คณะมนุษยศาสตร์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
272 . นาย พัน  พงษ์ผล
273 . นาย สัญญา  เผ่าพืชพันธุ์
274 . นาย กฤตภาส  ทับทิมทอง
275 . นาย เฉลิมพล  โลหะมาตย์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
276 . นางสาว อัจฉรียา  วัชรายน
277 . นางสาว อาลียา  โยธาสมุทร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
278 . นางสาว จิน  ฮี ยู
279 . นางสาว ณัฐวรรณ  ชั่งใจ
280 . นางสาว นา วอน  จอน
281 . นางสาว พรรณษา  พลอยงาม
282 . นางสาว พาทินธิลักษณ์  ศิริชัย
283 . นางสาว วริศรา  โกรทินธาคม
284 . นางสาว สุนีรัตน์  วงศ์พานิช
285 . นางสาว กมลา  บัวศรีคำ
286 . นางสาว ฉัตรสุดา  คล้ำฉิม
287 . นางสาว ณิชยา  เกาะแก้ว
288 . นางสาว ปุณยนุช  เปลี่ยนสี
289 . นาย พรโชค  อู๋สมบูรณ์
290 . นาย ไพโรจน์  สุวรรณดี
291 . นางสาว ยอดขวัญ  แก้วเขียว
292 . นาง วัลภา  สมสุข
293 . นางสาว วิชุตา  ทองคำกัลยา
294 . นางสาว ศรีตลา  ศรีลานุช
295 . นางสาว ศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
296 . นางสาว ณิชาภา  เครือเอม
297 . นาย มนต์ชัย  เดชะพิพัฒน์สกุล
298 . นางสาว วรรษมน  เพียรเสมอ
299 . นางสาว หรินฟ้า  รองวิริยะพานิช
300 . นางสาว กาญจน์ชนก  อาภาโรจนกิจ
301 . นางสาว ธิดา  เกิดเต็มภูมิ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
302 . นางสาว จินต์จิรา  บุญชูตระกูล
303 . นางสาว จินตนา  บุญประสงค์
304 . นาง ฐิติพร  ผ่องสุวรรณ
305 . นางสาว ณัฐฬิญา  สำราญถิ่น
306 . นางสาว ทิพย์ธิดา  บุตรฉุย
307 . นางสาว ประภากมล  พลธี
308 . นางสาว มณีรัตน์  สุขะนินทร์
309 . นาย ศรุต  รอดเพชรไพร
310 . นางสาว กัญญ์ระพี  กิตติคุณาภรณ์
311 . นางสาว จิตราพร  มงคลเคหา
312 . นางสาว นรินทิพย์  เตียงตระการสุข
313 . นางสาว นันทิพร  ผดุงสกลกิจ
314 . นาย นิธิวุฒิ  จันทร์ไทย
315 . นาย นิศารักษ์  สัตย์เจริญ
316 . นางสาว พรพรรณ  วิริยะอักษรสกุล
317 . นางสาว พรวิภา  พูลสง่า
318 . นาย ภวศักร  โคตรประทุม
319 . นางสาว มยุรี  วิโนทัย
320 . นางสาว ฤภวัน  ตรงวัฒนานนท์
321 . นางสาว ฤาชุตา  แสนสวย
322 . นาย เลิศชาย  ตันวัฒนานนท์
323 . นางสาว ศิริพรรณ  เนตรสุวรรณ์
324 . นางสาว สลิล  มูสิกรังษี
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
325 . นาย จำลอง  วงษ์ยี่
326 . นาย ระพี  อุทีเพ็ญตระกูล
327 . นางสาว วรารัตน์  สุขวัจนี
328 . นาย อาทิตย์  ศรีจันทร์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
329 . นาย จักรี  ลิ่มบุตร
330 . นางสาว จารุภา  แม่บุญเรือน
331 . นางสาว สุภนิช  บุญเลิศเจริญศักดิ์
332 . นางสาว สุภลักษณ์  บุญเสนันท์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
333 . นางสาว ดนยา  สยามวาลา
334 . นางสาว พราภา  เขตชำนิ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
335 . นางสาว ชฎาณิศ  นามวงษ์
336 . นาย ไชยพิพรรธน์  มีจันทร์
337 . นางสาว สินีนาฎ  ภู่น้อย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
338 . นาย ธนา  เตมีรักษ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
339 . นางสาว ปัทมา  เจียรจรูญศรี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
340 . นางสาว ชุติมา  พรจินดารักษ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
341 . นางสาว ณัฐติกา  จีระอัมพร
342 . นางสาว นัยนา  เกริกเกียรติสิริ
343 . นางสาว มณีรัตน์  ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ
344 . นางสาว วราภรณ์  เกียรติพรพิเชฐ
345 . นางสาว วิราพร  กิตติพลากร
346 . นางสาว ศิรดา  บุญเสริม
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
347 . นาย ชาญวิทย์  เยาวฤทธา
348 . นางสาว พรประภา  จุลละจินดา
349 . นางสาว ภารดา  รอบพนาวิไล
350 . นางสาว วิภาดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
351 . นางสาว สุชยา  วาทะพุกกณะ
352 . นางสาว อรนิตย์  จิวโพธิ์เจริญ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
353 . นางสาว อารีรัตน์  น้ำใจดี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
354 . นางสาว พัทธมน  เพรียวพานิช
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
355 . นางสาว ชุติมา  ดีประสิทธิพงศ์
356 . นางสาว ปุณฑริก  ดีเจริญ
357 . นางสาว พิมพ์วีร์  ส่งวัฒนา
358 . นางสาว สาวิกา  วราภรณ์
359 . นางสาว เสริมศิริ  คงขาว
360 . นางสาว อังคณา  จีระนันตชัย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
361 . นางสาว พีรภัทร์  ศรีตุลา
362 . นางสาว ศนิชา  หวังโภคา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
363 . นาย ฤทธิศักดิ์  วงษ์วุฒิพงษ์
364 . นางสาว สิรยา  ชุมนุมพร
365 . นางสาว สิริพร  ลาภกาญจนพงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
366 . นางสาว กรรณิกา  ม่วงศรีจันทร์
367 . นางสาว ญาดา  จตุวัฒน์
368 . นางสาว เบญจวรรณ  วรกี
369 . นางสาว เบญญา  เล็บครุฑ
370 . นางสาว ปิยะรัตน์  เผงสวัสดิ์
371 . นางสาว เพ็ญประภา  เลิศวิเศษกุล
372 . นางสาว แพรวพรรณ  สุวรรณรัต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
373 . นางสาว กนกยุคล  วิประวิทย์
374 . นางสาว กานต์ชนก  ธีระแนว
375 . นางสาว กานติมา  ฉินปราการ
376 . นางสาว จุฑามาส  ลีลานันทวงศ์
377 . นาย ณัฐวุฒิ  อนันต์
378 . นางสาว ทักษิณา  พรพิทักษ์ชัยกุล
379 . นางสาว ธิชา  ไกรจริยานุสวัสดิ์
380 . นางสาว หรรษา  รุ่งกุลวงศ์
381 . นางสาว อนามิกา  จันทร์โสม
382 . นาย อัมรินทร์  อำมฤต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง
383 . นางสาว ณัฐสุดา  รับแสง
384 . นาย ธนัญญ์  พงษ์วิจิตร
385 . นางสาว นภัทร  พุทธสิมมา
386 . นางสาว นิดา  ลาภสมบัติศิริ
387 . นางสาว ลลิตา  ไชยบุญเรือง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับสอง
388 . นางสาว รวีศรี  รัตนคูสกุล
389 . นางสาว อิศริยา  ประเทืองสุข
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
390 . นาย คุรุศึกษา  ภารการ
391 . นาย จินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
392 . นางสาว ชฎาขวัญ  อรุณรัตน์
393 . นางสาว นวภัทร  สมานพันธ์
394 . นางสาว ปุณยนุช  เกตุรัตน์
395 . นาย วิศรุต  ทรัพย์เจริญ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) เกียรตินิยมอันดับสอง
396 . นาย ชาญภัสร์  ธีระศรี
397 . นางสาว พรทิพย์  คูหิรัญ
398 . นางสาว วัฒนาพร  เสริมวิชิตชัย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
399 . นางสาว จารุวรรณ  จรานุพงศ์
400 . นางสาว ภัทรา  แซ่ติง
401 . นางสาว วรรษมน  พิทักษ์กชกร
402 . นางสาว สุวิมล  สันติพิทักษ์
403 . นางสาว อัญชลี  แซ่ซี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับสอง
404 . นางสาว นันทิยา  รัตนบุรี
405 . นางสาว วารุพินทุ์  บุตรขัน
406 . นางสาว สมพร  ปริยชาตเกษร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
407 . นางสาว กมลชนก  ธรรมมิกะ
408 . นาย กฤตพล  วังภูสิต
409 . นางสาว กิตติมา  พุ่มซ้อน
410 . นางสาว เกศรินทร์  บัวคลี่
411 . นางสาว เจนจิรา  ครองสามสี
412 . นาย ดนัยวิชญ์  ปรีดานนท์
413 . นางสาว ธัญญลักษณ์  ครองบุญเรือง
414 . นางสาว นีรนาถ  เอี่ยมบุญช่วย
415 . ว่าที่ร้อยตรีหญิง นุชนาถ  สนามไชย
416 . นางสาว พลอยฉัตร  ถิรมงคล
417 . นางสาว ภัทร์ศยา  ฉาบกังวาล
418 . นางสาว เยาวภา  ดอกรัก
419 . นางสาว ลลิตา  ตั้งวุฒิชัยกุล
420 . นางสาว สราญรัตน์  ไว้เกียรติ
421 . นางสาว สุภารา  สุวานิช
422 . นางสาว เสาวลักษณ์  จ่นกลาง
423 . นางสาว โสมศิริ  กระต่ายทอง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง
424 . นางสาว ดวงธิดา  สูงรัง
425 . นางสาว รัศมี  สิทธิผล
426 . นางสาว ลลิสา  จิตต์รัตนพงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับสอง
427 . นางสาว ขวัญสุดา  พวงนุ่น
428 . นาย รณกร  ธรรมจิตต์
429 . นางสาว สิรทยา  จินดาพันธ์
430 . นางสาว สุรีย์ฉัตร  เอี่ยมสวรรค์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
431 . นางสาว จุฑาดา  ผลงาม
432 . นางสาว นิธิดา  สุรัตวิศิษฏ์
433 . นางสาว ปลายมาศ  จวงสอน
434 . นางสาว สรส  สันติวงศ์เดชา
435 . นางสาว เหมือนพิมพ์  จิรวิชา
436 . นางสาว อนรรฆวีร์  เกียรติวีระศักดิ์
437 . นางสาว อรจิรา  รัชนีภาค
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
438 . นางสาว ธันยพร  พันธ์บูรณะ
439 . นางสาว พรรณทิพย์  บำรุงเขต
440 . นางสาว พรสุดา  พรวัฒนกุล
441 . นางสาว อรชร  พัตฤาษี
442 . นางสาว อริยา  กวินเลิศวัฒนา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
443 . นาย พริษฐ์  จิรสุวรรณกุล
444 . นางสาว สริญญา  สาครวาสี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับสอง
445 . นางสาว ณัฎฐิณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
446 . นาย ธนพรรษ์  ยาท้วม
447 . นาย ไผท  ทัดศรี
448 . นางสาว พรทิพา  เอี่ยมแพร
449 . นาย ภาคภูมิ  ยินดี
450 . นางสาว ภาธินี  ศรัทธาธรรมกุล
451 . นางสาว รวีพร  ตรีรัตนชวลิต
452 . นางสาว วิดา  เบญจปัญญาวงศ์
453 . นาย สรศักดิ์  ทรงนภาวุฒิกุล
454 . นางสาว สิตา  พงษ์วิทยาวรงค์
455 . นางสาว สิริลภัส  กองตระการ
456 . นาย อรรถพงษ์  อัครศิระกุล
457 . นางสาว อรัญญา  จินตมุทธา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว)
458 . นางสาว กรวิภา  ธนสารหิรัญกนก
459 . นางสาว จามจุรี  มหาพล
460 . นางสาว ฐิติมา  เอกสรกุล
461 . นางสาว ณัฐินี  วุฒิวรรณ
462 . นางสาว ธัญพัฒน์  ชุ่มกมลธนัตย์
463 . นางสาว ธันยพร  ธรรมรักษ์
464 . นางสาว นวพร  ณ นคร
465 . นางสาว นันทรียา  ลีสุธรรมกุล
466 . นางสาว วราภรณ์  ประเสริฐสิทธิ์
467 . นางสาว ศรีสกุล  โพธิรัตน์
468 . นางสาว ศลิษา  ปั้นจาด
469 . นางสาว สุทธิณี  ม่วงใหม่
470 . นางสาว อมลิน  ไกรเสือ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
471 . นางสาว กษชา  ผาวันดี
472 . นางสาว กอบกาญจน์  สุวรรณ
473 . นาย คณิศร  ปูควนัช
474 . นางสาว ชนาทิพย์  คำวันดี
475 . นางสาว ชนุตา  โป๊ะเปี่ยมลาภ
476 . นางสาว ชมพูนุช  วงศ์สมศักดิ์
477 . นางสาว ชาโลม  เครือประสิทธิ์
478 . นางสาว ฑิฆัมพร  เลี้ยงอำนวย
479 . นางสาว ณัฐพร  โรจน์สัญญากุล
480 . นาย ดิเรกฤทธิ์  คชวงษ์
481 . นาย ตราชัย  วราวิริยะพงศ์
482 . นางสาว นัฏญาพร  อุดแคว
483 . นาย นิธิพนธ์  ประเสริฐสุข
484 . นางสาว พรรษา  ชูสกุล
485 . นางสาว พิมพ์รวี  ระย้าแก้ว
486 . นางสาว ภัทรรัตน์  มะโนทัย
487 . นางสาว ภูณิศา  ป้อสาย
488 . นางสาว รัตนาภรณ์  คลังศรี
489 . นางสาว รุจิเรข  รัศมีจาตุรงค์
490 . นางสาว วราภรณ์  ปันสน
491 . นางสาว วีรนุช  เกษมสู่บุญ
492 . นางสาว อรชุมาส  อยู่พัฒนา
493 . นางสาว อันธิกา  สง่ามั่งมูล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)
494 . นางสาว กิ่งนภา  คงยอดแก้ว
495 . นางสาว ณัจยา  นันทประดากร
496 . นาย ทศพร  โพธิ์ทอง
497 . นางสาว ทัศพร  ปิ่นเจริญ
498 . นาย พิมภาค  เพชรประดิษฐ์
499 . นาย ไพโรจน์  พึ่งเทียน
500 . นาย มนตรี  ช้างใหญ่
501 . นาย มาโนชญ์  จงกิติวิโรจน์
502 . นาย ยุทธศักดิ์  พลายภู่
503 . นาย ระพีพัฒน์  พงษ์ทรัพย์
504 . นาย รัฐโรจน์  พิศิษฐ์นรเดช
505 . นาย วรธรรม  เตรียมสันติภาพ
506 . นาย สรวิศ  สมบัติวรพัฒน์
507 . นางสาว สิริเพ็ญ  พฤฒิพิทักษ์
508 . นางสาว สุภัค  อัศวไชยวงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
509 . นางสาว จีรนาฏ  แปลกวงศ์
510 . นางสาว จุฑามาศ  สังข์อ่อง
511 . นาย จุติกรณ์  นิสสัย
512 . นางสาว ดารินทร์  สมนาค
513 . นาย ธนินท์ธร  แก้วศรี
514 . นางสาว ปวีณา  พึ่งจีน
515 . นางสาว พรชนก  ทัศนะ
516 . นาย พารณ  ยืนยง
517 . นาย พิเชษฐ์  วิลัยพฤกษ์
518 . นาย ภูมิพิพัฒน์  คล้ายทิม
519 . นาย มงคล  อิงคนินันท์
520 . นางสาว วรินทรา  ตั้งประกายโรจน์
521 . นาย วัชรพงศ์  กาญจนวรุตม์
522 . นาย วันมงคล  มังกรกฤตย์
523 . นางสาว ศศิกาญจน์  อ่อนเกตุพล
524 . นางสาว สุดารัตน์  เชยสกุล
525 . นาย สุทิน  หุนธนเสวี
526 . นาย อาทิตย์  ปิยสันติวงศ์
527 . นาย เอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
528 . นางสาว กมลรัตน์  วงษ์สนิท
529 . นาย กวิศ  นามเสนา
530 . นางสาว เกดนัดดา  ธรรมกิจ
531 . นางสาว ณัฐกานต์  ชัยธัชวาณิชย์
532 . นางสาว ดวงพร  โสวาปี
533 . นางสาว นิภาวรรณ  โพธิ์ปิ่น
534 . นางสาว นุชนาฎ  ธรรมถาวรเจริญ
535 . นาย ปกป้อง  ยงยุทธ
536 . นางสาว ปราณดา  ช่อพยอม
537 . นางสาว ปิยตา  วิทยกุล
538 . นางสาว พจนา  อดทน
539 . นางสาว พชรวรรณ  วงศ์ไชยสุวรรณ
540 . นาย พลาวัสถ์  หงษ์ประสงค์
541 . นาย พันเลิศ  ศรีสร้อย
542 . นางสาว ภัทรพร  เกษมวงศ์
543 . นาย ลลิตภัทร์  โภคินวงศ์
544 . นางสาว วัลภา  เลิศวัฒนาโกเมศ
545 . นางสาว วารุณี  กิจเครือ
546 . นาย วิศรุต  นพรัตน์
547 . นาย สุพจน์  ศรีกระจ่าง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
548 . นางสาว กานต์นรี  ไตรวิทยาคุณ
549 . นาย คมสันต์  กรณียสุทธิกุล
550 . นางสาว จิณหธาน์  ลีลาสวัสดิ์สุข
551 . นาย เดชบดินทร์  วงศ์ญาพรหม
552 . นางสาว ธนพรรณ  เอกเวชวิท
553 . นางสาว บุษกร  สุภัทท์นันทกุล
554 . นางสาว เบญจวรรณ  ฤกษ์สำราญ
555 . นางสาว ปภาพินท์  เดียวสุรินทร์
556 . นางสาว ปัญญดา  ยงยุทธ
557 . นางสาว พรศิริ  ขุนเดชสัมฤทธิ์
558 . นางสาว พัทธนันท์  จิตติไชยวงศ์
559 . นางสาว ศรินดา  สัมฤทธิ์ดี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
560 . นางสาว กณิกนันท์  ธรรมรมย์
561 . นางสาว กนกนภา  ศิริแสงเลิศ
562 . นางสาว ชีวรัตน์  พิริยาสัยสันติ
563 . นางสาว ณัชชา  สุทธิมูล
564 . นางสาว ทวิชุนันท์  ร่าหมาน
565 . นางสาว ปรียาภรณ์  โพธิ์ปลั่ง
566 . นางสาว ปวริศา  ตรีอัญชุลีธาร
567 . นางสาว ปิยวดี  อรุณถาวรวงศ์
568 . นางสาว พรทิพย์  ระบิลทศพร
569 . นาย พูนเพิ่ม  เชวงชินวงศ์
570 . นางสาว มณทกานต์  เจริญเปี่ยม
571 . นางสาว ระภิพร  เฟื่องสิริมงคล
572 . นางสาว วันวิสา  ผลประดิษฐ์
573 . นางสาว ศศิกมล  รัตนติกุล
574 . นาย อธิพัชร์  นิธิธรรมลักษณ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
575 . นางสาว กัญญารัตน์  ฉิมงาม
576 . นางสาว กานต์ธิดา  แก้วกาม
577 . นาย กิตติธัช  ไวโรจน์
578 . นางสาว ขจาริน  อิ่มสุวรรณ
579 . นางสาว จารุทรรศน์  พึ่งพิศ
580 . นางสาว จิระดี  สกุลส่องบุญศิริ
581 . นางสาว จุไรรัตน์  เทียนดำ
582 . นางสาว ชนกนันท์  มหาคงคา
583 . นาย ชนาธิป  จตุพรภิรมย์
584 . นางสาว ดวงพร  โสภณสุขสถิตย์
585 . นางสาว ทักษิณา  เต็งมณี
586 . นางสาว ธนารีย์  ปัญญายาม
587 . นางสาว นฤมล  สิทธิสุวรรณกุล
588 . นางสาว นิติยา  อู๋เจริญ
589 . นาย พชรพล  สิทธิ์พรสุวรรณ
590 . นางสาว พรรณภัค  มหาคงคา
591 . นางสาว พรหมธิดา  พงศ์พรหม
592 . นางสาว พันทิวา  เที่ยงสมพงษ์
593 . นางสาว พิมพ์ลักษณ์  ธรรมวานิช
594 . นางสาว พิมพ์วรา  ชัยมิตรเจริญ
595 . นางสาว ภรณี  ชคัตตรัยกุล
596 . นางสาว ภาสิณี  เพิ่มพันธุ์พงศ์
597 . นางสาว ยศวดี  สังข์สุข
598 . นางสาว รชฏ  จันพุ่ม
599 . นางสาว รัตติญา  เปียธัญญา
600 . นางสาว ลักษณา  จีนอ่อน
601 . นางสาว ลัลธริศา  ศรีชุ่มสิน
602 . นางสาว วนัสนันท์  นิลน้อย
603 . นางสาว วาสนา  มานะ
604 . นางสาว ศศธร  พงษ์บูรณกิจ
605 . นางสาว ศิญา  รัตนวราหะ
606 . นางสาว ศิรินดา  โต๊ะบู
607 . นางสาว ศิริวรรณ  ลิขิตเจริญธรรม
608 . นางสาว สุนทรี  ใจเอิบอิ่ม
609 . นางสาว สุวิมล  โยธารักษ์
610 . นาย อธิป  เจริญชัยสกุลสุข
611 . นางสาว อรวรรณ  หรรษานนท์
612 . นางสาว อรวรีย์  อินาวัง
613 . นางสาว อัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
614 . นาย อุดร  เอี่ยมอักษร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
615 . นางสาว กัลยา  วิชัยโย
616 . นางสาว เขมณัฏฐ์  ชวนประเสริฐกิจ
617 . นางสาว ครองขวัญ  จันทร์สุริยา
618 . นางสาว ชญานี  ศรีวันทนียกุล
619 . นางสาว ตระการตา  แสงย้อย
620 . นาย นิมิตร  เรืองทอง
621 . นางสาว พรพิมล  ศรีประยูร
622 . นางสาว พิมพ์ยกาญจน์  มหากลั่น
623 . นางสาว มนต์ตา  ดุลยาชีวะ
624 . นาย วิทวัส  พรสวัสดิ์
625 . นางสาว สุชาดา  ทับคง
626 . นางสาว สุธิดา  รัตนสมัย
627 . นางสาว อธิกมาศ  เจื้อยแจ้ว
628 . นางสาว อรวรรณ  เทียนธวัชกุล
629 . นางสาว อรอุมา  ตั้งจรูญ
630 . นางสาว อุบล  เลิศผดุงวิทย์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
631 . นางสาว กมลรัตน์  สินไชย
632 . นางสาว นนทพร  จูมแก้ว
633 . นางสาว ปัญจพร  สมสุข
634 . นาย ฟาโรห์  กูมุดา
635 . นางสาว มัตติกา  อินทร์ดำ
636 . นางสาว วรพร  อย่างธารา
637 . นางสาว สรัญญา  สวยลึก
638 . นางสาว สวรส  ตั้งดวงดี
639 . นางสาว สาลิณี  ทัดจันทร์
640 . นางสาว สุกัญญา  พินิจพันธ์
641 . นางสาว สุนันทินี  เสถียรพจน์
642 . นางสาว อโณทัย  วีระสินธุวุฒิ
643 . นางสาว อาทิมา  ดีเจริญ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
644 . นางสาว จิรารัตน์  กลิ่นประทุม
645 . นางสาว ชนนกานต์  ฮิลมี
646 . นางสาว ชนิกา  นันทวนิช
647 . นางสาว ชมพูนุท  ต่วนทัพ
648 . นางสาว ณัฐธิดา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
649 . นาย เดวิด  โวเกิล
650 . นาย ธนนท์  วิศาลศิริรักษ์
651 . นางสาว น้ำฝน  แสงเป๋า
652 . นางสาว นิรินธน์  ผลเจริญ
653 . นางสาว ปัทมพร  ศรีโหร
654 . นางสาว ปิยะทิพย์  พงษ์กิตติหล้า
655 . นาย พลประภัสร์  ปั้นสุขสวัสดิ์
656 . นาย พศทัต  แสงรุ่ง
657 . นาย พันธนภัทร  ผิวผ่อง
658 . นาย ภูชิต  ปิงสุทธิวงศ์
659 . นาย ภูวดล  ภวะวิจารณ์
660 . นางสาว เมย์วดี  เอื้ออำนวยวงศ์
661 . นางสาว รดารมย์  สุนากร
662 . นางสาว วรัญญา  ทวีสาร
663 . นาย วิชชุกร  สุริยะวงศ์ไพศาล
664 . นาย วิโรจน์  สุทธานุสนธิ์
665 . นางสาว ศศิมาภรณ์  วงศ์อภัย
666 . นางสาว ศิวิภรณ์  สถิรพันธุ์
667 . นางสาว สรารัตน์  ทัศนียกุล
668 . นางสาว สิริเนตร  สอนท้วม
669 . นางสาว สุชาดา  ปิยะลังกา
670 . นางสาว สุปราณี  เดชพลมาตย์
671 . นางสาว อัญญาดา  จิรนันท์วัฒนา
672 . นางสาว อาภาพันธุ์  กาญจนกันติกุล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
673 . นางสาว กัญญพัฒน์  พิริยฉัตรสิริ
674 . นางสาว การะเกด  ธูปทอง
675 . นางสาว กิติยา  เล็บขาว
676 . นางสาว จิตาพัชญ์  ไกรเลิศศุภรัฐ
677 . นางสาว จิรภา  บุรีสิริรัตน์
678 . นางสาว ดวงหทัย  ซื่อต่อศักดิ์
679 . นางสาว ธัญมน  วงษ์วรางกูร
680 . นางสาว พรสวรรค์  มณีปุระ
681 . นางสาว พิมพิดา  จันทร์เรือง
682 . นาย พุฒิเมธ  บัวลอย
683 . นางสาว เพ็ญพันธุ์  แก้วพิลารมย์
684 . นาย ภานุพันธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
685 . นางสาว เมธิณี  คงแนวดี
686 . นางสาว รัตนา  สาหลาด
687 . นางสาว รัตนาภรณ์  รักษ์ตัว
688 . นางสาว วรัญญา  พงษ์สิทธิถาวร
689 . นางสาว วิภานันท์  ทองสุกแก้ว
690 . นาย ศุภชัย  ธูปสุวรรณ
691 . นางสาว สรสิชา  หุ่นแก้ว
692 . นางสาว สุรีมาศ  ใจเสมอ
693 . นางสาว สุวนันญา  ด้วงผึ้ง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ)
694 . นางสาว กีรติ  แสงหิรัญ
695 . นางสาว เกศรารักษ์  โภชน์เจริญ
696 . นางสาว ฐิติมา  สิทธิธรรมโชติ
697 . นางสาว ณัฐวดี  ผลาเกส
698 . นางสาว ธีระพร  คำสว่าง
699 . นางสาว นฤมล  ปุริโส
700 . นางสาว แน่งน้อย  สวัสดิ์นำชัย
701 . นางสาว พรรษมนต์  โม่หะสิงห์
702 . นางสาว พิมพ์สิริ  บุษราคัมตระกูล
703 . นางสาว รัฐศิรินทร์  เบญจปัญญาวงศ์
704 . นางสาว วารุณี  กาญจนโภคิน
705 . นางสาว วิชชุดา  ไล้ปิตา
706 . นางสาว ศศิบุษย์  เอกภิรมย์พงษ์
707 . นางสาว อนุสรา  บุญมา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
708 . นางสาว กมลชนก  ลำใย
709 . นางสาว กมลทิพย์  ชินพันธุ์
710 . นาย ฉัตระพี  ชุมพาลี
711 . นางสาว ญาณิศา  วงษ์สิงห์
712 . นางสาว ณัฐพรรณ  พลแสน
713 . นางสาว ธนานุช  สงเกื้อ
714 . นาย นวัช  บูณะโอสถ
715 . นางสาว ปณิชา  ปานจันทร์
716 . นาย ปรัชญา  เฮงพระพรหม
717 . นาย พลพงศ์  นกน้อย
718 . นางสาว พลอยชมพู  ปัณทุราสัญญ์
719 . นางสาว พิชยดา  สุประดิษฐอาภรณ์
720 . นางสาว พินทุสร  ป้อมเปิ้น
721 . นางสาว พึ่งบุญ  โสตถิอำรุง
722 . นางสาว รสิตา  พจนะ
723 . นางสาว วรีรักษ์  ติ้นสกุล
724 . นางสาว ศยามล  กลั่นมาลี
725 . นางสาว ศิริวิไล  คชนาค
726 . นางสาว สุภาภรณ์  พันธ์ดี
727 . นาย อรรถพล  ธารรัตน์