ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หมวด 1 : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น และภาคปลาย ที่ชำระตามหน่วยกิต

 


 1. ค่าธรรมเนียมของนิสิตปริญญาตรี (ภาคปกติ)
 2.   ปีที่เข้าศึกษา
  ค่าธรรมเนียมของนิสิตปริญญาตรี (ภาคปกติ) 42 - 44 45
  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,000 1,000
  ค่าบำรุงกิจการนิสิต 300 300
  ค่าบำรุงสำนักหอสมุด 350 450
  ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน 10 10
  ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ (บาท)    
  - บรรยาย 200 200
  - ปฏิบัติการ 1 300 300
  ปฏิบัติการ 2 400 400
 3. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ (ภาคปกติ) ปริญญาตรี, โท, เอก (เข้าปี 2546 เฉพาะโท, เอก)
 4.   ปีที่เข้าศึกษา
  ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ (ภาคปกติ) 42 - 44 45 - 46
  บริหารธุรกิจ 1,500 1,500
  เศรษฐศาสตร์ 1,500 1,500
  ศึกษาศาสตร์ 1,500 1,500
  มนุษยศาสตร์ 1,500 1,500
  สังคมศาสตร์ 1,500 1,500
  เกษตร 3,000 3,000
  ประมง 3,000 3,000
  วนศาสตร์ 3,000 3,000
  วิทยาศาสตร์ 3,000 3,000
  สัตวแพทยศาสตร์ 5,000 5,000
  อุตสาหกรรมเกษตร 5,000 5,000
  วิศวกรรมศาสตร์ 5,000 6,000
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5,000 5,000
  เทคนิคการสัตวแพทย์ 3,000 3,000
  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
  - สาขาศิลปศาสตร์ 1,500 1,500
  สาขาวิทยาศาสตร์ 3,000 3,000
 5. ค่าธรรมเนียมของนิสิตปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
 6. คณะ / สาขา รหัสนิสิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง มก. ค่าหน่วยกิต
  บรรยาย ปฏิบัติการ 1,2
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 44 - 45 ภาคละ 12,000 2,500 650 1,000
  อุตสาหกรรมเกษตร 44 - 45 ภาคละ 10,000 2,500 1,000 1,500
  วิศวกรรมศาสตร์ 44 ปีละ 10,000 2,500 650 1,000
  45 ภาคละ 6,000 3,000 650 1,000
  บัญชี 45 ภาคละ 30,000
  (เหมาจ่าย)
  - - -

  - ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 4,000 บาท (วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
  - ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท (บัญชี)

 7. ค่าธรรมเนียมของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก (นิสิตรหัส 45 - 46)
 8.   ปีที่เข้าศึกษา
  ค่าธรรมเนียมของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก (45 - 46) ปริญญาโท ปริญญาเอก
  ค่าบำรุง 1,600 2,400
  ค่าบำรุงนิสิตต่างชาติ 8,000 12,000
  ค่าบำรุงสำนักห้องสมุด 1,000 1,000
  ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ (บาท)    
  - บรรยาย 400 400
  - ปฏิบัติการ 1 600 600
  - ปฏิบัติการ 2 800 800
 9. ค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
 10. นิสิตทุกคนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 100 บาท

หมวด 2 : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี

 


 1. อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
 2.   ปีที่เข้าศึกษา
  คณะ 46 47 48 49 50 - 53 54 55
  1. เกษตร 9,900 9,900 9,900 9,900 12,600 12,600 14,300
    หลักสูตรเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) - - - - - 55,000 55,000
  2. ประมง 9,900 9,900 9,900 9,900 12,600 12,600 14,300
  3. วนศาสตร์ 10,900 10,900 10,900 10,900 13,600 13,600 14,300
  4. วิทยาศาสตร์ 11,200 11,200 11,200 11,200 14,900 14,900 16,300
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 32,000 32,000 32,000 32,000 35,700 35,700 35,700
  5. วิศวกรรมศาสตร์ 12,300 12,300 12,300 12,300 16,000 16,000 17,300
    วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 25,000 25,000 33,000 33,000 36,700 36,700 36,700
    วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,700 60,700 60,700
    วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาต่ออีก 1 ปริญญา 16,600 16,600 16,600 16,600 20,300 20,300 17,300
    วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาบางรายวิชา 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 17,300
  6. ศึกษาศาสตร์ 8,900 8,900 8,900 8,900 11,600 11,600 12,900
  7. เศรษฐศาสตร์ 8,900 8,900 8,900 8,900 11,600 11,600 12,900
    เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,200 30,200 34,700
    ธุรกิจการเกษตร,เศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200
    เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,700 65,700
  8. สังคมศาสตร์ 8,900 8,900 8,900 8,900 11,600 11,600 12,900
    ภาคพิเศษ ทุกสาขา ยกเว้นจิตวิทยาและภูมิศาสตร์ 34,000 34,000 34,000 34,000 35,000 35,000 35,000
    จิตวิทยาและภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500
  9. สัตวแพทยศาสตร์ 12,300 12,300 12,300 12,300 15,000 15,000 16,300
  10. อุตสาหกรรมเกษตร 11,700 11,700 11,700 11,700 15,400 15,400 16,300
    อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 33,000 33,000 33,000 33,000 37,700 37,700 37,700
  11. มนุษยศาสตร์ * 8,900 8,900 8,900 8,900 11,600 11,600 12,900
    ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) - - - - 33,200 33,200 33,200
    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) - - - - - 51,700 51,700
    การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) - - - - - - 49,000
  12. บริหารธุรกิจ 8,900 8,900 8,900 8,900 11,600 11,600 12,900
    บัญชี (ภาคพิเศษ) 30,000 30,000 30,000 33,000 34,700 34,700 34,700
  13. เทคนิคการสัตวแพทย์ 10,600 10,600 10,600 10,600 12,300 12,300 14,300
  14. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 12,400 12,400 12,400 12,400 15,100 15,100 16,300
 3. อัตราค่ารักษาสถานภาพนิสิต
 4. อัตราค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคแรกที่เข้าศึกษา ภาคต่อไป
  นิสิตภาคปกติ 3,100 2,000
  นิสิตภาคพิเศษ (วิทยาการคอมฯ,อุตสาหกรรม,วิศวกรรมฯ) 5,100 4,000
  นิสิตภาคพิเศษ (เศรษฐศาสตร์,บัญชี) 6,100 5,000
  นิสิตภาคพิเศษ (รัฐศาสตร์) 4,000 4,000
  นิสิตวิศวกรรมฯ นานาชาติ รหัส 49 หรือน้อยกว่า
  นิสิตวิศวกรรมฯ นานาชาติ รหัส 50
  10,000
  16,000
  10,000
  16,000

หมวด 3 : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

 


 1. สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551-2556 (ภาคปกติ)
 2. เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 ปริญญาโท ปริญญาเอก

  คณะ / กลุ่ม

  ภาคแรกที่เข้า ภาคต่อไป ภาคแรกที่เข้า ภาคต่อไป
  1. เกษตร 19,700 16,500 23,600 18,400
  2. ประมง 19,700 16,500 23,600 18,400
  3. วนศาสตร์ 19,700 16,500 23,600 18,400
  4.. วิทยาศาสตร์ 21,700 18,500 25,600 20,400
  5. วิทยาศาสตร์การกีฬา 21,700 18,500 25,600 20,400
  6. วิศวกรรมศาสตร์ 22,700 19,500 26,600 21,400
  7. ศึกษาศาสตร์ 17,600 14,400 21,100 15,900
  8. เศรษฐศาสตร์ 17,600 14,400 21,100 15,900
  9. สังคมศาสตร์ 17,600 14,400 21,100 15,900
  10. มนุษยศาสตร์ 17,600 14,400 21,100 15,900
  11. บริหารธุรกิจ 17,600 14,400 - -
  12. สัตวแพทยศาสตร์ 21,700 18,500 25,600 20,400
  13. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 24,600 19,400
  14. อุตสาหกรรมเกษตร 21,700 18,500 25,600 20,400
  15. สิ่งแวดล้อม 21,700 18,500 25,600 20,400
  16. กลุ่มสาขาที่ 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์)
  17,600 14,400 21,100 15,900
  17. กลุ่มสาขาที่ 3
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
  21,700 18,500 25,600 20,400
  18. กลุ่มสาขาที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการสหวิทยาการ (ศิลปศาสตร์)
  17,600 14,400 - -
  19. กลุ่มสาขาที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการสหวิทยาการ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  21,700 18,500 25,600 20,400
 3. สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 50 (ภาคปกติ)
 4. เข้าศึกษาปีกศึกษา 2547 - 50 ปริญญาโท ปริญญาเอก
  คณะ / กลุ่ม ภาคแรกที่เข้า ภาคต่อไป ภาคแรกที่เข้า ภาคต่อไป
  1. บริหารธุรกิจ 13,600

  10,000

  17,100 11,500
  2. มนุษยศาสตร์ 13,600 10,000 17,100 11,500
  3. ศึกษาศาสตร์ 13,600 10,000 17,100 11,500
  4. สังคมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ 13,600 10,000 17,100 11,500
  5. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) 13,600 10,000 17,100 11,500
  6. สหวิทยาการ (ศิลปศาสตร์) 13,600 10,000 17,100 11,500
  7. เกษตร 16,200 12,600 20,100 14,500
  8. ประมง 16,200 12,600 20,100 14,500
  9. วนศาสตร์ 16,200 12,600 20,100 14,500
  10. วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์การกีฬา 16,200 12,600 20,100 14,500
  11. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 16,200 12,600 20,100 14,500
  12. สหวิทยาการ (วิทยาศาสตร์) 16,200 12,600 20,100 14,500
  13. สัตวแพทยศาสตร์ 18,200 14,600 22,100 16,500
  14. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,200 14,600 22,100 16,500
  15. อุตสาหกรรมเกษตร 18,200 14,600 22,100 16,500
  16. สหวิทยาการ (เทคโนโลยี) 18,200 14,600 22,100 16,500
  17. วิศวกรรมศาสตร์ 19,200 15,600 23,100 17,500