คณะมนุษยศาสตร์
ดนตรีไทย
รหัสวิชา 385 (1)          

385112

Introduction to Thai Music I          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB11

1 ภาคม 
CA 222         และคณะ
             

385112

Introduction to Thai Music I          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB12

1 ภาคม 
CA 217         และคณะ 
             

385112

Introduction to Thai Music I          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB13

1 ภาคม 
CA 208         และคณะ 
             

385112

Introduction to Thai Music I          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB14

1 ภาคม 
CA 206         และคณะ 
             

385114

Introduction to Thai Music III          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB11

1 อ.ในภาค
CA 222,217          
             

385114

Introduction to Thai Music III          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB12

1 อ.ในภาค
CA 222,217          

385114

Introduction to Thai Music V          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB11

1 อ.ในภาค
CA 222,217          

385114

Introduction to Thai Music V          
  Contact Instructor

LAC

-

LAB12

1 อ.ในภาค
CA 222,217          

385121

Theory of Thai Music I          
  M W 1500-1630

LAC1

3

LAB-

- พจี
CA 111          

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC1

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ระนาดเอก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB11

1 อ.ในภาค 
ระนาดเอก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC2

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ระนาดทุ้ม         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB12

1 อ.ในภาค 
ระนาดทุ้ม         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC3

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ฆ้องวงใหญ่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB13

1 อ.ในภาค 
ฆ้องวงใหญ่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC4

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ฆ้องวงเล็ก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB14

1 อ.ในภาค 
ฆ้องวงเล็ก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC5

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ปี่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB15

1 อ.ในภาค 
ปี่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC6

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ซอด้วง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB16

1 อ.ในภาค 
ซอด้วง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC7

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ซออู้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB17

1 อ.ในภาค 
ซออู้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC8

2

LAB-

- อ.ในภาค 
จะเข้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB18

1 อ.ในภาค 
จะเข้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC9

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ขับร้อง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB19

1 อ.ในภาค 
ขันร้อง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  M 1300-1500

LAC10

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ซอสามสาย         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385131

Thai Instrumental Studies I          
  W 1300-1500

LAC-

-

LAB20

1 อ.ในภาค 
ซอสามสาย         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222

385213

Reading and Writing Thai Music Notation          
  Tu 1200-1300

LAC1

1

LAB-

- วิโรจน์
CA 111          

385213

Reading and Writing Thai Music Notation          
  Tu 1300-1500

LAC-

-

LAB11

1 วิโรจน์
CA 111          

385223

History of Thai Music          
  Tu 0800-1000

LAC1

2

LAB-

- ณรงค์
CA 106          
L72

385223

History of Thai Music          
  W 1500-1700

LAC2

2

LAB-

- ภาคม
CA 102          
L73

385224

Northern and North Eastern Thai Folk Music          
  Th 1300-1600

LAC1

3

LAB-

- พจี
CA 111          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC1

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ระนาดเอก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385131

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB11

1 อ.ในภาค 
ระนาดเอก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:385132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC2

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ระนาดทุ้ม         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB12

1 อ.ในภาค 
ระนาดทุ้ม         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC3

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ฆ้องวงใหญ่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB13

1 อ.ในภาค 
ฆ้องวงใหญ่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC4

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ฆ้องวงเล็ก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB14

1 อ.ในภาค 
ฆ้องวงเล็ก         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC5

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ปี่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB15

1 อ.ในภาค 
ปี่         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC6

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ชอด้วง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB16

1 อ.ในภาค 
ชอด้วง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC7

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ชออู้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB17

1 อ.ในภาค 
ชออู้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC8

2

LAB-

- อ.ในภาค 
จะเข้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB18

1 อ.ในภาค 
จะเข้         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC9

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ขับร้อง       และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB19

1 อ.ในภาค 
ขับร้อง         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  M 1000-1200

LAC10

2

LAB-

- อ.ในภาค 
ชอสามสาย         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385231

Thai Instrumental Studies III          
  W 1000-1200

LAC-

-

LAB20

1 อ.ในภาค 
ชอสามสาย         และ อ.พิเศษ 
CA 204,206,208,217,222
(Pre:358132)          

385263

Classical Thai Singing          
  Th 0900-1000

LAC1

1

LAB-

- วัชราภรณ์
CA 111          

385263

Classical Thai Singing          
  Th 1000-1200

LAC-

-

LAB11

1 วัชราภรณ์
CA 111          
<< 1, 2, 3 >>