
3547 . นางสาว ยุวดี  ภารสำราญ
3548 . นางสาว รัชนีวรรณ์  นาทองทิพย์
3549 . นางสาว รัตนา  วัฒนวิกย์กรรม์
3550 . นางสาว ลัดดาวัลย์  ดาษดื่น
3551 . นาย วงศกร  บุญเกียรติบุตร์
3552 . นางสาว วรสมร  จันฤาไชย
3553 . นางสาว วราภรณ์  โมดา
3554 . นางสาว วารุณี  อินธิกาย
3555 . นางสาว วิชชุดา  ใจเสรี
3556 . นางสาว วิมลรัตน์  พรมเมือง
3557 . นางสาว วิลาวรรณ  แดงเจริญ
3558 . นางสาว วิไลลักษณ์  สมานมิตร
3559 . นาย วิษณุ  บริจาค
3560 . นางสาว วีณา  ธรรมครองอาตม์
3561 . นางสาว วีรญา  เลิศจะบก
3562 . นางสาว ศรวณีย์  บัวภาคำ
3563 . นางสาว สรัสนันท์  ผลเวช
3564 . นางสาว สโรชา  ทาวัง
3565 . นางสาว สายชล  แซ่เตีย
3566 . นางสาว สายชล  เพียกแก้ว
3567 . นางสาว สุจันทา  สิทธิ์นะศรี
3568 . นางสาว สุชาดา  อภัยโส
3569 . นางสาว สุดารัตน์  โทพา
3570 . นางสาว สุภาวดี  เนสุสินธุ์
3571 . นางสาว สุรีรัตน์  ทองออน
3572 . นางสาว เสาวภาคย์  ลิขิตโฆษิตกุล
3573 . นาย อดิศร  โพธิ์สุ
3574 . นางสาว อภิรดา  สุวรรณศรี
3575 . นาย อภิสิทธิ์  คุณวัฒน์บัณฑิต
3576 . นาย อรรณพ  แก้วเคน
3577 . นางสาว อัญญมณี  จันทรเสนา
3578 . นางสาว อัญมณี  อุตบัววงศ์
3579 . นาย อุเทน  ชำนิวิกัยเวช
3580 . นางสาว อุมาภรณ์  คืดนอก
3581 . นาย เอกชัย  เผ่ามงคล
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
3582 . นางสาว กรองกาจญ์  เกิดแนวภู
3583 . นางสาว กฤติยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3584 . นางสาว กิ่งกาญจน์  ภูทองปิด
3585 . นาย กิตติพงษ์  วิระทูล
3586 . นางสาว เกศนรากร  ประการแก้ว
3587 . นางสาว จันทร์นภา  กับบุญ
3588 . นางสาว จันทร์เพ็ญ  แซ่ลิ้ม
3589 . นางสาว จิรวดี  ฤทธิ์สยอง
3590 . นางสาว แจ่มใส  บำรุงตา
3591 . นางสาว ชุลีกร  คงเสมอ
3592 . นางสาว ณัฐกานต์  โรจน์สิรวรพัฒน์
3593 . นางสาว ณัฐวรา  คุ้มพร
3594 . นาย ณัฐวุฒิ  บุปผาเดช
3595 . นางสาว ดวงพร  ปุ่นประเสริฐ
3596 . นางสาว ธัญวรรณ  จันทร์ขามป้อม
3597 . นางสาว ธารีรัตน์  บำรุงตา
3598 . นางสาว นริศรา  สระน้อย
3599 . นางสาว นันทภัค  โวเบ้า
3600 . นางสาว นัยนา  แพทย์กิจ
3601 . นางสาว นิพาดา  โมคมูล
3602 . นาย นิรุตติ์  วงศ์กาฬสินธุ์
3603 . นางสาว นิศากร  ด้วงบัว
3604 . นางสาว เบญจรักษ์  ไชยอุป
3605 . นางสาว ประภา  สุมังคะ
3606 . นางสาว ปริตา  ขันแข็ง
3607 . นางสาว ปรียะนันท์  ศรีรักษา
3608 . นางสาว พรทิพย์  เพ็งอินทร์
3609 . นางสาว พรธิวา  บุญปอด
3610 . นางสาว พรพิไล  จำเริญสรรพ์
3611 . นางสาว พันทิพา  เรียมแสน
3612 . นางสาว พันธ์ญาพร  พันธ์โนราช
3613 . นางสาว พิมพิศร  ฤทธิธรรม
3614 . นาย พิษณุ  สุวรรณไตรย์
3615 . นางสาว มณีรัตน์  ชากิจดี
3616 . นางสาว มลิวัลย์  ศิริโส
3617 . นางสาว รัตนพร  สรรพโส
3618 . นางสาว รุ่งลัดดา  บุญชาญ
3619 . นาย โรจนะ  จำปาสี
3620 . นางสาว วนิดา  พรหมเทวา
3620 A . นางสาว วราภรณ์  โคตราช
3621 . นางสาว วาทินี  คำพันธ์
3622 . นางสาว วิรัตน์ดา  หงษ์ศรี
3623 . นางสาว ศศิประภา  โพธิ์ใต้
3624 . นางสาว ศิรินภา  มีชัย
3625 . นางสาว ศิริพร  บุตรโพธิ์ศรี
3626 . นางสาว สกาวเดือน  นันตะริ
3627 . นางสาว สาวิตรี  พรมยศ
3628 . นางสาว สุดาภรณ์  นากรณ์
3629 . นางสาว สุดารัตน์  บัวงาม
3630 . นางสาว หทัยกานต์  กฤษณ์สุวรรณ
3631 . นางสาว หนึ่งฤทัย  มุงธิราช
3632 . นางสาว อทิตยาพร  วงศ์สวัสดิ์
3633 . นางสาว อมรรัตน์  ภูน้ำใส
3634 . นางสาว อัญชลี  ภูพิมสันต์
3635 . นางสาว อาภัสรา  เลิศสงคราม
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
3636 . นางสาว กวิสรา  แดนดงเมือง
3637 . นางสาว กัญญาภัค  กุศาเดช
3638 . นางสาว กันณิชาภา  คำประกายกุล
3639 . นางสาว กิตติมาพร  สกุลพอง
3640 . นางสาว กิตติยา  เดียวตระกูล
3641 . นางสาว กิตติยา  ทัศคร
3642 . นาย เกียรติยศ  ศรีหาเศษ
3643 . นางสาว ขวัญนภา  แจ่มสุวรรณ์
3644 . นาย จตุภัทร์  โคตรชมภู
3645 . นาย จิรวัฒน์  ดีมงคล
3646 . นางสาว จีราวรรณ  ม่วงทอง
3647 . นางสาว จุฑามาศ  ศรีสุธรรม
3648 . นางสาว จุฑามาศ  สำราญเริงจิตต์
3649 . นาย ฉัตรชัย  ปราบสาน
3650 . นางสาว ชลธิชา  นิ่มเจริญ
3651 . นาย ณรงค์ฤทธิ์  สื่อกลาง
3652 . นางสาว ณัชธถากรณ์  ติกาพันธ์
3653 . นาย ณัฐวัชร์  ทับทิมจินต์
3654 . นางสาว ตาลทิพย์  จันละคร
3655 . นาย เติมพงศ์  บาฬิสี
3656 . นางสาว ธัญญารัตน์  ปวีณวิทยโรจน์
3657 . นางสาว นพรัตน์  คะสุดใจ
3658 . นาย นภาพงษ์  ภูพานทอง
3659 . นางสาว นลินี  สุยโพธิ์น้อย
3660 . นางสาว นารีรัตน์  งอยจันทร์ศรี
3661 . นางสาว บุญกุศล  บุญพูล
3662 . นางสาว เบญจมาศ  เมษา
3663 . นางสาว เบญญาลักษณ์  กุลยะ
3664 . นางสาว ปนัดดา  จุลอ่อน
3665 . นางสาว ประภาภรณ์  วัฒนวงศ์
3666 . นาย ประสพโชค  พ่วงบุตร์
3667 . นาย ประหยัด  กงนะ
3668 . นางสาว ปิยะนันท์  บุญลาด
3669 . นางสาว เป็นหนึ่ง  นนท์สระเกต
3670 . นาย พรชัย  ชินบุตร
3671 . นาย พรเทพ  รอดแก้ว
3672 . นางสาว พรรณภา  ฉวีรัตน์
3673 . นาย พิพัฒน์  กมลผัน
3674 . นางสาว เพชรพราว  โฆษะษุ
3675 . นางสาว เพ็ญศรี  บัวสาย
3676 . นางสาว ภาคิณี  ศรีสมุทร
3677 . นางสาว มธุริน  มาหริน
3678 . นางสาว รพีพรรณ  กองลี
3679 . นางสาว ราตรี  แสนสุริวงค์
3680 . นางสาว เรวดี  ประกิ่ง
3681 . นางสาว ลักษณา  สายเชื้อ
3682 . นางสาว ลัดดาวัลย์  แก้วธนกูล
3683 . นางสาว วชิราภรณ์  โค้ววารินทร์
3684 . นางสาว วรรณภา  ศรีวรขาน
3685 . นางสาว วรรณา  พระสว่าง
3686 . นาย วันชัย  เถาประสาท
3687 . นางสาว วันเพ็ญ  รัตนเรืองศรี
3688 . นางสาว วาริณี  ต้นจาน
3689 . นางสาว วิไล  เครือศรี
3690 . นาย วีรศักดิ์  คำศรี
3691 . นางสาว ศิริพร  แสงสิทธิ์
3692 . นางสาว สันทนา  สุขยา
3693 . นางสาว สิราวดี  สิทธิเวช
3694 . นางสาว สุณีภรณ์  เทพนา
3695 . นางสาว สุธาสินี  ปัญญารัมย์
3696 . นางสาว สุธีรา  สารบรรณ
3697 . นางสาว สุนิตา  น้อยอำไพ
3698 . นางสาว สุพรรณิการ์  สุภพล
3699 . นางสาว สุพรรณี  เด็ชโค้น
3700 . นางสาว สุมิตรา  งามสง่า
3701 . นางสาว สุรินทร์ญา  จิตรตรง
3702 . นางสาว โสภิดา  ภูแช่มโชติ
3703 . นางสาว โสภิดา  วงศ์ชาชม
3704 . นางสาว อทิตยา  ซ้ายยศ
3705 . นางสาว อรอุมา  วิโย
3706 . นางสาว อัจจิยา  ชัยมาโย
3707 . นางสาว อัจฉรา  ธเนศธาดา
3708 . นาย เอกลักษณ์  ปทุมเพชร
3709 . นาย เอกอมร  อุตลูม
3710 . นางสาว เอื้องดอย  โคตรนาม
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
3711 . นางสาว เกยูร  รูปเหมาะ
3712 . นางสาว เกศริน  ตินานพ
3713 . นาย คงพันธุ์  ประพันธ์
3714 . นางสาว คัทลียา  มงคลอังกูร
3715 . นางสาว จงกุลณี  ภาคภูมิ
3716 . นางสาว จุฑาทิพย์  เรืองประโคน
3717 . นางสาว ชลธิชา  ปุนณกรณ์
3718 . นางสาว ชลิตา  นิยมธรรม
3719 . นางสาว ฐาปนีย์  จันทร์โคตร
3720 . นางสาว ณัฐณิชา  กลางประพันธ์
3721 . นางสาว ณัฐธิดา  นันทะมีชัย
3722 . นางสาว ณัฐพัชร  คุ้มเนตร
3723 . นางสาว ดลใจ  คำศรี
3724 . นางสาว ดาฐิณีภรณ์  ลามคำ
3725 . นางสาว ดารินทร์  ภักดีสุจริต
3726 . นางสาว ทัศนีย์  บุญมีสี
3727 . นางสาว ทัศนีย์  บุตนะ
3728 . นางสาว ทิติยา  ยางธิสาร
3729 . นางสาว ทิพย์ฉัตร  คณาชอบ
3730 . นางสาว ธารทิพย์  ตุพิมาย
3731 . นาย นพรัตน์  คัณทักษ์
3732 . นางสาว นาถวรา  ชาลีเขียว
3733 . นางสาว นิตยา  ชาติเสนา
3734 . นางสาว นิธิวดี  พรหมอยู่
3735 . นางสาว นิภาภรณ์  การุณ
3736 . นางสาว นุชนาถ  สุทุม
3737 . นางสาว เนตรทราย  คำโสภา
3738 . นางสาว บุญญารัตน์  พรหมโลก
3739 . นางสาว บุศรินทร์  ศุทธางกูร
3740 . นางสาว เบญจพร  แก้วมณีชัย
3741 . นางสาว เบญญาภา  ผาสุราษฎร์
3742 . นางสาว ปวีณา  ดวงภักดี
3743 . นางสาว ปองใจ  พรหมหากุล
3744 . นางสาว ปัทมาพร  แซ่เฮง
3745 . นางสาว ปัทมาพร  ผดุงจันทร์
3746 . นางสาว ปาริชาติ  ดาวเรือง
3747 . นางสาว พรพิมล  ปิ่นแก้ว
3748 . นางสาว พัชราภรณ์  ทองใบ
3749 . นางสาว เพชรรัตน์  เลิศฤทธิ์เรืองสิน
3750 . นางสาว ภรณี  ภาโนชิต
3751 . นางสาว ภานิชา  ศักดิ์สุจริต
3752 . นางสาว ภารดา  นิธิยานันท์
3753 . นางสาว มะลิเชียร  แผ่นทอง
3754 . นางสาว มัทธุรส  จันณรงค์
3755 . นางสาว เมทินี  กัลปเสนา
3756 . นางสาว ยุวเรศ  ช่างทำ
3757 . นางสาว เยาวพา  ใจแข็ง
3758 . นางสาว รัชนีภรณ์  สบายสุข
3759 . นางสาว รัตนา  โมธรรม
3760 . นางสาว รัถยา  โมธรรม
3761 . นางสาว รำไพ  ชมภูพระ
3762 . นางสาว ละอองดาว  ยาพงษ์
3763 . นางสาว วรนาถ  ณ ชำนาญ
3764 . นางสาว วรรณนิศา  ภาโสม
3765 . นางสาว วัลย์วลัย  เป็นไทย
3766 . นางสาว วาสนา  พันธ์กุล
3767 . นางสาว วีรยา  แสวงหา
3768 . นางสาว ศรีสุดา  พรมโสภา
3769 . นางสาว ศศิกานต์  คำจันทร์ลา
3770 . นางสาว ศิรินทร์ทิพย์  น้ำทิพย์
3771 . นางสาว ศิรินภา  ทรงดอน
3772 . นางสาว ศิริพร  อินทร์พาพรหม
3773 . นางสาว ศิริวรรณ  คำต่างเมือง
3774 . นางสาว สกุลสิทธิ์  สิทธิ
3775 . นางสาว สมหมาย  ผินกระโทก
3776 . นางสาว สุทธิวรรณ  กระสินหอม
3777 . นางสาว สุนิษา  เหล็กชื่น
3778 . นางสาว สุภัตรา  ไชยเพ็ชร
3779 . นางสาว สุภารักษ์  มีไชย
3780 . นางสาว สุภาวะดี  จันทร์สิงห์
3781 . นางสาว สุมาลี  ใยลีอ่าง
3782 . นางสาว โสภาพรรณ  จันภูงา
3783 . นางสาว หนึ่งฤทัย  ฮุ่งหวล
3784 . นางสาว อรุณรัตน์  ห่ามไธสง
3785 . นางสาว อัญชรี  มุงวงษา