คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5313 . นางสาว เขมณัฏฐ์  ธรรมศิริพงษ์
5314 . นางสาว ชุติมา  ประพันธ์เจริญสิน
5315 . นางสาว ปวีณา  ปิงคลาศัย
5316 . นางสาว เปรมใจ  สร้อยประไพ
5317 . นางสาว รับขวัญ  ลวณะคุปต์
5318 . นางสาว วราภรณ์  สุขสระศรี
5319 . นางสาว วริศรา  ควรชัยตระกูล
5320 . นางสาว สมพร  แย้มพุฒ
5321 . นาย สุพจน์  ตั้งวิชิตฤกษ์
5322 . นาย อัครวุฒิ  โต๊ะทอง
5323 . นางสาว อัมพร  แก่นนาคำ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5324 . นางสาว นิภาภรณ์  ว่องไว
5325 . นาย ยุติ  มิลินทานุช
5326 . นาย วรินทร  ลิมจิตติ
5327 . นางสาว สุวรางค์  เฉลิมพงศ์ชัย
5328 . นางสาว มาลิน  บุญประดับ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5329 . นางสาว กนกอร  พินิจกิจจาพร
5330 . นางสาว กิตติยา  วัฒนานนท์
5331 . นางสาว คัทลียา  หลิมพานิช
5332 . นางสาว ทิพย์นารี  เกิดผลานันท์
5333 . นาย นพดล  สุดดี
5334 . นางสาว ปรีชญา  ไปมูลเปี่ยม
5335 . นาย พันธกานต์  ศรีเงิน
5336 . นางสาว รสริน  หวังวิบูลย์กิจ
5337 . นางสาว โอริษา  องค์วิเศษ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5338 . นางสาว ชลธิชา  นิ่มทอง
5339 . นาย ทศพล  สมบูรณ์สุทธิ์
5340 . นางสาว นงนุช  เกษตรบันลือ
5341 . นางสาว มนัสวี  จินดารักษ์
5342 . นางสาว วราภรณ์  วิภาค
5343 . นางสาว สุนันทา  บุญสม
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5344 . นางสาว กุลนิษฐ์  สังขทัต ณ อยุธยา
5345 . นางสาว เกาหลี่ญิง  งามเนตร
5346 . นางสาว ฉัตรวรุณ  พลเยี่ยม
5347 . นาย โชคชัย  เจียรกุล
5348 . นางสาว นพมาศ  จันทราวุฒิ
5349 . นางสาว ประภาศรี  แซ่แต้
5350 . นางสาว ปาจรีย์  ศักดิ์ปัญจโชติ
5351 . นางสาว พรพรรณ  พิมพ์มาตร
5352 . นางสาว พลอยจันทร์  ศิริรัตน์
5353 . นาย มานพ  ศรีชู
5354 . นาย วีรพงศ์  รัตนมณเฑียรชัย
5355 . นางสาว ศุภนันทน์  รัศมีไพบูลย์
5356 . นางสาว สุพินดา  ธรรมวงศ์สิน
5357 . นางสาว สุภาวดี  สอนสุภาพ
5358 . นางสาว อรพิน  รู้ยิ่ง
5359 . นางสาว อังศนา  บดีเลิศฤทธิ์
5360 . นางสาว อุมาพร  นราธรสวัสดิกุล
5361 . นางสาว อนุสรา  นาสมใจ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5362 . นางสาว จินดารัตน์  ตันหยงมาศกุล
5363 . นางสาว ชมพูนุท  รินทรามี
5364 . นางสาว ณัยชนันท์  มณีรัตน์
5365 . นาย ธิษณา  ศุภศิรประภา
5366 . นางสาว ปณิตา  ชวานิสกุล
5367 . นางสาว ปิยวรรณ  ทรัพย์แสนดี
5368 . นางสาว เพลิน  ล้ออัศวิน
5369 . นาย มิ่งเผ่า  ถูกนึก
5370 . นางสาว สุภภาคย์  วรรณสอน
5371 . นางสาว สุมาตา  ปะตังเวสา
5372 . นางสาว อัจฉราภรณ์  เรืองโชติ
5373 . นางสาว อุไรวรรณ  นิยมศิริ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง
5374 . นางสาว จีราวรรณ  แย้มโกสุมภ์
5375 . นาย ชัยวุฒิ  ธีระวุฒิชัยกิจ
5376 . นางสาว ตรีรัตน์  จิตต์สนิทกุล
5377 . นางสาว ธิดารัตน์  เกษร
5378 . นาย พีระ  ตั้งมงคลทรัพย์
5379 . นางสาว เมทินี  ลิขิตบุญฤทธิ์
5380 . นางสาว เมธาวี  โกศลวัฒนะ
5381 . นางสาว สิริรัตน์  สาธิตสวัสดิ์
5382 . นางสาว สุกฤตา  จงเรียงกลาง
5383 . นาย สุนทร  พิมพ์จันทร์
5384 . นางสาว สุรจิตร  ธุระแสง
5385 . นางสาว เหมือนฝัน  ตังคะตุชา
5386 . นางสาว อวยพร  มีศีล
5387 . นางสาว อาทิตยา  ประเสริฐศักดิ์
5388 . นาย ณรงค์  ลักษณประวัติ
5389 . นางสาว พัชระ  กากแก้ว
5390 . นาย วิษณุ  เตชะมา
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
5391 . นางสาว ชลธิชา  หมื่นพันพิทักษ์
5392 . นางสาว นฤมล  สุดสุข
5393 . นางสาว พันวดี  เม่นทอง
5394 . นางสาว วิภา  พันธ์เพียร
5395 . นางสาว สุชาดา  เผือกม่วงศรี
5396 . นางสาว สุดาวรรณ  แสงพรหม
5397 . นางสาว หนึ่งฤทัย  ณีวงศ์
5398 . นางสาว อนุสสรา  เพิ่มมณีรัตน์
5399 . นางสาว อังคณา  อับดุลมาติน
5400 . นางสาว เอื้อมพร  หมวกกลั่น
5401 . นางสาว เนตรนลิน  อยู่ประจักษ์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
5402 . นางสาว กัญญา  อารยะธนิตกุล
5403 . นาย ชาญวิทย์  ชินเพียร
5404 . นางสาว ณัฏฐณิชา  ตาทิพย์
5405 . นางสาว นฤมล  สงวนทรัพย์
5406 . นางสาว นลินี  วิลาวรรณ์
5407 . นางสาว นิสาชล  พึ่งสุจริต
5408 . นางสาว บุศรา  จิรเกษมสุข
5409 . นางสาว พิมพ์พร  ขยันเขียน
5410 . นางสาว ภรณี  กิจสำเร็จ
5411 . นางสาว วรภา  วิโรจน์วุฒิกุล
5412 . นางสาว ศศิภา  เลิศเพียรเชาวน์
5413 . นางสาว ศิริขวัญ  สุขสีดา
5414 . นางสาว สิรีธร  ชุมพล
5415 . นางสาว สุภาสิณี  อาภาพงศ์ศักดิ์
5416 . นางสาว อรวรรณ  จงประสิทธิผล
5417 . นางสาว ณัฏฐ์วิภา  วงศ์เสน
5418 . นางสาว นิโลบล  ค้าดี
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง
5419 . นางสาว เกศินี  เตชาทวีวรรณ
5420 . นางสาว คคนางค์  จริยเจริญยิ่ง
5421 . นางสาว ชนาพร  คงฤทธิ์
5422 . นางสาว ดวงพร  วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
5423 . นางสาว ปัทมา  คงสำราญ
5424 . นางสาว พรพิมล  ร่มโพธิ์ทองเจริญ
5425 . นาย พิศร  กมลาสน์กุล
5426 . นางสาว มยุรี  จิตติพันธ์พรณี
5427 . นางสาว วรัญญา  ศรีสุวรรณ
5428 . นางสาว สาทิยา  จาวสุวรรณวงษ์
5429 . นาย สุพจน์  วงษ์บันดิษฐ์
5430 . นาย อานนท์  สุภาภรณ์
5431 . นางสาว อาภรณ์รัตน์  ตรีสอน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
5432 . นางสาว กรกช  สุขุมาลรังสี
5433 . นางสาว กรรณิการ์  กังวานพณิชย์
5434 . นางสาว กฤษมาพร  พึ่งโพธิ์
5435 . นางสาว กัญญาณี  ปั้นศุขสวัสดิ์
5436 . นางสาว ขัตติยา  หนูพรหม
5437 . นางสาว จิรัชฌา  ถาวรประสิทธิ์
5438 . นางสาว จุฑาทิพย์  ยอดแก้ว
5439 . นางสาว ดวงใจ  น้อยเจริญ
5440 . นางสาว ทัศนวรรณ  ช่ำชอง
5441 . นาย ธาวิน  ยอดมาลัย
5442 . นาย ธีรวัต  นิ่มกิตติกุล
5443 . นาย ธีระ  อรุณลาภ
5444 . นางสาว นิตยา  พจน์สมพงส์
5445 . นางสาว นุช  ประเสริฐผล
5446 . นางสาว ปทุมรัตน์  พลธิแสง
5447 . นางสาว ปนัดดา  ปลาธารานนท์
5448 . นาย ปิยภัทร  รัฐขจร
5449 . นางสาว พัชรี  หอยรัตน์
5450 . นางสาว ลลิตา  พรวนิชเจริญ
5451 . นางสาว วรรณิษา  ล่าทา
5452 . นางสาว วัชรวีร์  รุ่งโรจนันทพงศ์
5453 . นาย วิริยะ  เหล่าประเสริฐสกุล
5454 . นางสาว ศิริกานต์  สินคณารักษ์
5455 . นาย ศิวกร  รัตติโชติ
5456 . นางสาว นงค์รัตน์  แสนสมพร
5457 . นางสาว บุษยมาส  เกิดประเสริฐ
5458 . นางสาว สิริกัญญา  กังศิริกุล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง
5459 . นางสาว นฤมล  อัครบวรเดช
5460 . นางสาว บุศรินทร์  ปิ่นศิริ
5461 . นางสาว ปวีณา  ตั้งแจ่มสวัสดิ์
5462 . นางสาว ปิยะฉัตร  ห้อยแดง
5463 . นางสาว พัณณิตา  อุตรมาตร
5464 . นางสาว ไพลิน  เดชสูงเนิน
5465 . นางสาว วัลภา  ดุษณีธรรม
5466 . นางสาว วิไลลักษณ์  วาณิชย์พิชยพงศ์
5467 . นางสาว สิราวรรณ  วัฒนเสรี
5468 . นางสาว อดิญญา  คงคา
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
5469 . นางสาว กมลทิพย์  อุยสกุล
5470 . นางสาว กอบกูล  หาดเจียง
5471 . นางสาว เกศรา  ชื่นรักสกุล
5472 . นาย เกียรติคุณ  ตั้งจิตเอื้อบุญ
5473 . นางสาว จริยา  เกษประคอง
5474 . นาย จักรศิลป์  ประชมภู
5475 . นางสาว จันทร์นภา  ศรีชาย
5476 . นางสาว จิรอร  ธันย์ธำรง
5477 . นางสาว เจนจิรา  ภมะราภา
5478 . นางสาว ชญานี  วิชัยรัตนกุล
5479 . นางสาว ชนธิรา  สุทธิวิชา
5480 . นางสาว ชลธิชา  สุขสวัสดิ์
5481 . นาย ชินพงษ์  ไกรสิงห์สม
5482 . นางสาว ญาณินี  เดชพรหม
5483 . นาย ณัฐพล  ถนอมเพ็ชรสง่า
5484 . นางสาว ณัฐหทัย  เพชรโชติวงศ์
5485 . นางสาว ณัฐิภา  พันธุ์ศักดิ์ศิริ
5486 . นางสาว ถิรวรรณ  อิทธิพูนธนกร
5487 . นางสาว ธนพร  เศรษฐี
5488 . นาย ธนากร  สุจริตวรกุล
5489 . นางสาว นพรัตน์  เจริญชัย
5490 . นางสาว นภสกร  วิชช์วัฒนางกูร
5491 . นางสาว นิศากร  บุญเพชรรัตน์
5492 . นางสาว ปณธร  สุขสายันต์
5493 . นาย ปณวัตร  เงินอาภาศิริ
5494 . นางสาว ปราณี  ไทยเจริญ
5495 . นางสาว ปิยวรรณ  กรเกษม
5496 . นางสาว พัชรนันท์  ทวีพงศ์จิรภาส
5497 . นางสาว พัชรา  พุ่มพวง
5498 . นางสาว พัชราภรณ์  ชูช่วย
5499 . นางสาว พัชรินทร์  ภิญโญภัคดี
5500 . นางสาว พัชรี  ปรีชาธรรมยุทธ
5501 . นาย พิทักษ์  ศรีสุริยมาตย์
5502 . นางสาว พิมสุดา  เตียวเจริญ
5503 . นางสาว พีรยา  โภคเสถียร
5504 . นางสาว ภัคชนันท์  ใบสมุทร
5505 . นางสาว ภาวิณี  เจริญรวยวัฒนา
5506 . นางสาว เมทินี  สุพรรณดี
5507 . นางสาว รัตนาภรณ์  ขุนนุชนารถ
5508 . นางสาว ฤทัย  บุญเลี้ยง
5509 . นางสาว ลินนา  วิเศษแสง
5510 . นาย วรธนพลฐ์  ศิริสังวรณ์
5511 . นางสาว วรรษา  วัชรสุวรรณเสรี
5512 . นางสาว ศิริพร  โชคพานิชศิริ
5513 . นาย สรศักดิ์  จงสมบัติไพบูลย์
5514 . นาย สราวุฒิ  สมงาม
5515 . นางสาว สำรวย  พยัคมะเริง
5516 . นางสาว สิริวรรณ  นิลพลา
5517 . นางสาว สุดารัตน์  คีรีลักษณ์
5518 . นางสาว สุพัตรา  ยิ่งเจริญมาก
5519 . นางสาว สุภัทรา  ประทุมคีรี
5520 . นาย สุรเชษฐ์  เหรียญอุดมสิริ
5521 . นาย สุรินทร์  ป้องกัน
5522 . นาย สุวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
5523 . นาย อนุศร  ศิระธนาพันธ์
5524 . นางสาว อภิญญา  กวินธรรมกิจ
5525 . นางสาว อมรรัตน์  มุงคุณ
5526 . นางสาว อรรัมภา  พชรสิริ
5527 . นางสาว อรอุมา  วธาวนิชกุล
5528 . นางสาว อังค์วรา  อรรถเจริญพร
5529 . นางสาว อัญชนา  อนุรักษ์ชนะพล
5530 . นางสาว อุมาพร  กาสูลงค์
5531 . นางสาว กมลวรรณ  ศรีสุข
5532 . นางสาว กิติยา  ส่องประทีป
5533 . นางสาว ขนิษฐา  สมดา
5534 . นางสาว ชุติมา  กันนะ
5535 . นางสาว ณัฐชยา  โชติสิริสถาพร
5536 . นาย ณัฐดนัย  วงษ์วานิช
5537 . นาย ทักษ์ดนัย  กำมะเลศ
5538 . นางสาว ทัศนีย์  เวชสิทธิ์
5539 . นาย ธนกิจ  พางาม
5540 . นางสาว ธนิตา  ชีพัฒน์
5541 . นางสาว ธนิษฐา  ศักดิ์วนิชล
5542 . นางสาว นงนภัส  อินทรฤทธิ์
5543 . นาย นัฐพล  พัฒนสาร
5544 . นางสาว นิตยา  พันธ์พิจิตร
5545 . นาย นิมิตร  เนินแสง
5546 . นางสาว นิรัชฎา  นาหอคำ
5547 . นางสาว ปัทมา  บุญมี
5548 . นางสาว ปัทมา  แสงอรุณ
5549 . นางสาว พรพรรณ  อ้นรัตน์
5550 . นางสาว พรพิมล  ใจชื้น
5551 . นางสาว พรเพ็ญ  บุญลี
5552 . นางสาว พิสุทธินี  พิสุทธิ์ธนิตพงษ์
5553 . นางสาว ยุวดี  ยิ้มแย้ม
5554 . นางสาว ลัดดา  คุ้มสังข์
5555 . นางสาว วรนันท์  เจริญทรัพย์พานิช
5556 . นาย วิน  รุ่งกรุต
5557 . นาย วิวัฒน์  สุวรรณกรสกุล
5558 . นางสาว ศศิรินทร์  แก้วไชโย
5559 . นางสาว ศันสนีย์  นิ่มนวล
5560 . นาย ศิรวิชญ์  จอมพระเนิน
5561 . นางสาว สลิลพร  สุทธิศรี
5562 . นางสาว สิรินรัตน์  สุทธิวศิน
5563 . นาย สุทธิพงษ์  ธีระวณิชตระกูล
5564 . นางสาว สุรัติตยา  เพ็งแก้ว
5565 . นางสาว อัจติยา  อ่อนสกุล
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
5566 . นางสาว กนกอร  พงศ์กิตติศักดิ์
5567 . นางสาว กมเลส  ตรีธารทิพย์เลิศ
5568 . นาย กฤตธี  เชี่ยวโสธร
5569 . นาย กฤษฎา  กรกิ่งมาลา
5570 . นางสาว กัลย์สินี  ชะนะ
5571 . นางสาว กิ่งกาญจน์  ซื่อสัตย์
5572 . นาย กิตติ  พลังวิทย์วัฒนา
5573 . นางสาว กิตติยา  จารวิจิต
5574 . นางสาว จริยา  เลิศลิขิตศิลป์
5575 . นางสาว จิรัชยา  ขันเงิน
5576 . นางสาว จิราพร  ตินานพ
5577 . นางสาว เจนจิรา  อามาตย์มนตรี
5578 . นางสาว ชมพูนุช  พุ่มขุน
5579 . นางสาว ชลธิชา  ไทรราตรี
5580 . นางสาว ชลธิชา  หนูเกื้อ
5581 . นางสาว ชลิตาภา  เอี่ยมศิริ
5582 . นางสาว ชุติกาญจน์  ลิ้มนิรมล
5583 . นาย ฐกรณ์  วนรัฐิกาล
5584 . นางสาว ณัฐธิดา  เลิศอภิสิทธิ์กุล
5585 . นางสาว ณิชกานต์  แก้วสนธิ
5586 . นาย ทิฆัมพร  สุลีทัศน์
5587 . นางสาว ธวัลรัตน์  เจือวานิช
5588 . นางสาว ธัญญารัตน์  ยุวรรณะ
5589 . นาย ธีรพันธ์  ขำละมัย
5590 . นางสาว น้อย  คล้ายแจ้ง
5591 . นางสาว นิภาดา  จอมคำสี
5592 . นางสาว นิภาพร  มณีศรี
5593 . นางสาว นิสรา  แก้วเจริญ
5594 . นางสาว เนติมา  บำรุงสุนทร
5595 . นางสาว บุศรินทร์  ชาวขอม
5596 . นาย ปฐมพงษ์  เกียรติโรจนกำธร
5597 . นาย ปรมัตถ์  เสริมจิตภักดี
5598 . นางสาว ปริตตา  เจริญศรี
5599 . นางสาว ปิยวรรณ  จุลเนียม
5600 . นาย พชร  นนทภักดิ์
5601 . นางสาว พรทิพย์  กล่อมอินทร์
5602 . นางสาว พรทิพย์  ปุระศิริกุล
5603 . นางสาว พวงพรรณ์  ลิ้มประเสริฐ
5604 . นางสาว พักตร์วิไล  วรรธนะ
5605 . นางสาว พีรพร  พุทธรักษา
5606 . นางสาว แพรทอง  ศิริพันธ์
5607 . นางสาว แพรวไพลิน  แจ่มประถม
5608 . นางสาว ภัทราวรรณ์  อยู่คง
5609 . นางสาว ภัสรวรรณ  ดีกระจ่าง
5610 . นางสาว มณฑิรา  เศิกศิริ
5611 . นางสาว มนัสชญา  แสงอร่ามมโนจิตร
5612 . นางสาว มยุรา  อยู่สุข
5613 . นาย ยุทธนา  น่วมนวล
5614 . นางสาว ระพีภรณ์  เสือปาน
5615 . นางสาว ลักขณา  รักษาญาติ
5616 . นางสาว ลัคนา  ตรีวีรานุวัฒน์
5617 . นางสาว วรรณวลี  ศรีจันทร์
5618 . นางสาว วรัญญา  สงค์พิมพ์
5619 . นางสาว วราภรณ์  บัวทอง
5620 . นางสาว วิไลลักษณ์  เกตยงค์
5621 . นางสาว ศรีสุดา  เยกิจ
5622 . นางสาว ศิริรัตน์  ไมตรีสวัสดิ์
5623 . นางสาว ศุภลักษณ์  วิชัยดิษฐ
5624 . นางสาว ศุภวดี  พรหมปฏิมา
5625 . นาย โสภณ  รุ่งเรืองสัมฤทธิ์
5626 . นางสาว หทัยรัตน์  สาทสินธุ์
5627 . นางสาว อนุสรา  พิทักษ์วงษ์
5628 . นางสาว อรพร  ก้อนทอง
5629 . นางสาว อรุณรัตน์  ร่มโพธิ์แก้ว
5630 . นางสาว อัญชลิการ์  จาริชานนท์
5631 . นางสาว อาภาณี  ภูมิเดช
5632 . นาย กฤษดา  วิมลมุกข์
5633 . นาย กำภู  ภาณุประสิทธิ์
5634 . นาย กิตติ  เหมือนเผ่าพงษ์
5635 . นางสาว กิตติยา  สุทธิโสม
5636 . นาย กิติพงษ์  เดชชัยมงคล
5637 . นางสาว กิติยา  เหม่งเวหา
5638 . นางสาว กุลยา  ชื่นจันทร์
5639 . นาย คณินพัฒน์  ศุภศิริสินธุ์
5640 . นางสาว จารุวรรณ  จีรจิตต์
5641 . นางสาว จุฑารัตน์  วัชเรนทร์วงศ์
5642 . นางสาว จุฑารัตน์  อภิรักษ์สุขสันต์
5643 . นางสาว ชนม์นิภา  วัชรอมรเดช
5644 . นาย ชัยวัฒน์  มงคลสวัสดิ์
5645 . นางสาว ชิดชนก  แสงวิโรจน์ฤทธิ์
5646 . นาย ญัตติกร  อินทรวิเชียร
5647 . นางสาว ณัฐกานต์  พุ่มศรี
5648 . นางสาว ณิตารัตน์  นิลพงษ์บวร
5649 . นาย ตุลยวัต  เชยชื่น
5650 . นางสาว ทรรศน์พร  ยวงอัคเรศ
5651 . นางสาว ทิพย์อาภา  ลีศิริชัยกุล
5652 . นางสาว ธิรารัตน์  คำพันธ์
5653 . นางสาว นภวรรณ  อภินันทชาติ
5654 . นาย นัทพันธุ์  มันตานนท์
5655 . นางสาว นันทวัน  จันทร์สุวรรณ์
5656 . นางสาว นิภาพรรณ  ชัยเลิศวณิชกุล
5657 . นางสาว นิศากร  ปาลานุสร
5658 . นาย บุรินทร์  กิมทรง
5659 . นาย ปณิธิ  จริยศิลป์
5660 . นางสาว ประไพ  อินทร์อาสา
5661 . นางสาว ปราณิสาร์  เชื้อชาติ
5662 . นางสาว ปิยภรณ์  สันติรุ่งเรืองกิจ
5663 . นางสาว พรรณภา  จ้ายหนองบัว
5664 . นางสาว พัชนิดา  วงษ์ขมทอง
5665 . นางสาว พัชรินทร์  ฉ่ำแสง
5666 . นางสาว พัชรี  กิจมงคล
5667 . นางสาว พีรพร  ผลกลัด
5668 . นางสาว เพ็ญนภา  กลัดงิ้ว
5669 . นางสาว ไพลิน  บุตรนุชิต
5670 . นางสาว มยุรี  เหลืองวิไล
5671 . นาย ยงยศ  จำเริญพฤกษ์
5672 . นางสาว รตี  ชิตวิเศษ
5673 . นางสาว วรรณิศา  แสงพราวเพริศ
5674 . นางสาว วราภรณ์  เนียมนัตน์
5675 . นาย วิชญ  โชคเฉลิม
5676 . นางสาว วิราภรณ์  วรรณสีทอง
5677 . นางสาว วีรวรรณ  โตรักษา
5678 . นาย ศักดา  สอนดี
5679 . นางสาว ศิริพร  ก้านบัว
5680 . นาย ศุภชัย  งามคุณนาม
5681 . นางสาว สมฤดี  เสงี่ยมวงษ์
5682 . นางสาว สิริพร  พรามนาม
5683 . นางสาว สิริรัตน์  หอมหวล
5684 . นางสาว สุธาทิพย์  ฉัตรเงิน
5685 . นางสาว สุธาสินี  วีระเจริญ
5686 . นางสาว สุภาณี  ลิ้มประเสริฐ
5687 . นางสาว สุภารัตน์  สินทรัพย์
5688 . นางสาว สุวิชา  ศรประสิทธิ์
5689 . นางสาว สุวินชา  นาคเลิศ
5690 . นาย อภินันท์  สุนทรานนท์
5691 . นาย อรรถกิต  เก๊อะเจริญ
5692 . นางสาว อรอานันท์  พิชัยรัตน์
5693 . นางสาว อัจฉรา  เรืองศิริ
5694 . นางสาว อัญชลี  พรมสอน
5695 . นาย อานนท์  ขุนทอง
5696 . นาย อุทัย  ศรีโรจนากูร
5697 . นาย เอกวิทย์  พฤฒิวรานนท์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
5698 . นางสาว กนกภรณ์  ใจเย็น
5699 . นางสาว กนกวรรณ  ยอดนิล
5700 . นางสาว กนกอร  ไตรโชติชวาล
5701 . นางสาว กนิษฐา  เจียมจุ้ย
5702 . นางสาว กษมา  ศรีศัมภุวงศ์
5703 . นาย ก่อศักดิ์  สุพัฒนะกรกิจ
5704 . นาย กันต์  วรคุปต์
5705 . นาย จักรี  ปินะเก
5706 . นางสาว จารุพัชร์  ผสมทรัพย์
5707 . นาย ชนะภัย  ปทุมวัฒนเวทย์
5708 . นางสาว ชมพูนุท  จันพร
5709 . นางสาว ซีน่า  คาน
5710 . นาย ฐิตวินน์  ใจเที่ยงธรรม
5711 . นางสาว ณัฐพร  ศรีมะโน
5712 . นางสาว ณัฐพิมล  พรหมทา
5713 . นางสาว ดาริกา  วงศ์สายสถิตย์
5714 . นางสาว ทวินันท์  จรูญพันธ์พูนทวี
5715 . นาย ธนเดช  สุทธิชื่น
5716 . นางสาว ธวัลฉัตร  งามกาละ
5717 . นาย ธีรพงศ์  จันทวี
5718 . นางสาว ธีรากานต์  สุทธิสำแดง
5719 . นางสาว นภา  สนรักษา
5720 . นางสาว นภาพร  คำสุดที
5721 . นางสาว นลินรัตน์  นุ่มดี
5722 . นางสาว นัฐฌา  เพิ่มชาติ
5723 . นางสาว นิตยา  สุวรรณชาตรี
5724 . นางสาว บุษบา  ป้องสุ
5725 . นางสาว เบญจมาภรณ์  ประสิทธิวงษ์
5726 . นาย ปภพ  หลวงทุมมา
5727 . นางสาว ประภัสสร  ชมภูวงศ์
5728 . นางสาว ปลื้มจิตร์  งามศรี
5729 . นางสาว ปาริฉัตร  แซ่ล้อ
5730 . นางสาว พรพิมุข  สุขเจริญ
5731 . นางสาว พรภา  วงศ์เสน
5732 . นางสาว พรรณณี  เกตุเผือก
5733 . นางสาว พรรณวดี  แก้วมาระวัง
5734 . นางสาว พิศมัย  สุริยวรรณ
5735 . นางสาว มญชุดา  ภู่สวด
5736 . นางสาว เรวดี  สนิทใจ
5737 . นางสาว ลภัสรดา  วงแก้ว
5738 . นางสาว ลักษณียา  พันธ์กิตติกุล
5739 . นางสาว วรนุช  กุลจินดา
5740 . นางสาว วรรณพร  ถนอมรัตน์
5741 . นางสาว วราสิรินทร์  วงศ์หาญกุล
5742 . นางสาว วัลภา  พลังสุข
5743 . นางสาว วิณิสรา  กาญจนบัตร
5744 . นางสาว วิลาวรรณ  เพียวสามพราน
5745 . นางสาว วีรวรรณ  ศิขรินทร์
5746 . นางสาว แววดาว  เครือตา
5747 . นางสาว ศรอนงค์  เที่ยงทางธรรม
5748 . นางสาว ศราณี  คงนิรันดร
5749 . นางสาว ศิริพร  ธารดิลก
5750 . นางสาว ศิริวิมล  หนองทราย
5751 . นางสาว สุกัญญา  โคตะมัง
5752 . นาย สุขพัฒน์  บัณฑิตธรรมกุล
5753 . นาย สุขุม  จันทร์เขียว
5754 . นางสาว สุจิรา  กุลภา
5755 . นางสาว สุณีรัชฏ์  นุ้ยเมือง
5756 . นางสาว สุธิดา  โกฐเชียง
5757 . นางสาว สุนิสา  สุวรรณ
5758 . นางสาว สุมลนิตย์  เดี่ยววานิช
5759 . นางสาว สุวพร  เกียรติพิริยะวงศ์
5760 . นางสาว เสาวลักษณ์  แซ่โซ
5761 . นางสาว หทัยภัทร  กัลยารัตน์
5762 . นาย อนุกูล  อินทร
5763 . นางสาว อริสา  พูลสมบัติ
5764 . นางสาว อัญญารัตน์  นันทกิจ
5765 . นางสาว อาทิตา  ผอมนะ
5766 . นางสาว กมลวรรณ  ตันติชัยวนิช
5767 . นางสาว กรรณิการ์  แย้มยินดี
5768 . นาย กิตติกร  โกศลวัฒนะ
5769 . นางสาว กุลิสรา  ตื้อตัน
5770 . นางสาว เกนวรินทร์  การะเกษ
5771 . นางสาว ชณัฐนานันท์  ศรีเจริญประมง
5772 . นางสาว ชลธนัช  มโนเย็น
5773 . นางสาว ณัฐหทัย  เทพมณี
5774 . นางสาว ณิชาภัทร์  เทียนใส
5775 . นางสาว ทัศนีย์  นาดี
5776 . นางสาว ธนพร  ลักษณะวิลาศ
5777 . นาย ธนภาส  สุเจตรานนท์
5778 . นางสาว ธิดารัตน์  พรธาดาวิทย์
5779 . นาย ธีระวุฒิ  พูลสวัสดิ์
5780 . นางสาว นวลนภา  นวลอุไร
5781 . นางสาว นันทนา  วรรณวัฒน์
5782 . นางสาว นันทินี  แหลมเขาทอง
5783 . นางสาว เนติมา  สุขเกตุ
5784 . นางสาว ปณิตา  ชูบุญ
5785 . นางสาว ปรพร  ศรีสุขวัฒน์
5786 . นางสาว ปรียาภรณ์  รัตนพงษ์
5787 . นางสาว ปิยวรรณ  แก้วไสย
5788 . นาย พชร  แสงจันทร์
5789 . นางสาว พฤกษา  กุศลจิต
5790 . นาย พลากร  จำลอง
5791 . นางสาว พัชราภรณ์  คำดี
5792 . นาย พันธุ์อานันท์  เดชะเทศ
5793 . นางสาว พิชชา  แปงเครื่อง
5794 . นางสาว พีชานุช  ฮกจือ
5795 . นางสาว พุทธิฉัตร  ปัญญาประชุม
5796 . นางสาว ภมรรัตน์  ทวีวิทย์ชาคริยะ
5797 . นางสาว ภิญญาพัชญ์  เอื้อเปรมจิต
5798 . นาย มโนปรัชญ์  อาจต้น
5799 . นางสาว ยศวดี  เชาวลิตรธำรง
5800 . นางสาว รัชนิล  นิลประพันธ์
5801 . นางสาว ลภาวัน  เรืองหนู
5802 . นางสาว วรินดา  สอนสา
5803 . นางสาว วริษฐา  จันทร์เจือศิริ
5804 . นาย วัชรพล  ดีเหลือ
5805 . นางสาว วัลภา  กิตติจูงจิต
5806 . นาย วิชัย  พาณิชพงศกร
5807 . นาย วิธวัช  หงษ์ตระกูล
5808 . นางสาว วิไลวรรณ  คนงาน
5809 . นาย วีรกิจ  แพทย์พิทักษ์
5810 . นาย วุฒิชัย  กุลวิมล
5811 . นางสาว ศลิษา  เพชรประพันธ์
5812 . นางสาว สรินดา  โสภาพ
5813 . นาย สาคร  ทองเอกสิทธิ์
5814 . นาย อนุรักษ์  วงศ์ดอกไม้
5815 . นางสาว อภิรดี  เสวตไอยาราม
5816 . นาย อรรณพ  วิชิตชาญ
5817 . นางสาว อลิตษา  บุญสิน
5818 . นาย อินทรศักดิ์  อัศวโกวิทกรณ์
5819 . นาย ฮัลเล่ย์  เพชรสงคราม
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
5820 . นางสาว กนกพร  โพธิสกล
5821 . นางสาว กรานต์ดา  สุนันท์วิริยาภรณ์
5822 . นาย กวี  ชลวิโรจน์สกุล
5823 . นาย กิตตินันท์  อนุคระหานนท์
5824 . นางสาว ขวัญฤทัย  ฉันทนาวรวัฒน์
5825 . นางสาว ชลดา  รุจิเมธากุล
5826 . นางสาว ญาโณทัย  วิวัฒนากรชัย
5827 . นาย ณภัทร  หรินทจินดา
5828 . นางสาว ณัฐพร  เลิศพนมทอง
5829 . นางสาว ดนูวดี  อรรจน์อังกูร
5830 . นางสาว ดวงกมล  ลือกิตินันท์
5831 . นาย ธวัช  ภัทรธรรมาภรณ์
5832 . นาย ธีรพงศ์  แพทย์รังษี
5833 . นาย นริศ  เตาฟิก
5834 . นางสาว นริศรา  ทองคำ
5835 . นางสาว นิราภรณ์  ได้ดี
5836 . นางสาว นิศารัตน์  วัฒนมนตรี
5837 . นางสาว เบญจพร  เลิศกิจเจริญผล
5838 . นาย เบญจมินทร์  วรปัญญาจารย์
5839 . นางสาว ประณาลี  เหมเวช
5840 . นาย ปรีชา  ปรึกไธสง
5841 . นางสาว ปัญชรี  ศรีปาน
5842 . นางสาว ปิ่นกมล  ขวัญยืน
5843 . นางสาว ฝนทิพย์  เหล่าสุขสกุล
5844 . นาย พรชัย  เสนะคุณ
5845 . นางสาว พรอนงค์  เปรมแดง
5846 . นาย พัฒนพิทักษ์  อิสริยเกษม
5847 . นางสาว แพรวพรรณ  เดชธงไชย
5848 . นาย ภาณุมาศ  ศรีสัมพันธุ์
5849 . นาย ภานุวัตร  ชุติภาสินมหัต
5850 . นางสาว มณทินี  สินวัฒนาเกษม
5851 . นางสาว มณีรัตน์  สุขแสน
5852 . นางสาว มัณฑนา  ขวัญเนตร
5853 . นาย ยิ่งยศ  พงศ์พันธุ์วัฒนา
5854 . นางสาว วชิรา  อุดมโชคมงคล
5855 . นางสาว วรรณวิมล  ยงวรรณกร
5856 . นาย วราวุธ  บุตราช
5857 . นางสาว วริยา  แสงสุริยาโรจน์
5858 . นาย วีรภัทร  อุดมศักดิ์พิบูลย์
5859 . นางสาว ศจีมาศ  วังส์ไพจิตร
5860 . นางสาว ศศนันท์  จุฑาทิพยวงศากุล
5861 . นางสาว ศิรินภา  ทุมฉิมพลี
5862 . นางสาว ศิวะพร  ขจรศักดิ์สิริกุล
5863 . นางสาว สาวิตรี  วินัยปกรณ์
5864 . นางสาว สิริภา  อุทิศธรรม
5865 . นางสาว สิริสุข  มณีทูล
5866 . นางสาว สุคนธ์ฑา  คงสังข์
5867 . นาย สุภศักดิ์  พงษ์เพชราภรณ์
5868 . นางสาว สุมาลี  วงษ์ศรี
5869 . นาย อภิชัย  คงไทย
5870 . นางสาว กมนนุช  ชัยนาภาพงษ์
5871 . นางสาว กรกัญจน์  มิ่งศักดิ์ศรี
5872 . นางสาว กรรณศจี  กรรณเทพ
5873 . นางสาว กัญญารัตน์  ยมนา
5874 . นางสาว กุณฑิกา  กฤษณโสภา
5875 . นาย เกศพิสิฐ  ศุภรสหัสรังสี
5876 . นางสาว คุณีอร  แซ่ฮ้อ
5877 . นาย จตวุฒิ  ศุภฤกษ์ชาติกุล
5878 . นางสาว จิตวดี  มณีธีรกุล
5879 . นางสาว จิราภรณ์  พงษารัตน์
5880 . นางสาว จุฑามาศ  แท่นพิทักษ์
5881 . นางสาว ชนิกา  มัดเด็น
5882 . นางสาว ชมพูนิกข์  มะลิกุล
5883 . นางสาว ชินชนา  ภัทรสุวรรณ
5884 . นาย ฐิติ  กุลกำจร
5885 . นาย ณัชพงศ์ชัย  กนกวรรณจำรัส
5886 . นาย ณัฐดนัย  ประดับมุข
5887 . นางสาว ณัฐยา  เล่าโจ้ว
5888 . นาย ต่อรบ  สิงคนิภา
5889 . นาย ธนบดี  สถิรชโลธร
5890 . นาย ธนพัฒน์  สุวนานนท์
5891 . นาย ธนภณ  อภิกิจธนาโชติ
5892 . นางสาว ธีระพร  ทาทิตย์
5893 . นางสาว นารีนาถ  วัตราพงษ์
5894 . นางสาว นิชา  เมธาสมภพ
5895 . นางสาว นิชานันท์  เกโส
5896 . นางสาว นิสาชล  ทองสุข
5897 . นาย บัณฑิต  บุญย้อยหยัด
5898 . นาย บุญมา  ทองสุวรรณ
5899 . นางสาว บุศรา  โกกนุทาภรณ์
5900 . นาย ปัญญารัตน์  เสรีบูรณะพงศ์
5901 . นาย เปี่ยมบุญ  ศรียงค์
5902 . นางสาว พชรวรรณ  พิสุทธิกฤตยา
5903 . นางสาว พิชญา  โอภาสชัยทัตต์
5904 . นางสาว พิมพ์ใจ  อ่อนนิ่ม
5905 . นางสาว ภรณัชนันทน์  แสงมุกข์
5906 . นางสาว ภัทรพร  ตันวิมล
5907 . นางสาว มณีศรี  ไกรวัตนุสสรณ์
5908 . นางสาว เมธินี  ศรีสุวรรณาภรณ์
5909 . นาย ยศสรัล  เทพละออง
5910 . นาย ยุรนันท์  หอบูรพา
5911 . นางสาว วรัญญา  แจ่มแจ้ง
5912 . นางสาว วลัยลักษณ์  ผลเกิด
5913 . นาย วัฒนพงษ์  ราญรอน
5914 . นางสาว ศรินยา  รอดภัย
5915 . นางสาว ศิริพร  อโสโก
5916 . นางสาว ศิวพร  ดิลกธรรมานุกูล
5917 . นางสาว สวนันท์  ฟ้าประทานชัย
5918 . นางสาว สหัทยา  ถึงรัตน์
5919 . นาย สิทธิเดช  คงคะคิด
5920 . นาย สิริชัย  สุขเจริญ
5921 . นางสาว สุธานี  คงภูมิ
5922 . นางสาว สุธิดา  แสงสูงเนิน
5923 . นางสาว สุริศา  สุขสวัสดิ์
5924 . นาย สุวิวัฒน์  แย้มดี
5925 . นาย อนุโชติ  ศรัณยพฤทธิ์
5926 . นางสาว อภิรดี  สุวรรณพิพัฒน์
5927 . นางสาว อัฐภิญญา  พลอยประพัฒน์
5928 . นาย อันวิทย์  พานโน
5929 . นาย อิทธิพล  ซอรีดี
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5930 . นางสาว กมลชนก  สหายา
5931 . นางสาว กรกนก  ชัยวิฑูอนุกูล
5932 . นางสาว กาญจนา  คำแหง
5933 . นางสาว เกษรินทร์  แสงหิรัญ
5934 . นางสาว คณิตา  พุ่มดวง
5935 . นางสาว จิตลดา  วรรณสิงห์
5936 . นางสาว จุฑามณี  มณีนาวา
5937 . นางสาว ชฎาพร  บุญสว่าง
5938 . นางสาว ชลธิชา  พิมพ์พล
5939 . นางสาว เชาวนี  สุวรรณโชติ
5940 . นางสาว ฐานุตร  เหรียญทอง
5941 . นางสาว ณัฐพร  อินธิกาย
5942 . นาย ณัฐพล  สงวนแก้ว
5943 . นางสาว ณัฐสวรรณ  แหลมหลวง
5944 . นางสาว เทพศิริ  แก้วประดิษฐ์
5945 . นาย ธงรบ  สุธีสร
5946 . นาย ธนกานต์  ศุภธีระนนท์
5947 . นาย ธราทร  ภูมิรุ่งเรือง
5948 . นางสาว ธัญญา  อัศวพงศ์ธเนศ
5949 . นางสาว นฤมล  บุญรัตน์เสรีกุล
5950 . นางสาว นฤมล  วรรณสถิตย์
5951 . นางสาว นลินา  พิทยรัตน์เสถียร
5952 . นางสาว นันทา  อ่ำแห
5953 . นางสาว เนติมา  พูลสำราญ
5954 . นางสาว บุษกร  ธนานันต์
5955 . นางสาว ปนัดดา  ชุตินันท์
5956 . นางสาว ปภัสรา  สุขประเสริฐ
5957 . นางสาว ปรางค์มาศ  เดชวรรคณีย์
5958 . นางสาว ปริศนา  สุขศิริ
5959 . นางสาว ปวีณา  ไตรโกมล
5960 . นางสาว ปสุตา  ไซร์นนทรีย์
5961 . นางสาว ปิยธิดา  สุวรรณพานิช
5962 . นางสาว พนมทิพ  นุชงาม
5963 . นางสาว พัทธ์ธีรา  สกุลวิริยะธรรม
5964 . นางสาว ภัทธิรา  วัชระปรารมย์
5965 . นางสาว ภัทราภรณ์  มณีวงศ์
5966 . นาย ยุทธพล  ศรีอุไร
5967 . นางสาว รัชนา  จันทร์ไทย
5968 . นางสาว รับพร  นาคะเต
5969 . นาย วรรณวิทย์  อุยะเสถียร
5970 . นางสาว วโรชา  แน่นอุดร
5971 . นางสาว วัฒนี  ปรุงชัยภูมิ
5972 . นางสาว วิมลลักษณ์  ศักดิ์เสถียร
5973 . นางสาว วิลาสินี  มงคลสวัสดิ์
5974 . นาย วิศรุต  สิงห์เอี่ยม
5975 . นางสาว วีรพร  โชติอมรกุล
5976 . นางสาว วีรวรรณ  กระตุฤกษ์
5977 . นางสาว ศิริเลขา  ปะมะโน
5978 . นางสาว ศิวพักตร์  สิทธิบุตร
5979 . นาย สรสิช  แดงประเสริฐ
5980 . นางสาว สิริกร  ภู่สำลี
5981 . นางสาว สิริญญา  สาระคำ
5982 . นางสาว สุภัทรา  ทองใบ
5983 . นางสาว สุรารักษ์  สุขอนันต์
5984 . นางสาว สุวรรณา  ศรสุวรรณภักดี
5985 . นางสาว หทัยจิต  อิสระบุตร
5986 . นางสาว หทัยรัตน์  ลาภเงิน
5987 . นางสาว อดิศยา  อวัชณาการ
5988 . นางสาว อมรรัตน์  ปรีชา
5989 . นางสาว อมรรัตน์  พากเพียร
5990 . นางสาว อรทัย  มหาศักดิ์สวัสดิ์
5991 . นางสาว อรอุมา  ตื้อตัน
5992 . นางสาว อักษรา  อัชชสวัสดิ์
5993 . นางสาว กนกพร  ทีบัว
5994 . นางสาว กนิษฐา  ศรีทองเติม
5995 . นาย กฤติน  กฤษณจินดา
5996 . นาย กานดิศ  ภุชงค์มาศ
5997 . นางสาว กุสุมาลย์  พัฒนไพบูลย์
5998 . นาย ขุณาณุพงศ์  ตันติยานนท์
5999 . นาย จรัสธรรม  อังศุวิทยา
6000 . นางสาว จารุมาศ  แก่นวงษ์
6001 . นางสาว จุฑาเพชร  วัฒนประสิทธิ์
6002 . นางสาว ชลากร  มีศิลป์
6003 . นาย ชัชวาล  ภัทรวิโรจน์
6004 . นางสาว ชัญญากร  แววสง่า
6005 . นาย ชาคริต  ขันตี
6006 . นางสาว ณัฐนารถ  คังคะสมบูรณ์
6007 . นางสาว ณัฐนิชา  มณีโช
6008 . นางสาว ณัฐรวี  วงศ์สุวานิช
6009 . นาย ดิษรินทร์  พุ่มเกิด
6010 . นาย ธนพล  เทพสุเมธานนท์
6011 . นาย ธนสิทธิ์  วงษ์เชิดขวัญ
6012 . นางสาว ธิดารัตน์  ทองหยาด
6013 . นางสาว นรมน  กล่ำพินิจ
6014 . นางสาว นลินา  วรรณศรีจันทร์
6015 . นางสาว นิตยา  เย็นงาม
6016 . นาย นิธิภัทร  บุญหนา
6017 . นางสาว ประดิษฐา  แต้มทอง
6018 . นางสาว ปัณฑารีย์  ทองเดช
6019 . นางสาว ปัทมาวดี  พลซา
6020 . นางสาว ปิยาภัสร์  ฐิติวร
6021 . นาย พลวุฒิ  หล่อดำรงเกียรติ
6022 . นาย พัสกร  ลิมะนัสสุวรรณ
6023 . นางสาว พิชญากร  แก้วพิลา
6024 . นาย พุทธิพงศ์  ระวังภัย
6025 . นางสาว ภัทรภรณ์  ทองลิ้ม
6026 . นางสาว ภัทรวดี  ประภาพัฒน์
6027 . นางสาว ภัทราพร  วิถีเศษ
6028 . นางสาว ภัสริน  จงวานิชสวัสดิ์
6029 . นาย ภาสวิชญ์  พงศ์โสภิตานันท์
6030 . นาย ภูมิรัตน์  พิเลิศ
6031 . นาย ภูริวัจน์  กู้เกียรตินันท์
6032 . นางสาว มนต์ธารทิพย์  ไชยอเนกวุฒิ
6033 . นางสาว มาริสสา  รากผักแว่น
6034 . นาย เมธวัจน์  ดิษฐพิสิษฐ์
6035 . นาย รพี  จารุสกุล
6036 . นางสาว รวินันท์  จินาภักดิ์
6037 . นางสาว รสริน  เยาวยัง
6038 . นาย รักษ์พงศ์  คล้ายขำ
6039 . นางสาว รัชดาภรณ์  สัมมาชีพ
6040 . นางสาว รัญชิดา  คำหรุ่น
6041 . นาย วรพรต  คูหะมณี
6042 . นาย วัชร์  คำพาที
6043 . นางสาว วารินทร์  บุษบา
6044 . นางสาว วิมลมาน  จันทร์พวงทอง
6045 . นางสาว วิรัญญา  บุญลาภ
6046 . นางสาว วิลาสินี  จวบความสุข
6047 . นางสาว ศรัณย์พร  ลาภผล
6048 . นาย ศรัณยู  กาญจนสุวรรณ
6049 . นางสาว ศรินยา  พุ่มเมือง
6050 . นางสาว ศุภกาญจน์  โอฬารทัศนากุล
6051 . นาย สรณัฐ  พิริยะการย์
6052 . นางสาว สาลิณี  สุวรรณปาล
6053 . นาย สินาด  เกิดหนองมน
6054 . นางสาว สินีนาฎ  สังข์สุวรรณ
6055 . นางสาว สิริพร  ไชยโห
6056 . นางสาว สุธินี  สังฆมโนเวศ
6057 . นางสาว สุพัตรา  นามวงษ์
6058 . นางสาว สุวิมล  สื่อวานิชกุล
6059 . นาย อนุยุต  กิจจำเริญสกุล
6060 . นาย อภิวัฒน์  ชาครบัณฑิต
6061 . นางสาว อมรรัตน์  พงษ์พยัคฆ์
6062 . นางสาว อิสรีย์  วงศ์กิจการวานิช
6063 . นางสาว อุดมลักษณ์  โสภณวาณิช
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
6064 . นาย กมลฉัตร  ชลายนเดชะ
6065 . นางสาว กรชนก  บุญชู
6066 . นางสาว กฤชณัท  ชลรุ่งสกุล
6067 . นางสาว คัคนัมพร  ห่วงสุวรรณ
6068 . นางสาว จามรี  เนื่องจำนงค์
6069 . นางสาว จารุวรรณ  คงสันทัด
6070 . นางสาว จินตวีร์  นภีตะภัฏ
6071 . นางสาว เจนจิรา  เจียมจันทร์
6072 . นางสาว ชลิตา  มูลขุนทศ
6073 . นางสาว ช่อทิพย์  กลิ่นจงกล
6074 . นางสาว ชัชฎา  โชคบุญจอง
6075 . นางสาว ชารีน่า  ชลายนเดชะ
6076 . นางสาว ชีวานันท์  พันธวงษ์
6077 . นางสาว ณัฐวดี  อนันตคุณวงศ์
6078 . นางสาว ณัฐาพร  สงฆ์รักษ์
6079 . นาย ดิฐ  แจ้งศิริเจริญ
6080 . นางสาว ทักษิณา  เจริญกุล
6081 . นางสาว ธีรนุช  จั่นเรือง
6082 . นางสาว นลิน  สีมะเสถียรโสภณ
6083 . นาย นิพิฐพนธ์  จิณณากูลสิทธิ์
6084 . นางสาว เบญจมาภรณ์  คล้ายทอง
6085 . นาย ปรฆพล  มณีนพ
6086 . นางสาว ปราณี  ลั่นสิน
6087 . นางสาว ปิยวรรณ  ปรากฏ
6088 . นางสาว ปิยะดา  นิรันดรางกูร
6089 . นางสาว ผกาทิพย์  โพธิ์จีน
6090 . นางสาว พิมพิกา  อาจธะขันธ์
6091 . นางสาว พิรัลยา  พูลวงศ์
6092 . นาย พีรพงศ์  วงศ์สาวิตร
6093 . นางสาว เพ็ญนภา  ชนะชัย
6094 . นางสาว ภควรรณ  สงวนพงษ์
6095 . นางสาว เมลดา  คุณาธนวัชร์
6096 . นางสาว รุ่งทิวา  ผาติเสนะ
6097 . นางสาว วรางคณา  เวษฎาพันธุ์
6098 . นางสาว วาทินี  พนาเวช
6099 . นางสาว วาสนา  วรรณธนัง
6100 . นาย วิชญ์พล  เพชรพิเชษฐกุล
6101 . นาย วีรศักดิ์  เรืองยังมี
6102 . นางสาว ศิริเพ็ญ  สมสุข
6103 . นางสาว ศิริมา  พงศวณิชย์กุล
6104 . นางสาว ศิริวรรณ  วานิชวัฒน์
6105 . นางสาว ศิวพร  ทัพพิจิตร
6106 . นางสาว สกาวเดือน  อาสนานิ
6107 . นางสาว สลิลทิพย์  สิทธิมาลากร
6108 . นางสาว สาธิยา  คล้ายประยูร
6109 . นางสาว สิรินทรา  เกลื่อนวัน
6110 . นางสาว สุมิตรา  แก้วเพ็ชร์
6111 . นางสาว สุรัสวดี  แซ่เจียม
6112 . นางสาว อัจฉรา  มาณะศรี
6113 . นางสาว อัญชลี  บัวรอด
6114 . นาย อัศว์  กิติญาสวัสดิ์
6115 . หม่อมหลวง อิษิรา  จักรพันธุ์