ให้นิสิตจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิต

วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

6745
5211350243
นางสาว ชโลธร ด่านรักสวย

6746
5211350251
นางสาว ชัชรี มัณฑนาพงศ์

6747
5211350260
นางสาว ชาลิสา อมรธาตรี

6748
5211350278
นาย ชินดนัย ไชยกูล

6749
5211350286
นาย ชินวัฒน์ จอมราชคมน์

6750
5211350294
นาย ชิษณุ รุ่งรอด

6751
5211350308
นางสาว ชุรีพร หมื่นสายญาติ

6752
5211350316
นางสาว ฐาปนี ปิยะนาวิน

6753
5211350324
นางสาว ฐิตาภรณ์ นิกรพล

6754
5211350332
นาย ณ. พชร มีผลกิจ

6755
5211350341
นาย ณภัทร ต่างวิวัฒน์

6756
5211350359
นางสาว ณภัทร รักพาณิชย์

6757
5211350367
นางสาว ณัชชา ปิยะนพรัตน์

6758
5211350375
นางสาว ณัฏฐิกา หาญไพบูลย์สุข

6759
5211350383
นางสาว ณัฏฐิณี กิตติสรยุทธ

6760
5211350391
นาย ณัฐกร สืบสุรีย์กุล

6761
5211350405
นางสาว ณัฐณิชา สัมมานนท์

6762
5211350413
นางสาว ณัฐนิช ยิ่งอารีย์

6763
5211350421
นางสาว ณัฐวรรณ คูดำรงสวัสดิ์

6764
5211350430
นางสาว ณิชารีย์ แก้วงาม

6765
5211350448
นางสาว ณิญาพัณณ์ ชัยวัฒนาศักดิ์

6766
5211350456
นางสาว ดาลัด เหล่ารัศมีวิวัฒน์

6767
5211350464
นาย ธนวิทย์ ธำรงจิรพัฒน์

6768
5211350472
นางสาว ธนัชพร ชีวันพิศาลนุกูล

6769
5211350481
นาย ธนัท พัฒนะนุกิจ

6770
5211350499
นางสาว ธนาภรณ์ กองขวัญ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 26 ของ 30
First Previous Next Last