คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4962 . นางสาว กุลธิดา  บงแก้ว
4963 . นางสาว ชนิดา  ธนะวิบูลย์ชัย
4964 . นางสาว ณิชกานด์  หงษ์สูง
4965 . นางสาว นวพรรณ  หงษ์ทอง
4966 . นางสาว นวลอนงค์  โพธิ์เย็น
4967 . นางสาว พนิดา  อรสุขศรี
4968 . นางสาว ละอองรุ้ง  ภคพงศ์พันธุ์
4969 . นางสาว ลัดดาวรรณ  รักราวี
4970 . นางสาว วราภรณ์  ขำศิริ
4971 . นาย อัสนัย  เจริญวโรดม
4972 . นาย ธนวัฒน์  หาญเรืองเกียรติ
4973 . นาย อรรถ  บู่แก้ว
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4974 . นางสาว จิรวรรณ  เลิศพนานนท์
4975 . นางสาว จุฑาเพชร  เพ็ชรแก้ว
4976 . นางสาว นิภาภรณ์  แพรัตนพรชัย
4977 . นางสาว ปฏิญญา  ลิ่มพิทักษ์
4978 . นางสาว ปาริชาติ  สุขีมิตร์
4979 . นางสาว ศิรินันท์  เสาร์ประโคน
4980 . นางสาว สุนิสา  เลาะมะ
4981 . นาย โองการ  แซ่ตั้ง
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4982 . นาย ตฤณ  นาคประเสริฐ
4983 . นางสาว นัยนา  นิลเพ็ชร์
4984 . นางสาว ปริยชนก  กำดวง
4985 . นางสาว ปิยะดา  วัชโรทยางกูร
4986 . นางสาว พรทิพย์  ฐิติพรวัฒนกุล
4987 . นางสาว รุจิรา  เพ็งเรือง
4988 . นางสาว วรุณศิริ  พรพจน์ธนมาศ
4989 . นางสาว ศศิกานต์  ผาสุข
4990 . นางสาว สุกัญญา  อาจองค์
4991 . นาย ธัญ  ธารีรัชต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4992 . นางสาว พัทราพรรณ  วิบูลย์
4993 . นางสาว สุมาลี  ลาภประเสริฐนิยม
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4994 . นางสาว กานดา  แดงพิพัฒน์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4995 . นางสาว กฤตยา  ทับทิม
4996 . นางสาว กิตติมา  ปิ่นพงค์
4997 . นางสาว ธีรวรรณ  เหมทานนท์
4998 . นางสาว ปายภัทร  ศิริพรหมพิทักษ์
4999 . นางสาว พรภิไล  ใสสะอาด
5000 . นางสาว วรรณวิมล  สุนทรธรรม
5001 . นางสาว วริยา  ศรีสง่า
5002 . นางสาว สายฝน  สราญนาส
5003 . นางสาว เสมอมาศ  แดงรัศมี
5004 . นางสาว กนกวรรณ  วงศ์รัตน์กตัญญู
5005 . นางสาว ชุติมา  คำแสง
5006 . นางสาว ธันยารัตน์  ศรัทธาธรรม
5007 . นาย ธีรภัทร  มาลัยพันธ์
5008 . นางสาว นภาภรณ์  พันธ์อยู่
5009 . นางสาว ฤติยา  เดชะชาติ
5010 . นางสาว วรารักษ์  พืชพันธ์
5011 . นางสาว ศรีนรินทร์  วัจนาคมกุล
5012 . นางสาว ศิริทิพย์  ชอบชูผล
5013 . นางสาว สิริเพ็ญ  ลักษณสมพงษ์
5014 . นางสาว สุณิดา  มาศปกรณ์
5015 . นางสาว สุภาวดี  เส็งสิน
5016 . นางสาว อารียา  เจริญภูมี
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง
5017 . นางสาว จริยา  สืบสอน
5018 . นางสาว จิราวรรณ  เอียดทองใส
5019 . นางสาว ทับทิม  เวียงชัยภูมิ
5020 . นางสาว นุชทิรา  เม่งพัด
5021 . นางสาว พรภัทร  วนาไพศาล
5022 . นางสาว พัชรี  ซิวประยูร
5023 . นางสาว พัชรี  ประสุรักษ์
5024 . นางสาว เพ็ญนภา  พูลสวัสดิ์
5025 . นางสาว ลิดาวรรณ  ฟูเกษม
5026 . นางสาว วันวิสาข์  โตเต็ม
5027 . นางสาว วิชุดา  ม่วงระย้า
5028 . นางสาว สมฤทัย  บุญสุข
5029 . นางสาว สุดารัตน์  อุ่นอารมย์เลิศ
5030 . นางสาว อุษา  เพิ่มวงค์
5031 . นางสาว อุสุมา  ชูสุวรรณ
5032 . นางสาว ไอริณ  แซ่วอง
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
5033 . นางสาว กมลชนก  ดีวุ่น
5034 . นางสาว กันยารัตน์  ฉายแสง
5035 . นางสาว กุลธิดา  เพ็ญศิริกุล
5036 . นางสาว ขวัญเรือน  ทองไพจิตร์
5037 . นาย จิตภัทธ  จิรวิญญู
5038 . นางสาว ชนิดา  ธีระวงศ์สุวรรณ
5039 . นางสาว ชมพู่  เล้าโสภาภิรมย์
5040 . นางสาว ธวัลหทัย  อินทวงศ์
5041 . นางสาว ประณิตา  อารักษ์สมบูรณ์
5042 . นางสาว เพชรรัตน์  ทรงงาม
5043 . นางสาว ภัทราพรรณ  แซ่ตั้ง
5044 . นางสาว ภาวิณี  เนตร์วงค์ษา
5045 . นางสาว วรรณนภา  มาลัยมาตร์
5046 . นาย วสันต์  พึ่งแพ
5047 . นางสาว อนิญชิตา  มณิปันตี
5048 . นางสาว อมรรัตน์  สุขสุสร
5049 . นางสาว อรัญญา  คงทน
5050 . นางสาว จีระพา  คำทับทิม
5051 . นางสาว นพเก้า  เกริกสกุลทรัพย์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
5052 . นางสาว ชัญญา  นาคแป้น
5053 . นางสาว ฐมจารี  ปาลอภิไตร
5054 . นางสาว ณฐอร  สมศักดิ์
5055 . นางสาว นฤชล  เพ็ชรเล็ก
5056 . นางสาว ปรีดาภรณ์  เอี่ยมอุดม
5057 . นางสาว พัชรี  ขุนเณร
5058 . นาย รณกร  ธรรมประเสริฐ
5059 . นางสาว วริษฐา  ดลวิทยากุล
5060 . นางสาว วันวิสาข์  หลีเกษม
5061 . นางสาว ศันสนีย์  มีทองคำ
5062 . นางสาว สถิตาภรณ์  เหลาซื่อ
5063 . นางสาว สลิลทิพย์  เดชะศิริประภา
5064 . นางสาว สุดารัตน์  ทองคำ
5065 . นางสาว อรนิดา  ธรรมประทีป
5066 . นางสาว อัจฉรา  แช่มเชื่อม
5067 . นางสาว อิสริยา  วาริชกิจกุล
5068 . นาย เอกพล  ฉัตรปรีชากุล
5069 . นางสาว ภุมรินทรัตน์  พรมุนีวงศ์
5070 . นางสาว สิริธัญ  คงสุนทร
5071 . นาย สุกฤษฏิ์  แย้มสรวล
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง
5072 . นางสาว จันทิมา  ธนวงศ์จินดา
5073 . นางสาว ฉัตรแก้ว  เจริญวุฒิวงษา
5074 . นางสาว นาฏยา  บัวที
5075 . นางสาว พิรญาณ์  ชมบำรุง
5076 . นางสาว แมรี  สาโรจน์จิตติ
5077 . นางสาว รัตติกาล  เงาเงิน
5078 . นางสาว ลินดา  เสริบุตร
5079 . นางสาว สิริยา  เปี่ยมคล้า
5080 . นางสาว สุนทรีย์  วรังษี
5081 . นางสาว สุภาวดี  มโนสิทธิชัย
5082 . นางสาว เสาวพร  อินทรศร
5083 . นาย อกนิษฐ์  อะโน
5084 . นางสาว พัชรี  อุตสาหะ
5085 . นางสาว อลิษา  อิทธิพร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง
5086 . นางสาว ศิริยา  ทับทิมนาค
5087 . นางสาว สุภาพร  แย้มประโคน
5088 . นางสาว อรทัย  เมียดเตียบ
5089 . นางสาว อรนิช  ไชยยันบูรณ์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
5090 . นางสาว กมลมาศ  ทิพย์รัตน์
5091 . นางสาว กุนชลี  วิวิธวรรธ์
5092 . นาย ธีรสิชฌน์  สิรินาคบำรุง
5093 . นางสาว นุชนารถ  โสตถินิรันดร
5094 . นางสาว ปนัดดา  มีแก้ว
5095 . นางสาว ปิยนุช  วัฒนพฤกษ์
5096 . นางสาว พัชรนันท์  เธียรธนาวิทย์
5097 . นางสาว ลลิตกร  การสิงห์
5098 . นางสาว วงศ์รดา  วรภาพ
5099 . นางสาว วันไรมีย์  แวดอเล๊าะ
5100 . นางสาว วัลลี  ภูมิปัญญาศักดิ์
5101 . นางสาว วิชชุดา  ไกรลาศ
5102 . นางสาว สาธิณี  ประดาวงศ์
5103 . นางสาว สุนิสา  กิจไพบูลย์ชัย
5104 . นางสาว หทัยกาญจน์  องค์สวัสดิ์
5105 . นางสาว นิศาชล  สันติภพ
5106 . นางสาว ภณาพร  วงศ์ไพบูลย์เกษม
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง
5107 . นางสาว กันตพร  เจตน์วิริยานนท์
5108 . นางสาว กุลกานต์  ศรีสวัสดิ์
5109 . นางสาว คณัสนันท์  เหรียญทอง
5110 . นางสาว จุฑามาศ  ธรรมภิรักษ์
5111 . นางสาว ชนกานต์  มานวกุล
5112 . นาย เทอดทูน  ทินคาม
5113 . นางสาว ธนัชพร  ปิติธรรมภรณ์
5114 . นาย ประวิทย์  สุวรรณสินธุ์
5115 . นางสาว วรรณภรณ์  พัฒนดิลก
5116 . นางสาว วาริสา  แดงดิษคีรี
5117 . นางสาว วารุณี  สุรโชติโอฬาร
5118 . นางสาว ศิริจิตต์  ใจชื่น
5119 . นางสาว อัจฉรา  พุทธพงศ์
5120 . นางสาว อารีภา  โชติทัตต์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
5121 . นางสาว กมลทิพย์  จันทร์ภักดี
5122 . นางสาว กฤติยา  เกษียร
5123 . นางสาว กานติพา  สวนียะ
5124 . นาย กิตติพันธ์  ขันธสินนิกร
5125 . นางสาว กุลนรินธร์  ชัชวาลย์
5126 . นาย คมกฤษณ์  ทับทิมทอง
5127 . นางสาว จรรยารักษ์  จิตร์สว่างเนตร์
5128 . นาย จักรพันธ์  หอมชง
5129 . นาย จักรายุทธ  บุญอภิสิทธาภรณ์
5130 . นางสาว จุฑามาส  เมธานพคุณ
5131 . นางสาว ฉัตรแพร  พูนเอียด
5132 . นางสาว ชนาธิป  โป๊ะลำพงษ์
5133 . นาย ณรงค์ศักดิ์  ทองดี
5134 . นาย ณัฐพล  อังควินิจวงศ์
5135 . นางสาว ณัฐวรรณ  ทนงคงสวัสดิ์
5136 . นางสาว ดารณี  เชาวลิต
5137 . นาย ทวิภาคย์  วีระวานิช
5138 . นาย นราศักดิ์  กิจพาณิชย์
5139 . นางสาว นันทพร  มามั่งคั่ง
5140 . นางสาว นันทวัน  แย้มอยู่
5141 . นางสาว บวรฉัตร์  โพธิบุตร
5142 . นางสาว ปนัดดา  ทองคำ
5143 . นาย ปรัชญา  กสิบาล
5144 . นาย พรเทพ  สุวัฑฒนา
5145 . นางสาว พรนภา  ดีหว่าง
5146 . นางสาว พรประภา  เจษฎาวงศ์เลิศ
5147 . นางสาว พัชรี  ธนะไพรินทร์
5148 . นาย พัฒน์  เอี่ยมบัว
5149 . นางสาว พิกุล  เข็มทอง
5150 . นางสาว เพชรี  เฉิดฉาย
5151 . นางสาว ภัทรพร  ยิ้มสมบุญ
5152 . นาย ภาณุวัฒน์  ธรรมสุนทร
5153 . นางสาว ภาวนา  พรหมสุวรรณ
5154 . นาย ภูริชญ์  ศิรอนันต์
5155 . นางสาว ภูริอร  จีระวงศ์พานิช
5156 . นางสาว ยุภา  มาแขก
5157 . นางสาว รพีพร  ศรีสุรีย์ไพศาล
5158 . นางสาว รัตติยา  ประพันธ์
5159 . นางสาว รุ่งกานต์  หาญสุวรรณ
5160 . นางสาว รุจิรส  คงเจริญ
5161 . นางสาว เรียม  เนาวรัตน์
5162 . นางสาว ลัดดาวัลย์  ถั่วประโคน
5163 . นางสาว วชิราภรณ์  ไชยศรี
5164 . นาย วรฉัตร  วัชรเมธี
5165 . นางสาว วาลิณี  สถิตชัย
5166 . นางสาว วาสินี  บุญธรรมเจริญ
5167 . นางสาว วิภาพร  หล่อวิไล
5168 . นางสาว ศรัญญา  ต่อทับ
5169 . นางสาว ศศิวิมล  พานิชชีวะ
5170 . นางสาว ศิริกุล  เกษมราษฎร์
5171 . นางสาว ศิริเนตร  เสียงใส
5172 . นางสาว สมฤทัย  เหลี่ยมสมบัติ
5173 . นางสาว สยุมพร  โล่ห์นารายณ์
5174 . นาย สิรกรวิชญ์  พิธิธนสิน
5175 . นางสาว สิริคุณ  ผดุงกุล
5176 . นางสาว สุธิดา  ผลประดิษฐ์
5177 . นางสาว สุภัสสร  พงศ์ปรีชาชาญ
5178 . นางสาว อนุรักษ์  อิ่มแจ้ง
5179 . นางสาว อรนุช  บุรุษเลี่ยม
5180 . นางสาว อรวรรณ  นึกหมาย
5181 . นาย อานุภาพ  ดวงวรรณะ
5182 . นางสาว อิชยา  ชัยสวัสดิ์ธำรง
5183 . นาย กนกพัฒน์  คล้ายคลึง
5184 . นางสาว กัลยาณี  สุดรัตน์
5185 . นาย กิตติศักดิ์  ฉัตรพันธารัตน์
5186 . นางสาว เกวลิน  บางแก้ว
5187 . นางสาว คัคนินท์  เหล่าเจริญธนายศ
5188 . นางสาว จุฑาพร  บางโรย
5189 . นางสาว ฉวีพรรณ  พลตระกรรม
5190 . นางสาว โชติกา  ไอยะรา
5191 . นาย ฐิติภากร  สุขสวัสดิ์
5192 . นาย ณัชชากร  คงบุญ
5193 . นางสาว ณัฐชานันท์  คำสอาด
5194 . นาย ธีรัช  พัชรวิภาวงศ์
5195 . นางสาว นภวรรณ  มณีโชติ
5196 . นางสาว นันทา  แซ่โล้ว
5197 . นางสาว นิชนันท์  คุ้มภัย
5198 . นางสาว บุญตา  มะหา
5199 . นางสาว ปรียานุช  เอมขำ
5200 . นางสาว ปิยะฉัตร  เนียมหอม
5201 . นางสาว ปิยะนุช  กังวล
5202 . นางสาว ผกามาศ  ชัยศิลป์เจริญ
5203 . นางสาว พรทิพย์  ใยสำลี
5204 . นางสาว พลอยหทัย  วิริยธรรมทวี
5205 . นางสาว พัชรินทร์  เชื้อเล็ก
5206 . นาย พิเชษฐ์  ปิยะอัษฎารัตน์
5207 . นางสาว ภัทรพร  ชัยเฉลิมศักดิ์
5208 . นาย ภูวริชญ์  ภู่เกลี้ยง
5209 . นางสาว มนัสสม  บัวเพชร
5210 . นางสาว รัตติโรส  ธีระวนิช
5211 . นางสาว วรภรณ์  เครือสา
5212 . นาย วรวุฒิ  สว่างใจ
5213 . นางสาว วันนภา  ตาริชกุล
5214 . นางสาว ศศินิภา  ชาวสมุทร
5215 . นางสาว ศิริพร  มาคะผล
5216 . นาย ศิริวัฒน์  ทิมสวัสดิ์
5217 . นางสาว ศุภสุตา  คงช่ำ
5218 . นาย สมพร  สุนทรศรีลิขิต
5219 . นาย สหกฤศ  ไชยฤกษ์
5220 . นาย สัญญา  โคตรมิตร
5221 . นาย สุชาติ  สมรฤทธิ์
5222 . นางสาว สุภาภรณ์  ปุละสะธรรมมัง
5223 . นางสาว สุภาภรณ์  หยู่หนูสิงห์
5224 . นางสาว สุภารัตน์  ปานผดุง
5225 . นางสาว แสงระวี  วิลาทอง
5226 . นางสาว อรวรรณ  สกุลชาติวุฒิ
5227 . นางสาว อรอนงค์  เข็มตรง
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
5228 . นางสาว กนิฏฐา  เกศวพิทักษ์
5229 . นางสาว กฤษณา  ปิดสายะ
5230 . นาย กิตินันต์  สุขสมพร
5231 . นางสาว กุลชญา  สมพงษ์
5232 . นางสาว กุลธิดา  กุลทรัพย์ศักดิ์
5233 . นางสาว เกศกนก  แม่นปืน
5234 . นางสาว เกษร  เจื้อยแจ้ว
5235 . นาย จตุพล  ศรีเจริญ
5236 . นางสาว จันทนี  อิริยานุกูล
5237 . นางสาว จีรนันท์  เวชมนต์
5238 . นาย ฉัตรชัย  ไวยภาคา
5239 . นางสาว ชมภูนุช  ศิริตันตรานนท์
5240 . นางสาว ชรินทิพย์  ตรีอาทิตย์โยธิน
5241 . นาย ชวลิต  บุญตัน
5242 . นาย ชัยวัฒน์  ไร่ดี
5243 . นางสาว ชิดชนก  วัชรบูรพานันท์
5244 . นางสาว ณิชนันท์  สุขประเสริฐ
5245 . นาย ดำรงศักดิ์  สุขเอี่ยม
5246 . นางสาว ทวิวรรณ  สิทธิพร
5247 . นาย นพพล  วงศ์วาฤทธิ์
5248 . นางสาว นภัสกร  เอนกนวล
5249 . นางสาว นริศรา  สุวรรณศิลป์
5250 . นางสาว นลินี  หมานหมาด
5251 . นางสาว นิตยา  พรมเอี่ยม
5252 . นางสาว นิธิมา  ชินวรโกมล
5253 . นางสาว นิรมล  สร้อยไซ
5254 . นางสาว บุษยารัตน์  พรอนันตสีห์
5255 . นาย ปกรณ์ธาดา  สอนมงคล
5256 . นาย ปฐมพงษ์  มั่นใจ
5257 . นาย พิรุณ  กุลประกอบกิจ
5258 . นางสาว พิไลรัตน์  แก้วขุนทอง
5259 . นางสาว มณศรา  วิทูรวิทย์ลักษณ์
5260 . นางสาว มัสยา  นามแก่นท้าว
5261 . นางสาว รุ่งนภา  ทวีธนไผท
5262 . นางสาว ลักษิกา  นวลแสง
5263 . นางสาว วรพรรณ  ศุขนิคม
5264 . นางสาว วรภา  วงษ์สนิท
5265 . นางสาว วรรษมน  สุขสงวน
5266 . นางสาว วรานุช  ศรีธงชัย
5267 . นาย วรุตม์  เวฬุวรรณ
5268 . นางสาว วาสนา  ศรีการะเกต
5269 . นางสาว วิมลพรรณ  คงแก้ว
5270 . นางสาว ศศิธร  ปวีณวงษ์วรรณ
5271 . นางสาว ศิราลักษณ์  ปลื้มน้อย
5272 . นางสาว ศิรินันท์  เนตรดำดี
5273 . นางสาว สิธาพร  สุขเจริญ
5274 . นางสาว สุกัลยา  คชวรรณ์
5275 . นางสาว สุดาทิพย์  ขอนพุดซา
5276 . นางสาว สุนิสา  โพธิ์ศรี
5277 . นาย สุวิจักขณ์  พรศรีเจริญกุล
5278 . นางสาว เสาวลักษณ์  หนูเสมียน
5279 . นางสาว อรนุช  ศรีบาล
5280 . นาย อับซิซิส  ฮามิ
5281 . นางสาว อัศนีย์  ทับดารา
5282 . นาย อุเทน  เกตุมโนรมย์
5283 . นาย กรธัช  บุญสมบัติ
5284 . นางสาว กษมาพร  พวงประยงค์
5285 . นางสาว กิตติยา  ศิริพงษา
5286 . นางสาว แก้วพัศ  ปสังคมาน
5287 . นาย โกญจนาท  หนูพลัด
5288 . นาย จอมจักร  ดิลกสัมพันธ์
5289 . นาย จาตุรนต์  หนูภักดี
5290 . นาย จิติพงศ์  สิทธิ์อ่วม
5291 . นางสาว จุฑามาศ  เวสารนันท์
5292 . นางสาว ชนิดาภา  ห้วยหงษ์ทอง
5293 . นาย ชัชวาล  อชินีทองคำ
5294 . นางสาว ชาริณี  เทียมคำ
5295 . นางสาว ญาณี  อุทัยรัตน์
5296 . นาย ฐนิตร์นันท์  พฤฒิวรานนท์
5297 . นางสาว ฑิฆัมพร  รวิยะวงศ์
5298 . นางสาว ณัฏฐารักษ์  ศรีพินิจพัฒน์
5299 . นางสาว ณัฐธิดา  โพธิ์สุวรรณ์
5300 . นาย ณัฐพล  จารุจิตร์
5301 . นาย ณัฐวุฒิ  มะโนสัตย์
5302 . นางสาว ดารณี  แก้วประเสริฐศิลป์
5303 . นางสาว ทัศวรรณ  กะชามาศ
5304 . นาย ธนกฤต  วุฒิศักดิ์
5305 . นาย ธนัตถ์  โตภาณุรักษ์
5306 . นาย ธนัตถ์  สุขสวัสดิ์
5307 . นางสาว ธัญพร  เวชกิจ
5308 . นางสาว นิรมล  กิจมั่นเจริญกุล
5309 . นางสาว ประภาพร  ปุจฉาการ
5310 . นางสาว ประภาศิริ  ก่อวัฒนลาภ
5311 . นางสาว ปรีชญา  คงคารวิวรรณ
5312 . นาย ปัณณวิช  ควรคิด
5313 . นาย ปิยณัฐ  สุขแสง
5314 . นางสาว ปิยะจิตต์  เชื้อชูชาติ
5315 . นางสาว พรทิพย์  ธนสารโสภณ
5316 . นางสาว พรพิมล  ถกลสุเวช
5317 . นางสาว พัชรพรรณ  ทองคำแท้
5318 . นางสาว พัชรี  คำน้อย
5319 . นาย พิชยุตม์  วินิโย
5320 . นาย ภูดิท  ศรีสงคราม
5321 . นางสาว รวีวรรณ  จิตรอักษร
5322 . นาย รวีวัฒน์  ชูศรี
5323 . นาย วทัญญู  มูลสันเทียะ
5324 . นาย วรพงษ์  แพรม่วง
5325 . นาย วรพจน์  ลังกาวิเขต
5326 . นางสาว วรวลัญช์  โพธิ์นิ่มแดง
5327 . นาย วรากร  ยนต์สุวรรณ
5328 . นาย วสันต์  ไหลพึ่งทอง
5329 . นาย วัชรินทร์  วุฒิพิพัฒน์
5330 . นางสาว วาริกา  เสมบุญหล่อ
5330A . นางสาว วาสินี  ยะสูงเนิน
5331 . นางสาว สาลิณี  บุญชู
5332 . นางสาว สิริมา  วงศ์วิทูรวัฒนา
5333 . นางสาว สุชาวดี  สะโดอยู่
5334 . นางสาว สุภาภรณ์  ไพรวัลย์
5335 . นางสาว เสาวณีย์  บัวทอง
5336 . นางสาว เสาวลักษณ์  คัมภิรานนท์
5337 . นางสาว แสงเดือน  ชัยศิริศักดิ์
5338 . นาย อธิกะ  พานิชวัฒนา
5339 . นางสาว อภิญญา  วณิชยาพันธุ์
5340 . นางสาว อภิฤดี  ไชยเดช
5341 . นางสาว อาภร  ชิตปรีชาชัย
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
5342 . นางสาว กมลพรรณ  อุตทัย
5343 . นางสาว กัญญาวีร์  สุทธเสนา
5344 . นางสาว กาญจนา  พิมพ์ทอง
5345 . นางสาว กิ่งกาญจน์  ทองแดง
5346 . นางสาว กิตกมล  จิระประเสริฐพันธ์
5347 . นางสาว เกษศิรินทร์  พึ่งภพ
5348 . นางสาว ขวัญชนก  วณิชย์วารี
5349 . นางสาว แขไข  วรอมราคุณ
5350 . นาย จักรพันธ์  สถาวีระพงศ์
5351 . นาย จีรศักดิ์  ลิมปชัยพงษ์
5352 . นางสาว จีรา  อินทรสวัสดิ์
5353 . นางสาว จุฑามาส  ดวงเพ็ชร์
5354 . นาย ชนวีร์  พลายบุญ
5355 . นางสาว ชลณี  บุษยทริกากรณ์
5356 . นางสาว ชานิดา  ศิลป์มั่น
5357 . นางสาว ณัฐธิมา  เรืองศรี
5358 . นาย ณัฐพล  วิชยธรรมสกุล
5359 . นางสาว ดรุณี  เผือกเอี่ยม
5360 . นางสาว ดวงใจ  คูหา
5361 . นางสาว ดิษรัตน์  จงเจริญ
5362 . นาย ทีฆชา  กิจบุญชู
5363 . นางสาว ธันวดี  กนิษฐ์
5364 . นางสาว นงนภัส  บัวเสถียร
5365 . นางสาว นฤมล  เจตจำนงค์
5366 . นางสาว นฤมล  วิริยะสหกิจ
5367 . นางสาว นวพร  พุ่มวันเพ็ญ
5368 . นาย นัฐพล  ทรัพย์เจริญ
5369 . นางสาว นิภา  นาคนวน
5370 . นางสาว นุสรา  เหล่าทองสาร
5371 . นางสาว เนตรทราย  ผลจริต
5372 . นางสาว ปณิชา  โชติอิทธิวัฒน์
5373 . นางสาว ปภาวี  วรรณี
5374 . นาย ปรัชญา  สุทธิโอภาส
5375 . นางสาว ปองทิพย์  กุศลสร้าง
5376 . นางสาว พรนภา  วัฒนโภคากุล
5377 . นางสาว พรพรรณ  หันตุลา
5378 . นางสาว พราวพรรณ  ศรีมหาดไทย
5379 . นางสาว พลอยฤดี  แสงบำรุง
5380 . นางสาว พัชรวลี  อภิรมยานนท์
5381 . นางสาว พิมพ์พร  ศรแก้ว
5382 . นางสาว เพ็ญนภา  พึ่งสุนทร
5383 . นางสาว แพรวไพลิน  วัฒนานุกิจ
5384 . นางสาว ภัทร์ธีรา  ศักดิ์เพชร
5385 . นางสาว ภาณินี  พิพิธพัฒนากร
5386 . นางสาว มณฑิพา  จำนงค์รักษ์
5387 . นางสาว มลธิรา  ภักดี
5388 . นางสาว มลรัตน์  จีนยิ้ม
5389 . นางสาว มาลินี  โพรงแจ้
5390 . นางสาว ยุพาวดี  เอี่ยมอุดม
5391 . นางสาว รดากานต์  ตรงประดิษฐ์
5392 . นาย รพี  เพชรรัตน์
5393 . นางสาว รวิวรรณ  ทองหล่อ
5394 . นางสาว รุ่งนภา  แสงสว่าง
5395 . นางสาว วรรณภา  ใจคง
5396 . นางสาว วรัญญา  วารี
5397 . นางสาว วันเพ็ญ  เจียประดับ
5398 . นางสาว วารุณี  วุฒิไตรรัตน์
5399 . นางสาว วิจิตรา  บรรเทิง
5400 . นางสาว วีระนุช  บัวแก้ว
5401 . นางสาว ศิรินภา  ปะติเพนัง
5402 . นางสาว สมสุข  วิรุณราช
5403 . นางสาว สมัย  ถูกพันธ์
5404 . นางสาว สาวิตรี  หนันอ้าย
5405 . นางสาว สุนิสา  สว่างแก้ว
5406 . นางสาว สุภร  มั่นศรี
5407 . นางสาว หงสกมล  เผชิญชัยกิจ
5408 . นางสาว หฤทัย  สิริเมธิรานันท์
5409 . นางสาว อนันต์ทิพ  สมบัติ
5410 . นางสาว อนุลักษณ์  พ่วงผจง
5411 . นางสาว อรพรรณ  โถมสันเทียะ
5412 . นางสาว อลิษา  บุญส่ง
5413 . นางสาว อลิสา  เสน่หา
5414 . นาย อัศนัย  สรรเสริญ
5415 . นางสาว อาภัสรา  พิมพ์นอก
5416 . นางสาว กติกา  ชาติน้ำเพชร
5417 . นาย กฤตวัฒน์  โมกขศักดิ์
5418 . นางสาว กษิมา  จันทร
5418A . นางสาว กาญจนา  ส่งวงศ์เลิศ
5419 . นางสาว กุลนิษฐ์  สอนเสริม
5420 . นางสาว เกสริน  สินทรา
5421 . นางสาว ขวัญวรา  ยอดมูลคลี
5422 . นาย คฑาเทพ  ณ นครพนม
5423 . นาย จิรยุทธ  ศรีเปารยะ
5424 . นางสาว จุฑาทิพย์  อาภาพันธ์
5425 . นางสาว ฉัตรนภา  สีหบัณฑ์
5426 . นางสาว ชนัญญา  เทียนประเสริฐกิจ
5427 . นางสาว ชลิดา  รัตนประสาท
5428 . นางสาว ชลีกร  นาคเจือ
5429 . นางสาว ชุติมา  นาคบ้านกวย
5430 . นาย โชคชัย  กิตติวีรวงศ์
5431 . นาย ฐิติวุฒิ  จุณณะภาต
5432 . นาย ดลชัย  ปิยะโชติมงคล
5433 . นางสาว ดวงพร  วงษ์ดี
5434 . นางสาว ดุษยา  จำเริญพฤกษ์
5435 . นาย ทศพงษ์  วัชโรพร
5436 . นางสาว ทศพร  อินจันทร์
5437 . นาย ธนกร  วรสิงห์
5438 . นางสาว ธนรรภรณ์  ลักษณ์บวรวงศ์
5439 . นางสาว ธฤสรัญ  พรหมโมเมศ
5440 . นางสาว ธัญวรัตน์  บัวพรหมมาตร์
5441 . นาย ธานินทร์  เนียมขำ
5442 . นาย ธิติ  ไกรนรา
5443 . นางสาว ธิราลักษณ์  นิลบุตร
5444 . นาย เธียรนนท์  อุสาหพานิช
5445 . นางสาว นาฏยา  ภู่สอาด
5446 . นางสาว นิสาชล  ไชยกูล
5447 . นางสาว เบญจวรรณ  ทองมณี
5448 . นางสาว พรทิพย์  พรศิริจินดา
5449 . นางสาว พรสวรรค์  พงศ์วรวัฒน์
5450 . นางสาว พฤษวรรณ  สายสุด
5451 . นางสาว พัชราภรณ์  สวนสมภาค
5452 . นางสาว พัชรี  หงษ์ทอง
5453 . นางสาว พัทธมน  เอกธุระประคัลภ์
5454 . นางสาว พิชชาพร  จันทรศร
5455 . นางสาว พิชญ์สินี  ชนะคช
5456 . นางสาว ภัทรสุดา  จิตวิศรุตกุล
5457 . นางสาว ภัทราพร  สุนทรวิภาต
5458 . นางสาว ภัทรายุ  ฤกษ์อุดม
5459 . นางสาว ภิญญ์ประภา  โกศลโพธิสกุล
5460 . นาย ภูมิบดี  วังส์ด่าน
5461 . นางสาว ภูษณิศา  ปภัสนันธ์
5462 . นางสาว มณฑิณี  สงวนพานิช
5463 . นางสาว มณีเนตร  ยอดเวียงไชย
5464 . นางสาว เมธินี  พุ่มพวง
5465 . นาย ยุทธศักดิ์  รังสิวรารักษ์
5466 . นางสาว รักชนก  สุทธิโรจน์
5467 . นางสาว รัชดาภรณ์  เวชกิจ
5468 . นาย วนา  เครือเขื่อนเพชร
5469 . นางสาว วรปริยา  เอี่ยมเมธีสกุล
5470 . นางสาว วรพร  มูลมณี
5471 . นาย วรพล  กฤตศิลป์
5472 . นาย วรากร  แปงเครื่อง
5473 . นางสาว วราพัณณ์  ระวีโชติพัฒน์
5474 . นาย วริศร์  ชิณวงศ์
5475 . นางสาว วาสนา  กลิ่นสุหร่าย
5476 . นางสาว วาสนา  แดงละอุ่น
5477 . นางสาว วาสนา  โพธิรัชต์
5478 . นางสาว วิภาวี  เนื่องศาสน์ศรี
5479 . นาย ศราวุธ  ทิพย์ศิริวงศ์
5480 . นางสาว ศศิวิมล  ชนมานะวัตร
5481 . นาย ศักดิ์ชัย  บัวใหญ่
5482 . นางสาว ศิรินารถ  บุญชัยโย
5483 . นางสาว ศิริภา  จิตผ่อง
5484 . นาย ศุภกร  กลิ่นหัวไผ่
5485 . นาย ศุภสิทธิ์  พันธุมวดี
5486 . นาย สิทธิภูมิ  สุกใส
5487 . นางสาว สิริพร  จินดาดี
5488 . นางสาว สุนิสา  บุญยิ่ง
5489 . นางสาว อนุสรา  คะเชนทร์เนียม
5490 . นางสาว อรทัย  สินเรืองสุข
5491 . นางสาว อ้อมเดือน  ผลบุญ
5492 . นางสาว อังคณา  ลีดี
5493 . นางสาว อาทิตยา  เจตนาวิชโมกข์
5494 . นาย เอกดนัย  ทิพย์ภวัง
5495 . นาย เอกลักษณ์  แซ่ผู่
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
5496 . นางสาว กชกร  บุญฤทธิผล
5497 . นางสาว กรทิพา  หงษ์เจริญไทย
5498 . นางสาว กัณณิกา  ผลชอบ
5499 . นางสาว กานดา  เจริญจิต
5500 . นางสาว กานต์พิชชา  นักพิณพาทย์
5501 . นางสาว กุลพร  เจนจบ
5502 . นางสาว ขนิษฐา  ง่วนดา
5503 . นางสาว คณิตา  วงศ์พงษ์คำ
5504 . นาย คมสันต์  แซ่ลิ้ม
5505 . นาย จักรกฤษณ์  เสียงไพโรจน์
5506 . นางสาว จิตรลดา  หมอนพังเทียม
5507 . นางสาว จุฑารัตน์  ใบทองคำ
5508 . นางสาว ชไมพร  เอื้อเฟื้อกลาง
5509 . นางสาว ชลธิชา  มโนธนรักษ์
5510 . นางสาว ชัญญาพัชร์  จันทร์มนตรี
5511 . นาย ชัยฤกษ์  สอนเจริญ
5512 . นางสาว ซาราห์  ขนิษฐา
5513 . นางสาว ณัฐรินทร์  กุลประดิษฐารมณ์
5514 . นาย ธนบดี  ศรีสอาด
5515 . นาย ธนพงษ์  ตั้งมั่นสุจริต
5516 . นางสาว ธาดารัตน์  แสงแป้น
5517 . นางสาว ธาริณี  ศรีอินทร์งาม
5518 . นางสาว ธิดาพร  เดชฟุ้ง
5519 . นาย นพฤทธิ์  ชูอำไพ
5520 . นาย นภัสสร  จุลอักษร
5521 . นางสาว นริณี  รุ่งแสง
5522 . นางสาว นลินา  มาสวัสดิ์
5523 . นางสาว นวพร  รุ่งจำรัสโสภา
5524 . นางสาว นิตยา  ถานะ
5525 . นางสาว บุญศิริ  อิทธิพูนธนกร
5526 . นาย บูรภณ  ไชยยา
5527 . นาย ปริญญา  ชุลีพันธุมาศ
5528 . นางสาว ปริศนา  จันทรกุมาร
5529 . นาย ปรีดี  ปัทมเศรษฐ
5530 . นาย ปวิชชุ์  แย้มผิว
5531 . นางสาว ปัทมา  ศรีคงคา
5532 . นางสาว ปาริฉัตร  ศิริฤกษ์
5533 . นางสาว ปาลิกา  ผลความดี
5534 . นาย ปิยคุณ  กล่อมฤทัย
5535 . นางสาว ปิยนันท์  จุลอำพันธ์
5536 . นางสาว ผกาวรรณ  แซ่เหีย
5537 . นาย พงศกร  มหารัตนวงศ์
5538 . นางสาว พนิดา  เอื้อศักดิ์เจริญกุล
5539 . นางสาว พลอยขวัญ  สามัคคีมิตร
5540 . นางสาว พัชรภรณ์  ไกรชุมพล
5541 . นางสาว พัชราวรรณ  สุตเมือง
5542 . นางสาว พัฒน์ณฉัตร  ฤทธิรักษ์
5543 . นาย พัฒนพงศ์  ประพันธ์
5544 . นาย พิชานนท์  พันธประวัติ
5545 . นางสาว พินญ์รดา  ยอดวิชา
5546 . นาย พูลนรินทร์  พูลพิพัฒน์
5547 . นางสาว ภัทราวดี  อ้นคำ
5548 . นางสาว ภารดี  คลังโรจน์ศักดา
5549 . นางสาว เยาวภา  สาระคำ
5550 . นางสาว เยาวรัช  ทองลิ่ม
5551 . นางสาว รพีพรรณ  บุญศรี
5552 . นางสาว รื่นฤดี  ศรีผุย
5553 . นางสาว รุ่งอรุณ  สมัญญา
5554 . นาย วาริส  ธนัยรุ่งโรจน์
5555 . นางสาว วิภาวี  ศิวะโมกข์ลัคณา
5556 . นางสาว วิไลวรรณ  กลีบขยาย
5557 . นางสาว วีระวรรณ  โอ้ระลึก
5558 . นางสาว ศกุญตลา  ผือโย
5559 . นางสาว ศศิฤดี  ใจชื่น
5560 . นางสาว สาลินี  คูหามณี
5561 . นางสาว สุกัญญา  จันเกิด
5562 . นางสาว สุจาวลี  ทองประภาวัฒน์
5563 . นางสาว สุดารัตน์  อู่อรุณ
5564 . นาย สุภัทร  กิติกรเศรษฐ์
5565 . นางสาว เสาวลักษณ์  ธรรมสุข
5566 . นางสาว อนิศรา  เวที
5567 . นางสาว อรณี  เรียงอักษร
5568 . นางสาว อรรจธร  สำราญกิจดำรงค์
5569 . นางสาว อรวรรณ  ขำจู
5570 . นางสาว อรอุมา  นาคสวาท
5571 . นางสาว อลิสา  วิภาสธวัช
5572 . นาย อังกูร  พูลสอน
5573 . นางสาว อัจฉรา  ยุทธนารังสรรค์
5574 . นางสาว อารยา  นิลตีป
5575 . นาย เอกสิทธิ์  เพียรโอภาส
5576 . นางสาว กมลรัตน์  โชติกวิรัตน์
5577 . นางสาว กรวิการ์  จันทชุ่มทิพย์
5578 . นาย กฤษณ์  ปุณณะเวส
5579 . นางสาว กัญญาณัฐ  ตั้งกิตติภัทรพร
5580 . นางสาว กานต์วลิน  เชื้อชาติ
5581 . นาย เกรียงไกร  ส่งกุล
5582 . นางสาว เกศกนก  รักษ์ดีช่วย
5583 . นางสาว เกศธิดา  ด่านเจริญสุข
5584 . นางสาว ขวัญรัตน์  ทองย้อย
5585 . นางสาว จารุพรรณ  เลือดพญาพาน
5586 . นาย จิตติ  ช่างสุวรรณ
5587 . นางสาว จิราภรณ์  พงษ์ยี่หวา
5588 . นาย ชัยวิทย์  อัยศิริ
5589 . นางสาว ชิวรัตน์  ไพเราะ
5590 . นาย เชน  กังวานสุระ
5591 . นาย โชติวัฒน์  ภู่จีน
5592 . นาย ณภัทร  ชิ้นประเสริฐ
5593 . นาย ณัฐวัฒน์  เสมอเชื้อ
5594 . นาย ธนพล  อ่อนละมูล
5595 . นาย ธนัตชัย  จำเริญสินวงศ์
5596 . นาย ธนาสิน  ศักดิ์เลิศสกุล
5597 . นาย ธรรมภัทร์  หนูเกื้อ
5598 . นาย ธัญฐิติ  นนทจิตร์
5599 . นาย นพพล  ไตรพลรัตน
5600 . นางสาว นภสร  ผ่องใส
5601 . นาย นฤดล  กัลยาณพันธ์
5602 . นางสาว นันทนิต  พูลพิมมะ
5603 . นางสาว นิฐิกาญจน์  ฐิติวร
5604 . นางสาว นิราวรรณ  สติคราม
5605 . นางสาว นุชนารถ  สุทธิ
5606 . นางสาว ปัทมา  จินะ
5607 . นางสาว ปัทมา  ทับล่า
5608 . นางสาว ปางลขุมา  เจริญวุฒิชัย
5609 . นางสาว ปิยวรรณ  นิยมญาติ
5610 . นาย พลกฤษณ์  สุนีย์รัตนกุล
5611 . นางสาว เพ็ญศิริ  วงษ์สาโรจน์
5612 . นางสาว มยุรฉัตร  พยุหสิทธิ์
5613 . นาย เมษา  ศิริตันหยง
5614 . นางสาว ยุวพร  พันธุ์เพ็ง
5615 . นางสาว ยุวรัตน์  ไชยณรงค์
5616 . นาย รักพล  แซ่ตั่น
5617 . นางสาว ลาวัณย์ศิริ  ลาภเจริญเลิศศักดิ์
5618 . นาย วรณ  พุฒิสกุลวงศ์
5619 . นาย วสวัตติ์  สาระปารัง
5620 . นางสาว วิลาวรรณ  ภาณะรมย์
5621 . นางสาว ศศิวรา  เรืองธนานุรักษ์
5622 . นางสาว ศิริทิพย์  ศรีไพโรจน์
5623 . นาย ศุภณัฐ  สรรพวุธ
5624 . นาย สนธิพัฒน์  เสมรัตต์
5625 . นาย สรายุทธ  พรหมทา
5626 . นาย สิราวิชญ์  ธุวชิตอภิวิชญ์
5627 . นางสาว สิริญชา  ถิรมงคลจิต
5628 . นางสาว สิริลักษณ์  เลิศฤทธิ์
5629 . นางสาว สุจันทรา  น้ำสอาด
5630 . นาย สุทธิพงศ์  วงศ์ยุทธนาพงศ์
5631 . นางสาว สุทธิวรรณ  เที่ยงมนีกุล
5632 . นาย สุรศักดิ์  กลัดแก้ว
5633 . นางสาว หัทยา  เกียรติมหาดำรง
5634 . นางสาว อภิญญา  จำนงบุตร
5635 . นางสาว อภิญญา  อุดมโชคมงคล
5636 . นาย อรรถ  โกมลฤทธิ์
5637 . นางสาว อริยา  สุนทรวิภาต
5638 . นาย อรุณเสก  คงอยู่
5639 . นาย เอกลักษณ์  ลาทำ
5640 . นาย โอภาส  พูลอำไพ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
5641 . นางสาว ขนิษฐา  ยวงคำ
5642 . นางสาว จุฑามาศ  สิทธิวงศ์
5643 . นางสาว นภสร  อ้นเงิน
5644 . นางสาว บุษยามินทร์  โยมญาติ
5645 . นางสาว พัชราภรณ์  แสงภู
5646 . นางสาว พิมยุพาภรณ์  ปานะโปย
5647 . นางสาว พิมลพัชร  ธรรมนิยม
5648 . นาย ภูมินท์  ดะลุณเพธย์
5649 . นางสาว วันเฉลิม  รัตนภูมี
5650 . นางสาว วารุณี  ทองรักษ์
5651 . นางสาว วิกาวี  กลิ่นแก้ว
5652 . นางสาว ศจี  ทองเอี่ยม
5653 . นางสาว สุจิตรา  ทองสอาด
5654 . นางสาว กฤษณี  กฤตยเรืองโรจน์
5655 . นางสาว จินต์จุฑา  จตุรภัทรศักดิ์
5656 . นางสาว เฉลิมขวัญ  รัตนภูมี
5657 . นางสาว ชลลดา  มีมาก
5658 . นาย ชัยศักดิ์  ศรีอักขรกุล
5659 . นางสาว ชาลินี  เอี่ยมจัด
5660 . นาย ณัชพล  ใหญ่หนักแน่น
5661 . นางสาว ณัฐสุดา  เครือวัลวงษ์
5662 . นาย ดำรงพล  วิเศษศร
5663 . นาย ทศพล  ทศรฐ
5664 . นางสาว นภสร  วันประโคน
5665 . นางสาว นิสา  กัลยาณวิสุทธิ์
5666 . นางสาว นุจรี  บุญสมพงษ์
5667 . นางสาว ปรางทิพย์  นาดี
5668 . นางสาว ปิยะพร  เช็งฉาย
5669 . นางสาว ภัชรวรรณ  พานพิกุล
5670 . นางสาว ภัทราวรรณ  เต๋ยะ
5671 . นางสาว รุ่งกานต์  นาคะวิโร
5672 . นางสาว วรลักษณ์  พฤกษ์ชัฎ
5673 . นาย สานนท์  อยู่ออมสิน
5674 . นาย สาวิตร  เชาว์ศิริกุล
5675 . นางสาว สิริกาญจน์  เอี่ยมกลั่น
5676 . นางสาว หทัยรัตน์  บุญฤทธิ์
5677 . นาย อุดมศักดิ์  จันทำ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5678 . นางสาว กมรวรรณ  ธาตุสุวรรณ
5679 . นางสาว กร  เสียงแจ้ว
5680 . นางสาว กรรณิกา  วงษ์ศิลป์
5681 . นางสาว กันต์กมล  หวังชูชอบ
5682 . นางสาว กันตพัฒน์  พีรดาชัยนรินท์
5683 . นางสาว กิจติพร  สวารักษ์
5684 . นางสาว กุสุมา  เอบาต้า
5685 . นางสาว เกศรา  สอนดี
5686 . นางสาว จันญา  เจริญมาก
5687 . นางสาว จารุณี  หนูเทพ
5688 . นางสาว จารุพร  จันทร์ขู
5689 . นางสาว จิรภา  วิเศษสุนทร
5690 . นางสาว จิราพร  แก้วใย
5691 . นางสาว จุฑาพิชญ์  เหิมขุนทด
5692 . นางสาว จุไรรัตน์  เที่ยงธรรม
5693 . นางสาว จุฬาลักษณ์  แก้วดอนรีย์
5694 . นางสาว ชนัณทิดา  มหานาม
5695 . นางสาว ชนาภรณ์  พาชีรัตน์
5696 . นางสาว ช่อทิพย์  สุธีพงศ์โสภณ
5697 . นางสาว ชะเอม  จันทร์แดง
5698 . นางสาว ชาดา  ปรียากร
5699 . นางสาว ฐิติมา  ขัมมะรัตน์
5700 . นางสาว ฑภิสรา  ตันตราภรณ์
5701 . นางสาว ณัฐชยา  ไพชำนาญ
5702 . นางสาว ณัฐพร  ราชพิทักษ์
5703 . นาย ณัฐวุฒิ  ทองมี
5704 . นาย ณัปร์นที  ศิริวัฒน์พัฒนกุล
5705 . นางสาว ณิชกานต์  อุดมรัตน์
5706 . นางสาว ณิชาภัทร  ประทุมนันท์
5707 . นางสาว ณิชาภา  โชติกสถิตย์
5708 . นางสาว ทอปัด  ลีลาวัตร
5709 . นาย ธนวัธ  พุทธิยานันทสิงห์
5710 . นางสาว ธนัชยา  วรรณวรางค์
5711 . นาย ธนัท  ทองธนากุลชัย
5712 . นางสาว ธัชมนต์  แคนยุกต์
5713 . นางสาว นพมาศ  แซ่ลิ้ม
5714 . นางสาว นวรัตน์  รุ่งเรืองด้วยบุญ
5715 . นางสาว นันทินี  ศิริมนาทร
5716 . นางสาว นาฏสุภัค  ชาพรหมสิทธิ์
5717 . นางสาว นาตอนงค์  เฮงจิตตระกูล
5718 . นาย นิรันดร์  นพพิบูลย์
5719 . นางสาว นิสารัตน์  วรรณสวาท
5720 . นางสาว เนตรนภา  คณานับ
5721 . นาย ปฏิภาณ  พานิชสุโข
5722 . นางสาว ปพิชญา  แปลกสกุล
5723 . นางสาว ประภาพร  เอื้อสมหวัง
5724 . นางสาว ปัญจนา  โคตรปัตถา
5725 . นางสาว ปัณฑ์ณิชา  ปิ่นทอง
5726 . นางสาว ปาจรีย์  ศุภมิตรมงคล
5727 . นางสาว ปิณฑ์พัชร  เหมทานนท์
5728 . นางสาว ปิยาภรณ์  ตรีมหาวงศ์
5729 . นางสาว พนิดา  แสนศิลา
5730 . นางสาว พรนภา  มั่นคง
5731 . นางสาว พิมพาภรณ์  วงศ์รัตนพนธ์
5732 . นางสาว พิราวรรณ  จันท์เทวนุมาส
5733 . นาย ภัทร  พิมลยรรยง
5734 . นางสาว ภัสสราดา  คุ้มพลาย
5735 . นาย ภาคภูมิ  ศรีโพธิ์ทอง
5736 . นางสาว ยศวดี  ผลานิผล
5737 . นางสาว ยุภาพร  นันก้อน
5738 . นางสาว รวีนันท์  จึงสงวนสิทธิ์
5739 . นางสาว รังสิยา  รังสิยากูล
5740 . นางสาว วนันญา  หมูสวัสดิ์
5741 . นางสาว วนิดา  สิทธิสถิตย์
5742 . นางสาว วรรณนิภา  กระต่ายทอง
5743 . นางสาว วรัตธิยา  บุญตา
5744 . นางสาว วราภรณ์  รงค์ภักดี
5745 . นางสาว วาสิฏฐี  สุดล้ำเลิศ
5746 . นางสาว วิชชุดา  เมี้ยนศิริ
5747 . นางสาว วิมลสิริ  พรมเกตุ
5748 . นางสาว วิลาสินี  กุลประยงค์
5749 . นาย วีรภัทร  ธูปพนม
5750 . นาย ศตณัฐ  ชัยรัตน์เมธี
5751 . นางสาว ศิรินดา  โกลาตี
5752 . นางสาว ศิโรรัตน์  รัตนวิจิตร
5753 . นาย สมิทธิศักดิ์  อรรคฮาตสี
5754 . นางสาว สุจรรยา  สุคนธ์
5755 . นางสาว สุจินดา  ตันวิเชียรศรี
5756 . นางสาว สุชญา  พุ่มสวย
5757 . นางสาว สุทัศนีย์  รุ่งหิรัญ
5758 . นางสาว สุธาสินี  ทิพนนท์
5759 . นาย สุนทร  เฉลยสังข์
5760 . นางสาว สุภิญญา  พุทธานุรักษ์
5761 . นาย สุวิทย์  วีระเผ่า
5762 . นางสาว เสาวภา  สวนกูล
5763 . นางสาว หิรัญญิการ์  เพียรพิศเนตร
5764 . นาย อดิศักดิ์  ดีเสมอ
5765 . นางสาว อธิตา  หริรักษาพิทักษ์
5766 . นาย อภิไธย  พิเคราะห์กิจ
5767 . นางสาว อรสา  ฮงหลี
5768 . นางสาว อักษร  ศิลปชัย
5769 . นาย อาทิตย์  ยงเสมอ
5770 . นางสาว กมลฉัตร  พัศสุดี
5771 . นางสาว กมลชณก  เอี่ยมแม้นศรี
5772 . นางสาว เกศกนก  ศรีอุทัย
5773 . นางสาว ขวาณแก้ว  สังข์สุวรรณ์
5774 . นาย จักรพงษ์  ยงคง
5775 . นางสาว จารินี  ม่วงแก้ว
5776 . นางสาว จารุชา  ประยูรคง
5777 . นางสาว จิตมนัส  ทองจิตต์
5778 . นาย จิรัติฐิกาลกร  ตะบูนพงษ์
5779 . นางสาว เจษฎ์สุดา  สุกกสังค์
5780 . นาย เจษฎา  เกิดกฤษฎานนท์
5781 . นาย ชญตย์  ใจกล้า
5782 . นางสาว ชนัฐญา  ไชยดวงแก้ว
5783 . นางสาว ชมรวี  สุขเหลือ
5784 . นาย ชัยพิชิต  เกษแก้ว
5785 . นางสาว ญาดา  พรหมพ้วย
5786 . นางสาว ฐิติพร  ศรีชนะวัฒน์
5787 . นาย ณฐชนนท  ชูเลิศ
5788 . นางสาว ณัชชา  กิตติปกรณ์
5789 . นาย ณัฐพงษ์  คุณาเสงี่ยมพร
5790 . นาย ดลวิทยา  รักเศรษฐกิจ
5791 . นางสาว ตฤณตรากานท์  ก้อนเรือง
5792 . นางสาว ธัญญลักษณ์  อุดมประสิทธิ์กุล
5793 . นางสาว ธัญสุดา  ไชยเสน
5794 . นางสาว ธิดาวรรณ  วิกสิต
5795 . นางสาว นริศรา  อักขราสา
5796 . นางสาว นวกนก  อ่วมพันธ์เจริญ
5797 . นางสาว นันทินา  เชียงทอง
5798 . นางสาว ประสพพร  มีเวชสม
5799 . นางสาว เปรมฤดี  ทรวงโพธิ์
5800 . นาย พงศ์ธร  พร้อมสุขสันต์
5801 . นางสาว พจมาน  ประไพพงษ์
5802 . นางสาว มัทยา  ทองประภากุล
5803 . นางสาว รังสิมา  ทาพา
5804 . นางสาว วรพรรณ  อยู่แพทย์
5805 . นาย วัชร  กิตติวิมลพรรณ
5806 . นางสาว วาทินี  ประชายะกา
5807 . นางสาว สินีนุช  สมคิด
5808 . นางสาว สุกัญญา  กาญจนาภาส
5809 . นางสาว สุจิตตรา  จันทะพรม
5810 . นางสาว สุชาดา  บุญชู
5811 . นางสาว สุปราณี  ศรีเทพ
5812 . นางสาว สุภาพร  จิตร์ภิรมณ์
5813 . นางสาว สุรีรัตน์  สุภาวนิตย์
5814 . นางสาว หทยา  วรรณศรีรัตน์
5815 . นางสาว หทัยฉัตร  สุ่มมาตร์
5816 . นาย องศ์เอก  ตันสกุล
5817 . นาย อธิคม  มัชฌิมาภิโร
5818 . นางสาว อมรรัตน์  ตั้งขันติธรรม
5819 . นางสาว อมราวดี  บุญมาก
5820 . นางสาว อรชุมา  ปิ่นแก้ว
5821 . นาย อากรชนะ  ตันมงคลกาญจน
5822 . นางสาว อิศราพร  สิทธิชัยพร
5823 . นางสาว กนกพร  เทียมรัตน์
5824 . นาย กรกฤต  มหารัตนวงศ์
5825 . นางสาว กันฐาภรณ์  ศรีชนะ
5826 . นางสาว กันยารัตน์  ไพยรัตน์
5827 . นางสาว ขวัญทิพย์  สุริยาวุธ
5828 . นางสาว จารุวรรณ  ศรีบำรุง
5829 . นางสาว จิราพร  สุวรรณพงศ์
5830 . นางสาว จิราวรรณ  ศรีลาศักดิ์
5831 . นาย จุฑาภัทร  นิ่มนวล
5832 . นางสาว จุฑารัฐ  ประณิธิพงศ์
5833 . นางสาว จุฑารัตน์  จำปานิล
5834 . นางสาว เจนจิรา  ไตรโชติกุล
5835 . นางสาว เจนจิรา  ภิญญสาสน์
5836 . นางสาว ฉฎาภา  อินสว่าง
5837 . นางสาว ชญานิษฐ์  กุลกิ่ง
5838 . นางสาว ชณัตพร  ผ่องใส
5839 . นางสาว ชลธิชา  สุขเกษม
5840 . นางสาว ชิดชนก  วาดเขียน
5841 . นางสาว ณัชชิญา  ศรีสวรรค์
5842 . นางสาว ทัศนีย์  ถาวรเจริญ
5843 . นางสาว ทิพวรรณ  โชว์ธนะพานิช
5844 . นางสาว ทิยาพร  ศิลปี
5845 . นางสาว ธัญลักษณ์  คุ้มสว่าง
5846 . นาย ธีรพล  เลาหภัทรพันธุ์
5847 . นางสาว นารถนันท์  อมรภักดีเจริญ
5848 . นางสาว นิรัชรา  มาลาวัลย์
5849 . นางสาว นิศาชล  แพงมาพรม
5850 . นางสาว เบญญาภา  ตั้งเบญจผล
5851 . นางสาว ปรางค์นิมิต  ระวีวรรณ
5852 . นางสาว ปิยธิดา  อนุเรือง
5853 . นาย ปิยะณัฐ  โยวะบุตร
5854 . นางสาว ผุสดี  บุราณ
5855 . นางสาว พนิตา  สมบูรณ์
5856 . นางสาว พรรณราย  ฟูตระกูล
5857 . นางสาว พัชรี  วงศาโรจน์
5858 . นางสาว พันธิตรา  ลิขนานนทวงศ์
5859 . นางสาว พิมพ์ใจ  ทับอาจ
5860 . นางสาว ภรตี  สะอาดเอี่ยม
5861 . นาย ภากร  ศิริชูทรัพย์
5862 . นางสาว โมนา  วิศิษฎ์วัฒนกุล
5863 . นางสาว เรืองรัตน์  รัตนพันธ์
5864 . นางสาว ฤดีรัตน์  นุ่นแก้ว
5865 . นางสาว ฤทัยรัตน์  แท่นประเสริฐกุล
5866 . นางสาว วรรณวนา  สุวรรณรัตน์
5867 . นางสาว วัชรี  พูลผกา
5868 . นางสาว วันวิสาข์  ศิลสมิต
5869 . นางสาว วารุณี  สุขสมบูรณ์
5870 . นางสาว วิภาพร  จตุรนต์รัตน์
5871 . นางสาว วิสา  บัวแสง
5872 . นางสาว ศิณารัตน์  เล็กสอน
5873 . นางสาว ศิวะพร  ศรีเจริญ
5874 . นางสาว สรวรรณ  รัตนะกรี
5875 . นางสาว สรารัตน์  วรรัตน์
5876 . นางสาว สาลินี  พงษ์ชู
5877 . นางสาว สุพัตรา  ร้อยอำแพง
5878 . นางสาว อนัญญา  เงาภู่ทอง
5879 . นางสาว อนุธิดา  แช่มช้อย
5880 . นางสาว อรพรรณีย์  สีดาชมพู
5881 . นางสาว อรรจิรา  เกิดดี
5882 . นางสาว อรสุภา  นาคสุขศรี
5883 . นางสาว อัจจนา  ธราพร
5884 . นางสาว อัจฉรา  คงกัลป์
5885 . นางสาว อัจฉรา  รัศมิมาศ
5886 . นางสาว อัณศยา  บุญชนะวิวัฒน์
5887 . นางสาว อันธิกา  วงษ์มงคล
5888 . นางสาว อุไรวรรณ  สาทศรี
5889 . นางสาว เอมวลี  ใจมั่น