คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2644 . นาย วัชชิระ  วิจิตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
2645 . นาย ชัชวาล  สุวรไตร
2646 . นาย เดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2647 . นาย พนมกร  ชาติไทย
2648 . นางสาว พัชฎาพรรณ  ไวยวรณ์
2649 . นาย โยธิน  สำราญดี
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง
2650 . นาย ชาญชัย  พิมพ์มีลาย
2651 . นาย ธวัชชัย  ปามี
2652 . นาย ปรีดี  ลาติ
2653 . นางสาว หทัยชนก  ทิพย์ตำแย
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2654 . นางสาว กชพรรณ  แสนสิงห์
2655 . นางสาว กนกวรรณ  คณะโจทย์
2656 . นางสาว กนกวรรณ  สุวรรณรงค์
2657 . นางสาว กรกนก  เชื้อตากวัก
2658 . นางสาว กลอยใจ  กลิ่งกล้า
2659 . นางสาว กิ่งกาญจน์  เรชิวงค์
2660 . นาย คธา  บุญศิลป์
2661 . นาย คมศิลป์  เคนน้อย
2662 . นางสาว จำรอน  สุวรรณทิพย์
2663 . นางสาว จิตราพร  กรมแสง
2664 . นางสาว จิราภรณ์  แสนมณี
2665 . นางสาว จุฑาทิพย์  มะลาหอม
2666 . นางสาว จุฑาภรณ์  แสนสุทธิ์
2667 . นางสาว จุติรัตน์  บุศยเพศ
2668 . นางสาว ชมพูนุช  ชนะเคน
2669 . นาย ณัฐชัย  แสงเพียงจันทร์
2670 . นางสาว ดวงพร  เพ็ชร์พูลมา
2671 . นาย ดำรง  พลตะคุ
2672 . นางสาว ทศพร  คำก้อน
2673 . นางสาว เทพศิริ  สาธารณะ
2674 . นางสาว นุภาพร  ดรประชุม
2675 . นางสาว บุผารัตน์  สำรวย
2676 . นาย ปกานต์  วรรณโกวิท
2677 . นางสาว ปนัดดา  ยาศิริ
2678 . นางสาว ประภาพร  ซองทุมมินทร์
2679 . นางสาว ประภาพร  นาสามลาด
2680 . นางสาว ปัณฑารีย์  ศรีชาติ
2681 . นางสาว พนิดา  ตรีรัตน์
2682 . นางสาว พนิตนันท์  สุธาวา
2683 . นางสาว พัชราภรณ์  ดีรักษา
2684 . นาย พิชญ  ผ่องสวัสดิ์
2685 . นางสาว พิลาพรรณ์  ซ้ายบุรี
2686 . นาย พีรพล  วงศ์ศรีเทพ
2687 . นาย พีระพัฒน์  สายสมุด
2688 . นางสาว เพ็ญพักตร์  หลักคำ
2689 . นางสาว ไพรมณี  วงค์กระโซ่
2690 . นาย ไพสาร  กุตัน
2691 . นางสาว ภัทราวรรณ  ภูคงน้ำ
2692 . นางสาว มณทิชา  วงศ์กาฬสินธุ์
2693 . นางสาว มณทิวา  รินทรักษ์
2694 . นาย มรุตพงษ์  สีสงค์
2695 . นางสาว ยุพาพร  สร้อยไข
2696 . นางสาว ยุภานันท์  ศิลาคำ
2697 . นาย รชต  สงวนศักดิ์
2698 . นางสาว รัตนา  หอมอ่อน
2699 . นางสาว ราวดี  อ่อนคำหล้า
2700 . นางสาว วัลยา  ถนัดทาง
2701 . นาย เวชพิสิฐ  บุญมาก
2702 . นาย ศิวชาติ  นาถาดทอง
2703 . นาย ศุภกิจ  แดงประเสริฐ
2704 . นาย ศุภโชค  แก่นเสน
2705 . นางสาว สมทิพย์  กองวงษา
2706 . นางสาว สุชาดา  โปร่งอากาศ
2707 . นางสาว สุทธามาศ  เทอำรุง
2708 . นางสาว อนิสา  วรรณรี
2709 . นาย อนุชา  บุบผา
2710 . นาย อนุชิต  มีชัย
2711 . นาย อภิรักษ์  สิทธิหงษ์
2712 . นางสาว อมรรัตน์  สีหะปัญโย
2713 . นางสาว อรุณโรจน์  เฉลิมสิน
2714 . นางสาว อัจฉริยา  เพชรดี
2715 . นาย อาทิตย์  จำปาทอง
2716 . นาย อุกฤษฏ์  การุญ
2717 . นาย อุเทน  พิลาเทพ
2718 . นางสาว อุษา  นรินญา
2719 . นาย เอกภพ  บำรุงสิน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
2720 . นาย กิตติวัฒน์  ทิพวงษา
2721 . นาย เกียรติศักดิ์  โคกลือชา
2722 . นาย จักรกฤษ  จันทหาร
2723 . นาย จักรกฤษณ์  ทวยดี
2724 . นาย จักรพันธ์  อ๊อกตลาด
2725 . นาย จุติภพ  ปู่วัง
2726 . นางสาว ไฉไล  บุญสมบัติ
2727 . นาย ชาตรี  สีนวลแล
2728 . นาย ณัฐกิจ  ภูริฉาย
2729 . นาย ทิวทัศน์  วงศ์ทรรศนกุล
2730 . นาย ธนากรณ์  ทนคำดี
2731 . นาย ธีร์ยช  อินทะวงค์
2732 . นาย ธีระพล  อนุพันธ์
2733 . นาย นคร  ปาทา
2734 . นาย นวพล  เนาวนนท์
2735 . นาย ปฐมพงษ์  ภูพาที
2736 . นางสาว พรทิวา  กาญจนสุขเมฆิน
2737 . นาย พิชัย  ชัยเจริญชนะ
2738 . นาย เพชรสุพรรณ  โพธิพรม
2739 . นาย ไพรัตน์  ประครองพันธ์
2740 . นาย ภัทรพงษ์  ฉุนกล้า
2741 . นาย ภัทระ  พละรังสี
2742 . นาย ภาณุวัฒน์  ขันแข็ง
2743 . นาย ภานุพงษ์  มั่นคง
2744 . นาย มานะชัย  กลางนอก
2745 . นาย ยุรนันท์  นาเหนือ
2746 . นาย สรวุฒิ  ทัศนจำรูญ
2747 . นาย สิทธิชัย  พิลาสุข
2748 . นาย สุชาติ  จำปาเรือง
2749 . นาย หริรักษ์  รองคำ
2750 . นาย อนุสรณ์  ระงับพยัญ
2751 . นาย อรรถชัย  พิมสุตตะ
2752 . นาย อลงกรณ์  นาระวิน
2753 . นาย อาทิตย์  ใจคำ
2754 . นาย อาทิตย์  ราชมณี
2755 . นาย อาทิตย์  อินทร์โสม
2756 . นาย อุทัย  แก้วดี
2757 . นาย เอกลักษณ์  จันทาศรี
2758 . นาย เอกลักษณ์  อินทร์โนนเชือก
2759 . นาย เอกวิทย์  แสงสว่าง
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2760 . นางสาว กนกศร  ถิตย์รัศมี
2761 . นางสาว กิตติยาภรณ์  ศรีฮาด
2762 . นาย จตุรงค์  จารัตน์
2763 . นางสาว จรีย์พร  วิศรี
2764 . นาย ฉัตรชัย  สัพโส
2765 . นาย ชญานนท์  จันทนพรชัย
2766 . นางสาว ชนิดา  กุลสอนนาน
2767 . นางสาว ชไมพร  คันทะวุธ
2768 . นาย ฐนศักดิ์  รมราศรี
2769 . นาย ณัฐพล  จันทร์อินทร์
2770 . นาย ณัฐวุฒิ  ภูวอง
2771 . นาย ทรงกรช  ไชยคราม
2772 . นาย ทวีศักดิ์  ทองแสน
2773 . นาย ทศพร  ดวงลิดี
2774 . นาย ธีรพรรธน์  โมรา
2775 . นาย นพรัตน์  ไชยเพชร
2776 . นาย นราศักดิ์  กากะทุม
2777 . นางสาว นิจวรรณ  สนสุนันท์
2778 . นางสาว บุลันดา  ขันแก้ว
2779 . นาย ประกาศิต  ศรีประไหม
2780 . นาย ประสพโชค  ศรีสำราญ
2781 . นาย ปรีชา  ปัดถารัตน์
2782 . นาย ปิยศักดิ์  สุทธิประภา
2783 . นางสาว ปิยะนุช  พรหมหากุล
2784 . นาย พงษ์นรินทร์  วงโนนงิ้ว
2785 . นาย ภูวิศร์  กาญจนจันดา
2786 . นาย มนตรี  ศรฤทธิ์
2787 . นาย รังสรรค์  มังครุดร
2788 . นางสาว วนิดา  ภูทองเป้ง
2789 . นาย วรพจน์  สิงห์ศร
2790 . นาย วรวิทย์  ภารชมภู
2791 . นางสาว วัชราภรณ์  คัณทักษ์
2792 . นาย วัฒนา  ภูหงษ์แก้ว
2793 . นางสาว วัฒนาภรณ์  สมานชาติ
2794 . นาย วิชญ์วริน  เนตรรักษ์
2795 . นาย วิเชียร  มีศรี
2796 . นาย วิทยา  จันปุ่ม
2797 . นาย วิทวัทน์  เมาลี
2798 . นาย วุฒินันท์  วงษ์ศรีแก้ว
2799 . นาย วุฒิพงศ์  เชิงสะอาด
2800 . นาย สถิตย์  ปีมา
2801 . นางสาว สุชาดา  อินทร์สุข
2802 . นาย หนามเพชร  ไชยบัน
2803 . นาย องอาจ  ชมปากเกลี้ยง
2804 . นางสาว อภิชญา  มุลตรีบุตร
2805 . นางสาว อรอนงค์  ชวดเมืองปักษ์
2806 . นาย อาคม  ศรีราช
2807 . นาย อาทิตย์  ยมศรีเคน
2808 . นางสาว อาทิตยา  ทาระชัย
2809 . นาย อารียะ  เหลาสุวรรณ
2810 . นาย เอกชัย  เมืองโคตร
2811 . นาย เอกพล  เขจรไลย
2812 . นาย เอกพล  คงฉาย
2813 . นาย เอกลักษณ์  เซี่ยงฝ๋อง
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
2814 . นาย กฤษฎา  กลมอ่อน
2815 . นาย กฤษณะ  จันทร์แสน
2816 . นาย กิติศักดิ์  ราชสีเมือง
2817 . นาย คมเพ็ชร  ประตัง
2818 . นาย จินดา  พะคะนิยม
2819 . นาย จิระศักดิ์  ธุระแพง
2820 . นาย ณรงค์ชัย  พึ่งโพธิ์
2821 . นาย ดนุพล  ยางสมบัติ
2822 . นาย ธนากร  กมลสุข
2823 . นาย ธนาภูมิ  ดีชัยทน
2824 . นาย ธีรศักดิ์  ชุมแคล้ว
2825 . นาย นพพล  โพธิ์หอม
2826 . นาย นฤพนธ์  ดีพันธุ์
2827 . นางสาว นัฎฐาณี  ศรีจันทร์กาศ
2828 . นาย นิธิรัตน์  แสงทอง
2829 . นาย นิพนธ์  ธรรมวงษ์
2830 . นาย ประมุข  ลิ้มตระกูล
2831 . นาย ปรีชา  สระทอง
2832 . นางสาว ปวีณา  คนยืน
2833 . นาย พงษ์นที  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
2834 . นางสาว พัชรี  บุบผา
2835 . นางสาว พันธกานต์  นันทะผา
2836 . นาย ภูมิ  จ่ายอ๋อง
2837 . นาย ภูศิฏษ์  สุวรรณพันธ์
2838 . นาย เรืองฤทธิ์  อุทธา
2839 . นาย เลิศทิศ  ศรีเวชคำตา
2840 . นางสาว วรารัตน์  เซ็งแซ่
2841 . นาย วินิจย์  ไชยภักดี
2842 . นาย วิวัฒน์  บรรพตา
2843 . นาย ศักดิ์ดา  ป้องสุข
2844 . นาย ศักดิ์วิวัฒน์  มูลสาร
2845 . นาย ศิวะ  ขวาของ
2846 . นาย ศุภณัฐ  พุ่มมาลี
2847 . นาย สุรสันต์  จันทร์ชัย
2848 . นาย เสกสิทธิ์  แก้วสนิท
2849 . นาย อดุลย์  วรรณเขตร์
2850 . นาย อภิชาติ  วงษา
2851 . นางสาว อัญชลี  เพ็งแข