รายชื่อและเลขประจำตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552


             

โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2551 และปฐมนิเทศนิสิตใหม่

            นิสิตใหม่ทุกคนที่มีรายชื่อต้องทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยเริ่มบันทึกได้ตั้งแต่ จันทร์ที่ 25 พ.ค.- พฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 52 และ พฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 52 (เว้นวันที่ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 52 เนื่องจากเป็นวันลงทะเบียนเรียน ระบบไม่สามารถรองรับได้) ที่เว็บไซต์
             https://www.student.ku.ac.th/newregis/
            รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่
 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ 
            นิสิตใหม่ทุกคนที่มีรายชื่อ ต้องจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียน และมอบตัวเป็นนิสิต
 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ (เพิ่มเติม)  02/06/52        
          นิสิตใหม่ทุกคนที่มีรายชื่อ ต้องจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียน และมอบตัวเป็นนิสิต
 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ (เพิ่มเติมรอบสุดท้าย)  05/06/52        
          นิสิตใหม่ทุกคนที่มีรายชื่อ ต้องจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียน และมอบตัวเป็นนิสิต
 
             จำนวนผู้เข้าชม    Hit Counter
             ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

  


  Registrar.ku.ac.th - developed by Office of the Registrar Kasetsart University, Bangkok Thailand.
Information in this document is subject to change without notice.
  พัฒนาโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน