กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปีพุทธศักราช 2552

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2552
วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2552
 
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. ขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตผ่าน https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire และพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด เพื่อตรวจสอบในวันซ้อม
"ขออภัย.....เนื่องจากระบบขัดข้อง กรุณาเข้าสู่ระบบและบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 3-26 กรกฎาคม 2552" (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนฯ)
2. นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และวิทยาลัยพยาบาล ไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร  จะใช้วิธีโอนเงินค่าประกันของเสียหายเป็นค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร
ยกเว้น วิทยาลัยการชลประทาน นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ชำระเงินคนละ 600 บาท โดย download แบบฟอร์มชำระเงินและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - 10 กรกฎาคม 2552 เท่านั้น
3. นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย โครงการภาคพิเศษ ได้แก่ โครงการคณิตศาสตร์ศึกษา , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBEลพบุรี) , รัฐศาสตร์(กพส.) , วิศวกรรมการบินและอวกาศ , เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม , บริหารการเงิน , บริหารธุรกิจ(Ex-MBA) , บริหารธุรกิจ(MBAสุพรรณบุรี) , บริหารธุรกิจ(MBAภาคค่ำ) , บริหารธุรกิจ(MBAสกลนคร) , บัญชีมหาบัณฑิต , เทคโนโลยีน้ำตาล โครงการจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ตามจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   
 

วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่  และสถานที่ซ้อมย่อยของแต่ละคณะ

(วันซ้อมย่อยเริ่ม  08.00 น. แต่งกายสุภาพ)    
  กลุ่มที่ 1 ซ้อมใหญ่ 25 ก.ค. 52 เวลา 08.30-12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น. (รับจริง 28 กรกฎาคม 2552)
  คณะ วันซ้อมย่อย สถานที่ซ้อมย่อย
1

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
(รวม
MBA สกลนคร)

18-19 ก.ค. 52  วิทยาเขตสกลนคร
2  คณะมนุษยศาสตร์ 18 ก.ค. 52  ศูนย์เรียนรวม 3 ชั้นล่าง
3  โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สกลนคร 18-19 ก.ค. 52  วิทยาเขตสกลนคร
4  คณะบริหารธุรกิจ 18 ก.ค. 52  หอประชุมใหญ่
5  คณะศึกษาศาสตร์
 รวมหลักสูตรและการสอน (สกลนคร) ,
 อาชีวศึกษา (สกลนคร)
18 ก.ค. 52  ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
6  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 18-19 ก.ค. 52  วิทยาเขตสกลนคร
7  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 18-19 ก.ค. 52  วิทยาเขตสกลนคร

 

  กลุ่มที่ 2 ซ้อมใหญ่ 25 ก.ค. 52 เวลา 13.30-17.30 น. ตั้งแถว 12.00 น. (รับจริง 29 กรกฎาคม 2552)
  คณะ วันซ้อมย่อย สถานที่ซ้อมย่อย
1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 ก.ค. 52  คณะวิศวกรรมศาสตร์
2  วิทยาลัยการชลประทาน 18 ก.ค. 52  คณะวิศวกรรมศาสตร์
3  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 19-ก.ค.-52  อาคาร 13  พลศึกษา ศรีราชา
4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 18 ก.ค. 52  อาคาร 13  พลศึกษา ศรีราชา
5  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 19 ก.ค. 52  อาคาร 9  ห้อง 9302 ศรีราชา 
6  คณะวิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 52  อาคาร 13  พลศึกษา ศรีราชา

 

  กลุ่มที่ 3 ซ้อมใหญ่ 26 ก.ค. 52 เวลา 08.30-12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น. (รับจริง 30 กรกฎาคม 2552)
  คณะ วันซ้อมย่อย สถานที่ซ้อมย่อย
1  โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา 19 ก.ค. 52  ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
   (รวมวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม)    
2  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 19 ก.ค. 52  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
3  คณะสังคมศาสตร์ 19 ก.ค. 52  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชั้นล่าง
4  คณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.ค. 52  อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
5  คณะประมง 19 ก.ค. 52  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ 
6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 19 ก.ค. 52  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
7  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 19 ก.ค. 52  อาคาร 13  พลศึกษา ศรีราชา
8  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ก.ค. 52  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  อาคาร 2 
9  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 ก.ค. 52  คณะสัตวแพทยศาสตร์  บางเขน
10  คณะวนศาสตร์ 19 ก.ค. 52  คณะวนศาสตร์

 

  กลุ่มที่ 4 ซ้อมใหญ่ 26 ก.ค. 52 เวลา 13.30-17.30 น. ตั้งแถว 12.00 น. (รับจริง 31 กรกฎาคม 2552)
  คณะ วันซ้อมย่อย สถานที่ซ้อมย่อย
1  คณะเกษตร 19 ก.ค. 52  ตึกคณะเกษตร
2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 19 ก.ค. 52  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  (อาคาร 9)
3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 52  ห้องคอนเวนชั่น  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
4  คณะเศรษฐศาสตร์ 19 ก.ค. 52  อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
5  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19 ก.ค. 52  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 19 ก.ค. 52  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชั้นบน
7  คณะเกษตร กำแพงแสน             25 ก.ค. 52  ห้องคอนเวนชั่น  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
8  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 25 ก.ค. 52  ห้องนนทรี  กองกิจการนิสิต  กำแพงแสน
9  โครงการการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  19 ก.ค. 52  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ชั้นบน
   สุพรรณบุรี    
10  โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สุพรรณบุรี 19 ก.ค. 52  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ชั้นบน

 

 
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดขบวนอย่างครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนกำหนด  โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
2. การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามเวลาอย่างเคร่งครัด รายละเอียดให้เป็นไปตามกำหนดการ
   
3. ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมจะต้องนำบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการมาด้วยทุกครั้ง
   
4. การแต่งกาย
    วันซ้อมย่อย  บัณฑิตปริญญาตรีหญิง มหาบัณฑิตหญิง ดุษฎีบัณฑิตหญิง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกง   สวมรองเท้าหุ้มส้น บัณฑิตปริญญาตรีชาย มหาบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น
    วันซ้อมใหญ่  บัณฑิตปริญญาตรีหญิงแต่งกายชุดนิสิต มหาบัณฑิตหญิง ดุษฎีบัณฑิตหญิง บัณฑิตปริญญาตรีชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชายแต่งกายสุภาพ กับจะต้องนำครุยและหมวกวิทยฐานะมาด้วย
    วันพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องสวมครุยและหมวกวิทยฐานะ  โดยแถบสีและพู่ประดับครุยและหมวกให้เป็นไปตามสีของคณะ ชายครุยวิทยฐานะจะต้องอยู่สูงกว่าพื้น 1 ฟุต พอดีเมื่อยืนตรง เพื่อความเรียบร้อยงามตาของขบวน ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น ต่างหู แหวน กำไล นาฬิกา ฯลฯ   ไม่ติดดอกไม้หรือเครื่องประดับใดๆบนครุยวิทยฐานะ ยกเว้นเหรียญเกียรตินิยม ให้ประดับบริเวณหน้าอกด้านซ้าย 
     
  • บัณฑิตหญิง สวมชุดนิสิต กระโปรงสีกรมท่า ติดกระดุมคอเสื้อ มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตหญิง แต่งชุดสุภาพ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีเข้มแต่ไม่ควรเป็นสีดำ กระโปรงไม่ยาวกว่าครุยวิทยฐานะและไม่สั้นเกินไป สวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย พื้นยางหรือพื้นหนัง  ไม่มีโลหะที่พื้นและส้นรองเท้า 
  • บัณฑิตชาย ไว้ผมสั้น ทรงผมเรียบร้อย ไม่ไว้หนวดและเครา สวมชุดสากลสีเข้ม (กรมท่า) แต่ไม่ควรเป็นสีดำ ไม่มีลวดลาย เนคไทด์สีพื้นเข้ม ไม่มีลวดลาย  สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย พื้นยางหรือพื้นหนังที่ไม่ตอกเกือกม้าหรือโลหะ
  • ผู้ที่เป็นข้าราชการ อาจใช้เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบของข้าราชการ ทหาร ตำรวจได้
   
5. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  บัณฑิตจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการฝึกซ้อมโดยแสดงบัตรประจำตัวที่ติดรูปถ่ายของตน ซึ่งส่วนราชการออกให้ และบัตรรับรองการฝึกซ้อม ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนออกให้ ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวและบัตรรับรองตามนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   
6. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ถ้าผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมาไม่ทันรายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถูกคัดชื่อออก และไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   
7. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องไม่นำหรือพกพาสิ่งของต่อไปนี้ ได้แก่ อาวุธทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว มีดพก วัตถุใดๆที่อาจก่ออันตรายเข้าไปในห้องพิธี หากตรวจพบจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธี โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
   
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล : ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 ก.ค. 2552

  Registrar.ku.ac.th - developed by Office of the Registrar Kasetsart University, Bangkok Thailand.
Information in this document is subject to change without notice.
  พัฒนาโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน