คณะเศรษฐศาสตร์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
9587 . นาย ประพืด  อักษรพันธ์
9588 . นาย วีระศักดิ์  คงฤทธิ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
9589 . นางสาว กนิศฐา  สุขช่วย
9590 . นางสาว เกศินี  เวทยาวงศ์
9591 . นางสาว จรีวรรณ  จันทร์คง
9592 . นาย จักรกฤษณ์  อาจารมารยาท
9593 . นางสาว ตวงพร  คชเสนีย์
9594 . นาย ธนะพล  ไผทรัตน์
9595 . นาย ธีรศักดิ์  เจริญวุฒิวนพันธ์
9596 . นางสาว นลินี  คงสุบรรณ์
9597 . นางสาว บุณฑริกา  จันทร์งาม
9598 . นางสาว ปรีติญา  นิยมราษฎร์
9599 . นางสาว ปูชนีย์  คงเพชร
9600 . นางสาว พิไลวรรณ  บุญสิน
9601 . นางสาว วชิราภรณ์  ด้วงโสน
9602 . นาย วุฒินันท์  จินตกานนท์
9603 . นาย ศรีนารถ  ชาธรรมมา
9604 . นาย สมจริง  ช้วนกุล
9605 . นางสาว สุดาวรรณ  ขัติยะเนตร
9606 . นางสาว สุพรรณิกา  ชนาวิรัตน์
9607 . นาย สุรชัย  ประชาไนย์
9608 . นาง กนกพร  อุตสาหกุล
9609 . นาย กฤษณะ  แจ่มแจ้ง
9610 . นาย จักรชัย  ดำสอน
9611 . นางสาว ชญาดา  ภัทราคม
9612 . นางสาว ชมพูนุท  เชื้อบ้านเกาะ
9613 . นาย ชัยวัฒน์  ศิริการุณย์วงศ์
9614 . นาย ชายศักดิ์  วุฒิศักดิ์
9615 . นางสาว ชุติปภา  ยังสุข
9616 . นาง ฐรินดา  คล่องแคล้ว
9617 . นาย ฐิติพงษ์  ศรีสมบัติ
9618 . นาย ณฐนนท์  เมธีพิสิฐกุล
9619 . นางสาว ณฤมล  ธาราดล
9620 . นางสาว ธัณฐภรณ์  แสนคำ
9621 . นางสาว ธันวานันท์  หลักคำ
9622 . นาย ธีรศักดิ์  พยนต์เลิศ
9623 . นาย นวพล  ปราชญานุกุล
9624 . ว่าที่ร้อยตรี  นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ
9625 . นางสาว บุญศรี  กุลฉันท์
9626 . นาย ปณพล  มองเพชร
9627 . นาย ประทับเที่ยง  ศรีบุญเรือง
9628 . นาย ปิยะพงษ์  บุญมา
9629 . นาย พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด
9630 . นางสาว พนิดา  ปงลังกา
9631 . นางสาว พรประภา  ช่อสม
9632 . นางสาว พรวิมล  สดใส
9633 . นางสาว พฤศจิ  แก้วแท้
9634 . นางสาว พศวีร์มน  จันทรประภาพกุล
9635 . นางสาว พักตร์วิภา  รอดโฉม
9636 . นางสาว พิชานันท์  อนุดิษฐ์
9637 . นาย พิชิต  พุฒศิริ
9638 . นางสาว เพราพิลาส  ขวาสระแก้ว
9639 . นาย ไพโรจน์  เขาแก้ว
9640 . นาย ยุทธการ  ตาลเหล็ก
9641 . นางสาว รติยา  ตาริยะ
9642 . นางสาว เลอลักษณ์  ภู่ไพบูลย์
9643 . นางสาว วรรณวิภา  คันธจันทร์
9644 . นางสาว วรรณวิษา  ศรีรัตนะ
9645 . นางสาว วัธนาธร  รสโหมด
9646 . นางสาว วิจิตรลดา  ฝั้นปันวงค์
9647 . นาย วิศรุต  ตุ้ยศักดา
9648 . นางสาว ศรัญญา  ตรีถาวร
9649 . นาย ศรายุธ  สุขเพ็ญ
9650 . นางสาว ศริญญา  ฉินังกูร
9651 . นางสาว ศรีวตาภรณ์  เกิดอุดม
9652 . นางสาว ศิริพร  งามเชย
9653 . นางสาว ศุภลักษณ์  ศรีจันดี
9654 . นางสาว สกุณา  กลิ่นสละ
9655 . นาย สหชล  บุญจิตร์
9656 . นางสาว สุดา  ศรีทัย
9657 . นางสาว เสาวลักษณ์  คีรีวงศ์
9658 . นางสาว หทัยรัตน์  สกลวิทยานนท์
9659 . นางสาว หริตา  หัตถา
9660 . นางสาว อนุสรา  ศรีวิสุทธิ์
9661 . นางสาว อุมาภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
9662 . นางสาว กนกวรรณ  ภูเด่นแดน
9663 . นางสาว กาญจนา  เจตนาดี
9664 . นาย กิตติศักดิ์  เหรียญตระกูล
9665 . นาย ไกรวุฒิ  หีบแก้ว
9666 . นาย คเนตร์  วงษ์มี
9667 . นางสาว จันทิมา  สุวรรณโรจน์
9668 . นางสาว จิตภินันท์  เจริญรุ่งเรือง
9669 . นาย จิรโรจน์  สกุลชัยวรนันท์
9670 . นางสาว จิราภรณ์  มูลเพ็ญ
9671 . นาย จิราวุฒิ  ทัศนา
9672 . นางสาว จุฑาทิพย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
9673 . นางสาว ฉวีวรรณ  จินดาธรรม
9674 . นาย ชยภพ  แสนเมือง
9675 . นางสาว ชลธิชา  ปิณฑกานนท์
9676 . นางสาว ชุติมา  วนานันท์
9677 . นาย ณพกฤษ  เอมศิริ
9678 . นางสาว ณัฐนรี  อุดมผล
9679 . นาย ณัฐพล  พิสมยรมย์
9680 . นาย ตรีทัศน์  กันธา
9681 . นางสาว ตินภัทร  นิลรัตน์
9682 . นางสาว ทนิศา  ไทยจงรักษ์
9683 . นาย ธานินทร์  นาควิจิตร
9684 . นางสาว นนทลี  มีสวัสดิ์
9685 . นาย นพพร  สงกอก
9686 . นาย นพรุจ  ปิยะจิตติวงศ์
9687 . นางสาว นริศรา  วายนต์
9688 . นาย นวพงษ์  ไฝ่แจ้คำมูล
9689 . นาย นววิธ  หล่อวิริยากุล
9690 . นาย นันฑพงศ์  นานอน
9691 . นางสาว นันท์นภัส  ตันไพบูลย์
9692 . นางสาว นัยนา  สุทธิรัตนศักดิ์
9693 . นางสาว นิรัชราพร  อินทร์พลั้ง
9694 . นาย บุญชนะ  ศรีสกุลพิสุทธิ์
9695 . นาย ปฐมพงศ์  เผือกแก้ว
9696 . นาย พงษ์ชัย  ดำริก่อสกุล
9697 . นางสาว พรรษวรรณ  กมลเพ็ชร์
9698 . นางสาว พัชรินทร์  เกื้อกิจ
9699 . นางสาว พิมพ์ตะวัน  โสภาแปง
9700 . นางสาว แพรว  สร้อยสีดำ
9701 . นางสาว ภรณี  พิมพาภรณ์
9702 . นาย มณฑล   ปริวัฒน์
9703 . นาย เมธี  รอดสุข
9704 . นางสาว ลัคน์วัณณ์  เมืองทองอ่อน
9705 . นางสาว วนิดา  สุจิตตวัฒนะ
9706 . นางสาว วราภรณ์  ปุจฉาการ
9707 . นางสาว วรินญา  จารุทรรศน์พิมล
9708 . นางสาว วันดี  แสนประสิทธิ์
9709 . นางสาว วันทนา  สิทธิวีระกูล
9710 . นาย ศิร  แดงชื่น
9711 . นาย ศิริพงษ์  ศรจันทร์
9712 . นางสาว สาวิตรี  บุ่งศรี
9713 . นาย สุนทร  อินทรผกาวงศ์
9714 . นาย สุประสันน์  คงอ่ำ
9715 . นางสาว สุภาวิณีร์  ประสาทชัย
9716 . นาย สุริยัณท์  จริงจิตร
9717 . นางสาว สุรีรัตน์  จันทะนะ
9718 . นาง หัทยา  ทับสวัสดิ์
9719 . นางสาว หัสยา  เบญจทรัพย์
9720 . นางสาว อรอุมา  ทองมูลตน
9721 . นางสาว อุษา  ตั้งอิสริยยศ
9722 . นางสาว อุสุมา  วงศ์พิศาล
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
9723 . นางสาว กนกอร  เสือดี
9724 . นางสาว ผุสดี  กลิ่นเกษร
9725 . นางสาว สรวรรณ  พ่วงแสง
9726 . นาย อภิญญาณ  บังเกิดสุข
9727 . นาง กนกพร  ปานอุทัย
9728 . นางสาว กอบมณี  เลิศพิชิตกุล
9729 . นางสาว กัลยวรรณ  กมลาสน์ ณ อยุธยา
9730 . นาย เกษียร  กระต่ายทอง
9731 . นางสาว ขนิษฐา  ศิลป์ดี
9732 . นาย จิรพล  น่วมเจริญ
9733 . นาย จิรายุ  หนูสง
9734 . นางสาว ฉัตติมา  ตั้งคำ
9735 . นาย ฉัตรชัย  บาไสย
9736 . ร้อยตรีหญิง  ชญานิษฐ์  ศรีวิเชียร
9737 . นางสาว ชนงวรรณ  สินะสนธิ
9738 . นาย ชาคริต  คูวิบูลย์ศิลป์
9739 . นางสาว ณัชชา  อุปัชฌาย์
9740 . ว่าที่ร้อยตรี  ณัฐพล  ใจสำรวม
9741 . นางสาว ดาราพร  ใสยอด
9742 . นางสาว ตรีนุช  กลิ่นหอม
9743 . นาย ทรงภพ  บุลวัธนา
9744 . นางสาว ทองสุข  ชาญประเสริฐ
9745 . นางสาว ทัตชญา  วัชระเดชาภัทร
9746 . นางสาว ธนวรรณ  ปานโชติ
9747 . นาย ธนากร  ใจโพธา
9748 . นางสาว นพเก้า  สุทธิคุณ
9749 . นางสาว นรินทร  ดวงคำจันทร์
9750 . นางสาว นฤมล  ทองดอนจุย
9751 . นาย นลทวัช  สมาธิ
9752 . นางสาว ปนัดดา  แจ่มประจักษ์
9753 . นางสาว ปนัดดา  รัศมิทัต
9754 . นางสาว ปองขวัญ  คคะนาท
9755 . นางสาว ปัทมา  มณีศรี
9756 . นางสาว ปาจรีย์  ไพจิตราสุคนธ์
9757 . นาย พงษ์ปกรณ์  ปิยวัฒน์ปภาดา
9758 . นางสาว พรรณธิพา  โกศัลวิตร
9759 . นาย พรรษวุฒิ  กิจเดช
9760 . นางสาว พัฒนา  ภู่ด้วง
9761 . นางสาว พิมพ์จิต  เยาวเลิศ
9762 . นาง เพ็ญแข  อุดมวัฒน์วงศ์
9763 . นาย ยศศักดิ์  ชีววิญญู
9764 . นางสาว รติรส  ชัยรัตน์
9765 . นางสาว รัชนี  มีบุญ
9766 . นางสาว รุ่งนภา  จิตต์รัก
9767 . นางสาว วจี  ยอดประสิทธิ์
9768 . นาง วารุณี  ตระกูลรังสิ
9769 . นาง วารุรัตน์  ชาตรีวัฒนกุล
9770 . นาย สมปอง  งามแฉล้ม
9771 . นาย สัญญา  กิจสัจจิ
9772 . นางสาว สิริรัตน์  ยิ่งยง
9773 . นางสาว สุชาดา  วุฒิจินดา
9774 . นางสาว สุธาทิพย์  ชอบดำรงธรรม
9775 . นางสาว สุธาสินี  จำนงค์นิตย์
9776 . นางสาว สุนิษา  ยามี
9777 . นางสาว สุนีย์  เกียรติแสงทอง
9778 . นางสาว สุพัชฌาย์  สินสมบูรณ์ทอง
9779 . นางสาว สุภาว์  วิหคไพบูลย์
9780 . นางสาว หทัยชนก  ใจสุทธิ์
9781 . นางสาว อังศุธร  คลังแก้ว
9782 . นาง อัมพร  พึ่งพร
9783 . นาย อุดมศักดิ์  จันทรา
9784 . นางสาว อุดมสุข  เขียวพงศ์
9785 . นางสาว โอกาทิพย์  เพชราช
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
9786 . นาย กลยุทธ  พินขาว
9787 . นางสาว จารุวรรณ  จึงประเสริฐ
9788 . นางสาว ธิดารัตน์  ศรีจรูญ
9789 . นาย นริศ  วิทยาลัย
9790 . นางสาว นิยดา  ชูชาย
9791 . นาย ไพบูลย์  ชีววิญญู
9792 . นาย รามรัฐ  ชุมสุวรรณ
9793 . นางสาว วาทินี  แก้วทับทิม
9794 . นางสาว ศิริพร  หงส์ชัชวาล
9795 . นางสาว อติพร  ภู่บัณฑิตย์
9796 . นางสาว อรวรรณ  สันติกร
9797 . นางสาว อัจฉรียา  อนันตทัศน์
9798 . นาย อาทิตย์  ทองสม
9799 . นางสาว ไอลดา  กองแก้ว
9800 . นางสาว กนกอร  วีระฤทธิพันธ์
9801 . นางสาว กัลยา  สัมฤทธิ์วงศ์
9802 . นางสาว จีรษา  โพธิสภา
9803 . นางสาว จุฬาภรณ์  คำทวี
9804 . นาย ณัฏฐกิตติ์  โสทธยาสัย
9805 . นาย ณัฐดนัย  สันธินันทน์
9806 . นาย ดนุพล  วิริยานนท์
9807 . นางสาว ดวงตา  งานกรณาธิการ
9808 . นางสาว เต็มศิริ  เล็กละเอียด
9809 . นาย ธนพล  ทิตอร่าม
9810 . นางสาว ปัญทิตา  นาคเกื้อ
9811 . นาย ปิยะเทพ  ศิลปวิทยาทร
9812 . นางสาว พัชราภรณ์  แก้วอ่อน
9813 . นางสาว มณีรัตน์  นิยมจันทร์
9814 . นางสาว มัณยาภา  เนียมประเสริฐ
9815 . นางสาว มัลลิกา  อัศววราตระกูล
9816 . นางสาว มาลัยรักษ์  ใจเย็น
9817 . นางสาว วิชชุดา  กุลมาโนชวงศ์
9818 . นางสาว ศณิชา  ฐิติพิศุทธิ์
9819 . นางสาว ศิรินทิพย์  แก้วประสิทธิ์
9820 . นางสาว สมพร  รัตนสุวรรณ
9821 . นาย สรรเสริญ  เอี่ยมแก้ว
9822 . นางสาว สรวรรณ  กะตารัตน์
9823 . นางสาว สายสุรีย์  ปักกะทานัง
9824 . นาย อดุลวิทย์  สุรีย์พงษ์
9825 . นางสาว อัจฉราพร  โตเหมือน
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
9826 . นางสาว กมลรัตน์  วงศ์สุข
9827 . นางสาว กมลวรรณ  ชัยธีระสุเวท
9828 . นาย กฤษฎิ์  ทรงต่อศรีสกุล
9829 . นางสาว กอบเพชร  พิณสุรงค์
9830 . นางสาว กัญจน์อังค์  สุนทรนนท์
9831 . นางสาว กาญจนา  โปทอง
9832 . นาย กิตติศักดิ์  ตั้งสุริยานนท์
9833 . นาย กิตติศักดิ์  พรหมรัตน์
9834 . นาย เกรียงไกร  ใจมณี
9835 . นางสาว เกศริน  กลิ่นคำหอม
9836 . นางสาว โกสุม  สินกลาง
9837 . นางสาว ขวัญฤดี  ยามา
9838 . นางสาว จันทร์จีรา  ต่อศักดิ์อุดม
9839 . นางสาว จันทร์ตรี  เติมกลิ่นจันทร์
9840 . นางสาว จารุรินทร์  วงศ์กาฬสินธุ์
9841 . นาย จิตตพงษ์  จิตเมตตา
9842 . นางสาว จีระนันท์  มุธุสิทธิ์
9843 . นางสาว จีราพร  ไทยถานันดร์
9844 . นาย เจษฎา  ยาเสร็จ
9845 . นางสาว ฉวีวรรณ  สุขประเสริฐ
9846 . นางสาว ฉัตรกมล  สุขประเสริฐ
9847 . นางสาว ฉัตรญาดา  จีนะสอน
9848 . นาย ชนกพงศ์  สกุลไพโรจน์
9849 . นางสาว ชนัญชิดา  ภูนาเพชร
9850 . นางสาว ชไมพร  ธีระมั่นคง
9851 . นางสาว ชวัลกร  ชนะพันธุ์
9852 . นาย ณัชพล  สุทธิชัยโชติ
9853 . นางสาว ณัฐกานต์  กิจกุลอนุพงษ์
9854 . นางสาว ดาริกา  สุกิจปราณีนิจ
9855 . นาย เด่นชัย  ทะกันจร
9856 . นางสาว ทักษอร  ตั้งปัญจศิล
9857 . นางสาว ทิพย์วารี  พรรธนาลัย
9858 . นางสาว ธัญดา  ช่วยสมบูรณ์
9859 . นางสาว ธัญมน  ทวนเกรียงไกร
9860 . นางสาว ธารทิพย์  บุญคมรัตน์
9861 . นางสาว นงลักษณ์  ฟักเส็ง
9862 . นาย นรชาติ  กัมทรทิพย์
9863 . นางสาว นริสรา  ขุนจันทร์
9864 . นางสาว นิษรา  เข็มทอง
9865 . นางสาว บัณฑิตา  พละพงศ์
9866 . นาย ประภาส  ประหยัดทรัพย์
9867 . นาย ปรัชญา  มหาราต
9868 . นาย ปราโมท  อินทร์น้อย
9869 . นาย ปริญญา  บุญสา
9870 . นาย ปวิช  ศุภเลิศดิษกุล
9871 . นางสาว ปัทมา  เกื้อมี
9872 . นางสาว ปิติกุล  กนกลาวัณย์
9873 . นางสาว ปิยธิดา  เกิดทรัพย์
9874 . นาย ปิยะณัฐ  แพรมงคล
9875 . นาย พงษ์ศักดิ์  วงษ์วีระวินิจ
9876 . นางสาว พรพรรณ  บูรณสมภพ
9877 . นางสาว พิชญ์ประอร  วัฒนเพทาย
9878 . นางสาว พิรพร  บรรณาการ
9879 . นาย พีระ  จันทร์ทอง
9880 . นางสาว ภคินี  เจษฏจรัสพงศ์
9881 . นางสาว ภรณ์วดี  สุประดิษฐ์
9882 . นางสาว มัณฑนา  ประเสริฐพงษ์
9883 . นางสาว รัชนีพร  สาตรี
9884 . นางสาว รุ่งกานต์  นิลรัต
9885 . นาย วรยศ  จตุพรยิ่งยง
9886 . นาย วรายุทธ  บุญมี
9887 . นางสาว วลัยลักษณ์  ล้อแก้วมณี
9888 . นาย วัชรพงศ์  วงศ์ดาว
9889 . นางสาว วันวิสา  ชูนุ่น
9890 . นางสาว วันวิสาข์  อ่วมทอง
9891 . นางสาว วัลภา  วัฒน์แก้ว
9892 . นาย วารินทร์  ปฐมอารีย์
9893 . นางสาว วิมลิน  ตัสมา
9894 . นางสาว วิริญา  นิลเกษ
9895 . นาย แวดือนัน  นาแซ
9896 . นาย ศรายุทธ  เกตุทอง
9897 . นาย ศราวุฒ  แทนสถิตย์
9898 . นางสาว ศิริดาว  สง่าเมือง
9899 . นาย ศุภโชค  นาคนิกร
9900 . นาย สรายุธ  ชุมชัยเวทย์
9901 . นาย สุขวิทย์  อุดมศรีลาภ
9902 . นางสาว สุจรรย์จิรา  เสนาะเสียง
9903 . นาง สุทิสา  เหมือนมาตย์
9904 . นางสาว สุธินี  โตอมรพันธุ์
9905 . นางสาว สุพัตรา  พัฒนราช
9906 . นาย สุรินทร์  ชุมแก้ว
9907 . นางสาว สุรีย์พรรณ  โกมลศิริ
9908 . นาย สุวัฒชัย  นาคสีคร้าม
9909 . นาย อนุชิต  เลิศบัณฑรกุล
9910 . นาย อรรถพล  แก้วสมบุญ
9911 . นางสาว อัญชนา  วงศ์วานิช
9912 . นางสาว อัญชลีกร  ประวารณา
9913 . นางสาว อัศนียา  ประกิจ
9914 . นางสาว อาภาพรรณ  คูอมรพัฒนะ
9915 . นางสาว อิชยา  อรุณศรี
9916 . นางสาว อิสริยา  คำมา
9917 . นาย กรีจักร์  สนธิสุวรรณ
9918 . นาง กิตติ์ธัญญา  ฉายบุก
9919 . นางสาว คณิตา  ไตรสอดศรี
9920 . นาย จีรพัฒน์  นาคาสุ
9921 . นางสาว จุฑามาศ  สุขขา
9922 . นางสาว จุฑามาศ  อินทรวิเชียร
9923 . นางสาว ชัญญวลัญช์  แก้วนิพนธ์
9924 . นางสาว ชัญญานุช  หมีนอน
9925 . นาย ชูชีพ  ศรีมงคลปทุม
9926 . นาย ณัฏฐกรณ์  ชวนันท์ศิริกุล
9927 . นาง ณิษชากาญจน์  ต่วนเย็น
9928 . นาย ดำรงค์  เฉลิมพงษ์
9929 . นางสาว ธัญยธรณ์  ธนศรีประเสริฐ
9930 . นาย ธีระ  ชวดนุช
9931 . นาย บัลลังก์  มงคลพรสุข
9932 . นางสาว ประภัสสร  บุญจันทร์
9933 . นาย พรพรต  อื้อสกุล
9934 . นางสาว พรวนัช  ศิริวัฒน์
9935 . นางสาว พรศุกร์  อภิปริญญา
9936 . นางสาว เพ็ญศิริ  มาศิริ
9937 . นาย ภรภัทร  นุชอยู่
9938 . นาย ภาณุมาศ  ณ พัทลุง
9939 . นาง รัตนา  นามวงษ์
9940 . นางสาว วรรณนิภา  สุขเกษม
9941 . นางสาว วรัญญา  เจริญสุข
9942 . นางสาว วัฒนา  สุเวช
9943 . นางสาว วิภัสรา  ทองคำ
9944 . นางสาว วิมล  ชมภักดิ์
9945 . นางสาว ศศิภา  เทียนประทีป
9946 . นาย สถาพร  บูรณสมภพ
9947 . นางสาว สายทิพย์  ศรีสมบูรณ์
9948 . นาย สุทธิ  รื่นพันธ์
9949 . นาย สุพัฒน์  มาฆะสกุลเจริญ
9950 . นาย อภิชัย  หวังฝั่งกลาง
9951 . นางสาว อมรรัตน์  พุฒหอม
9952 . นางสาว อรนุช  นนทวงศ์
9953 . นางสาว อรสุรางค์  พานทอง
9954 . นางสาว อรอนงค์  องค์เสมา
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9955 . นางสาว ภูริอร  สว่างชัย
9956 . นางสาว สาวิตรี  ตติเจริญ
9957 . นางสาว สุภารัตน์  กุศลพุทธรักษ์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9958 . นาย บวร  ตันรัตนพงศ์
9959 . นาย ปรุฬห์  สันติธรรมรักษ์
9960 . นางสาว ผกาทิพย์  บุญสนิท
9961 . นางสาว พรทิพย์  ผลพืช
9962 . นางสาว เพ็ญพิชชา  พัทธรัตน์
9963 . นาย สราวุฒิ  ขุนเอม
9964 . นางสาว สาวิณี  โภครักษ์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9965 . นางสาว แสงเดือน  ธัญญเจริญ
9966 . นางสาว อัญชลี  โหมดศิริ
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
9967 . นางสาว กรชนก  เหลืองวิไลย์
9968 . นางสาว จุฑาทิพย์  จตุราภากุล
9969 . นาย ชเนศ  ศรัณย์ชาตินนท์
9970 . นางสาว ชาฮีดา  วิริยาทร
9971 . นางสาว ธัญวดี  เพชราบรรพ์
9972 . นาย มนต์ชัย  ลีลาถาวรสุข
9973 . นางสาว มนสินี  เชื้อทอง
9974 . นางสาว มัทนียา  เจียมอนุกูลกิจ
9975 . นางสาว สินสิริ  กระบวนสิน
9976 . นางสาว สุกัญญา  นุตตา
9977 . นางสาว ขวัญตา  ลีลากิจรุ่งเรือง
9978 . นางสาว ชฎา  จิรายุวัฒน์
9979 . นางสาว ธมธวัล  ต่อฑีฆะ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
9980 . นางสาว กุลนภา  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
9981 . นาย สมัคร  เกติมา
9982 . นางสาว หฤทัย  โพธิ์แจ้ง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
9983 . นางสาว กนกพร  ชะระภิญโญ
9984 . นางสาว ขาลวิภา  สุขใส
9985 . นางสาว ฆตวรรณ  กิติรัตน์ตระการ
9986 . นางสาว จุฑาทิพย์  พรหมชัยสิทธิ์
9987 . นางสาว จุฑาภรณ์  สายพิมทอง
9988 . นางสาว ชลธร  เมธีกุล
9989 . นางสาว ณัฐกานต์  หลีสกุล
9990 . นางสาว ณิรดา  ภูมิสิริภักดี
9991 . นางสาว ธัญญา  บัวซ้อน
9992 . นางสาว พรทิพย์  อ่อนพานิช
9993 . นางสาว พลอย  จรูญพงษ์
9994 . นางสาว เพ็ญนภา  เล่ห์สิงห์
9995 . นางสาว วศินี  วศิตานนท์
9996 . นางสาว ศิริอร  สุจิตตานนท์รัตน์
9997 . นางสาว สิริภักดิ์  จงกลสงเคราะห์
9998 . นางสาว สุจิตรา  พรไพบูลย์เสถียร
9999 . นางสาว สุธาริณี  ศรีวิพัฒน์
10000 . นางสาว สุรีวรรณ  สมสกุล
10001 . นางสาว เหมือนฝัน  รอบคอบ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับสอง
10002 . นางสาว งามวิไล  หงษ์ศรี
10003 . นางสาว จันทร์ทิพย์  ถิรชีวิน
10004 . นางสาว จิราพร  พรหมพันธุ์
10005 . นางสาว ชุติกาญจน์  สถานสุข
10006 . นางสาว ฐิภาพร  พยุงวงษ์
10007 . นางสาว ภัทรลดา  ปุราสะเก
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
10008 . นางสาว เกตุศิริ  เสรีวัฒนวุฒิ
10009 . นางสาว ชมานันท์  ศิลป์แท้
10010 . นางสาว ชุติดา  ชูแสง
10011 . นาย โชติวิทย์  ศาสตร์ส่องวิทย์
10012 . นาย ญาณกร  น้อยนา
10013 . นางสาว น้ำฝน  เพียนอก
10014 . นางสาว ผกาวลี  บัวทองสุข
10015 . นางสาว มณฑาทิพย์  รักษากุล
10016 . นางสาว มณฑิรา  ภูฆัง
10017 . นางสาว วรวรรณ  ภูษิตมงคลโชติ
10018 . นางสาว วรานันต์  ตันติเวทย์
10019 . นางสาว วสุพร  ติ๋วงาม
10020 . นาย ศุภกร  สังข์กูล
10021 . นางสาว ศุภกัญญา  สุพรรณพงศ์
10022 . นางสาว สิรินารถ  อินทวงศ์
10023 . นาย สุทธิพล  แซ่ลี้
10024 . นางสาว สุทธิรัตน์  รักจิตร์
10025 . นางสาว สุรัสวดี  มีมั่งคั่ง
10026 . นาย เอกภัทร  ลักษณะคำ
10027 . นางสาว กรรณิกา  วงษ์ษา
10028 . นางสาว กุลศรา  อนุญาหงษ์
10029 . นางสาว ณัฐกานต์  กิจสัมพันธ์วงศ์
10030 . นางสาว ทิพย์วรินทร  บริสุทธิพันธุ์
10031 . นางสาว ปูริดา  บุษบาวศินกุล
10032 . นางสาว เปมิกา  ทองทั่ว
10033 . นางสาว มลลิสา  นรขุน
10034 . นางสาว วารีรัตน์  เพชรสีช่วง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
10035 . นางสาว กัณทิมา  ดีนวลพะเนาว์
10036 . นาย กิตติพันธ์  หันสมร
10037 . นาย จักรชัย  มะนะโส
10038 . นาย จาตุรงค์  สอนเครือ
10039 . นางสาว จิรนันท์  ตั้งพร้อมพันธ์
10040 . นางสาว จุฑามาศ  สุวรรณงาม
10041 . นางสาว ณัฏฐยา  โพธิพีรนันท์
10042 . นางสาว ณัฏฐา  จิตวรรณรัตน์
10043 . นางสาว ณิชารีย์  นามจันดา
10044 . นางสาว ดุจไหม  ศรีวรรัตน์
10045 . นางสาว นภัสวรรณ  วงศ์เสรีวัฒนา
10046 . นางสาว นารินธร  เติมเศรษฐเจริญ
10047 . นางสาว นิชนันท์  ศักดิ์สุพรรณ
10048 . นาย นิติธร  กัญจนพฤกษ์
10049 . นาย ปกป้อง  ชุ่มจิตต์
10050 . นาย ประพนธ์  มากกรัด
10051 . นาย ปริตต์  วัฒนากร
10052 . นางสาว พัชรภรณ์  พรหมประทานพร
10053 . นาย พิพัฒน์พงศ์  เพียรประสานกิจ
10054 . นางสาว ภาวิณี  กลีบกลาง
10055 . นางสาว มนัสนันท์  โชติจิราภิรมย์
10056 . นางสาว วนิดา  มงคลตรีลักษณ์
10057 . นางสาว วรางคณา  สถิตย์
10058 . นาย วัชรินทร์  มุ้ยเผือก
10059 . นางสาว วิษณุกานต์  แสนพันธ์ศิริ
10060 . นางสาว ศกุนตลา  สุริยเถกิง
10061 . นางสาว ศรัญญา  บุญชม
10062 . นาย ศรายุทธ  ศรีสวัสดิ์
10063 . นางสาว ศิริรัตน์  พ่วงแผน
10064 . นางสาว ศิริรัตน์  วาณิชวัฒนกุล
10065 . นางสาว สิริชา  ธีระกิตติจิตร
10066 . นางสาว สุกัญญา  สุขขัง
10067 . นางสาว สุจิตรา  เจริญศิริ
10068 . นางสาว สุรีย์พร  เหมืองหลิ่ง
10069 . นางสาว สุวิมล  ศรีเมือง
10070 . นางสาว อัจฉราวรรณ  อ่อนละเอียด
10071 . นาย อัมรินทร์  ม่อมละมูล
10072 . นางสาว เอมฤดี  นาคบาตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
10073 . นางสาว กนกพร  นิลแสงสัก
10074 . นางสาว กรรณิการ์  สร้อยสำรี
10075 . นาย กฤศวัสส์  ธราพงศ์ธีรโชติ
10076 . นางสาว กัญญาณัฐ  สุขเอี่ยม
10077 . นาย กำชัย  วงจันทา
10078 . นางสาว เกตุวดี  สิริธรรมธาดา
10079 . นางสาว คณิตา  ดุมสูงเนิน
10080 . นางสาว เครือมาศ  เห็นแก้ว
10081 . นาย จตุรพร  พุทธา
10082 . นางสาว จรรยา  คงสม
10083 . นางสาว จารุวรรณ  สาทลาลัย
10084 . นางสาว จิตพัต  คณะใหญ่
10085 . นางสาว จินตนา  นนทะสัน
10086 . นางสาว จินตหรา  เหล็งบำรุง
10087 . นางสาว เจนจิรา  ลายคราม
10088 . นางสาว ฉันทิตา  กุลนิล
10089 . นางสาว ชมพูนุช  นันทจิต
10090 . นาย ชย  รักคู่
10091 . นางสาว ชลิดา  ไชยทองคง
10092 . นาย โชคชัย  ชินอุดมพงศ์
10093 . นางสาว ณัฐธนวี  ดีชัยยะ
10094 . นางสาว ณัฐวดี  พรหมหิตาทร
10095 . นางสาว ดลพร  เพียยุระ
10096 . นางสาว ดวงภาณิชา  สุขพัฒนนิกูล
10097 . นางสาว เต็มศิริ  ธรรมศรี
10098 . นาย ทัพพ์  ว่องไว
10099 . นาย ธนกฤต  โรจชนะสมบัติ
10100 . นาย ธนพงศ์  วังยายฉิม
10101 . นาย ธนานันท์  วัยวิรัตน์
10102 . นาย ธนายุทธ  ยืนยั่ง
10103 . นางสาว ธนาวรรณ  บุทธิจักร
10104 . นางสาว ธารทิพย์  พงศ์จันทรเสถียร
10105 . นางสาว ธิดาพร  อุปรี
10106 . นางสาว นพวรรณ  สิมมา
10107 . นาย นเรศ  สุนทร
10108 . นางสาว นฤมล  ฉิมรักษ์
10109 . นางสาว นวรัตน์  ท้าวประยูร
10110 . นางสาว นันทพร  มานะกิจสมบูรณ์
10111 . นางสาว นิชาภา  ชมภูนุช
10112 . นางสาว นิภาพร  พราหมณ์แก้ว
10113 . นางสาว บราลี  ทองประศรี
10114 . นาย ปณิธาน  รอดไทย
10115 . นาย ปรินทร  เด่นสุมิตร
10116 . นางสาว ปวีณา  เวโรจน์เสรีวงศ์
10117 . นาย พณพล  ธีรวงศธร
10118 . นางสาว พนมพร  เมฆพันธุนารถ
10119 . นางสาว พบตะวัน  ไข่แก้ว
10120 . นางสาว พวงสุมาลย์  เจียมบุญศรี
10121 . นางสาว พิมพิมล  จุไรทัศนีย์
10122 . นาย ภัทรวงศ์  จันทรกานต์
10123 . นางสาว ภัทรา  สีทับ
10124 . นางสาว ภารดี  ยิ่งมีทรัพย์
10125 . นางสาว ภาวัน  ปัญญากำพล
10126 . นางสาว ภูริกานต์  สองสี
10127 . นาย มหาชัย  ตีรณะชัยดีกุล
10128 . นาย รัชพล  ทองไหล
10129 . นางสาว รุ่งฤดี  ฤทธิวิกรม
10130 . นางสาว วรรณพร  ท้าวนู
10131 . นางสาว วราภรณ์  มณฑาทอง
10132 . นาย วัฒน์ศิษฎ์  โล่เกียรติคุณ
10133 . นางสาว วารุณี  อัครโชติสกุล
10134 . นางสาว วิชชุดา  ปรีศิริ
10135 . นาย วิโรจน์  เล็กวัฒนะ
10136 . นางสาว วิลาวัณย์  เศรษฐฉัตรกุล
10137 . นาย ศรุต  ทวีกาญจน์
10138 . นาย ศานติ์กร  ภักดีเศรษฐกุล
10139 . นางสาว ศุภวรรณ  ชูเกิด
10140 . นางสาว ศุภากร  วิจิตรรตนากร
10141 . นางสาว สิริวิมล  ประเทืองเกียรติ
10142 . นางสาว สุกานดา  เผ่าไทย
10143 . นางสาว สุภาพร  ชัยหล้า
10144 . นางสาว สุภาวดี  ศรีปทุมวงศ์
10145 . นางสาว สุวีรา  ธนสารโสภิณ
10146 . นางสาว หทัยรัตน์  กิ่งสวัสดิ์
10147 . นางสาว หรรษา  ศรีคำ
10148 . นาย อภิชาติ  พันพรหม
10149 . นาย อภิสิทธิ์  ทรัพย์นภาพันธ์
10150 . นาย อยุทธ์  อภัยรัตน์
10151 . นาย อริยพงศ์  เจริญเวช
10152 . นางสาว อลิษา  แก้วขาว
10153 . นาย อัคร  เศรษฐสุข
10154 . นางสาว อารีรัตน์  ม่วงศิริ
10155 . นางสาว อุปรัตน์  ดาวกระจ่าง
10156 . นางสาว อุษา  กิติเลิศนภากร
10157 . นาย เอกชัย  วงศ์ทองดี
10158 . นาย เอกพล  สิทธิศร
10159 . นาย เอกยุทธ  เหลืองสุนทร
10160 . นางสาว เอกสุรีย์  อำนาจพันธนากร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
10161 . นางสาว กนกกาญจน์  จันทรุทิน
10162 . นางสาว กรกต  ศรีสกุลพาณิชย์
10163 . นางสาว กฤติกา  แสงทอง
10164 . นาย กฤษ  สำเภาเงิน
10165 . นางสาว กิตติรัตน์  กีรติขจร
10166 . นาย กิติบดี  ถนอมชาติ
10167 . นางสาว กุลธีรา  ทองใหญ่
10168 . นางสาว กุลนิดา  แววรวีวงศ์
10169 . นาย คิจสิภกิธฎ์  อินโอภาส
10170 . นาย จักรรัตน์  บุญอภิสิทธาภรณ์
10171 . นางสาว จันทรวิมล  ตู้แก้ว
10172 . นางสาว จาริยา  กนกวิมาน
10173 . นาย ชนุดม  รอดการทุกข์
10174 . นางสาว ชลิดา  พลอยอรุณรุ่ง
10175 . นาย ชวัตร  บุญมาพจร
10176 . นาย ชินวุฒิ  ตัณสุเทพ
10177 . นางสาว ญาณิสรา  พราหมณ์พันธุ์
10178 . นาย ณัฐนันท์  ห้องโสภา
10179 . นางสาว ณัฐพร  กิติโกเศศ
10180 . นางสาว ณัฐรุจา  อ่าวสมบัติกุล
10181 . นางสาว ไตรรัตน์  ไตรสุวรรณ
10182 . นางสาว ทรายแก้ว  น้ำทับทิมทอง
10183 . นาย ธนวุฒิ  บำรุงจิตร
10184 . นาย ธนานันท์  เตธนานันท์
10185 . นางสาว ธนิษฐา  อินธิแสน
10186 . นาย ธีร์นรา  สว่างคำ
10187 . นางสาว ธีราพร  นิธินันท์ศุภกิจ
10188 . นางสาว นาตยา  วิศวรุ่งเรืองกิจ
10189 . นางสาว บงกช  อธิสุข
10190 . นางสาว ประภากร  พุ่มปรีดา
10191 . นางสาว ประภารัตน์  บุญมา
10192 . นางสาว ปาริชาติ  วงศ์ษา
10193 . นาย ปีใหม่  สุปรียธิติกุล
10194 . นางสาว พรวรรณ  ภวังคนันท์
10195 . นางสาว เพชรดาว  เพ็ชรจรูญ
10196 . นางสาว เพียงเพ็ญโสม  สุขมาก
10197 . นางสาว ภรณัย  ไกรสกุล
10198 . นาย ภานุวัตร  จันทระคูณ
10199 . นางสาว ภิรวรรณ  แพทย์รังษี
10200 . นางสาว มนธิรา  อินทโฉม
10201 . นางสาว ยุรฉัตร  ชูเมือง
10202 . นางสาว รวิอร  ภัทรยรรยง
10203 . นางสาว รุ่งอรุณ  มนต์ดี
10204 . นาย วรกิจ  เพ็ชรประดับ
10205 . นางสาว วรณี  เจริญสุกาญจน์
10206 . นางสาว วรพร  วิเศษสมบัติ
10207 . นางสาว วรรณยา  สุวรรณ
10208 . นาย วันเฉลิม  สุขกุล
10209 . นางสาว วิจิตรา  เอมระดี
10210 . นางสาว ศรัญญา  ธีรเวชญาณ
10211 . นาย ศิกวัส  รุ่งกิจวัฒนกุล
10212 . นางสาว ศิรินาถ  บัววิเชียร
10213 . นางสาว สมวิไล  ตาลาน
10214 . นางสาว สุชาดา  แซ่เล้า
10215 . นาย สุภอรรถ  โบสุวรรณ
10216 . นางสาว สุมลรัตน์  พิรักษา
10217 . นางสาว สุวิมล  วรรณดี
10218 . นางสาว อโณทัย  ทิพเนตร
10219 . นางสาว อภิชาดา  ภัทรพิพัฒน์ชัย
10220 . นาย อมร  รัตนวรรณ
10221 . นางสาว อรธีรา  เพชรชิต
10222 . นางสาว อัมพวัน  ตั้งประเสริฐกิจ
10223 . นางสาว อารีรักษ์  วัฒนโสภิต
10224 . นางสาว อิสริยา  เฉลิมศิริ
10225 . นาย เอกพล  วรวรรณ ณ อยุธยา
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
10226 . นางสาว กชชญาณ์  เถาลัดดา
10227 . นางสาว กุสุมา  แซ่เอีย
10228 . นาย จุลณรงค์  วรรณโกวิท
10229 . นางสาว เจติยา  จงจตุรภัทร
10230 . นางสาว ชญาธิป  แสงวณิช
10231 . นางสาว ชนนี  ถาวร
10232 . นางสาว ชนม์ณิชา  ภักดิ์ใจดี
10233 . นาย ชนัชย์  สุวสิน
10234 . นางสาว ชมพูนุช  หมื่นอินทร์
10235 . นาย ชัยรัตน์  สุวรรณ
10236 . นาย ชุติวัต  ธนามี
10237 . นางสาว ฐานิยา  ผิวล่อง
10238 . นางสาว ฐิติพร  เสนาธรรม
10239 . นาย ณรงค์ศักดิ์  วัฒนะชาติ
10240 . นางสาว ณวรา  พงศ์สุธีรกุล
10241 . นาย ณัฐพล  พิมเสน
10242 . นางสาว ทักษิณา  พูลสวัสดิ์
10243 . นาย ทินภัทร์  พจน์ประสาท
10244 . นางสาว เทพรัตน์  คำตา
10245 . นาย ธงฉาน  ธนเนตร
10246 . นาย ธงศิริ  เตียงแก้ว
10247 . นางสาว ธนรรณพร  สีหพันธุ์
10248 . นางสาว ธนัชพร  วงศ์ศักดา
10249 . นางสาว ธนิษฐา  ภู่หลง
10250 . นางสาว ธยารัต  พระรส
10251 . นางสาว ธัญญ์นภัส  พุฒิพรปรเมษฐ์
10252 . นาย ธารา  แซ่โล้ว
10253 . นาย ธิปสรรค์  สิงหสุต
10254 . นางสาว ธิราทิพย์  ยืนยาว
10255 . นางสาว นันทนิตย์  มานพ
10256 . นาย นิธิพัชร  โภคพลากรณ์
10257 . นางสาว บุญญาณี  แมลงภู่ทอง
10258 . นาย ประยุทธ์  ภักดีนอก
10259 . นาย ปราคาร  อร่ามวิทย์
10260 . นางสาว ปาจรีย์  กองจันทร์
10261 . นางสาว ปาริฉัตร  หิรัญสาย
10262 . นาย พรรค  เม่นบางผึ้ง
10263 . นาย พัชรพงศ์  แก้วไพฑูรย์
10264 . นางสาว พัชรมณฑ์  วงศ์เจริญรัตน์
10265 . นางสาว พันธ์สิริ  อินทุลักษณ์
10266 . นางสาว พุธิตา  รัตนกถิกานนท์
10267 . นางสาว เพ็ญอาภรณ์  จิตต์อนงค์
10268 . นาย ภัทร  วิสุทธิกุล
10269 . นางสาว มณีรัตน์  เลิศวงศ์ภักดี
10270 . นางสาว มนัญญา  ศรีแสง
10271 . นาย ยนตระการ  พนาเวชกิจกุล
10272 . นางสาว ลลิตา  หมื่นจบ
10273 . นางสาว วริสา  โกวิทางกูร
10274 . นาย วสวัตติ์  เย็นวัฒนะกุล
10275 . นางสาว วิรงรอง  ศรีกัลยานิวาท
10276 . นางสาว ศิริพรรณ  เมตตาสัตย์
10277 . นางสาว ศิริลักษณ์  โชคชี้ชัย
10278 . นาย ศุปรีชา  อัศวพรรณราย
10279 . นาย ศุภกิจ  ชัยรัตนศักดิ์
10280 . นาย สดายุทธ  นิตยารัมภ์พงศ์
10281 . นางสาว สองขวัญ  สุนทรวิภาต
10282 . นาย สุกฤษฎิ์  สังขนันท์
10283 . นางสาว สุทธินี  อิ่มพิทักษ์
10284 . นางสาว สุนิษา  ไชยธวัชพุทธิพร
10285 . นางสาว สุพรรณลักษณ์  หวังไพบูลย์
10286 . นาย สุรเชษฐ์  เนียมโคกสูง
10287 . นาย อนุพงศ์  มิตรเทวิน
10288 . นาย อมร  เทพบัญชรชัย
10289 . นาย อรรคเดช  พนมชัยสว่าง
10290 . นางสาว อรวรรณ  จันทร์มงคลทิพ
10291 . นางสาว อลิศษา  เทศปั่น
10292 . นางสาว อัจฉรา  ตันตระศุกล
10293 . นางสาว อัจฉรา  แหยมศิริ
10294 . นางสาว กรองทอง  เลาหเมตเมธา
10295 . นาย กฤษณ์  คำนุชนารถ
10296 . นาย กวิน  ตียาคม
10297 . นางสาว กันทิมา  ศิริสุวัฒน์
10298 . นางสาว กิตติยา  เอื้อเจริญศรี
10299 . นาย กิตติวุธ  วัฒนะจันทร์
10300 . นางสาว เกวลิน  คูหาเสน่ห์
10301 . นางสาว ขวัญวรา  ชลายนเดชะ
10302 . นาย จนัธ  เลิศสกุลพิริยะ
10303 . นาย จักรกฤษณ์  ม่วงเขียว
10304 . นาย จัตุรัส  แก่นราษฎร์
10305 . นางสาว จินต์จุฑา  งามพิชญา
10306 . นางสาว ฉัฐฏิยา  วัชรารัตน์
10307 . นาย ฉัตรชัย  เขมะไพโรจน์
10308 . นาย ฉัทชนัน  สืบสิน
10309 . นางสาว ชนันท์พร  วงศ์กำแหง
10310 . นางสาว ชมพูนุท  บุญธรรม
10311 . นาย ชยานันท์  กุฎีภิรมย์
10312 . นาย ชยาวัฐ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
10313 . นางสาว ชรินรัตน์  ดาวดอน
10314 . นางสาว ชรียา  จันทร์ชูวณิชกุล
10315 . นางสาว ชวิศารัตน์  แก้วปรีชา
10316 . นาย ชัชวาล  อรุณลาภ
10317 . นาย ชัยพัฒน์  ช่วยประสาทวัฒนา
10318 . นาย ชัยวัฒน์  เส้งมะหันต์
10319 . นาย ชินณุภัทร์  อมรมันตา
10320 . นางสาว ชิสา  กรนานันท์
10321 . นาย ชูศักดิ์  เจริญขจรกุล
10322 . นาย ไชยกิจ  ชิตานนท์
10323 . นางสาว ฐานิต  เรืองวัฒนกุล
10324 . นาย ณภัท  ช่วงรังษี
10325 . นางสาว ณัชพร  พงศ์บุญชู
10326 . นาย ณัฐ  ตั้งตระกูลวงศ์
10327 . นางสาว ณัฐกานต์  ธรรมาอภิรมย์
10328 . นาย ณัฐพงศ์  บุญญนันท์กิจ
10329 . นาย ณัฐรุจ  อนันตบวรวุฒิ
10330 . นางสาว ณัฐรุจา  ถนอมกิตติ
10331 . นาย ดลวัฒน์  ปึงพิพัฒน์ตระกูล
10332 . นางสาว ดวงดา  อลงกรณ์รัศมี
10333 . นางสาว ตถตา  ชุ่มวิจารณ์
10334 . นาย ธงรัชต์  ตวิษาสกุล
10335 . นาย ธนพล  ลิ้มวิทย์ธราดล
10336 . นาย ธนพัฒน์  จิตต์ไมตรี
10337 . นาย ธนากร  ขาวพัฒนวรรณ
10338 . นาย ธนากร  เลิศรวีวงศ์
10339 . นาย ธนิต  ณ นคร
10340 . นาย ธีรพล  วิลาศรัศมี
10341 . นาย นพปฎล  ศรีเคลือบ
10342 . นาย นฤภัทร  บุญสม
10343 . นางสาว นฤมล  เจริญศรี
10344 . นางสาว นวลทิพย์  ปรมางกูร
10345 . นางสาว นัชชรี  ภูริปรีชา
10346 . นางสาว นันทรัตน์  ธัญพิทยาพาณิชย์
10347 . นางสาว นันทิชา  เบญจทิศมงคล
10348 . นางสาว นาดา  พงษ์วิจารณ์
10349 . นางสาว น้ำเพชร  นาคเอี่ยม
10350 . นางสาว นิติยา  สุภาพ
10351 . นางสาว นิภาพร  เกตุราทร
10352 . นางสาว นุชชนก  เจริญวัชรวิทย์
10353 . นาย บุรพัฒน์  ธรรมจรีย์
10354 . นางสาว บุศมาศ  ตั้งศิริกิจ
10355 . นางสาว ปฏิมากร  เลอเลิศกุล
10356 . นาย ปณต  อัตตนนท์
10357 . นาย ปณิธาน  นคราวัฒน์
10358 . นางสาว ปนิธิตา  กุญชร ณ อยุธยา
10359 . นางสาว ประภัสสร  ทุมาวงศ์
10360 . นาย ปัญญ์  เปลี่ยนปรีชา
10361 . นางสาว ปัณณศิริ  โกมารภัจกุล
10362 . นางสาว ปานระวี  พานิชวัฒนะ
10363 . นาย ปิยภัทร  ศรีเฟื่องฟุ้ง
10364 . นางสาว ปิยะดา  เหล่ารุจิรากุล
10365 . นาย เปี่ยมรัตน์  ไกรก่อกิจ
10366 . นาย พงศ์ธาดา  ไชยคุปต์
10367 . นาย พชรพล  จิระพันธุ์
10368 . นาย พชรรักษ์  คันตะปุระ
10369 . นางสาว พรฑิตา  ปิยะสุวรรณ์
10370 . นางสาว พรมพร  หาญพิทักษ์ญาติ
10371 . นางสาว พลอยแพรว  แก้วศิริ
10372 . นางสาว พัชรีรัตน์  โอชา
10373 . นางสาว พัญธิรา  วรรณปะกา
10374 . นางสาว พัทธนันท์  เกียรตินรวิชญ์
10375 . นางสาว เพ็ญพร  ไชยสัตย์
10376 . นางสาว แพรวไพลิน  ตั้งมานะสกุล
10377 . นางสาว แพรวไพลิน  วงษ์สินธุวิเศษ
10378 . นางสาว ไพลิน  สันติกุล
10379 . นาย ภูรินทร์  บุญจันทร์
10380 . นางสาว มนัศรา  เพ็ชร์มาศ
10381 . นางสาว มยุรี  พนมเริงศักดิ์
10382 . นางสาว มัทนาพร  โฉมงาม
10383 . นางสาว เมธาวี  สุขปาน
10384 . นางสาว เมษยา  ธุระเจน
10385 . นางสาว รพีภรณ์  ยิ่งสวัสดิ์
10386 . นางสาว รัตตินาถ  ชินวงศ์
10387 . นาย เรวัต  สุวรรณสวัสดิ์
10388 . นาย วงศ์วริศ  เจริญสถาพงษ์
10389 . นางสาว วรกมล  ตัณฑรัตน์เจริญ
10390 . นางสาว วรภัทร์  พูลธิเวทย์
10391 . นางสาว วรินธร  สุนทรวาณิชย์กิจ
10392 . นาย วริษฐ์  ตั้งปอง
10393 . นางสาว วัณณรักษ์  ศรีวานิชภูมิ
10394 . นาย วันวลิต  จิตรงาม
10395 . นางสาว วิชชอร  ถนอมเกียรติ
10396 . นาย วิวรรธน์  กนกชัยพานิชกุล
10397 . นาย วิศกรณ์  คีรีวรรณ
10398 . นาย ศิกรณ์  คติสวัสดิ์วงษ์
10399 . นาย ศิรณัฏฐ์  กาพย์พิมาย
10400 . นางสาว ศิริลักษณ์  บัณฑิตบุญดี
10401 . นาย ศิริศักดิ์  ลิมปนพงศ์เทพ
10402 . นางสาว ศิวพร  ศิโรรัตนรังษี
10403 . นาย ศิวัช  เทียมทัด
10404 . นางสาว ศุภิสรา  ธนาบริบูรณ์
10405 . นาย เศรษฐ  ผดุงตันตระกูล
10406 . นางสาว สิตาภา  โยธาวงษ์
10407 . นาย สิทธิกร  แสงสิงแก้ว
10408 . นางสาว สิริมา  เพ็ญศิริพันธุ์
10409 . นางสาว สุจิตตรา  ข้อทอง
10410 . นางสาว สุธารักษ์  รุ่งเรืองฤทธิ์
10411 . นาย สุพัฒน์  เผ่าไทยเจริญสุข
10412 . นางสาว สุภาพร  ฤกษ์เกษม
10413 . นางสาว สุรีย์พร  คงจังหวัด
10414 . นางสาว โสภาพรรณ  จึงวิวัฒนาภรณ์
10415 . นางสาว หลุยส์  วิทยาเอนกนันท์
10416 . นาย อฆกานต์  ตันตาศนี
10417 . นาย อนุชิต  แจ่มสว่าง
10418 . นาย อนุพงศ์  รัตนปราการ
10419 . นางสาว อภิญญา  ชินวีระพันธุ์
10420 . นาย อมร  ลุสวัสดิ์
10421 . นางสาว อมาวสี  ดอนละไพร
10422 . นางสาว อังสุรีย์  สหัสรังสินี
10423 . นางสาว อาทิตยา  คำแพร
10424 . นางสาว อานันทา  ปริชาน
10425 . นางสาว อาภารัฐ  ลีวงศ์พันธ์
10426 . นางสาว อิสราภรณ์  ศิริวรภา
10427 . นางสาว แอน  อนันตรสุชาติ