ให้นิสิตจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิต

สถาบันสมทบ

วิทยาลัยการชลประทาน

9066
5280100749
นาย สรยุทธ อภัยโส

9067
5280100757
นาย สรรเพชญ แก้วประการ

9068
5280100765
นาย สรวิศ แสงเงิน

9069
5280100773
นาย สราวุฒิ แน่นหนา

9070
5280100781
นาย สหภูมิ เจียมใจ

9071
5280100790
นาย สันติภาพ ทิพยศักดิ์

9072
5280100803
นางสาว สุกัญญา เหล่าแค

9073
5280100811
นางสาว สุวิษา ช่วยขุน

9074
5280100820
นางสาว เสาวรส พิรณฤทธิ์

9075
5280100838
นางสาว โสภิดา เลาห์เรณู

9076
5280100846
นางสาว หนึ่งฤทัย กรองทอง

9077
5280100854
นางสาว อนัญญา สุขศรี

9078
5280100862
นาย อภิวัฒน์ เรืองชัยปราโมทย์

9079
5280100871
นางสาว อรณิชา มัจฉาฉ่ำ

9080
5280100889
นาย อลงกรณ์ ศรศาสตร์

9081
5280100897
นาย อัมรินทร์ ใจดี

9082
5280100901
นาย เอกพจน์ สอนเทศ

9083
5280100919
นาย เอนก ชิณวงศ์

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 4 ของ 4
First Previous Next Last