ให้นิสิตจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิต

วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

6590
5211303784
นางสาว กัญญพร ยิ่งรัตนกุล

6591
5211303792
นางสาว กานต์ธีรา บุตรศิริ

6592
5211303806
นาย กุลพัฒน์ ดุลยะเมธี

6593
5211303814
นางสาว จิตต์ลัดดา สุริยะไชยากร

6594
5211303822
นาย จิรภัทร ศิลาโชติ

6595
5211303831
นางสาว จิราลักษณ์ เลิศจิรโรจน์

6596
5211303849
นางสาว ชญานิศ วทนะรัตน์

6597
5211303857
นางสาว ชญานิษฐ์ นรเศรษฐ์กุล

6598
5211303865
นางสาว ชญาภา แสงสุรินทร์

6599
5211303873
นางสาว ชนากานต์ สุขสุชิต

6600
5211303881
นางสาว ชนิญญา ภิญโญสุนันท์

6601
5211303890
นางสาว ชนินทร์พร โคตรวีระ

6602
5211303903
นางสาว ชัญญานุช ชัยวัฒนพิพัฒน์

6603
5211303911
นาย ชาคริษ ยางสวย

6604
5211303920
นางสาว โชติกา จันทร์อุ่ย

6605
5211303938
นางสาว ณัฏฐา ทองมณี

6606
5211303946
นางสาว ณัฐชนัญ ศรีสิทธิสมบัติ

6607
5211303954
นางสาว ณัฐติฌา เจนจบ

6608
5211303962
นางสาว ณัฐทยา อัตเศรณีย์

6609
5211303971
นางสาว ณัฐนันท์ เทียมเมือง

6610
5211303989
นางสาว ณัฐนิช ขันติวิริยะ

6611
5211303997
นาย ณัฐพร สุขขัง

6612
5211304004
นาย ณัฐพล วรขจิต

6613
5211304012
นางสาว ณัฐพัชร์ ชัยวิสิฐอมร

6614
5211304021
นาย ณิชกานต์ เจรีรัตน์

6615
5211304039
นางสาว ณิชา วัฒนะโภคา

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 19 ของ 30
First Previous Next Last