คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ได้พัฒนาและรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนนอกจากผลิตเพื่อ เพิ่มคุณภาพแล ะปริมาณอาหารโปรตีน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็ง แรงแล้วยังผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์และเนื้อสัตว์แช่เย็นแข็ง ไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศ มีมูลค่านับเป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเลี้ยงสัตว์ อันเป็นผลให้ภาคเอกชน มีความสนใจในการลงทุนเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรม และสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้น
เพื่อให้ระบบการปศุสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและครบวงจร จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในด้าน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และการลงทุนทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น


วิทยาเขต: