ให้นิสิตจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิต

วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

6642
5211304306
นางสาว นิธิพร สีตะระโส

6643
5211304314
นาย ปกรณ์ กิจเจริญไชย

6644
5211304322
นาย ปรณ ปุษยไพบูลย์

6645
5211304331
นางสาว ประภาพรรณ อภิกมลกุล

6646
5211304349
นางสาว ปรารถนา สุริยะพรชัยกุล

6647
5211304357
นางสาว ปรารถนา หนูยิ้ม

6648
5211304365
นางสาว ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร

6649
5211304373
นางสาว ปวีณา หล่อวิวัฒนพงศ์

6650
5211304381
นางสาว ปวีณา อุราพร

6651
5211304390
นางสาว ปัณฑารีย์ ถิรนุทธิ

6652
5211304403
นางสาว ป่านแก้ว มูลคำ

6653
5211304411
นางสาว ปิยนุช เจียมบุรเศรษฐ์

6654
5211304420
นางสาว ปีวรา ทองขำ

6655
5211304438
นางสาว ปุณิกา มโนธรรมรักษา

6656
5211304446
นางสาว ไปรลิดา ครรชิตวรานนท์

6657
5211304454
นาย ไปศล ลิ่มสกุล

6658
5211304462
นางสาว ผกาวดี โรจนศิริบุตร

6659
5211304471
นาย พงษ์พันธ์ ไข่แก้ว

6660
5211304489
นาย พงษ์ศักดิ์ อุทธาหรณ์

6661
5211304497
นางสาว พชรา พุทธถาวร

6662
5211304501
นางสาว พนิดา เจียรนัยดิลก

6663
5211304519
นางสาว พรชนก เถกิงจารุกิตติ

6664
5211304527
นาย พรเทพ กิจศรีนภดล

6665
5211304535
นางสาว พราวพิชา จุโลทัย

6666
5211304543
นางสาว พลอยฉัตร อัครธรรมกุล

6667
5211304551
นางสาว พิชชาภา พรมิ่งมาศ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 21 ของ 30
First Previous Next Last