รายชื่อและเลขประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551


             

            นิสิตวิทยาเขตบางเขนต้องทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยเริ่มบันทึกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พ.ค. - วันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 51 ที่เว็บไซต์

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตตามคณะ

    นิสิตต้องจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียน และมอบตัวเป็นนิสิต
หมายเหตุ
     นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ใน วิทยาเขตกระบี่ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ , คณะมนุษยศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อตามคณะ ซึ่งอยู่ในหน้าสุดท้ายของคณะนั้นๆ
รายชื่อนิสิตที่ออกเลขประจำตัวแล้วล่าสุด   (คณะมนุษยศาสตร์ (ศูนย์นานาชาติ) , คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติและการจัดการการบิน) , คณะเศรษฐศาสตร์ (ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ) , โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ)   (04/06/2551)
 


จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter

  


  Registrar.ku.ac.th - developed by Office of the Registrar Kasetsart University, Bangkok Thailand.
Information in this document is subject to change without notice.
  พัฒนาโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน