คณะสังคมศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)
9278 . นางสาว ขนิษฐา  จุณณะภาต
9279 . นางสาว จุไรรัตน์  กำแพงพันธ์
9280 . นาย ณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง
9281 . นางสาว ดุษฎี  กฤษฎี
9282 . นางสาว พิริยา  เลิศมงคลนาม
9283 . นางสาว วรรณภา  สาโรจน์
9284 . นาง ศลักษณา  กิติทัศน์เศรณี
9285 . นางสาว ศิริรัตน์  พรขำ
9286 . นางสาว เสาวคนธ์  ตั้งคณาทรัพย์
9287 . นางสาว กชพร  วิวัฒน์ถาวรวงศ์
9288 . นาวาอากาศตรีหญิง  กฤษณา  สมุดสร
9289 . นางสาว กัญรินทร์  ละอองกุลพลวัต
9290 . นางสาว กาญจนา  สร้อยระย้า
9291 . นาย จักรพันธุ์  กิตติรงค์
9292 . นาง จันทร์พร  บุญประเสริฐ
9293 . นาย ชัชชัย  เทพลิบ
9294 . ร้อยตรีหญิง  ดวงพร  พันธุ์เอี่ยม
9295 . นาง นงลักษณ์  แก้วประกิจ
9296 . นาง นุจรีย์  รักคล้ำ
9297 . นางสาว นุชรี  เจี๋ยนเจริญ
9298 . นางสาว บุญชู  ยุทธพลไพบูลย์
9299 . นางสาว บุณรดา  บูรณศิริ
9300 . นางสาว ปนัดดา  เบ้าทอง
9301 . นางสาว ปภาวรินท์  วิริยะอมรพันธุ์
9302 . นาย ประภาส  เที่ยงธรรม
9303 . นางสาว ปาริชาติ  มณีโชติ
9304 . นาย พงศ์เทพ  ลีลาภิวัฒน์
9305 . นางสาว พจนาถ  ธรรมาภิรมย์
9306 . พันโทหญิง  พัชรี  เบ็ญจขันธ์
9307 . นางสาว พิมพ์ลดา  บวรวิชญ์ศรีกุล
9308 . นางสาว ภิรดี  ยนต์อินทร์
9309 . นางสาว มนพัทธ์  วัลย์เครือ
9310 . นางสาว มัตติมา  คณานุวัฒน์
9311 . นางสาว มาลินี  ชมชื่น
9312 . นางสาว ระพีพร  ดอกโศก
9313 . นางสาว รัฐธิดา  พันธุ์เจริญ
9314 . ร้อยเอกหญิง  วรางคณา  อินทร์ไทยวงศ์
9315 . นาง วาสนา  วงษ์วุฒิศักดิ์
9316 . นาย ศราวุฒิ  บวรกิจประเสริฐ
9317 . นางสาว ศิรินทร์ทิพย์  คำแถลง
9318 . นางสาว ศุภธิดา  ไขรัศมี
9319 . นางสาว ศุภรัสมิ์  โรยภิรมย์
9320 . นางสาว สราลีวรรณ  คันธมาศ
9321 . นาง สาตพร  เทพคุ้มกัน
9322 . เรืออากาศเอกหญิง  สุกัญญา  นิยมวัน
9323 . นางสาว สุณิสา  เขื่อนแก้ว
9324 . นางสาว สุนทรี  ธูปพนม
9325 . นาง สุพรรษา  กตัญญู
9326 . นางสาว สุวดี  วงษ์พนม
9327 . นางสาว หรรษา  พิมพ์พิพัฒน์
9328 . นางสาว อนัญญา  ชวณิชภิญโญ
9329 . นางสาว อัญญรัตน์  เตชะโกมล
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
9330 . นาย ชาญ  รัตนะพิสิฐ
9331 . นางสาว มนัชยา  จันทเขต
9332 . นาย สมประสงค์  เรือนไทย
9333 . นางสาว เกตุลัคน์  เย็นจะบก
9334 . นาย จตุรงค์  คงเมือง
9335 . นางสาว ชญานุตม์  กุสุโมทย์
9336 . นาวาตรี  ชนาวิน  สุวรรณบุบผา
9337 . นางสาว ณัฐสินี  แสนสุข
9338 . นางสาว ธีรพร  สุทธิโส
9339 . นางสาว นันทวัน  นวมนิ่ม
9340 . นาง นาถนดา  กุศลานันต์
9341 . นางสาว พรวิภา  มานะต่อ
9342 . นางสาว พุทธชาติ  กลับดี
9343 . นางสาว เมธิพันธุ์  พวงเกตุ
9344 . นาง วัฒนา  พัฒนวงศ์
9345 . นาย สกล  สุชาตวุฒิ
9346 . นางสาว สิริน  ใจหาญ
9347 . นาง สุภัสทรา  สันติวัฒนา
9348 . นางสาว สุรัญชนา  วรสุนทรารมณ์
9349 . นาย เอกชัย  บูรณธน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
9350 . นางสาว นวชนก  วิเทศวิทยานุศาสตร์
9351 . นาย ประยุทธ  สายต่อเนื่อง
9352 . นางสาว ปริยาภรณ์  สังขยานนท์
9353 . นาย รัฏฐพล  กรธีระธาดา
9354 . นาย วีระพงษ์  อธิปัญญาวงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนสังคมศาสตร์)
9355 . นางสาว จริยาภรณ์  วงค์ปัญโญ
9356 . นางสาว พรเพ็ญ  รัตนโพธิ์แสงศรี
9357 . นาย พีรภัทร  วาณิชย์เจริญ
9358 . นางสาว มุทิตา  เจิงกลิ่นจันทร์
9359 . นาย วรภัทร  เมฆขจร
9360 . นาย วรายุทธ  ใจเอื้อ
9361 . นางสาว สุจิตรา  ม้าทอง
9362 . นางสาว อุไร  แก้วสร
9363 . นางสาว อุไรรัตน์  วรรคาวิสันต์
9364 . นางสาว กมลวรรณ  อัคควัฒนกุล
9365 . นางสาว กรองกานต์  กาญจนพยัฆ
9366 . นางสาว กุลณัฏฐา  แสงศศิ
9367 . นาง เครือวัลย์  ทองส่งศรี
9368 . พระ เฉลิมชาติ  ชาติวโร(อิทธะรงค์)
9369 . นาง ชนกนาถ  โตจันทร์
9370 . นางสาว ช่อเพชร  แฉล้มภักดิ์
9371 . ว่าที่ร้อยตรี  ชัชวาล  ศรีสุพรรณ์
9372 . นาง ณาตยา  วงศ์เจริญสถิตย์
9373 . นาย ธนนรินทร์  รุ่งเฉลิมลาภ
9374 . นางสาว นพมาศ  เกตุรามฤทธิ์
9375 . พันจ่าอากาศเอก  นัฐพงศ์  มีพึ่ง
9376 . นางสาว นันท์นภัส  เตชะวันโต
9377 . นางสาว ปราณปริยา  วงค์ษา
9378 . นางสาว ปุณญิสา  ฤทธิ์สนอง
9379 . นางสาว พรรณิภา  ศรีบุญตา
9380 . นางสาว พิกุล  อยู่พ่วง
9381 . นางสาว พุฒินาฏ  คณิตนุสรณ์
9382 . นางสาว วริศรา  นพประไพ
9383 . นางสาว วันเพ็ญ  เตียววิไล
9384 . ร้อยตำรวจเอกหญิง  วิมล  ปฏิภาณเฉียบ
9385 . นาย วีระพล  ศรีอินทร์
9386 . นางสาว แววสุดา  เล็กจันทร์
9387 . นาย ศราวุฒิ  พลับกระสงค์
9388 . นางสาว ศิริวงศ์  โพธิ์วงศ์
9389 . นาย สุชัย  กิตตินันทะศิลป์
9390 . นาง สุชิรา  ปัญญาสันติกุล
9391 . นางสาว สุปราณี  เฉลิมโชคเมธี
9392 . นางสาว สุปราณี  ชอบแต่ง
9393 . นางสาว สุปราณี  วงศ์พันธ์
9394 . สิบเอก  สุรชัย  วรศรี
9395 . นางสาว อชิรญา  สมมาตย์
9396 . นางสาว อนงค์รักษ์  จำปาทอง
9397 . นางสาว อภิรดี  อุทิศอุทัยวรรณ
9398 . นาง อัชรี  ภักดีสุวรรณ์
9399 . นาง อัญชนา  ตราโช
9400 . นางสาว อุไรวรรณ  ภู่สันติสัมพันธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
9401 . นางสาว กนกวลี  ทิมประทุม
9402 . นาง กริษฐา  เกิดอุดม
9403 . นางสาว กังสดาน  เทียนทอง
9404 . นาง กัญกวี  ชินวัตร
9405 . นางสาว กาญจนพร  จันทรเจริญ
9406 . นาย เกรียงไกร  เชาวนวีรกุล
9407 . นาง ขนิษฐา  ตั้งคณา
9408 . นางสาว ขนิษฐา  พลบูรณ์
9409 . นาย จงกล  โยธาศิริ
9410 . นางสาว จตุพร  อภัยยานุกร
9411 . นางสาว จตุรพร  วรกุลเสถียร
9412 . เรือโทหญิง  จันทร์ประภา  กรอบประดับ
9413 . นางสาว จิตติมาภรณ์  ทับทิมเมือง
9414 . นาย ฉัตรภูมิ  อำนาจเหนือ
9415 . นางสาว ชโลทร  บุญอารีย์
9416 . นางสาว เชติยา  คงเพชรศักดิ์
9417 . นางสาว ฐิตาภรณ์  วิศิษฎ์วงศ์
9418 . นางสาว ฐิติมา  ภูตะมี
9419 . เรืออากาศโทหญิง  ณัฐญา  เอี่ยมธรรมชาติ
9420 . นางสาว ณัฐธิดา  ภักตรนิกร
9421 . นาง ณิชกมล  ไตรรัตนคุ้ม
9422 . นาย ไตรวัฒน์  ไชยพิเดช
9423 . นาย ทนงศักดิ์  เจริญรัตน์
9424 . นางสาว ทัศนีย์  มูลสาร
9425 . นางสาว ทิพวรรณ  คงใหญ่
9426 . นาย ธวัชชัย  เล็กน้อย
9427 . นางสาว ธิดารัตน์  ป้อมพิมพ์
9428 . นางสาว ธิดาวัลย์  ปลื้มคิด
9429 . นางสาว ธีรารัตน์  สุทธิพงศ์
9430 . นาง นงภรณ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์
9431 . นาวาตรี  นพิพัฒน์  รัตนพิทักษ์
9432 . นางสาว นริศรา  ศรีสุทธิโรจน์
9433 . นางสาว บรรพตี  ไวยกาญจน์
9434 . นาย บัลลังก์  ศรีจันจรา
9435 . นาย บุณย์ธนิสร์  สังฆโสภณ
9436 . นางสาว บุษยากร  กิตติวานิช
9437 . ร้อยตำรวจตรีหญิง  เบญจมาภรณ์  ปั้นทองคำ
9438 . นางสาว เบญจมาศ  ยศเสนา
9439 . นาย ใบน้อย  สุวรรณชาตรี
9440 . นางสาว ประภาศรี  ดำสอาด
9441 . นาย ประเสริฐ  สุขพรรณเจริญ
9442 . นาย ปราโมทย์  จั่นอุไร
9443 . ร้อยตำรวจเอกหญิง  ปริศนา  เกศสาลี
9444 . นางสาว ปวีณทัศน์  งามไตรไร
9445 . ร้อยตำรวจโทหญิง  ปัญจวรรณ  วิบูลย์พันธุ์
9446 . นาย ปัทมกร  คุณากรจิตติรักษ์
9447 . นาง ปาณัสกร  นวลวัฒน์
9448 . นางสาว ปิยะวรรณ  ปานโต
9449 . นางสาว ปิยะวรรณ  พนมหอม
9450 . นางสาว ปุณยา  มณีรัตนบวรชัย
9451 . นางสาว เปรมจิต  เยาวภักดิ์
9452 . ร้อยตำรวจเอก  พงษ์ศักดิ์  พลเดช
9453 . นาง พนิดา  ฉายศรี
9454 . นางสาว พรทิพย์  ภู่สวัสดิ์
9455 . นาย พรประศม  แก้วเสถียร
9456 . นางสาว พรพรรณ  วิชัยดิษฐ
9457 . นางสาว พรพิมล  ชัยเจริญไมตรี
9458 . ร้อยตำรวจโท  พรศักดิ์  โรจน์รัตนชัย
9459 . นาย พฤฒิพงษ์  ศิริสาคร
9460 . นาย พลกฤษณ์  นาคศิริ
9461 . นาย พิชัย  จีนท่าไม้
9462 . นางสาว พิชามญชุ์  ทองแพง
9463 . นาง เพชรอำไพ  ฟริทสชี
9464 . นางสาว เพลินพิศ  นนพิจิตร
9465 . นางสาว ภัทราวรรณ  เจริญสุข
9466 . นางสาว ภัสชา  ผ่องใส
9467 . นาย มนพ  เพชรคง
9468 . นางสาว มัชรียา  ขำดีพร้อม
9469 . นางสาว รัตติยา  บุระกรณ์
9470 . นาง รัสสุณี  วิสัชนาสาร
9471 . นางสาว ฤทัยรัตน์  เกษมวรคณี
9472 . นางสาว ลลิตา  โภชนพันธ์
9473 . สิบตำรวจโท  วรชยุต  ชูช่วย
9474 . นาง วรรณเพ็ญ  สุขสมอรรถ
9475 . นางสาว วรรณา  สุภาพพูล
9476 . นางสาว วรวรรณ  เกิดทอง
9477 . นาย วราวุฒิ  สมมิตร
9478 . นาย วรินทร  เนียมฉาย
9479 . นางสาว วันเพ็ญ  โภชกปริภัณฑ์
9480 . นาง วาริน  ทับทิมไทย
9481 . นาง วินิตา  วาทหงษ์
9482 . นางสาว วิภาวี  จิตวิสุทธิพนัง
9483 . นาย วีรวัฒน์  วินัยแพทย์
9484 . นางสาว ศศิวิมล  วรรณแสงทอง
9485 . ร้อยตำรวจโท  ศักดิ์สิทธิ์  สมรรถนาวิน
9486 . นางสาว ศิริลักษณ์  ศรีโสภา
9487 . นางสาว ศิวพร  แก้วคำ
9488 . นาย ศิวัสว์  สงวนนวน
9489 . นาย ศุภฤกษ์  ดรุณศรี
9490 . นาง ศุรตา  หอมชะเอม
9491 . นาย สมชาย  ศรีสัมพันธ์
9492 . นาย สมศักดิ์  ทองคำวงศ์
9493 . นางสาว สมัชญา  เมฆบวร
9494 . นางสาว สร้อยมาลา  ดวงตา
9495 . นางสาว สริญญา  แสงวิรุณ
9496 . นาง สหัทยา  กิตติศิลปกรชัย
9497 . นาย สันติ  บัวอ่อน
9498 . นางสาว สุกัญญา  พงษ์ผ่องศรี
9499 . นางสาว สุชาดา  สุทธิศรีศิลป์
9500 . จ่าสิบตำรวจหญิง  สุดฤทัย  วัยวัฒน์
9501 . ร้อยตำรวจเอก  สุทธิศักดิ์  ปลื้มจิตต์
9502 . นางสาว สุนารี  พงศ์สุวภาพ
9503 . นาย สุพงศ์พิชญ์  โอมาก
9504 . นางสาว สุพรรณภา  สุขหทัย
9505 . สิบตำรวจโทหญิง  สุพัตรา  บัวแก้ว
9506 . นางสาว สุพัตรา  หอมทอง
9507 . นางสาว สุมนา  โคตรพันธ์
9508 . นาง สุรินทร์  บัวทอง
9509 . นาง สุวิมล  พรอรุณสถาพร
9510 . นางสาว โสภิตา  บุญประสงค์
9511 . นาย องอาจ  สายบุตร
9512 . นางสาว อนงค์นารถ  มหาสวัสดิ์
9513 . นางสาว อนิลทิศา  ศรีโสภา
9514 . ร้อยตำรวจโท  อนุชา  ตู้มณีจินดา
9515 . นาย อรรถชัย  ไกรสูงเนิน
9516 . นางสาว อังคณา  วิทยาภัณฑ์
9517 . นางสาว อัญชิษฐา  สิทธิโท
9518 . นางสาว อินทิรา  อังกินันทน์
9519 . ว่าที่ร้อยตรี  อิสระพงศ์  ผางสระน้อย
9520 . นาง อุษา  เกตุนาค
9521 . นาย กฤตยศ  เกษมสุข
9522 . นางสาว กาญจนา  เลิศเจริญธรรม
9523 . นาง กิตติมา  นพชาติสถิตย์
9524 . นาย เกชา  ศักดิ์สมบูรณ์
9525 . นาย จรินทร์  อิ้วสวัสดิ์
9526 . นางสาว จารุวรรณ  พุกพบสุข
9527 . ร้อยตำรวจโท  จิรายุ  คชประดิษฐ์
9528 . นาย ฉลวย  พิทักษ์ชลทรัพย์
9529 . นาง ชลียา  เลี้ยงโชคชัย
9530 . นาย ชัยรัต  เป้ามาลา
9531 . นาย ชัยรัตน์  ศักดิ์อิสระพงศ์
9532 . นาย ชาญศักดิ์  ภู่เจริญ
9533 . นางสาว ชาลินี  สิงห์เล็ก
9534 . นาย ชำนาญ  ชัชวาลกำธร
9535 . นาย ณฐนนท์  องค์วาณิชกุล
9536 . นางสาว ณัฐตชา  ธนานนท์เดชา
9537 . นางสาว ณิชชาอร  สมพงษ์
9538 . นาย ดำรงค์  พฤกษชาติ
9539 . นาย ดิลก  บุลทวีนันท์
9540 . นาย ทนงศักดิ์  สุกใส
9541 . นาย ทศม  ตันติวนิช
9542 . นางสาว เทียนทิพย์  วิจิตรโชติ
9543 . นาย นพดล  เพิ่มพูนทวีชัย
9544 . นาย นพพร  ทัพอยู่
9545 . นาง นลินกาญจน์  ส้มเขียวหวาน
9546 . นาง นัชชา  อินทรพรหม
9547 . นาง นัทธ์กานต์  โสรัชธัญยธรณ์
9548 . นาง นารีรัตน์  คงสุทธิ
9549 . นาย นิธิฤทธิ์  ทุนธนเวโรจน์
9550 . นาย ประเสริฐ  ปานปารมี
9551 . นาย ประเสริฐ  เผือดโพธิ์
9552 . พันตำรวจโท  ปรีดา  อิ่มเจริญ
9553 . นาย พิชัย  ตั้งสุข
9554 . จ่าเอก  พิสิษฐ์  ชิ้นทอง
9555 . นางสาว ภัทรา  อุ่นใจ
9556 . นางสาว ภาณุภาส  หุตะเมขลิน
9557 . นางสาว มณีรัตน์  ศิริโชติ
9558 . นาง มะลิวรรณ  ศรีนา
9559 . พันเอก  มาโนชญ์  รัตนเลขา
9560 . นาย เมธี  ชุนหชัย
9561 . ร้อยโทหญิง  รัชดาวัลย์  รังสฤษฎ์โยธิน
9562 . นาง รุ่งฟ้า  จิตตกรดำรงค์
9563 . นางสาว ลัดดา  ธรรมชาติ
9564 . สิบตำรวจเอก  วรกฤต  ภควัตโภคิน
9565 . นางสาว วริน  ลีปิยธรรม
9566 . ร้อยเอก  วัลลภ  ตัณฑิกุล
9567 . นาย วิรุตม์  โชคธนานุกูล
9568 . นางสาว วิไลวรรณ  เนี๊ยะอั๋น
9569 . นางสาว สนธยา  สุวรรณมาก
9570 . นาย สมชาย  ปัจจันตโชติ
9571 . จ่าสิบตำรวจ  สมเดช  มาบางยาง
9572 . นาย สมนึก  จิรัฐจินดางกูร
9573 . นาย สันธาน  คำมิ่ง
9574 . นาย สิรภพ  บุษยะภิญโญ
9575 . นาง สุกัญญา  คล่องบัญชี
9576 . นาง สุดารัตน์  วงศ์เปี่ยม
9577 . นางสาว สุธาทิพย์  ตั้งสุข
9578 . นางสาว สุนทรี  ฮวดสำราญ
9579 . นาง สุภัสสร  มาบางยาง
9580 . นางสาว สุภาวดี  มณีศรี
9581 . นาย หทัย  พันธ์พงษ์วงศ์
9582 . นางสาว อนงค์  ธีรประทีปสกุล
9583 . นาย อนุรักษ์  ทศรัตน์
9584 . พันตรี  อำนาจ  คำวิเศษ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์)
9585 . นางสาว จารุณี  พันธุ์เสงี่ยม
9586 . นางสาว นัยน์ปพร  สุภากรณ์
9587 . นางสาว ภัทรนันท์  หนุนภักดี
9588 . นางสาว มธุดล  พ่วงพลับ
9589 . นางสาว ยุคลธร  เพ็ญโรจน์
9590 . นางสาว อารีวรรณ  หัสดิน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9591 . นาย เฉลิมรัฐ  เกิดลอย
9592 . นางสาว นฤษมา  วิมานรัตน์
9593 . นางสาว นันทนัช  สงศิริ
9594 . นางสาว ประภัสสร  ไวทะยะพานิช
9595 . นางสาว ปรารถนา  เล็กสมบูรณ์
9596 . นางสาว ปวีณา  นารีเลิศ
9597 . นางสาว ปองกมล  สุรัตน์
9598 . นางสาว ยุพาวดี  ศักดิ์กุ
9599 . นางสาว อัจฉรา  นาคแสงจันทร์
9600 . นางสาว อาบทิพย์  สุวลักษณ์
9601 . นางสาว อุณาภา  ยิ้มพานิชย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9602 . นาย ชูเดช  โลศิริ
9603 . นางสาว นิธิมา  เนื่องจำนงค์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9604 . นางสาว ธีรนันท์  ธีระธนากร
9605 . นาย ปุณรัต  เกตุปราณีต
9606 . นางสาว อัจนา  เตมีย์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9607 . นางสาว กรอุมา  ประเสริฐ
9608 . นางสาว ชนาพร  ขันสำลี
9609 . นางสาว ฐิตนันท์  ซื่อธานุวงศ์
9610 . นางสาว นริศรา  จริยะพันธุ์
9611 . นาย บุญครอง  เฮงสุนทร
9612 . นาย บุญศิษฏ์  ศักดิ์บูรณพงษา
9613 . นางสาว เบญจวรรณ  สุกาญจนะ
9614 . นาย ประวัติ  ธูปศรี
9615 . นางสาว พรรณประภา  ต่อตรงนิสาร
9616 . นาย พีระพล  แววรัตน์
9617 . นาย ภาณุรัตน์  คูณลาภ
9618 . นางสาว มัสยา  ขยันกสิกิจ
9619 . นางสาว วนิดา  คุณพงษ์ลิขิต
9620 . นางสาว ศันสนีย์  สรรพทรัพย์สิริ
9621 . นางสาว สมปรารถนา  ช่วยเกื้อ
9622 . นางสาว โสระยา  รัตนระพี
9623 . นาย อมฤต  วุ่นพูลสมบัติ
9624 . นาย อาทิวัชร  กัลชาญพิเศษ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9625 . นางสาว ทิพย์มงคล  พงษารัตน์
9626 . นางสาว ธัญพร  วงศ์งาม
9627 . นาย บุริมภัทร  คนึงเพียร
9628 . นางสาว อรณิชา  เลิศสัจจานันท์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
9629 . นางสาว กล้วยไม้  สวามิวัศดุ์
9630 . นาย กิติบดี  ยินดีอารมณ์
9631 . นางสาว เกษสุดา  ดวงแก้ว
9632 . นางสาว จงสิริ  สุตตเขตต์
9633 . นางสาว จุฑารัตน์  แตงทอง
9634 . นางสาว ชนกานต์  ฉ่ำพงษ์
9635 . นางสาว โชติรส  ดำรงศานติ
9636 . นางสาว ฐานิยา  ทองธิราช
9637 . นางสาว ฐิติพร  พฤกษ์เรืองกิจ
9638 . นางสาว ฐิติยาภรณ์  ภัคพลวลีย์
9639 . นางสาว ธันย์ชนก  นันตติกูล
9640 . นางสาว ธิดารัตน์  สังข์ทองโรจน์
9641 . นางสาว นิชา  แสงสุข
9642 . นางสาว นิภาวรรณ  ภิรมย์พูล
9643 . นางสาว ปาริชาติ  เที่ยงธรรม
9644 . นางสาว พรดารา  ตี้กุล
9645 . นาย พลวรรธน์  ถาวรนุรักษ์
9646 . นางสาว รวีวรรณ  เหล่าหล้า
9647 . นางสาว วรนาถ  วรฉัตร
9648 . นางสาว วราบุษ  ศุภลักษณ์บันลือ
9649 . นาย เวชยันต์  ทองทิพย์
9650 . นางสาว ศิริรัตน์  พลดี
9651 . นางสาว อนุสรา  แจ้งสว่าง
9652 . นางสาว อรุณรัตน์  เอกธรรมโกวิท
9653 . นางสาว อัมพวัน  สังสุทธิ
9654 . นาย เอกภพ  สิทธิวรรณธนะ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
9655 . นางสาว จิราณี  พรมประดิษฐ
9656 . นางสาว ชมพูนุท  การสมโชค
9657 . นางสาว เพ็ญพรรณ  บุญเดิม
9658 . นางสาว ภัณฑิรา  รามสูต
9659 . นางสาว วนิดา  งามศรีวิเศษ
9660 . นาย อาทิตย์  อินธาระ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
9661 . นางสาว กชนิภา  วิจะระณะ
9662 . นาย คเณศ  กังวานสุรไกร
9663 . นางสาว จิรวรรณ  สอาดศรี
9664 . นาย ชาคร  ชุณหศาสตร์
9665 . นาย เชาวเรส  บุณยพานิช
9666 . นางสาว ณัฐพร  ศรีวัฒนาพรกุล
9667 . นางสาว รุ่งนภา  เตรียมอ้าย
9668 . นาย วรพงศ์  วรขจิต
9669 . นาย สมิทธิ  ชูชัยวัฒนา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
9670 . นางสาว กรกมล  ชาติสมบัติกุล
9671 . นางสาว กิตติยา  เพ็ชรส้ม
9672 . นางสาว คณิตา  เชื้อชิล
9673 . นาย จารุวัตร  หิรัญพันธุ์ทิพย์
9674 . นางสาว ชนิศา  โรจนสกุล
9675 . นาย ชวิน  พวงพิมลกิจ
9676 . นาย ชาญวิทย์  บังอร
9677 . นางสาว ชุมพูนุท  ปิติ
9678 . นางสาว ฐิตินันท์  ปัญจวงศ์
9679 . นางสาว ฐิติพร  ปฏิญาณสัจ
9680 . นางสาว ณัฎฐา  ธิติปรีชา
9681 . นางสาว ณัฏฐิกา  วิทยานันท์
9682 . นาย ณัฐพงศ์  ม่วงเมืองมงคล
9683 . นางสาว ณัฐพร  เสรีเสถียรทรัพย์
9684 . นาย ธีระศักดิ์  รัตนะ
9685 . นางสาว บัวทอง  โศภาสวนีย์
9686 . นางสาว ปฏิญญา  รัตนกุณฑลทิพย์
9687 . นาย ปริวัตร  เปลี่ยนศิริ
9688 . นางสาว พัชราภรณ์  ภู่พงษ์
9689 . นางสาว พัชรินทร์  นาคพิณ
9690 . นางสาว พิชญา  ขวัญปัญญา
9691 . นาย พีรณัฐ  ธิบดี
9692 . นางสาว ภาณินนุช  สุวรรณฤกษ์
9693 . นางสาว มนัญชยา  โฉมประเสริฐ
9694 . นางสาว รนิษฐา  นวลแก้ว
9695 . นางสาว ลินดา  น้ำทิพย์ทองคำ
9696 . นาย วรท  จุลภักดิ์
9697 . นางสาว วรลักษณ์  ไวยปิติ
9698 . นางสาว วิภารัตน์  รัศมีเกียรติศักดิ์
9699 . นางสาว วีณา  ใจดี
9700 . นาย วีรชัย  เครือคำอ้าย
9701 . นาย วีรภัทร์  โชคทิพย์อมรชัย
9702 . นางสาว ศรัณยา  จิรวิบูลย์สิน
9703 . นาย สุพจน์  เขียวฉะอ้อน
9704 . นางสาว เสาวรัตน์  กิตติถิรวัฒน์
9705 . นางสาว อรุณ  สว่าง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
9706 . นางสาว กัตติกา  ชำนิประศาสน์
9707 . นางสาว ขวัญฤทัย  อึ่งฮวบ
9708 . นางสาว จินดานุช  คุณานันทกิจ
9709 . นาย ณัฐวุฒิ  ขุนเจริญ
9710 . นางสาว บุญธิดา  กลิ่นมาลัย
9711 . นางสาว พรรวดี  สินธุพิสุทธิ์
9712 . นางสาว วราพร  อัศวศรีโยธิน
9713 . นางสาว สมพร  ลีประวัติ
9714 . นางสาว สุภิญญา  พงษ์โสภา
9715 . นาย อภิบาล  วิบูลย์วนิช
9716 . นางสาว อรรัมภา  บุญส่งประเสริฐ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
9717 . นาย กิตติคุณ  เจริญวงศ์
9718 . นางสาว กิตติพร  ดลอารมย์
9719 . นางสาว กุลนภา  ชนะชมภู
9720 . นางสาว จรูญรัตน์  โควะวินทวีวัฒน์
9721 . นางสาว จุฑามาส  แยบดี
9722 . นางสาว ชัญญา  ปัญญายงค์
9723 . นางสาว ญาณิดา  โชติพงศ์กุล
9724 . นางสาว ดวงทิพย์  สินธทียากร
9725 . นางสาว ธนธรณ์  วิวัฒนชัยเศรษฐ์
9726 . นาย ธนภัทร  ฐิติพลาธิป
9727 . นางสาว นริศรา  นาคสู่สุข
9728 . นางสาว นวพร  ศยามล
9729 . นางสาว นันธีระพร  เองไพบูลย์
9730 . นางสาว นิศาชล  โม้เม้า
9731 . นาย บวร  วีระวัฒนานันท์
9732 . นาย เบญจพล  เนียรนาทสกุล
9733 . นาย ปรัชพล  ชั้วเจริญ
9734 . นางสาว พรพจนา  ประโยชน์เจริญผล
9735 . นาย มนตรี  จันทร์ศรี
9736 . นางสาว มรรษสิณีช์  สวัสดี
9737 . นางสาว มินตรา  รุ่งเรือง
9738 . นางสาว รัชนี  อิ่มอร่าม
9739 . นางสาว รุ่งกานต์  ฤทธิธรรมกุล
9740 . นาย วรงค์  วิลาสสกุลเกียรติ
9741 . นางสาว วรรณวลัย  ศิริยศ
9742 . นางสาว วัชรานันท์  รัตนกุสุมภ์
9743 . นาย วิทวัส  อนันต์พรพิมล
9744 . นาย วีรพล  คนคล่อง
9745 . นางสาว ศดานันท์  จิรพงศากูร
9746 . นาย ศรายุทธ  โฆษภัทรพิมพ์
9747 . นาย สารัช  จินจาคาม
9748 . นางสาว สุกัญญา  ทรัพย์สิน
9749 . นางสาว สุธิดา  เปล่งแสง
9750 . นาย สุรัตน์  หัฏฐคุณ
9751 . นาย อรรถสิทธิ์  ตันสุวรรณ์
9752 . นางสาว อลิษา  วุฒิสุวรรณวัฒน์
9753 . นางสาว อัจจิมา  อรุณงามแสง
9754 . นางสาว อัญชวี  ลี้ประเสริฐ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
9755 . นางสาว จิติพร  ศิริพงษ์
9756 . นางสาว ชฎาพร  เชยพุดซา
9757 . นางสาว ชนัญญา  ปฐมสาคร
9758 . นาย ชายฉัตร  มุษะนะ
9759 . นาย ฐัฐฐิกร  มากบุญ
9760 . นาย เติมศักดิ์  ขัตติยะ
9761 . นางสาว นลินี  พรหมสาขา ณ สกลนคร
9762 . นาย นาวิน  บุญเสนันท์
9763 . นาย เนตรชนก  สุวพาณิชย์
9764 . นางสาว ปัญจพร  ฉัตรสุวรรณ
9765 . นางสาว ปิยดา  สังข์ขาว
9766 . นางสาว พรทิพย์  ดวงทิพย์เนตร
9767 . นางสาว พิรฎา  ทองประเสริฐ
9768 . นางสาว พิรยา  เอมสวาท
9769 . นาย รัญชน์  ซาวัน
9770 . นาย วงศ์นรินทร์  รักษ์พงศ์อนันต์
9771 . นาย สาวิตร  จำรูญ
9772 . นางสาว สุพัตรา  วงษ์รัตนะ
9773 . นางสาว สุภาวดี  อ่วมจันทร์
9774 . นาย อนันตชัย  จารดี
9775 . นางสาว อัชฌาพร  ทับทิมไทย
9776 . นางสาว อัญชัน  หงส์พรรคมนุญ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
9777 . นางสาว ขนิษฐา  คล้ายสมจิตต์
9778 . นางสาว จิตติมา  สุริยะไชยากร
9779 . นางสาว จุฑาภรณ์  สิริกาญจนรัชต์
9780 . นางสาว จุไรรัตน์  สินกลาง
9781 . นางสาว ชนัทนันท์  ปึกขาว
9782 . นางสาว ณัชญา  สมจิตร
9783 . นางสาว ณัฐติยา  สี่พร
9784 . นางสาว ทิพย์สุคนธ์  ทิพย์เนตร
9785 . นาย ธนะเทพ  แก้วบุญมี
9786 . นางสาว ธัญญมน  สุนทรมณฑล
9787 . นาย นราพันธ์  บรรจงแก้ว
9788 . นางสาว บุณฑริก  สินพัฒนานนท์
9789 . นางสาว บุษรา  พานิชภักดี
9790 . นางสาว ปชาบดี  ปุ่มสีดา
9791 . นางสาว ปิยะนุช  จำเริญ
9792 . นางสาว ปิยะนุช  บุญยัง
9793 . นาย โพธิรัตน์  ประกอบผล
9794 . นาย ภมรฉัตร  ชื่นอารมณ์
9795 . นางสาว ภริตา  หนูนอง
9796 . นางสาว ภวิตา  ภูธนทรัพย์
9797 . นางสาว ภัทราวรรณ  จูฑะพันธุ์
9798 . นาย ยุทธนา  สีอร่ามรุ่งเรือง
9799 . นาย เรวัตร  หินอ่อน
9800 . นางสาว วัญญา  สังขโพธิ์
9801 . นางสาว วารี  พูนสิทธิศักดิ์
9802 . นาย วีรศักดิ์  นิยมาภา
9803 . นางสาว สิริยุพา  พัชรนิรันดร์
9804 . นางสาว สุดาพร  จันทร์เจริญสม
9805 . นาย สุเมธ  ปรีชาศิลป์
9806 . นางสาว สุวิมล  คงสมทอง
9807 . นางสาว หัสยา  แสงเพชร
9808 . นางสาว อุทัยรัตน์  สุนทรประสาสน์
9809 . นางสาว อุษณีย์  ซาพวง
9810 . นาย เอกพงษ์  อู่ทอง
9811 . ว่าง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
9812 . นางสาว กณที  อุก
9813 . นางสาว กรวิกา  ธารประสิทธิ์
9814 . นาย จารุพงษ์  ตู้ดำ
9815 . นาย จิรวัฒน์  จันทร์พาณิชย์
9816 . นางสาว ชวิศา  วงศ์ไกรศรี
9817 . นาย ชัชรินทร์  พรหมรัตนพงษ์
9818 . นาย ชานนท์  ภัทรจารี
9819 . นาย ซาเรือน  ฮุน
9820 . นางสาว ฐิรวดี  เครือชะเอม
9821 . นาย ณัฐชนน  ธนศิโรรัตน์
9822 . นาย ดนัทธ์  โพธิ์สา
9823 . นางสาว ทัศนพร  กิมวังตะโก
9824 . นางสาว ธนัชชา  ตรีรัตน์
9825 . นาย ธรรมชาติ  จำเนียร
9826 . นาย ธิติ  ด่านกิตติไกรลาศ
9827 . นาย นที  วันแรก
9828 . นาย นพพล  คงแก้ว
9829 . นาย นพพล  อึ้งอัมพร
9830 . นางสาว ปรัชญานีย์  มะหัด
9831 . นางสาว ปรางทิพย์  อัศวมณี
9832 . นาย พงศ์พิพัฒน์  เมนะพันธุ์
9833 . นาย พรธีระ  มีประเสริฐสกุล
9834 . นางสาว พัชรา  กัทต้า
9835 . นาย พิศณุ  มิ่งสุข
9836 . นางสาว มรกต  ทองศรีพงศ์
9837 . นางสาว รัชนก  คุ้มบ้าน
9838 . นางสาว รัชนีกร  แซ่ลิ้ม
9839 . นาย ฤทธิชัย  บรรลุฤทธิพร
9840 . นางสาว ลดาวัลย์  วชิรเมฆากุล
9841 . นางสาว ลภาภัทร  ใยบัวเทศ
9842 . นาย ลัชชา  สิริสมโภช
9843 . นางสาว วริยา  วิริยะกุล
9844 . นางสาว วิรงรอง  พรศุภางค์
9845 . นาย ศรรัตน์  ปิติพานิช
9846 . นาย สิธยะ  ปัญญาประทีป
9847 . นางสาว สุรางคนา  ทาแก้ว
9848 . นางสาว เสาวลักษณ์  ไอยสูรย์
9849 . นางสาว โสรัจจา  จันทร์ศรีสุคต
9850 . นาย อภิชล  จันทร์สูงเนิน
9851 . นางสาว อัมพิกา  มณีวัฒน์
9852 . นาย อานนท์  ประเสริฐ
9853 . นาย เอกลักษณ์  เกื้อหนุน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
9854 . นางสาว กรวิภา  วรรณแสวง
9855 . นางสาว กรองแก้ว  ลาภหลาย
9856 . นาย ฐาปนันท์  ฟักอังกูร
9857 . นาย ทัตเทพ  ทองอำภา
9858 . นางสาว นุชจรินทร์  วัธนวาทิน
9859 . นางสาว บุศรินทร์  สุทธิพรเมธา
9860 . นาย ปฐมะ  ตั้งประดิษฐ์
9861 . นางสาว ปนัดดา  วิไลรัตน์
9862 . นางสาว พิมพ์มาศ  แต้สุจิ
9863 . นางสาว เพ็ญธิดา  เกิดสวัสดิ์
9864 . นาย ภาณุมาศ  สารพันธ์
9865 . นางสาว รสสุคนธ์  วิศรุตมัย
9866 . นางสาว ลดาวัลย์  องค์ศิริกุล
9867 . นาย ลัทธพล  พันธ์แดง
9868 . นางสาว วันทนีย์  อารีรอบ
9869 . นาย วิเชียร  จั่นจำรูญ
9870 . นาย สุเชาวน์  ชมภูพงษ์
9871 . นางสาว อรุณโรจน์  อุดมผล
9872 . นางสาว อิศรา  ติยะสุขสวัสดิ์
9873 . นาย โอภาส  ตันติโกวิทย์