มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   1. ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 4 วิทยาเขต คือ

วิทยาเขตบางเขน ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์วาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน

วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ห่างจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสายนครปฐม – สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) เป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่สนามบินเก่าบ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 (สกลนคร – นครพนม)

วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 123 กิโลเมตร โทรศัพท์ (038) 351169 Internet http : // www.src.ku.ac.th2.

2. การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/ประเภทวิชา ดังนี้

คณะเกษตร
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน 6 ประเภทวิชาคือ

 1. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ มีสาขาวิชาเอกให้เลือก 7 สาขาวิชา คือ กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไร่นา พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สัตวบาล นิสิตทั้ง 7 สาขาวิชา ต้องไป ศึกษาที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมตลอด 4 ปี โดยมหาวิทยาลัยจัดหอพักในราคาต่ำให้นิสิตได้อาศัยทุกคน ภายในวิทยาขตกำแพงแสน
 2. ประเภทวิชาเกษตรกลวิธาน ศึกษาที่วิทยาเขตบางเขน
 3. ประเภทวิชาการจัดการศัตรูพืช ศึกษาที่วิทยาเขตบางเขน
 4. ประเภทวิชาเคมีการเกษตร ศึกษาที่วิทยาเขตบางเขน
 5. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ มี 4 สาขาวิชา ได้แก่ อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พัฒนาการครอบครัวและเด็ก บ้านและศิลปสัมพันธ์ ศึกษาที่วิทยาเขตบางเขน
 6. ประเภทวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศึกษาที่วิทยาเขตกำแพงแสน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาเขตบางเขน ใน 7 สาขาวิชา คือ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ให้การศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศิลปอุตสาหกรรม มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตวัสดุทางการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังศึกษาวิธีทดสอบคุณสมบัติการใช้งาน ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งฉลากทางด้านโครงสร้างและความสวยงาม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาด
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านเคมีชีวภาพ จุลชีววิทยาวิศวกรรมเคมี และพันธุวิศวกรรมมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพเพื่อการผลิตสารเคมีชีวภาพ ที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดและการนำของเสียไปใช้ประโยชน์
 3. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้การศึกษาโดยมีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การประกันและการควบคุมคุณภาพในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร นำมาประยุกต์กับความรู้ด้านการตลาดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้การศึกษาโดยเรียนรู้วิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ และวิศวกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดลอง กรรมวิธีการแปรรูป วัตถุดิบทางการเกษตร ให้เป็นอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการผลิต และคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและปลอดภัยต่อการบริโภค
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ให้การศึกษาโดยเรียนรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น และเน้นด้านวิศวกรรม และมีความรู้หลักการแปรรูป การถนอมอาหารต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงาน การใช้ประโยชน์ของเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม และมีการสูญเสียต่ำ
 6. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาพื้นฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการผลิตกระบวนการแต่ละขั้นตอน และปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดการ และการควบคุมการผลิตให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาควิชามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ในระดับผู้ควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนของการอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ให้การศึกษาโดยเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร เช่น เทคโนโลยีการฟอกหนังเทคโนโลยีการผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยาง เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล แป้ง และน้ำมันหอยระเหย เป็นต้น 

คณะประมง
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑต ใน 5 สาขาวิชา คือ

 1. สาขาวิชาการจัดการประมง ให้การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ การส่งเสริมการประมง เศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง นโยบายและองค์กรการประมง
 2. สาขาวิชาชีววิทยาประมง ให้การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำและทรัพยากรที่มีชีวิตในน้ำนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ การจำแนกชนิดและชีววิทยาของสัตว์และพืชน้ำพลวัตรประชากร และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
 3. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำการปรับปรุงพันธุ์และวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 4. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ให้การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเก็บรักษา และแปรรูปสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์สัตว์น้ำและสาหร่าย ในทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง วิศวกรรมการแปรรูปและเก็บรักษาสัตว์น้ำ
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้กระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีชีววิทยา และฟิสิกส์ของทะเล และมหาสมุทร ธรณีวิทยาทางทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล เทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำ และการเดินเรือชายฝั่ง

เงื่อนไขพิเศษด้านทุนการศึกษา
ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในคณะประมงโดยมีคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา ทั้ง 5 สาขาวิชา จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 50,000 บาทต่อปี 


คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดการการศึกษา ดังนี้

การศึกษาของหลักสูตร (หลักสูตร 6 ปี) แบ่งเป็น 3 ระยะ (1:2:3) คือ ปีแรกเป็นการศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปปีที่ 2 และ 3 เป็นการศึกษากลุ่มวิชาพรีคลินิก (กายวิภาคศาสตร์, สรรีวิทยา, จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน, เภสัชวิทยา, พยาธิวิทยาและปรสิตวิทยา) ปีที่ 4 จนถึงปีที่ 6 เป็นการศึกษากลุ่มวิชาคลินิก (อายุศาสตร์, ศัลยศาสตร์และรังสีวิทยา, สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์, สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งการทำปัญหาพิเศษ โดยในชั้นปีที่ 6 จะเป็นการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ตลอดปี นอกจากนั้นนิสิตจะต้องมีชั่วโมงการฝึกงานอีกไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับ “ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” สามารถประกอบอาชีพ ในสายงานของสัตวแพทย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัวทางสัตวแพทย์ 


คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน 2 ประเภทวิชา คือ

 1. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ สัตววิทยา รังสีประยุกต์และไอโซโทป ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์พื้นภิภพ
 2. ประเภทวิชาเตรียมแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ โดยศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ 1 ปี และศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อีก 5 ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำแนกการรับนิสิตเข้าศึกษาเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. นิสิตที่รับเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน จะศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 4 ปีการศึกษา

 2. นิสิตที่รับเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 70 คน จะศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 4 ปีการศึกษา

 3. นิสิตที่รับเข้าศึกษากลุ่มวิทยาเขตบางเขน จำนวน 390 คน ซึ่งยังไม่แยกสังกัดสาขาวิชา จะศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขนตลอด 4 ปีการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 โดยจะได้รับการแยก สังกัดวิชาเมื่อสิ้นชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ซึ่งคณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชาโดยนำจำนวนนิสิตกลุ่มวิทยาเขตบางเขน จำนวน 390 คน รวมกับนิสิตโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิชาการ (โควตา สว.มก.) จำนวน 100 คน ซึ่งนิสิตกลุ่มวิทยาเขตบางเขนและโควตาพิเศษ สว.มก. จากจำนวนรวมของนิสิตซึ่งยังไม่แยกสาขาวิชาทั้งสิ้น 490 คน คณะฯ จะคัดเลือกเข้าสาขาวิชาโดยประมาณดังนี้
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 45 คน
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 100 คน
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 120 คน
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวน 80 คน
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน
  7. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน จำนวน 35 คน
  8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 30 คน
  9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จำนวน 30 คน

   ทั้งนี้คณะฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับแก้ไขจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาได้ตามความเหมาะสม สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา จะพิจารณาจากอันดับที่นิสิตยื่นใบสมัครเลือกสาขาวิชาและแต้มเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกเข้าสาขาวิชา (Program Selection Score Average หรือ PSSA) ที่คำนวณจากรายวิชาที่คณะฯ กำหนดให้นิสิตเรียนตามแผนการศึกษา ของชั้นปีที่ 1 (2 ภาคการศึกษา) สำหรับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน นิสิตต้องพร้อมที่จะไปศึกษาบางรายวิชาภาค ปฏิบัติการที่วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ด้วย
 4. นิสิตที่รับเข้าศึกษากลุ่มวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 165 คน ซึ่งยังไม่แยกสังกัดสาขาวิชาจะต้องศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 โดยนิสิตจะได้รับการแยกสังกัดสาขาวิชาเมื่อสิ้นชั้นปีที่ 1 ภาคปลายซึ่งใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาแยกสาขาวิชา เช่นเดียวกับนิสิตกลุ่มวิทยาเขตบางเขนตามข้อ 3 โดยคณะฯ จะคัดเลือกนิสิตเข้าสาขาวิชาโดยประมาณดังนี้
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 45 คน
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 30 คน
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร จำนวน 30 คน
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 30 คน
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน
 5. นิสิตที่รับเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 60 คน จะศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 4 ปีการศึกษา
 6. สำหรับนิสิตตามโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) และบริหารธุรกิจ เป็นโครงการหลักสูตร 5 ปี ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ปีครึ่งและศึกษาที่ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย 2 ปีครึ่ง ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่นักเรียนแต่ละคน ได้จากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดยให้ค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 10 และผลการสอบวิชาหลักวิชาเฉพาะให้ค่าน้ำหนักรวมกันร้อยละ 90 สำหรับผลการสัมภาษณ์จะพิจารณาเกี่ยวกับความพร้อม และความเหมาะสม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา
  2. ผู้สมัครต้องสอบวัดความรู้วิชาหลักได้ระดับคะแนน วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ต้องได้คะแนนวิชาละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  3. อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษาของโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญาโดยประมาณมีดังนี้
   1. ค่าหน่วยกิต 3,200 .-บาท / หน่วยกิต
   2. ค่าประกันของเสียหาย 75,000 .-บาทตลอดหลักสูตร (จ่ายคืนตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
   3. ค่าบำรุงโครงการและค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ 20,000 .-บาท / ภาคการศึกษา ทั้งนี้อัตราค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตขอย้ายกลุ่มหรือสังกัดสาขาวิชาและ/หรือขอย้ายวิทยาเขตที่เรียนโดยไม่มีการยกเว้นในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

คณะวนศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน สาขาวิศวกรรมป่าไม้ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) 

คณะศึกษาศาสตร์
ให้ปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเอกศึกษาศาสตร์–เกษตร และศึกษาศาสตร์–พลศึกษา
 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเอกศึกษาศาสตร์–พลศึกษา และศึกษาศาสตร์–คหกรรมศาสตร์
 3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเอกสุขศึกษา ธุรกิจศึกษา การสอนคณิตศาสตร์

การสอนวิทยาศาสตร์และเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาการจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมบุคคลให้ออกไปเป็นครู – อาจารย์ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน หรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาและฝึกอบรม เนื้อหาวิชาที่เรียนจึงมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผสม
กันระหว่างการถ่ายทอดความรู้ และเนื้อหาวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงสามารถออกไปประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกจากอาชีพครู ได้อีกด้วย เช่น นักวิชาการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานขาย และอาชีพอิสระ เป็นต้น 


คณะสังคมศาสตร์
เปิดสอน 2 ปริญญา คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภูมิศาสตร์ และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 


คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใน 13 สาขาวิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ การเดินทางและการท่องเที่ยว การโรงแรม สื่อสารมวลชน ดนตรีสากล ดนตรีไทย และปรัชญาและศาสนา 


คณะบริหารธุรกิจ
เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ การเงิน การจัดการการผลิต การตลาด

ประเภทวิชาการเงิน ให้การศึกษาหลักสำคัญของวิชาการเงิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารเงินและสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยให้การศึกษา ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การลงทุนสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์สถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศและการลดความเสี่ยงทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน

ประเภทวิชาการจัดการ ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจเพื่อให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการบุคลากร ทางสาขาการจัดการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้การศึกษาครอบคลุมถึงการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงปริมาณ การจัดธุรกิจระหว่างประเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น ภาษีอากร กฎหมาย

ประเภทวิชาการจัดการการผลิต ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาทางการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารระบบการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง 
การจัดการผลิต การออกแบบ ระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการงานวัสดุ การจัดการขนส่ง การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม และการตัดสินใจทางการจัดการผลิต

ประเภทวิชาการตลาด หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แบ่งหมวดวิชาออกเป็น การจัดการทั่วไป การจัดการการตลาด การส่งเสริมการตลาด การวิจัยและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทั้งนี้ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบัติ สนองความต้องการของธุรกิจ

2. บัญชีบัณฑิต

ประเภทวิชาบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับบัญชีในองค์การต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบัญชี และการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในองค์การเหล่านั้น


คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรใน 4 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และธุรกิจการเกษตร

ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในหมวดวิชาเอก 10 หมวดวิชา ได้แก่เศรษฐศาสตร์การขนส่งและสาธารณูปโภค เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ 

ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร  
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาธุรกิจการเกษตร โดยมุ่งเน้นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ เข้ากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในเชิงการผลิตและการจัดการทางเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร ธุรกิจการเกษตร ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นโยบายการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตรเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเศรษฐศาสตร์เกษตร

ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ การจัดการเศรษฐกิจภายใต้หลักแห่งการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักวิถีทางสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดการ และการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตร 4 ปี นิสิตต้องศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสนตลอด 4 ปีการศึกษา ต้องเรียนวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร การเรียนใน 2 ปีแรก เป็นการเรียนวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษา ส่วนการเรียนใน 2 ปีหลัง นิสิตสามารถเลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ตามความต้องการและความถนัด เพื่อให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  หรือมุ่งเรียนเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งเพื่อให้มีความรู้เฉพาะด้านสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง หรือการประกอบอาชีพที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเลือกเรียนจากแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่งใน 4 แผน ดังนี้

 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพเน้นเคมี
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพเน้นฟิสิกส์
 3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (โดยเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีววิทยา พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และชีวเคมี)
 4. แผนการเรียนสถิติ

ผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่ว่าจะเรียนเน้นทางด้านใดหรือไม่) จะได้รับปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการศึกษา 4 ปี นิสิตต้องเรียนวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร การเรียนในปีกแรกเป็นการเรียนวิชาในหมวด ศึกษาทั่วไป ซึ่งรวมถึงวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนใน 3 ปีหลังเป็นการเรียนวิชาเอกด้านภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะเลือกอื่น ๆ ผู้สำเร็จการ ศึกษาจะได้รับปริญญา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

3. ประเภทวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรการศึกษา 4 ปี นิสิตต้องเรียนวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร การเรียนในปีแรก เป็นการเรียนวิชา แกนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งรวมถึงวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพลศึกษาส่วนการเรียนใน 3 ปีหลัง ส่วน ใหญ่จะเป็นการเรียนวิชาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์ และวิชาเฉพาะเลือกอื่น ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร์) สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ประเภทวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  หลักสูตร 5 ปี เพื่อปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารโดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ประเภทวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  หลักสูตร 5 ปี เพื่อปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 
  ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการออกแบบของผัง และร่วมวางแผนจัดการการใช้พื้นที่ โดย ผสานความต้องการของมนุษย์ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม ยั่งยืนและก่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด 

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

มีการจัดการศึกษา ดังนี้
การศึกษาของหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี) แบ่งการศึกษาออกเป็น 

ชั้นปีที่ 1 เป็นการศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศาสตร์, พลศึกษา ฯลฯ) 
ชั้นปีที่ 2 เป็นการศึกษากลุ่มวิชาพื้นฐานทางสุขภาพสัตว์ (กายวิภาคศาสตร์) สรีรวิทยา และชีวเคมี) 
ชั้นปีที่ 3 เป็นการศึกษากลุ่มวิชาทางห้องปฏิบัติการ (ปฏิบัติการเตรียมชิ้นเนื้อ, พยาธิวิทยา, ปรสิตวิทยา)
ชั้นปีที่ 4 เป็นการศึกษากลุ่มวิชาทางห้องปฏิบัติการและสุขภาพสัตว์ (สุขภาพสัตว์, การถ่ายภาพ, การผสมเทียม, สัมมนา)

นอกจากนั้นนิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอีกไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับ “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์)” สามารถประกอบอาชีพในสายงานนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก กระทรวงสาธารณสุข กทม. องค์การสวนสัตว์ ออป. สถานเสาวภา ฯลฯ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น ฟาร์ม ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์ ฯลฯ หรือประกอบ อาชีพส่วนตัวด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ เช่น ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตว์แพทย์ ฯลฯ 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา 

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี แต่ละหลักสูตรใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยเปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาดังนี้

1. คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอน 6 สาขาวิชา

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการตลาด
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการเงิน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาการโรงแรม
- หลักสูตรการโรงแรมและท่องเที่ยว

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดสอน 5 สาขาวิชา

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

3. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เปิดสอน 2 สาขาวิชา

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการศึกษา
1. ต้องศึกษาที่วิทยาเขตศรีราชาตลอด 4 ปี ไม่สามารถย้ายเรียนที่วิทยาเขตอื่น ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ไม่อนุญาตให้นิสิตย้ายสังกัดสาขาวิชา

การสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์ที่วิทยาเขตศรีราชา ตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือกฯ ของทบวงมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
เป็นหลักสูตรที่ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรทั่วไปทั้งพืช สัตว์ ป่าไม้และศึกษาเทคโนโลยีด้านการจัดการ การใช้ทรัพยากรเกษตรอย่างผสมผสานและยั่งยืน ตลอดจนความรู้ด้านธุรกิจการเกษตร ความรู้พื้นฐาน ด้านวิทยาศาตร์การเกษตร ทั้งทางด้านพืชและสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในด้านการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ให้การศึกษาโดยเรียนรู้วิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ และวิศวกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษา และทดลอง กรรมวิธีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร ให้เป็นอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการผลิต และคุณภาพของอาหาร ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และปลอดภัยต่อการบริโภค

   อาชีพ

1. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

-  นักวิทยาศาสตร์ (เอกชน, ราชการ)
-  นักวิชาการเกษตร (เอกชน, ราชการ)
-  ครู – อาจารย์
-  เกษตร
-  บริษัท - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงาน 
   (เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ยา, ปุ๋ย, สารเคมี, พันธุ์พืช, สัตว์ ฯลฯ)
-  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต (ยา, ปุ๋ย, สารเคมี, พันธุ์พืช, สัตว์ ฯลฯ)
-  ธนาคาร
-  อาชีพอิสระ เช่น ทำฟาร์ม ร้านขายต้นไม้ ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สัตว์
-  ฯลฯ

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-  นักวิทยาศาสตร์ (เอกชน, ราชการ)
-  นักวิชาการ (เอกชน เช่น บริษัททำอาหารแปรรูป ฯลฯ, ราชการ)
-  นักวิชาการเกษตร (เอกชน, ราชการ)
-  นักโภชนาการ (เอกชน, ราชการ)
-  ครู – อาจารย์
-  บริษัท - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงาน 
   (สารเคมีที่ใช้ประกอบอาหาร, วัตถุดิบทางการเกษตร ฯลฯ)
-  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต 
   (สารเคมีที่ใช้ประกอบอาหาร, วัตถุดิบทางการเกษตร ฯลฯ)
-  ฯลฯ

2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตร 4 ปี

ให้การศึกษาครอบคลุมถึงวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่าง ๆ และวิชา เฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ การเขียนแบบวิศวกรรมกลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครื่องกล การฝึกงานโรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับ พลังงานกล การเปลี่ยนรูปพลังงานกล การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและการปรับอากาศ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วิศวกรรมยานยนต์ โรงงานต้นกำลังการวิเคราะห์และการออกแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรตลอดจนกลศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เหล่านี้เป็นต้น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) หลักสูตร 4 ปี 

ให้การศึกษาเพื่อมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ทำงานและออกแบบระบบ ต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการสื่อสาร การแพทย์ การเกษตร และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หลักสูตร 4 ปี 

ให้การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภคของประเทศไทย โดยให้การศึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐมพี วิศวกรรมขนส่ง และการบริหารการก่อสร้าง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะ ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

การประกอบอาชีพ 
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลายแห่ง ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 
ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ เพื่อให้รองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการบุคลากรทางสาขาการจัดการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้การศึกษาครอบคลุมถึงการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น ภาษีอากร กฎหมาย เป็นต้น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หรือ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี 
ได้แบ่งการศึกษาครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านต้นทุนด้านบัญชีการเงินและด้านการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทุกหมวดของสาขาการบัญชีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษา สามารถตอบสนองตลาดแรงงานทุกประเภท ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือ บธ.บ. (การบัญชี)

   อาชีพ

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ

-  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-  พนักงานขององค์กรเอกชน (ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ) 
   เช่น ผู้จัดการทั่วไป พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานฝ่ายการตลาด
-  พนักงานในหน่วยงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สรรพากร
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
-  ครู – อาจารย์
-  นักวิชาการ
-  ฯลฯ

2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัญชี

-  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการเงิน
-  พนักงานขององค์กรเอกชน (ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ) 
    เช่น พนักงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
-  พนักงานในหน่วยงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณเจ้าหน้าที่สรรพากร
   เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน นักวิชาการ
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดสำนักงานรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
-  ครู – อาจารย์
-  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-  ฯลฯ 

ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการรับนิสิตเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. ผู้ที่เคยสอบคัดเลือกได้และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2543 และ 2544 ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2545 นี้
 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2545 หากสละสิทธิ์การเข้าศึกษา (ซึ่งได้แก่กรณีไม่มาสอบสัมภาษณ์ ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตต่อมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือไม่มาลงทะเบียนเรียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2547 เป็นระยะเวลา 2 ปี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

 1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2) 25 หน่วยกิต หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 3) 21 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) 15 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
 2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์สำหรับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

คณะสังคมศาสตร์
ประเภทวิชาจิตวิทยา จะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 1. ผู้ที่เคยสอบคัดเลือกได้และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตศรีราชา ในปีการศึกษา 2543 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในปีการศึกษา 2544 ไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในปีการศึกษา 2545 นี้
 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในปีการศึกษา 2545 หากสละสิทธิ์การเข้าศึกษา (ซึ่งได้แก่กรณีไม่มาสอบสัมภาษณ์ ไม่มารายงานตัว เข้าเป็นนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ / หรือ ไม่มาลงทะเบียนเรียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2547 เป็นระยะเวลา 2 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


รายการ
วิทยาเขต
บางเขน
วิทยาเขต
ศรีราชา
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
1. ค่าลงทะเบียนเรียน 400 400 400
2. ค่าประกันของเสียหาย 600 1,000 600
3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 
    ภาคการเรียนละ
1,000 2,000   
4. ค่าบำรุงสำนักหอสมุด         
    ภาคการเรียนปกติ ภาคละ 350 350
    ภาคฤดูร้อน ภาคละ 100 100
5. ค่าบำรุงกิจการนิสิต
    ปีการศึกษาละ
300 300   
6. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ         
    กลุ่มที่ 1
    คณะเศรษฐศาสตร์ 
    คณะบริหารธุรกิจ 
    คณะมนุษยศาสตร์ 
    คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
    คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 
    (สาขาศิลปศาสตร์) ภาคการศึกษาละ 
1,500 1,500
    กลุ่มที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์ 
    คณะเกษตร 
    คณะประมง 
    คณะวนศาสตร์ 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3,000 3,000
    (สาขาวิทยาศาสตร์) ภาคการศึกษาละ
    กลุ่มที่ 3 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    คณะสัตว แพทยศาสตร์ 
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ภาคการศึกษาละ  
5,000 5,000
7. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน         
    วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 200 500
    วิชาปฏิบัติการ 1  หน่วยกิตละ  
    (รายวิชาสังคมศาสตร์และ ศิลปศาสตร์)
300 700
    วิชาปฏิบัติการ 2  หน่วยกิตละ
    (รายวิชาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
400 1,000
8. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย)
    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
        
    - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
       ภาคการศึกษาละ
10,000
    - คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
      อุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาละ
10,000
    - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
       ภาคการศึกษาละ
7,000
9. อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา (โดยประมาณ)
    ของโครงการหลักสูตร ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา
   
   
    9.1 ค่าหน่วยกิต (ต่อ 1 หน่วยกิต)  3,200
    9.2 ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร
         (จ่ายคืนตามระเบียบมหาวิทยาลัย) 
75,000
    9.3 ค่าบำรุงโครงการและค่าธรรมเนียมพิเศษ
         คณะ / ภาคการศึกษา
20,000    

อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้ดูจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์